Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2005 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2005

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT31 064 908 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot12 596 000 000
01.Tulo- ja varallisuusvero11 973 000 000
02.Korkotulojen lähdevero155 000 000
03.Perintö- ja lahjavero468 000 000
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut11 559 000 000
01.Arvonlisävero11 008 000 000
02.Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero436 000 000
03.Apteekkimaksut115 000 000
08.Valmisteverot4 597 000 000
01.Tupakkavero570 000 000
04.Alkoholijuomavero968 000 000
05.Virvoitusjuomavero36 000 000
07.Energiaverot3 010 000 000
08.Juomapakkausten ympäristöohjaukseen liittyvä vero13 000 000
10.Muut verot2 289 085 000
03.Autovero1 200 000 000
05.Varainsiirtovero374 000 000
06.Arpajaisvero126 000 000
07.Ajoneuvovero536 085 000
08.Jätevero53 000 000
19.Muut veronluonteiset tulot23 823 000
02.Lästimaksut953 000
03.Ratavero16 500 000
04.Viestintämarkkinamaksu, teleurakointimaksu ja tietoturvamaksu3 070 000
08.Öljyjätemaksu3 100 000
09.Muut verotulot200 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT4 569 013 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala1 390 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot1 390 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala88 350 000
01.Tuomioistuintulot30 000 000
47.Ulosottomaksut48 000 000
50.Rangaistusten täytäntöönpanon tulot10 200 000
99.Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot150 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala145 196 000
98.Euroopan aluekehitysrahastosta saatavat tulot144 246 000
99.Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot950 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala2 675 000
20.Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista17 000
22.Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot8 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot2 650 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala1 514 404 000
07.Siirto valtion eläkerahastosta1 189 444 000
25.Vakuutusmaksut vahingon- ym. korvauksista23 300 000
28.Kuntien osuudet verotuskustannuksista113 002 000
29.Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista30 819 000
30.Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista17 244 000
49.Tullilaitoksen tulot7 325 000
51.Metallirahatulot28 650 000
63.Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset6 000 000
87.Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta10 000 000
90.Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot19 420 000
91.Euroopan unionilta saatavat tulot matkakustannusten korvaamiseen3 200 000
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot66 000 000
29.Opetusministeriön hallinnonala411 808 000
43.Ylioppilastutkintolautakunnan tulot8 000
70.Opintotukitoiminnan tulot22 900 000
88.Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista381 900 000
99.Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot7 000 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala959 937 000
01.EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta saatavat tulot877 897 000
02.EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta saatavat tulot30 713 000
03.EU:n kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineeltä saatavat tulot6 200 000
04.EU:lta saatavat muut tulot1 096 000
20.Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta7 350 000
40.Vesioikeudelliset kalatalousmaksut2 100 000
41.Tenojoen kalastuslupamaksut500 000
42.Hirvieläinten metsästysmaksut3 718 000
43.Viehekalastusmaksut2 500 000
44.Kalastuksenhoitomaksut6 800 000
45.Riistanhoitomaksut6 960 000
60.Metsäntutkimuslaitoksen tulot2 000 000
71.Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen tulot2 702 000
72.Lihantarkastustoiminnan tulot240 000
73.Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulot7 534 000
74.Kasvinjalostusmaksut757 000
99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot870 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala32 416 000
24.Tiehallinnon tulot1 000 000
30.Merenkulkulaitoksen tulot17 000
40.Radanpidon tulot2 000 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot29 399 000
32.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala28 560 000
10.Rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön sekä työvoima- ja elinkeinokeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista2 220 000
20.Turvatekniikan keskuksen tulot1 340 000
30.Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista14 000 000
99.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan muut tulot11 000 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala455 440 000
05.Vakuutusvalvontaviraston tulot
08.Kansanterveyslaitoksen tulot700 000
09.Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot1 120 000
92.Raha-automaattiyhdistyksen tuotto423 445 000
98.Valtionapujen palautukset30 000 000
99.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot175 000
34.Työministeriön hallinnonala190 317 000
40.Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot165 130 000
70.Palkkaturvamaksujen palautukset23 327 000
99.Työministeriön hallinnonalan muut tulot1 860 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala139 020 000
07.Siirto valtion asuntorahastosta130 000 000
40.Alueellisten ympäristökeskusten tulot300 000
60.Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista5 400 000
70.Asuntotoimen tulot20 000
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot3 300 000
39.Muut sekalaiset tulot599 500 000
01.Sakkorahat65 000 000
02.Verotukseen liittyvät korkotulot75 000 000
04.Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset35 000 000
07.Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset2 000 000
10.Muut sekalaiset tulot2 500 000
50.Nettotulot osakemyynnistä420 000 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET929 280 000
01.Korkotulot163 985 000
04.Korot valtion lainoista liikelaitoksille86 450 000
05.Korot muista lainoista15 035 000
07.Korot talletuksista62 500 000
03.Osinkotulot560 000 000
01.Osinkotulot560 000 000
04.Osuus valtion rahalaitosten voitosta100 000 000
01.Osuus Suomen Pankin voitosta100 000 000
05.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset105 295 000
01.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset105 295 000
 
Osasto 15
15.LAINAT1 292 173 000
01.Valtiolle takaisin maksettavat lainat352 390 000
02.Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille159 250 000
04.Muiden lainojen lyhennykset193 140 000
03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta939 783 000
01.Nettolainanotto ja velanhallinta939 783 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

37 855 374 000