Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2005

YHTEENVETOTAULUKOT

Tuloarviot osastoittain vuosina 2003—20051)Tunnus


Osasto
v. 2003
tilinpäätös
milj. €
v. 2004
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2005
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2004—2005
milj. € %11.
Verot ja veronluonteiset tulot
30 263
30 343
31 065
722
2
12.
Sekalaiset tulot
3 920
4 281
4 569
288
7
13.
Korkotulot ja voiton tuloutukset
994
1 022
929
- 93
- 9
15.
Lainat
1 236
1 419
1 292
- 126
- 9

Yhteensä
36 413
37 065
37 855
791
2

1) Taulukossa tuloarviot on esitetty osastoittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Määrärahat pääluokittain vuosina 2003—20051)Tunnus


Pääluokka
v. 2003
tilinpäätös
milj. €
v. 2004
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2005
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2004—2005
milj. € %21.
Eduskunta
111
101
97
- 3
- 3
22.
Tasavallan presidentti
7
8
9
0
0
23.
Valtioneuvosto
45
48
49
1
2
24.
Ulkoasiainministeriön hallinnonala
709
766
826
59
8
25.
Oikeusministeriön hallinnonala
641
671
662
- 8
- 1
26.
Sisäasiainministeriön hallinnonala
1 419
1 443
1 507
64
4
27.
Puolustusministeriön hallinnonala
2 006
2 073
2 149
76
4
28.
Valtiovarainministeriön hallinnonala
4 987
5 345
5 553
209
4
29.
Opetusministeriön hallinnonala
5 786
6 054
6 197
144
2
30.
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
2 544
2 687
2 725
37
1
31.
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
1 755
1 778
1 774
- 4
- 0
32.
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
914
964
976
12
1
33.
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
8 571
9 364
10 028
664
7
34.
Työministeriön hallinnonala
2 092
2 305
2 164
- 141
- 6
35.
Ympäristöministeriön hallinnonala
657
676
691
15
2
36.
Valtionvelan korot
4 653
2 782
2 447
- 335
- 12
37
Valtionvelan vähentäminen


Yhteensä
36 897
37 065
37 855
791
2

1) Taulukossa määrärahat on esitetty pääluokittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Määrärahat taloudellisen laadun mukaan vuosina 2003—20051)Tunnus


Menolaji
v. 2003
tilinpäätös
milj. €
v. 2004
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2005
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2004—2005
milj. € %01-03
Palkkaukset2)
6
6
8
2
33
04-07
Eläkkeet
2 795
2 978
3 014
36
1
16-18
Puolustusmateriaalin hankkiminen
519
573
577
5
1
21-27
Toimintamenot
6 819
7 003
7 155
152
2
08-15,
19-29 Muut kulutusmenot
1 392
1 420
1 396
- 24
- 2
01-29
Kulutusmenot
11 531
11 980
12 151
171
1
30-39
Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ym.
6 304
6 916
7 396
480
7
40-49
Valtionavut elinkeinoelämälle
2 670
2 772
2 819
47
2
50-59
Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille
6 862
7 186
7 151
- 35
- 0
60
Siirrot talousarvion ulkopuolisiin valtion rahastoihin ja kansaneläkelaitokselle
1 785
1 928
2 203
275
14
61-62
EU:n rakennerahasto-osuudet ja vastaavat valtion rahoitusosuudet
570
717
727
10
1
63-65
Muut siirrot kotimaahan
201
249
285
36
14
66-68
Siirrot ulkomaille
497
550
604
55
10
69
Siirrot EU:lle
1 338
1 415
1 513
98
7
30-69
Siirtomenot
20 227
21 733
22 698
965
4
70-73
Kaluston hankinta
41
19
7
- 13
- 68
74-75
Talonrakennukset
47
15
15
0
0
76
Maa-alueet, rakennukset ja kiinteistöt
33
42
54
12
29
77-79
Maa- ja vesirakennukset
291
373
308
- 65
- 17
70-79
Reaalisijoitukset
412
449
384
- 66
- 15
80-86
Valtion varoista myönnettävät lainat
77
70
67
- 3
- 4
87-89
Muut finanssisijoitukset
10
3
3


80-89
Lainat ja muut finanssisijoitukset
87
73
70
- 3
- 4
70-89
Sijoitusmenot
499
522
453
- 69
- 13
90-92
Valtionvelan korot
4 639
2 769
2 433
- 336
- 12
93-94
Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta3)

95-99
Muut ja erittelemättömät menot
1
60
120
60
100
90-99
Muut menot
4 640
2 829
2 553
- 276
- 10

Yhteensä
36 897
37 065
37 855
791
2

1) Kukin momentti on varustettu menon laatua osoittavalla numerotunnuksella. Näiden numerotunnusten perusteella menot on koottu laadun mukaisiin ryhmiin. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

2) Sisältää vain näillä momenttinumerotunnuksilla olevat palkkausmäärärahat, muut sisältyvät toimintamenoihin.

3) Velanhallinnan menot otetaan huomioon momentilla Nettolainanotto ja velanhallinta (15.03.01), mikäli talousarvio on alijäämäinen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

  2003 2004 2005 Muutos %
    varsinainen varsinainen  
  tilinpäätös talousarvio talousarvio 2004—2005
         
Tulo- ja varallisuusvero 11 812 12 210 11 973 -2
Arvonlisävero 10 264 10 214 11 008 8
Muut verot 8 187 7 919 8 084 2
Muut tulot 5 077 5 448 5 851 7
Yhteensä 35 340 35 791 36 916 3
Nettolainanotto ja velanhallinta1) 1 073 1 273 940  
Tuloarviot yhteensä 36 413 37 065 37 855 2
         
Kulutusmenot 11 531 11 980 12 151 1
Siirtomenot 20 227 21 733 22 698 4
Sijoitusmenot 499 522 453 -13
Muut menot 4 640 2 829 2 553 -10
Määrärahat yhteensä 36 897 37 065 37 855 2
         
Tilinpäätösalijäämä -484 - -  

1) Sisältää nettoutettuna 234 milj. euroa velanhallinnan menoja vuonna 2003, tuloja 60 milj. euroa vuonna 2004 ja velanhallintamenoja 8 milj. euroa vuonna 2005.

Kansantalouden kehitys

  2001 2002* 2003* 2004** 2005**
           
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa 135,5 139,8 142,5 147 153
Bruttokansantuote, määrän muutos, % 1,1 2,3 2,0 3,2 2,8
Työttömyysaste, % 9,1 9,1 9,0 8,8 8,5
Työllisyysaste, % 67,7 67,7 67,3 67,1 67,3
Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 2,6 1,6 0,9 0,2 1,8
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % 5,0 5,0 4,1 4,2 4,4