Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
     1. Sammanfattning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2004

7. Statens ägarpolitik och affärsverksamhetPDF-versio

Finska staten äger aktier i över sextio betydande bolag, varav tretton är börsnoterade bolag. Genom budgeten styrs dessutom verksamheten vid sex affärsverk.

Statens ägarpolitik

Förvaltningen av statens ägande i bolagen fördelar sig på olika ministerier. Syftet är att utreda och under år 2004 finna en lösning på hur det på ett ändamålsenligt sätt går att förverkliga en eventuell koncentration av sådana statsbolag och statliga intressebolag som verkar på marknadsvillkor. Målet är att det nya arrangemanget tas i bruk vid ingången av 2005. Samtidigt säkerställs att ägarstyrningen på ett öppet och förtroendeingivande sätt har särskilts från regleringsuppgifterna och att det finns tilltro till statens ägarpolitiska kunnande på marknaden. Till enheten koncentreras offentligt noterade och andra på marknadsvillkor verkande statsbolag samt statliga intressebolag. Bolag som sköter specialuppgifter kvarstår under de ansvariga ministeriernas förvaltning.

Statliga affärsverk

De statliga affärsverkens ekonomi står utanför statsbudgeten. I samband med behandlingen av statsbudgeten godkänner riksdagen de centrala målen för affärsverkens tjänster och övriga mål för verksamheten samt fattar de övriga centrala styrningsbesluten.

Verksamheten vid statliga affärsverk grundar sig på lagen om statens affärsverk (1185/2002), som trädde i kraft den 1 februari 2003, och de lagar som gäller affärsverken. Avsikten är att de lagar som gäller affärsverken revideras så, att de överensstämmer med den nya allmänna lagen.

I samband med budgetpropositionen överlåts till riksdagen propositioner med förslag till en lag om Rederiverket, en lag om Lotsverket och en lag om Sjöfartsverket, med stöd av vilka två nya affärsverk inrättas inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde: Rederiverket och Lotsverket.

Rederiverket och Lotsverket

I tablåerna nedan har antecknats de uppgifter om verksamheten som beräknats för de sex statliga affärsverken år 2004. Kravet på att de kalkylerade uppgifterna om verksamheten för statliga affärsverk skall presenteras har införts till följd av lagändringar och i syfte att öka öppenheten i verksamheten. Av de statliga affärsverkens intäktsföring av vinster 2003 beräknas det inflyta ca 81,9 miljoner euro under moment 13.05.01 i statens inkomststat för 2004.

Tablå 27. Statens affärsverksamhet år 2004

Affärsverk
(koncern)
Omsättning Räkenskapsperiodens resultat, Avkastning på investerat kapital, % Soliditet, % Invester-ingsutgifter milj. € Antal
anställda, i medeltal
milj. € förändring, % milj. € % av omsättningen
 
                 
Senatfastigheter 523,5 5,5 113,4 21,7 4,1 58,4 350,0 235
(koncern) 530,0 5,5 107,0 20,2 4,0 60,5 350,0 235
Forststyrelsen1) 242,0 2,6 67,7 28,0 8,6 98,0 34,8 1 950
Vägverket 460,0 -7,3 10,6 2,3 10,2 53,8 30,0 3 250
Rederiverket 59,7 - 1,5 2,5 2,7 51,6 5,0 615
Lotsverket 34,8 - 1,8 5,2 11,6 55,4 4,0 391
Luftfartsverket1) 221,8 5,0 6,0 2,7 1,8 74,8 55,0 1 825
Sammanlagt2) 2 071,8   308,0 14,9     828,8 8 501

1) Dessa är också koncerner, men iakttar år 2004 inte den nya lagen om affärsverk.

2) Beräknat utifrån uppgifterna om affärsverken.

Tablå 28. Överföringar och anslag för statliga affärsverk år 2004, milj. euro

  Affärsverk Överföringar till budgeten Anslag för verkets särskilda uppgifter.1)
    Borgensavgifter Räntor Intäktsföring av vinst Lån 2) Sammanlagt
               
28.60 Senatfastigheter 1,8 88,0 31,0 74,0 194,8 0,0
30.33 Forststyrelsen3) .. .. 47,1 .. 47,1 ..
31.26 Vägverket 0,2 1,4 1,3 3,5 6,4 0,0
31.33 Rederiverket 0,1 3,3 0,0 4,3 7,6 0,0
31.34 Lotsverket 0,1 0,3 0,0 0,5 0,8 3,4
31.50 Luftfartsverket3) .. .. 2,5 .. 2,5 ..
  Sammanlagt 2,1 92,9 81,9 82,3 259,1 3,4

1) Specificeras under momenten i respektive kapitel.

2) Omfattar huvudsakligen amorteringar av balansräkningslån.

3) För Forststyrelsens och Luftfartsverkets del presenteras för år 2004 endast uppskattningar av intäktsföringen av vinst, eftersom dessa affärsverk inte år 2004 iakttar den nya lagen om affärsverk.