Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2005

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verotPDF-versio

01. Tulo- ja varallisuusvero

Momentille arvioidaan kertyvän 11 973 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Varsinaisessa talousarvioesityksessä momentille arvioitiin kertyvän 12 373 000 000 euroa. Eduskunnalle 26.11.2004 annetussa täydentävässä esityksessä arvioitiin momentille kertyvän 12 170 000 000 euroa eli 203 000 000 euroa vähemmän.

Tulopoliittista sopimusta vuosille 2005—2007 koskevaan hallituksen kannanottoon 30.11.2004 perustuen momentille arvioidaan kertyvän 197 000 000 euroa vähemmän eduskunnalle aiemmin annettuun täydentävään esitykseen nähden.

Hallitus peruuttaa eduskunnalle varsinaisen talousarvioesityksen yhteydessä antamansa esityksen (HE 145/2004) ja antaa toiseen täydentävään esitykseen liittyvän esityksen lainsäädännöksi vuoden 2005 tuloveroasteikkolaista, tuloverolain 105 a §:n ja 124 §:n muuttamisesta sekä verontilityslain 12 §:n muuttamisesta. Verovuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa sovellettaisiin progressiivista tuloveroasteikkoa, jota on vuoden 2004 asteikkoon verrattuna lievennetty alentamalla ensimmäistä, kolmatta, neljättä ja viidettä tuloveroprosenttia puolella prosenttiyksiköllä. Ensimmäistä tulorajaa nostetaan 100 eurolla ja toista 600 eurolla. Asteikon kolmatta tulorajaa alennetaan 100 eurolla. Ansiotulojen veronkevennyksen välittömäksi tuloja alentavaksi vuositason vaikutukseksi arvioidaan 346 milj. euroa, josta valtion osuus on 208 milj. euroa, kuntien 121 milj. euroa, Kansaneläkelaitoksen 10 milj. euroa ja seurakuntien 7 milj. euroa. Lisäksi inflaatiotarkistus vähentää valtion veron tuottoa 160 milj. eurolla. Ansiotulovähennyksen kasvattamisesta seuraavat verotuottomenetykset kompensoidaan kunnille lisäämällä sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuksia. Seurakuntien verotuottomenetystä kompensoidaan korottamalla seurakunnille tulevaa yhteisöveron tuottoa.


2005 talousarvio 11 973 000 000
2004 III lisätalousarvio -100 000 000
2004 talousarvio 12 210 000 000
2003 tilinpäätös 11 811 901 257