Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2005
   Allmän motivering
        Ekonomiska utsikter
        Inkomstposterna
        Balans och statsskulden
        Ramarna för valperioden och ofördelad reserv
        Tjänste- och arbetskollektivavtal
        Naturkatastrofen i södra Asien
        Fredsbevarande verksamhet
        VM i friidrott 2005
        Anskaffning av försvarsmateriel
        Läroavtalsutbildning
        Trafikförbindelser
        Lotsning
        Strukturfonderna och utvecklingen av landsbygden
        Företags- och ägarpolitik
        Omställningsskydd
        Startpeng
        Mottagande av flyktingar och asylsökande
        Räntor på statsskulden
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2005

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2005.

Ekonomiska utsikter

Uppsvinget inom den internationella ekonomin fortsätter, även om man redan passerat det snabbaste tillväxtstadiet. Konsumtionsmöjligheterna begränsas bl.a. av höjningen av råvarupriserna. I Kina och Indien fortsätter den snabba ekonomiska tillväxten. Inom euroområdet är tillväxten fortfarande svag, och utsikterna för USA:s ekonomi fördunklas av underskotten i den offentliga ekonomin och i bytesbalansen.

I Finland ökar totalproduktionen något långsammare i år jämfört med fjolåret, men torde dock stiga till drygt 3 %. När det gäller hushållens konsumtion avtar tillväxten, eftersom köpkraften inte ökar lika mycket som föregående år. I fråga om investeringarna torde tillväxten i det närmaste ligga i linje med föregående år trots att bostadsbyggandet minskat. Nettoexportens betydelse för tillväxten ökar dock klart. Arbetslöshetsgraden krymper till 8,4 % och sysselsättningsgraden stiger, eftersom man förutspår en ökning av antalet arbetstillfällen inom servicebranscherna samtidigt som minskningen i antalet arbetstillfällen inom industrin avtar. Inflationer stiger som väntat från fjolårets rekordlåga nivå till en dryg procent. Som helhet sett motsvarar de ekonomiska utsikterna i rätt stor utsträckning de uppfattningar man utgick ifrån i den ordinarie budgeten.

Inkomstposterna

Kalkylen över skatter och inkomster av skattenatur höjs med 314 miljoner euro jämfört med det som budgeterats tidigare på grund av att inflödet av skatt på inkomst och förmögenhet och av överlåtelseskatt varit större än beräknat.

Kalkylen över inkomster av blandad natur höjs med ett nettobelopp på 160,2 miljoner euro. Kalkylen för övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde höjs med 15,1 miljoner euro. Höjningen föranleds av återbäringar av anslag vilka influtit av skillnaderna mellan de realiserade kostnaderna och de uppskattade priserna enligt FMS-systemet vilka hänför sig till anskaffningarna av Hornet-jaktplan för flygvapnet. Det föreslås att till budgetekonomin överförs 50 miljoner euro i form av intäktsöverföring från statsgarantifonden, vilken överföring föranleds av fondens goda likviditet. Kalkylen för nettoinkomster av försäljning av aktier höjs med 55,1 miljoner euro på grund av försäljningar av aktier under det första halvåret.

Kalkylen över ränteinkomster och intäktsföring av vinst höjs med ett nettobelopp på 134,4 miljoner euro. Dividendinkomstposten höjs på basis av det belopp som influtit med 175,4 miljoner euro. Inemot hälften av tillägget föranleds av att dividenderna från Fortum varit större än beräknat. Intäktsföringen av Finlands Banks vinst till staten år 2005 blir 44 miljoner euro mindre än vad som beräknats i inkomstposten i budgeten. I intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst beräknas inflyta 2,9 miljoner euro mer än vad som beräknats i inkomstposten i budgeten.

Balans och statsskulden

Det föreslås att statskassan minskas och att statsskulden på motsvarande sätt minskas genom att 2 700 miljoner euro av det kumulativa överskott som statens bokslut för 2004 visar intäktsförs som täckning för budgeten. De egentliga inkomsterna i tilläggsbudgeten beräknas uppgå till 608,6 miljoner euro och i anslagsökningar föreslås 171,9 miljoner euro.

Statens budgetekonomi övergår från att uppvisa underskott till att uppvisa överskott så, att statsskulden kan amorteras med 2 112 miljoner euro. Statsskulden beräknas vid utgången av 2005 uppgå till 61,7 miljarder euro. Statsskulden sjunker i proportion till bruttonationalprodukten från 42,6 % i slutet av år 2004 till något under 40 % år 2005.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro
 2004
Bokslut
2005
Godkänd
budget
2005
Regeringens
proposition
2005
Sammanlagt
     
Anslag sammanlagt 36 32037 85517238 027
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36)2 3812 447-532 394
Minskning av statsskulden
(huvudtitel 37)
--2 1972 197
— Nettoamorteringar--2 1122 112
— Skuldhantering--8585
     
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
38 49336 9163 30940 224
— Skatteinkomster31 19131 06531431 379
— Övriga inkomster7 3035 8512 9958 845
Nettoupplåning och skuldhantering32940-940-
— Nettoupplåning till nominellt värde74948-948-
— Skuldhantering-42-88-

Ramarna för valperioden och ofördelad reserv

Anslagsramen för innevarande år var 28 848 miljoner euro i budgeten 2005. I tilläggsbudgeten föreslås att 0,7 miljoner euro av hyreskostnaderna för Studenternas hälsovårdsstiftelses lokaler överförs från utgifterna utanför ramen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde till utgifterna i ramen för undervisningsministeriets förvaltningsområde. Följaktligen görs en motsvarande strukturkorrigering i anslagsramen. Vidare föranleder ibruktagandet av nya lönesystem en justering av kostnadsnivån i ramen med ett belopp av cirka en miljon euro, vilket inte beaktats i tidigare ramjusteringar. Ovan nämnda ändringar, inklusive den justerade ramen för valperioden för 2005, uppgår till 28 850 miljoner euro enligt pris- och kostnadsnivån 2005.

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås ett tillägg på 202 miljoner euro till anslagen i ramen. I budgeten 2005 och i den tilläggsbudgetproposition som nu föreslås har som ramanslag budgeterats sammanlagt 28 733 miljoner euro. Som s.k. ofördelad reserv för anslagsbehoven under det andra halvåret kvarstår 117 miljoner euro.

I denna tilläggsbudgetproposition har man förhållit sig avvisande till utgiftsbehov som är beroende av prövning. Regeringen strävar efter att ställa alla utgiftsbehov i samma ställning och bedöma dem samtidigt i samband med höstens tilläggsbudget. Då kan man bättre se det totala läget inom budgetekonomin år 2005 och försäkra sig om att ramen räcker till för oundvikliga och oförutsedda utgifter som uppkommer under året. Man fick goda erfarenheter av motsvarande förfarande år 2004 och i samband med höstens tilläggsbudget kunde många behov av engångsnatur täckas genom anslagsökningar.

Tjänste- och arbetskollektivavtal

De personalutgifter som föranleds av statens tjänste- och arbetskollektivavtal för avtalsperioden 2005—2007 och av ibruktagandet av nya lönesystem föreslås bli beaktade såsom en ökning av omkostnaderna till ett belopp av sammanlagt 92,2 miljoner euro.

Naturkatastrofen i södra Asien

Som ersättning för extra kostnader som föranleddes av naturkatastrofen i södra Asien föreslås en anslagsökning om sammanlagt 14,1 miljoner euro. Av ökningen föreslås 8 miljoner euro bli anvisade för utgifter för humanitärt bistånd inom ramen för utvecklingssamarbetet, ca 1,2 miljoner euro till kommunerna som ersättning för utgifter i samband med katastrofen och 0,8 miljoner euro för räddnings- och evakueringsinsatser samt sjukvård. Det föreslås att polisens omkostnadsanslag höjs med ett belopp av ca 4,1 miljoner euro, som är avsett för utgifter som naturkatastrofen i Asien orsakar polisen.

Dessutom föreslås det att bevillningsfullmakten och fullmakten att ingå avtal i fråga om de egentliga utvecklingssamarbetet höjs med 20 miljoner euro. Tillägget är avsett att användas för återuppbyggnadsarbeten efter naturkatastrofen i Asien.

Fredsbevarande verksamhet

Det föreslås att de anslag som anvisats för underhåll av de finska fredsbevarande styrkorna ökas med 0,6 miljoner euro. Tillägget föranleds bl.a. av utgifter i samband med den finska FN-avdelning som inledde sin verksamhet i UNMIS-operationen i Sudan den 7 april 2005.

VM i friidrott 2005

Regeringen föreslår att polisens omkostnadsanslag höjs med 3 miljoner euro och att gränsbevakningsväsendets omkostnader höjs med ca 0,8 miljoner euro på grund av de kostnader för säkerhetsarrangemang som VM i friidrott 2005 föranleder. För utgifter för arrangerandet av tävlingarna föreslås dessutom ett tillägg av 0,6 miljoner euro.

Anskaffning av försvarsmateriel

Den tidsmässiga fördelningen av utbetalningen av beställningsfullmakterna för försvarsmaterielanskaffningar ändras så att anslagen bättre motsvarar leveranserna av de anskaffningar som görs med stöd av beställningsfullmakterna. Samtidigt föreslås en beställningsfullmakt för tunga raketkastare. Fullmakten får under åren 2005—2010 föranleda utgifter om högst 57,6 miljoner euro.

Läroavtalsutbildning

För läroavtalsutbildning som leder till examen föreslås en höjning på 0,5 miljoner euro, som föranleds av att studieplatserna inom tilläggsutbildningen ökar med 165.

Trafikförbindelser

Det föreslås att 4 miljoner euro används för reparation av banavsnittet Jämsänkoski—Saakoski. För anläggande av en vägförbindelse till gruvområdet Suhanko föreslås en fullmakt att ingå avtal på högst 3,5 miljoner euro. För iståndsättning av vägen inom den arrenderade delen av Saima kanal anvisas 1 miljon euro. Till följd av att kostnadskalkylen för trafikleder till Nordsjö hamn stigit föreslås att fullmakten att ingå avtal för projektet höjs med 30 miljoner euro till 237,4 miljoner euro. I inkomstposterna har som Helsingfors stads andel beaktats hälften av kostnaderna för trafiklederna till Nordsjö hamn.

Anslagen för trafiken ökas med ett belopp som motsvarar inkomsterna från EU-stöd, sammanlagt 6,8 miljoner euro. Anslaget får användas för förnyande av föråldrade överbyggnader och reinvesteringar med avseende på bannätet, för basväghållning, kollektivtrafik samt för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom förvaltningsområdet.

Lotsning

Det föreslås att prisstödet för lotsning höjs med 0,9 miljoner euro för att servicenivån på lotsningen i Saimenområdet skall kunna upprätthållas.

Strukturfonderna och utvecklingen av landsbygden

Kostnaderna för vissa projekt inom ramen för strukturfondsprogrammen och det regionala utvecklingsprogrammet för landsbygden (ALMA) har underskridit utgiftstaket enligt förbindelserna på ett sådant sätt att bevillningsfullmakterna inte kunnat bindas till nya projekt. Därför har en del av de förbindelser som ingåtts med stöd av bevillningsfullmakter som beviljades i budgetarna åren 2000—2003 upplösts. Beloppet av bevillningsfullmakter för strukturfonderna och garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ-G) som förblivit oanvända under åren 2003—2004 uppgår till sammanlagt 36,3 miljoner euro. Samtidigt uppgår beloppet av bevillningsfullmakter för den statliga medfinansieringen som förblivit oanvända till sammanlagt 41,5 miljoner euro. Det föreslås att bevillningsfullmakterna ombudgeteras inom respektive ministeriers förvaltningsområden i denna tilläggsbudgetproposition. Syftet med ombudgeteringen av bevillningsfullmakterna är att göra det möjligt att ingå förbindelser enligt programramarna. En motsvarande ombudgetering av fullmakter för åren 2000—2002 genomfördes i den första tilläggsbudgetpropositionen för 2003.

Företags- och ägarpolitik

Det föreslås att Finnvera Abp:s fullmakter att bevilja räntestödslån höjs med sammanlagt 20 miljoner euro, varav 10 miljoner euro föreslås bli beviljade för investerings- och driftskapitallån som omfattas av det regionala räntestödet, och 10 miljoner euro för lån som omfattas av specialräntestödet.

Det föreslås dessutom att Finnvera Abp beviljas ett kapitallån på 11,5 miljoner euro för vidare överföring till dotterbolaget Veraventure Ab för inrättande av en riksomfattande kapitalfond. Fonden skall huvudsakligen investera i teknologiföretag som är i en tidig utvecklingsfas och i teknologiintensiva serviceföretag som har potential att utvecklas till tillväxtföretag.

Omställningsskydd

För finansiering av den verksamhetsmodell för sysselsättning och omställningsskydd som man kom överens om i samband med det inkomstpolitiska avtalet föreslås från den 1 juli 2005 anslag om sammanlagt 24,7 miljoner euro.

Startpeng

Det föreslås att den startpeng som är avsedd som stöd för nyetablerade företagare höjs med 2 miljoner euro på grund av att startstöden och startutredningarna ökat i antal.

Mottagande av flyktingar och asylsökande

För verksamhet i samband med mottagande av flyktingar och asylsökande föreslås ett tillägg på 9,9 miljoner euro, varav 8,3 miljoner euro föranleds av att antalet asylsökande som omfattas av verksamheten är större än beräknat.

Räntor på statsskulden

För ränteutgifter för skulden i utländsk valuta föreslås ett avdrag på 53 miljoner euro. Avdraget beror på valutaswapkontrakt, genom vilka merparten av den resterande skulden i utländsk valuta har konverterats till euro.

De av riksdagen godkända anslagen för 2005 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvudtitel, euro
 HuvudtitelGodkänd
budget
Regeringens proposition Totalt
     
21.Riksdagen 97 461 000-97 461 000
22.Republikens president8 505 00078 0008 583 000
23.Statsrådet49 137 000383 00049 520 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde825 524 00010 891 000836 415 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde662 312 0008 993 000671 305 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde1 507 074 00027 852 0001 534 926 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde2 148 871 00023 783 0002 172 654 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde5 553 242 00019 904 0005 573 146 000
29.Undervisningsministeriets
förvaltningsområde
6 197 420 00024 801 0006 222 221 000
30.Jord- och skogbruksministeriets
förvaltningsområde
2 724 504 0004 354 0002 728 858 000
31.Kommunikationsministeriets
förvaltningsområde
1 774 464 00038 170 0001 812 634 000
32.Handels- och industriministeriets
förvaltningsområde
976 243 00017 486 000993 729 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets
förvaltningsområde
10 028 354 0006 897 00010 035 251 000
34.Arbetsministeriets förvaltningsområde2 164 015 00038 626 0002 202 641 000
35.Miljöministeriets förvaltningsområde691 248 0002 723 000693 971 000
36.Räntor på statsskulden2 447 000 000-53 000 0002 394 000 000
37.Minskning av statsskulden-2 196 854 0002 196 854 000
Totalt37 855 374 0002 368 795 00040 224 169 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2005 och de nu föreslagna ändringarna av inkomstposterna enligt avdelning, euro
 AvdelningGodkänd
budget
Regeringens proposition Totalt
     
11.Skatter och inkomster av skattenatur31 064 908 000314 000 00031 378 908 000
12.Inkomster av blandad natur 4 569 013 000160 201 0004 729 214 000
13.Ränteinkomster och intäktsföring av vinst929 280 000134 377 0001 063 657 000
15.Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)352 390 0002 700 000 0003 052 390 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)36 915 591 0003 308 578 00040 224 169 000
     
Nettoupplåning och skuldhantering (mom. 15.03.01)939 783 000-939 783 000-
Totalt37 855 374 0002 368 795 00040 224 169 000