Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
     1. Sammanfattning
          Statsgarantifonden
          Brandskyddsfonden
          Oljeskyddsfonden
   Siffertabell

Statsbudgeten 2004

8. Fonder utanför statsbudgetenPDF-versio

Staten har elva fonder som står utanför budgetekonomin: statens bostadsfond, statens pensionsfond, gårdsbrukets utvecklingsfond, statens kärnavfallshanteringsfond, försörjningsberedskapsfonden, statsgarantifonden, statens säkerhetsfond, statens televisions- och radiofond, interventionsfonden för jordbruket, brandskyddsfonden och oljeskyddsfonden. Inkomsterna för de statliga fonderna beräknas 2004 uppgå till sammanlagt 4,5 miljarder euro och utgifterna till 3,5 miljarder euro. Fonderna uppvisar därmed ett nettoöverskott på 0,9 miljarder euro. I den vidstående tablån finns en sammanfattning av uppgifter om fonderna.

Statens bostadsfond

Med stöd av den fullmakt som godkänts i statsbudgeten betalas de lån som beviljas för den sociala bostadsproduktionen, räntestöd, understöd och de utgifter som föranleds av statsborgen för bostadslån av bostadsfondens medel. Utgifterna för skulderna betalas likaså av fondens medel. Fonden får sina medel av räntor, amorteringar och annuiteter på aravalån samt av borgensavgifter i anslutning till statsborgen. Fonden har upptagit lån både så att de har utgjort en del av statens upplåning och genom värdepapperisering av fondens lånefordringar. Vid ingången av budgetåret är aravalånens värdepapperiserade värde sammanlagt ca 2,1 miljarder euro och värdet på fondens övriga skulder ca 2,0 miljarder euro. Kapitalet av Statens bostadsfonds bostadslånefordringar beräknas vid ingången av 2004 vara 10,6 miljarder euro, det lånebestånd som omfattas av räntestöd som betalas ur fonden 4,9 miljarder euro och de borgensansvar som belastar fonden 2,5 miljarder euro, varav 1,5 miljarder euro består av delgarantier för ägarbostadslån. Av de olika stödformerna har antalet borgensförbindelser i proportion ökat snabbast.

År 2004 uppskattas fondens inkomster bli ca 730 miljoner euro. Dessutom föreslås att fonden får ha kortfristiga lån till ett nettobelopp av högst 500 miljoner euro samtidigt. Det föreslås för fonden fullmakter att bevilja nya lån till ett belopp av 410 miljoner euro, fullmakt att godkänna lån som omfattas av räntestöd till ett belopp av 600 miljoner euro, fullmakt att uppta statsborgenslån för hyres- och ägarbostäder, vilka är nya stödformer, till ett belopp av 50 miljoner euro, samt fullmakt att bevilja stöd till ett belopp av 83 miljoner euro. Det föreslås att de statsborgensförbindelser som är i kraft för ägarbostadslån i slutet av 2004 får uppgå till sammanlagt högst 2 miljarder euro i fråga om fritt finansierade lån och bsp-lån.

Statens pensionsfond

Med hjälp av statens pensionsfond garderar staten sig inför finansieringen av de framtida pensionerna, samtidigt som den strävar efter att utjämna pensionsutgifterna under kommande år. Till fonden insamlas i arbetsgivares pensionsavgifter från statens ämbetsverk, inrättningar och affärsverk samt från kommunerna, privata statsunderstödda institutioner och s.k. VALTAVA-inrättningar uppskattningsvis 1 110 miljoner euro 2004. I arbetstagares pensionsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier insamlas till fonden ca 280 miljoner euro. Till fondens inkomster hör också avkastningen av fondens investeringar (inkl. de räntor som inflyter på lån till staten), sammanlagt uppskattningsvis 480 miljoner euro. Till fondens inkomster hör dessutom de överföringsavgifter som APL-anstalterna betalar och som 2004 beräknas uppgå till ca 50 miljoner euro. Dessa överföringsavgifter betalas sedan 1993 på basis av de bolagiserade och till APL-systemet överförda statliga inrättningarnas APL-utjämningsavgift. År 2004 minskar volymen med hälften, eftersom de överföringsavgifter som betalades efter Post- och televerkets bolagisering inte längre inflyter.

Det föreslås att ur statens pensionsfond till statsbudgeten 2004 skall överföras 984 miljoner euro, vilket är maximibeloppet för överföringar. Om överföringens maximibelopp under åren 2004—2010 begränsas i enlighet med bestämmelserna i lagen om statens pensionsfond uppnås den fonderingsgrad som har eftersträvats för fonden. Målet är att fonderingsgraden när det gäller statens pensioner skall nå det mål som har satts för APL-systemet år 2010. Fondens placeringsverksamhet styrs av fondens direktion, som finansministeriet utsett. Direktionen antar varje år en placeringsplan för fonden. Placeringsverksamheten bedrivs enligt samma principer som vid andra arbetspensionsfonder.

Gårdsbrukets utvecklingsfond

Gårdsbrukets utvecklingsfonds disponibla medel är ca 238,4 miljoner euro, vilket utgör 35 miljoner euro mindre än föregående år. Uppskattningsvis 12,8 miljoner euro intäktsförs som medfinansiering från EU. Av dessa medel används uppskattningsvis ca 71 miljoner euro för konsumtionsutgifter och ca 100 miljoner euro för investeringsutgifter. Till konsumtionsutgifterna hör de utgifter som helt eller delvis är slutliga utgifter för fonden. Till dessa hör bl.a. understöd, förvaltningsarvoden, utgifter för skuldreglerings- och säkerhetsverksamheten och understöd till forskning. Användningen av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond preciseras då resultaten av reformen av EU:s jordbrukspolitik och den fortsatta utbetalningen av stöd enligt artikel 141 blir klara.

Statens kärnavfalls-hanteringsfond

Kapitalet i statens kärnavfallshanteringsfond består av avgifter för kärnavfallshantering och vinst av fondens utlåning. Målet för fonderingen är att säkerställa att de medel som krävs för kärnavfallshanteringen finns till förfogande. Kärnavfallsavgifter skall betalas för verksamhet som medför kärnavfall. Avgifter betalas därmed av Teollisuuden Voima Ab och Fortum Power and Heat Ab samt statens tekniska forskningscentral, som förfogar över en FiR-1-forskningsreaktor. Till fondens uppgifter hör även att delta i fastställandet av omfattningen av den reserveringsskyldighet som gäller avfallshanteringsskyldiga. Fondens balans är ca 1 260 miljoner euro.

Försörjningsbered-skapsfonden

Till försörjningsberedskapsfonden bokförs som inkomst den försörjningsberedskapsavgift som uppbärs i samband med accisen på bränslen och vars avkastning är ca 50 miljoner euro i året. Fondens medel används till att trygga minibehoven för medborgarna, näringslivet och försvaret i olika krissituationer. De viktigaste finansieringsobjekten är statens säkerhetsupplag och olika tekniska reservarrangemang. Fondens balans är ca 1 000 miljoner euro. Fonden förvaltas av Försörjningsberedskapscentralen som sorterar under handels- och industriministeriet och som även verkar som sekretariat för försvarsekonomiska planeringskommissionen.

Statsgarantifonden

Statsgarantifonden får sina medel från ett anslag som anvisas i statsbudgeten för att överföras till fonden, från medel som Finnvera Abp överför till fonden samt från de garantipremier och fordringar som skall återkrävas vilka hänför sig till exportgarantier och andra ansvarsförbindelser som getts av Statsgaranticentralen och av de anstalter som föregick centralen. Syftet med statsgarantifonden är att trygga att de exportgarantier, borgen och andra förbindelser som avses i lagen om statsgarantifonden och som ges av Finnvera Abp uppfylls. Med medel ur fonden sköts även tidigare ingångna förbindelser.

Statens säkerhetsfond

I och med att avslutandet av systemet med bankstöd börjar fullföljas koncentrerar sig statens säkerhetsfond på administreringen av beviljat bankstöd och övervakningen av att stödvillkoren iakttas, eftersom några nya behov av bankstöd inte är i sikte. Vid utgången av 2002 hade beviljat bankstöd betalats till ett nettobelopp av 6 223 miljoner euro. I beloppet ingår det stöd som beviljats av Finlands Bank, statens säkerhetsfond och statsrådet via statsbudgeten. Dessutom uppgick värdet av de borgensbeslut som statsrådet fattat och som var i kraft till 50 miljoner euro.

Statens televisions- och radiofond

Statens televisions- och radiofond ordnar finansieringen av Rundradion Ab:s verksamhet samt främjar även övrig televisions- och radioverksamhet. Fonden förvaltas av Kommunikationsverket, som tar ut de televisionsavgifter och de koncessionsavgifter som tas ut för omsättningen från verksamheten av dem som utövar televisionsverksamhet, vilka vardera ersätts till fonden. Televisionsavgiften uppgår från och med den 1 januari 2004 till 186,60 euro i året, och inkomsterna av avgifterna uppskattas till sammanlagt 406 miljoner euro. Statsrådet beslutar på föredragning från kommunikationsministeriet om fördelningen av de medel som inflyter till fonden till Rundradion Ab, till Kommunikationsverket för kostnader i anslutning till indrivningen av televisionsavgifter och för verksamhet som främjar televisions- och radioverksamhet.

Interventionsfonden för jordbruket

I egenskap av medlem i EU vidtar Finland åtgärder enligt den gemensamma jordbrukspolitiken i enlighet med EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen. Det primära syftet med interventionsåtgärderna är att upprätthålla en önskad prisnivå på jordbruksprodukter på den inre marknaden. EU-medlemskapet förutsätter vid behov interventionslagring av bl.a. spannmål, nötkött, smör och skummjölkspulver. De medel som står till förfogande för interventionsfonden för jordbruket, vilken upprättades 1995, används för kostnader för exportbidrag, interventionslagring och genomförande av stödprogram som avser att balansera marknaderna för övriga jordbruksprodukter. Utgifterna för den egentliga interventionsverksamheten finansieras med medel från garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket. Från och med 2004 bokförs anslaget för interventionsverksamheten inom fiskerihushållningen som inkomst till fonden. Till interventionsverksamheten beräknas åtgå sammanlagt ca 109 miljoner euro. För att täcka de ränte- och förvaltningsutgifter samt vissa utgifter för främjandet av avsättningen som finska staten skall svara för ingår i budgetpropositionen en överföring av 2 miljoner euro till interventionsfonden.

Brandskyddsfonden

Enligt lagen om brandskyddsfonden (306/2003) skall i syfte att främja förebyggandet av eldsvådor samt räddningsverksamheten för brandförsäkrad fast och lös egendom i Finland årligen betalas en brandskyddsavgift. Brandskyddsavgiften betalas av en försäkringsanstalt. Ur fonden kan beviljas allmänt understöd och specialstöd till kommuner, avtalsbrandkårer, brandskyddsorganisationer och andra motsvarande sammanslutningar samt beviljas stipendier. Fondens inkomster och de understöd som betalas ur fonden uppgår till 6 miljoner euro i året.

Oljeskyddsfonden

Oljeskyddsfonden är en fond som står utanför statsbudgeten. Från fondens medel ersätts kostnader för bekämpning av oljeskador samt kostnader för sanering av mark som förorenats av ämnen som härrör från olja. I fall av skada är den som orsakat skadan alltid i främsta hand ansvarig och i fråga om ersättningsskyldigheten är fonden endast subsidiär. De ersättningar som betalats ur fonden har främst gällt upprätthållande av bekämpningsberedskapen så att den svarar på de förändrade riskerna. Av central betydelse härvid har varit att finansiera anskaffningen och underhållet av bekämpningsmateriel. Fonden får sina medel från den oljeskyddsavgift som bärs upp för olja som importeras till eller transporteras via Finland. Dessutom kan till fonden genom anslag i statsbudgeten överföras inkomster som inflyter av oljeavfallsavgiften. Fondens årliga budget är ca 12 miljoner euro och balansen är ca 4 miljoner euro.

Tablå 29. Statliga fonder utanför budgeten, milj. euro1)

  2002 2003** 2004**
       
Skatter och inkomster av skattenatur sammanlagt 62 57 57
Inkomster av blandad natur 637 608 592
Pensionsavgifter 1 382 1 433 1 431
Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 648 837 916
Överföringar från budgeten 19 39 4
Inkomster exkl. finansoperationer 2 746 2 974 2 999
Återbetalning av lån som staten beviljat 1 526 1 643 1 478
Inkomster sammanlagt 4 272 4 617 4 478
       
Konsumtionsutgifter 143 103 78
Överföringsutgifter 699 703 756
Ränteutgifter 101 66 66
Överföringar till budgeten 942 1 066 1 015
Övriga utgifter 7 17 65
Utgifter exkl. finansoperationer 1 892 1 954 1 979
Lån som staten beviljat samt övriga finansinvesteringar 1 750 1 673 1 561
Utgifter sammanlagt 3 642 3 627 3 540
       
Nettofinansieringsöverskott 630 990 937

1) I tabellen har siffrorna avrundats var för sig från det exakta värdet, varför utrkningarna inte stämmer till alla delar.