Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag

Statsbudgeten 2004

Statsbudgeten för 2004PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11 euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 30 448 017 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 13 099 000 000
01. Skatt på inkomst och förmögenhet 12 400 000 000
02. Källskatt på ränteinkomster 240 000 000
03. Skatt på arv och gåva 459 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 10 735 000 000
01. Mervärdesskatt 10 214 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier 408 000 000
03. Apoteksavgifter 113 000 000
08. Acciser 4 524 000 000
01. Tobaksaccis 452 000 000
04. Skatt på alkoholdrycker 1 050 000 000
05. Läskedrycksaccis 32 000 000
07. Energiskatt 2 990 000 000
10. Övriga skatter 2 067 000 000
03. Bilskatt 1 020 000 000
04. Motorfordonsskatt 228 000 000
05. Överlåtelseskatt 367 000 000
06. Lotteriskatt 118 000 000
07. Fordonsskatt 285 000 000
08. Avfallsskatt 49 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur 23 017 000
02. Lästavgifter 953 000
03. Banskatt 16 000 000
04. Kommunikationsmarknadsavgift och teleentreprenadavgift 2 500 000
08. Oljeavfallsavgift 3 364 000
09. Övriga skatteinkomster 200 000
 
Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 4 266 894 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 2 414 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 2 414 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 87 460 000
01. Domstolarnas inkomster 29 010 000
47. Utsökningsavgifter 48 000 000
50. Inkomster från verkställighet av straff 10 200 000
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 250 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 138 672 000
98. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden 137 872 000
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 800 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 1 118 000
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 17 000
22. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 8 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 1 093 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 1 392 602 000
07. Överföring från statens pensionsfond 984 040 000
25. Försäkringsavgifter för skadeersättningar m.m. 19 850 000
28. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 115 686 000
29. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 31 551 000
30. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 17 653 000
49. Tullverkets inkomster 9 322 000
51. Inkomster av metallmynt 2 500 000
63. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 6 000 000
87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden 101 000 000
90. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 28 000 000
91. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av resekostnader 3 000 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 74 000 000
29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 415 058 000
43. Studentexamensnämndens inkomster 8 000
70. Inkomster från studiestödsverksamheten 31 300 000
88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel 376 750 000
99. Övriga inkomster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde 7 000 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 937 900 000
01. Inkomster från garantisektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket 855 102 000
02. Inkomster från utvecklingssektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket 31 000 000
03. Inkomster från EU:s fond för fiskets utveckling 5 718 000
04. Andra inkomster från EU 1 220 000
21. Forskningscentralens för jordbruk och livsmedelsekonomi inkomster 460 000
30. Statens andel av inkomsten av totospel 7 000 000
32. Skogsforskningsinstitutets inkomster 2 200 000
35. Avgifter för jakt på hjortdjur 4 388 000
36. Spöfiskeavgifter 2 217 000
37. Fiskevårdsavgifter 6 700 000
39. Jaktvårdsavgifter 6 960 000
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 2 020 000
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 500 000
71. Inkomster till Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel 3 325 000
72. Inkomster av köttbesiktningsverksamheten 317 000
73. Inkomster till kontrollcentralen för växtproduktion 7 146 000
74. Växtförädlingsavgifter 757 000
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 870 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 32 503 000
24. Vägverkets inkomster 1 000 000
30. Sjöfartsverkets inkomster 17 000
40. Inkomster av banhållningen 336 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 31 150 000
32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde 14 690 000
10. Inkomster av avgiftsbelagd service vid arbetskrafts- och näringscentralernas företagsavdelningar 2 120 000
20. Säkerhetsteknikcentralens inkomster 1 570 000
99. Övriga inkomster inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde 11 000 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 421 290 000
05. Försäkringsinspektionens inkomster
08. Folkhälsoinstitutets inkomster 500 000
09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals inkomster 2 670 000
92. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet 405 945 000
98. Återbäringar av statsunderstöd 12 000 000
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 175 000
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 153 827 000
40. Inkomster från Europeiska socialfonden 126 700 000
70. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 25 327 000
99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde 1 800 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 11 860 000
40. Inkomster till regionala miljöcentraler 330 000
60. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 8 000 000
70. Bostadsväsendets inkomster 30 000
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 3 500 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 657 500 000
01. Böter 63 000 000
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 75 000 000
04. Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag 95 000 000
07. Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond 2 000 000
10. Övriga inkomster av blandad natur 2 500 000
50. Nettoinkomster av försäljning av aktier 420 000 000
 
Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 1 020 675 000
01. Ränteinkomster 238 775 000
04. Räntor på statens lån till affärsverken 89 450 000
05. Räntor på övriga lån 9 325 000
07. Räntor på depositioner 140 000 000
03. Dividendinkomster 600 000 000
01. Dividendinkomster 600 000 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst 100 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst 100 000 000
05. Intäktsföring av statens affärsverks vinst 81 900 000
01. Intäktsföring av statens affärsverks vinst 81 900 000
 
Avdelning 15
15. LÅN 1 425 413 000
01. Lån som återbetalas till staten 145 100 000
02. Återbetalningar på statens lån till affärsverk 77 900 000
04. Amorteringar på övriga lån 67 200 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 1 280 313 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering 1 280 313 000

Inkomstposternas totalbelopp:

37 160 999 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 21 euro
21. RIKSDAGEN 100 740 000
01. Riksdagsledamöterna 19 596 000
21. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 19 596 000
02. Riksdagens kansli 61 901 000
19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 7 500 000
21. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 54 401 000
09. Statsrevisorerna 1 793 000
21. Omkostnader för statsrevisorerna (förslagsanslag) 1 793 000
14. Riksdagens justitieombudsman 3 667 000
21. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 3 667 000
40. Statens revisionsverk 10 413 000
19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 393 000
21. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 10 020 000
99. Riksdagens övriga utgifter 3 370 000
21. Dispositionsmedel till riksdagsgrupperna för gruppkanslierna (fast anslag) 3 370 000
 
Huvudtitel 22
22. REPUBLIKENS PRESIDENT 8 170 000
01. Republikens President 305 000
01. Presidentens arvode och representationsanslag (fast anslag) 262 000
21. Presidentens dispositionsmedel (fast anslag) 43 000
02. Republikens Presidents kansli 7 865 000
19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 1 000 000
21. Omkostnader för Republikens Presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 6 185 000
27. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag) 240 000
75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år) 440 000
 
Huvudtitel 23
23. STATSRÅDET 47 883 000
01. Statsrådet 3 809 000
01. Avlöningar (förslagsanslag) 3 809 000
02. Statsrådets kansli 25 201 000
19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 2 300 000
21. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) 19 901 000
22. EU-ordförandeskap (reservationsanslag 3 år) 3 000 000
03. Justitiekanslersämbetet 2 702 000
21. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 2 702 000
27. Understödjande av politisk verksamhet 14 888 000
50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) 12 988 000
52. Ökande av medborgaraktiviteten inför valet av Finlands representanter i Europaparlamentet (fast anslag) 1 900 000
99. Statsrådets övriga utgifter 1 283 000
21. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) 812 000
24. Ordnar (förslagsanslag) 471 000
 
Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 765 350 000
01. Utrikesförvaltningen 192 211 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 14 800 000
21. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 171 356 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 4 205 000
76. Anskaffning av fastigheter och lokaler (reservationsanslag 3 år) 1 850 000
30. Internationellt bistånd 412 155 000
66. Egentligt bistånd (reservationsanslag 3 år) 409 955 000
67. Ekonomiskt, industriellt och teknologiskt samarbete med utvecklingsländerna (förslagsanslag) 2 200 000
50. Närområdessamarbete 25 374 000
66. Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år) 25 374 000
99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 135 610 000
01. Avlöningar till medlemmarna i Europaparlamentet (förslagsanslag) 960 000
21. Tillfällig representation vid internationella konferenser (förslagsanslag) 2 213 000
22. Utgifter för underhåll av de finska fredsbevarande styrkorna (förslagsanslag) 51 971 000
25. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) 10 363 000
50. Vissa statsunderstöd (fast anslag) 1 483 000
51. Understöd till nödställda (förslagsanslag) 39 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 67 723 000
67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år) 841 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 17 000
 
Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 668 566 000
01. Ministeriet och myndigheter i samband med det 87 112 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 41 000 000
21. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 29 298 000
22. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år) 7 214 000
29. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 500 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) 9 100 000
10. Domstolsväsendet 218 673 000
21. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 7 298 000
22. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 412 000
23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) 196 563 000
29. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 6 400 000
30. Rättshjälp 54 514 000
21. Rättshjälpsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 20 714 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) 33 800 000
40. Exekutionsväsendet 78 937 000
21. Exekutionsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 78 937 000
50. Verkställighet av straff 184 303 000
21. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år) 178 403 000
74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) 5 900 000
60. Åklagarväsendet 30 061 000
21. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 30 061 000
70. Valutgifter 14 966 000
21. Valutgifter (förslagsanslag) 14 966 000
 
Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 439 926 000
01. Inrikesministeriet 86 998 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 60 000 000
21. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 21 786 000
22. Gemensamma utgifter för informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år) 5 212 000
02. Utlänningsverket 9 124 000
21. Utlänningsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 9 124 000
05. Länsstyrelserna 50 819 000
21. Länsstyrelsernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 50 819 000
06. Registerförvaltningen 27 818 000
21. Registerförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 27 818 000
07. Häradena 43 885 000
21. Häradsämbetenas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 43 885 000
75. Polisväsendet 553 065 000
21. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 553 065 000
80. Räddningsväsendet 48 909 000
21. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 43 549 000
22. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 1 650 000
31. Statsandelar och statsunderstöd (reservationsanslag 2 år) 3 710 000
90. Gränsbevakningsväsendet 197 476 000
21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 187 692 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år) 8 522 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 1 262 000
97. Understöd åt kommuner 224 733 000
31. Allmän statsandel till kommunerna och på kommunernas skatteinkomster baserad utjämning (förslagsanslag) 163 904 000
32. Kommunindelning och understöd åt kommunerna för kommunsammanslagning (förslagsanslag) 7 732 000
34. Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast anslag) 48 068 000
35. Intressebevakning i förmyndarverksamheten (förslagsanslag) 3 347 000
80. Räntestöd och konsolideringslån till kommunerna (förslagsanslag) 1 682 000
98. Utveckling av regionerna 197 099 000
43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år) 33 900 000
61. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag) 135 354 000
62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 27 845 000
 
Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 066 430 000
01. Försvarsministeriet 185 136 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 172 500 000
21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 12 136 000
22. Utgifter för ersättande av miljöskador (förslagsanslag) 500 000
10. Försvarsmakten 1 836 210 000
16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år) 572 600 000
21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 263 610 000
30. Internationell fredsbevarande verksamhet 43 424 000
22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksamhet (förslagsanslag) 43 424 000
99. Övriga utgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde 1 660 000
50. Understödjande av försvarsorganisationers verksamhet (fast anslag) 1 650 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 10 000
 
Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 5 378 718 000
01. Finansministeriet 89 148 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 55 000 000
21. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 25 865 000
22. Statsrådets dataadministrationsenhets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 7 345 000
62. Statlig medfinansiering för finansministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 97 000
89. Försäljning av aktier (reservationsanslag 2 år) 841 000
03. Statens ekonomiska forskningscentral 3 671 000
21. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 671 000
05. Statskontoret 39 567 000
21. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 39 214 000
22. Statens pensionsnämnds omkostnader (reservationsanslag 2 år) 353 000
07. Pensioner och ersättningar som staten betalar ut 3 048 149 000
05. Ordinarie pensioner, familjepensioner och rehabiliteringsstöd (förslagsanslag) 2 952 120 000
06. Extra pensioner (förslagsanslag) 21 546 000
07. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag) 28 518 000
50. Olycksfallsersättningar och övriga skadestånd (förslagsanslag) 39 965 000
63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter skall svara för (förslagsanslag) 6 000 000
18. Skatteförvaltningen 343 798 000
21. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 343 798 000
39. Vissa överföringar till landskapet Åland 176 963 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag) 161 463 000
31. Skattegottgörelse (förslagsanslag) 12 000 000
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag) 3 500 000
40. Tullverket 125 967 000
21. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 125 967 000
52. Statistikcentralen 40 599 000
21. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 40 599 000
80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen 10 169 000
20. Utvecklings- och utbildningsverksamhet (reservationsanslag 2 år) 1 676 000
21. Stöd för anpassning av personalen (reservationsanslag 2 år) 169 000
23. Främjande av arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år) 981 000
24. StPL-baserad rehabilitering och stöd till välbefinnande i arbetet (reservationsanslag 2 år) 6 368 000
25. Statens personalarrangemang (reservationsanslag 2 år) 725 000
60. Statens betalning av utgifterna på grund av utbildningsfonden (förslagsanslag) 250 000
81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde 24 362 000
01. Avlöningar till nationella experter inom Europeiska unionen (förslagsanslag) 1 177 000
02. Vissa andra löner och beslut som gäller villkor i tjänsteförhållande (förslagsanslag) 168 000
25. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år) 3 000 000
95. På lag eller förordning grundade utgifter för vilka särskilt anslag icke ingår i budgeten (förslagsanslag) 17 000
96. Oförutsedda utgifter (fast anslag) 20 000 000
82. Ersättningar till fonder och finansiella institut 4 870 000
44. Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag) 4 870 000
84. Internationella finansiella bidrag 1 405 000
66. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag) 170 000
68. Finlands kapitalinsats i Nordiska miljöfinansieringsbolaget (förslagsanslag) 1 235 000
90. Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen 1 415 000 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag) 1 415 000 000
99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde 55 050 000
63. På grund av befrielse från skatt återbetalda skatter (förslagsanslag) 5 000 000
95. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag) 50 000
97. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) 50 000 000
 
Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 053 815 000
01. Undervisningsministeriet 245 273 000
10. Drift och underhåll av vissa fastigheter (reservationsanslag 3 år) 1 165 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom undervisningsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 140 000 000
21. Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 21 042 000
22. Utvecklingsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 3 008 000
26. Vissa kopierings- och dispositionsrättsersättningar (fast anslag) 7 063 000
50. Vissa understöd (fast anslag) 503 000
62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 70 992 000
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) 1 500 000
05. Kyrkliga ärenden 2 167 000
21. Ortodoxa kyrkostyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 780 000
50. Vissa understöd (fast anslag) 387 000
07. Utbildningsstyrelsen 18 403 000
21. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 18 403 000
08. Internationellt samarbete 15 420 000
22. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år) 787 000
25. Internationellt kulturellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 6 984 000
50. Vissa understöd (fast anslag) 5 362 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsan-slag) 2 287 000
10. Undervisning och forskning vid universitet 1 295 612 000
21. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 3 år) 1 196 449 000
22. Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år) 20 772 000
23. Omkostnader för centret för internationellt personutbyte (reservationsanslag 2 år) 7 835 000
24. Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 70 556 000
20. Yrkeshögskoleundervisning 343 351 000
22. Yrkeshögskoleväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år) 4 586 000
25. Utvecklande av yrkeshögskolorna (reservationsanslag 2 år) 2 068 000
30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag) 336 697 000
40. Allmänbildande utbildning 1 848 893 000
21. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år) 41 171 000
25. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen (reservationsanslag 2 år) 1 899 000
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag) 1 735 602 000
34. Statsandel för de allmänbildande läroanstalternas och yrkesläroanstalternas samt yrkeshögskolornas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) 69 700 000
51. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) 521 000
60. Yrkesutbildning 557 808 000
21. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år) 30 130 000
24. Inlärning i arbetet och praktikverksamhet (reservationsanslag 2 år) 3 026 000
25. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år) 1 299 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag) 417 510 000
31. Statsandel för läroavtalsutbildning (förslagsanslag) 104 238 000
76. Anskaffning av fastigheter (reservationsanslag 3 år) 1 605 000
69. Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt bildningsarbete 304 844 000
21. Omkostnader för Utbildningscentret för undervisningssektorn (reservationsanslag 2 år) 412 000
22. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år) 13 904 000
25. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år) 2 807 000
30. Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader (förslagsan-slag) 75 068 000
31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag) 105 014 000
34. Statsunderstöd till programmet för höjande av utbildningsnivån hos vuxna (reservationsanslag 3 år) 19 500 000
50. Statsandelar för folkhögskolornas driftskostnader (förslagsanslag) 45 132 000
51. Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag) 17 033 000
52. Statsandel och -understöd för vuxenutbildningens anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
53. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) 7 181 000
55. Statsandel för studiecentralers driftskostnader (förslagsanslag) 12 678 000
56. Statsandel för sommaruniversitets driftskostnader (förslagsanslag) 4 115 000
70. Studiestöd 734 790 000
22. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år) 584 000
52. Statsgaranti och räntestöd för studielån (förslagsanslag) 33 046 000
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag) 657 000 000
57. Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag) 16 700 000
58. Understöd för ersättning av kostnader för lokaler (fast anslag) 1 460 000
59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasier och yrkesläroanstalter (förslagsanslag) 26 000 000
88. Vetenskap 239 481 000
21. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år) 31 260 000
22. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 13 512 000
23. Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år) 2 630 000
24. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 494 000
25. Utarbetande och anskaffning av vissa verk (reservationsanslag 2 år) 350 000
50. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år) 104 184 000
53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag) 75 739 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsan-slag) 10 312 000
90. Konst och kultur 330 603 000
21. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år) 3 291 000
22. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år) 16 445 000
23. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år) 2 537 000
24. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 15 534 000
25. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år) 5 600 000
26. Finlands filmarkivs omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 399 000
27. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 2 år) 532 000
30. Statsandelar och -understöd för de allmänna bibliotekens driftskostnader (förslagsanslag) 29 352 000
31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag) 15 691 000
32. Statsandelar och -understöd för museer (förslagsanslag) 4 010 000
33. Statsandelar och -understöd för kulturverksamhet i kommunerna (förslagsanslag) 6 633 000
34. Statsandelar för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (förslagsanslag) 6 000 000
40. Ersättning till Suomenlinnan Liikenne Oy (förslagsanslag) 252 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 3 588 000
51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag) 9 956 000
52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag) 187 982 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) 12 495 000
54. Statsunderstöd till lånekostnaderna för Suomen Kansallisteatteris lån för grundlig renovering (fast anslag) 3 700 000
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) 500 000
72. Utökning av Statens konstmuseums samlingar (reservationsanslag 3 år) 589 000
75. Ombyggnad och husbyggen (reservationsanslag 3 år) 2 500 000
95. Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag) 17 000
98. Idrottsverksamhet 86 357 000
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag) 84 464 000
52. Statsandel till idrottsutbildningscentrer (fast anslag) 1 893 000
99. Ungdomsarbete 30 813 000
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag) 28 565 000
51. Utvecklande av ungas verkstadsverksamhet och förebyggande drogarbete (reservationsanslag 2 år) 2 248 000
 
Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 685 805 000
01. Jord- och skogsbruksministeriet 78 515 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 26 000 000
21. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 34 317 000
22. Utvecklande av datasystem (reservationsanslag 2 år) 2 300 000
25. Veterinärvård (förslagsanslag) 1 330 000
26. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 689 000
27. Samarbetsforskning (reservationsanslag 3 år) 7 530 000
41. Vissa ersättningar (förslagsanslag) 1 945 000
47. Främjande av växtförädlingsverksamheten (förslagsanslag) 673 000
48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 2 år) 841 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 2 890 000
02. Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral 13 140 000
21. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år) 13 140 000
03. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska skadenämnden 624 000
21. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 624 000
12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik 1 848 764 000
41. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år) 608 620 000
43. EU-inkomststöd (förslagsanslag) 501 771 000
44. Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år) 3 400 000
45. Miljöstöd för jordbruket (reservationsanslag 2 år) 312 300 000
46. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år) 422 673 000
13. Marknadsföring av jordbruksprodukter och balansering av produktionen 157 175 000
42. Avträdelseersättning (förslagsanslag) 60 000 000
43. Utveckling av marknadsföring och produktion (reservationsanslag 2 år) 4 702 000
44. Utveckling av kvalitetssystem (reservationsanslag 3 år) 1 513 000
47. Avträdelsestöd för lantbruksföretagare och stöd för beskogning av åker (reservationsanslag 2 år) 88 790 000
48. Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen (förslagsanslag) 170 000
60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag) 2 000 000
14. Utvecklande av gårdsbrukets struktur och landsbygden 187 233 000
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) 32 800 000
61. Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbrukets deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) 61 718 000
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag) 89 792 000
63. Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år) 2 923 000
15. Övriga utgifter för jordbruket 23 192 000
40. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år) 11 840 000
44. Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel (förslagsanslag) 6 832 000
45. Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag) 4 520 000
21. Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi 31 865 000
21. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år) 31 288 000
22. Kontroll av bekämpningsmedel (förslagsanslag) 426 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 101 000
77. Jord- och vattenbyggnadsarbeten (reservationsanslag 3 år) 50 000
31. Främjande och övervakning av skogsbruket 123 982 000
24. Vissa samhälleliga serviceuppgifter och stöd för allmänna flottledsarbeten (reservationsanslag 3 år) 5 626 000
25. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (fast anslag) 910 000
42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (fast anslag) 44 510 000
43. Vissa ersättningar (förslagsanslag) 285 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag) 62 895 000
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år) 5 605 000
50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år) 3 730 000
83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år) 421 000
32. Skogsforskningsinstitutet 38 896 000
21. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 38 267 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 420 000
76. Anskaffning av mark (reservationsanslag 3 år) 100 000
77. Grundlig förbättring av skog (reservationsanslag 3 år) 109 000
41. Fiskeri-, vilt- och renhushållning 40 911 000
25. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 2 år) 2 100 000
41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (förslagsanslag) 4 388 000
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) 2 300 000
43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år) 1 608 000
50. Främjande av jakten och jaktvården (reservationsanslag 2 år) 6 991 000
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år) 6 194 000
52. Avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv och spöfiskeavgifter (förslagsanslag) 2 284 000
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år) 14 289 000
77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år) 757 000
42. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet 16 362 000
21. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 14 745 000
24. Kontraktsodling av värdefisk (reservationsanslag 3 år) 1 117 000
74. Ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer (reservationsanslag 3 år) 500 000
51. Nyttjande och vård av vattentillgångarna 27 523 000
22. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 2 år) 5 292 000
30. Räntestöd för byggande av vatten- och avloppsanläggningar (förslagsanslag) 2 500 000
31. Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (reservationsanslag 3 år) 5 246 000
43. Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag) 420 000
77. Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten (reservationsanslag 3 år) 14 065 000
61. Lantmäteriverket 50 504 000
21. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 47 504 000
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag) 3 000 000
62. Geodetiska institutet 3 118 000
21. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 118 000
71. Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel 24 848 000
21. Omkostnader för Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel (reservationsanslag 2 år) 22 998 000
28. Vaccin och serum (förslagsanslag) 1 850 000
72. Livsmedelsverket 5 116 000
21. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 116 000
73. Kontrollcentralen för växtproduktion 14 037 000
21. Omkostnader för Kontrollcentralen för växtproduktion (reservationsanslag 2 år) 14 037 000
 
Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 749 994 000
01. Kommunikationsministeriet 21 089 000
21. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 14 239 000
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år) 6 850 000
20. Fordonsförvaltningscentralen 11 367 000
21. Fordonsförvaltningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 11 367 000
24. Vägförvaltningen 721 472 000
21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år) 558 326 000
76. Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt lagen om allmänna vägar (förslagsanslag) 23 546 000
78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag) 103 300 000
79. Efterfinansierings- och totalfinansieringsprojekt gällande vägnätet (reservationsanslag 3 år) 36 300 000
25. Statsbidrag för väghållningen 11 100 000
50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år) 11 100 000
30. Sjöfartsverket 23 665 000
21. Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 16 815 000
76. Anskaffning av mark- och vattenområden (förslagsanslag) 50 000
77. Utvecklande av farledsnätet (reservationsanslag 3 år) 6 800 000
32. Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik 69 060 000
40. Stödjande av anskaffningar av lastfartyg (förslagsanslag) 280 000
41. Tryggande av konkurrensförutsättningarna för lastfartyg samt passagerarfartyg i trafik mellan tredje länder vilka är upptagna i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart (förslagsanslag) 39 861 000
42. Tryggande av konkurrensförutsättningarna för passagerarfartyg och passagerar-bilfärjor i utrikesfart (förslagsanslag) 24 650 000
50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag) 953 000
51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år) 3 316 000
40. Banförvaltningscentralen 406 003 000
21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år) 254 683 000
76. Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (förslagsanslag) 1 120 000
77. Utvecklande av bannätet (reservationsanslag 2 år) 21 400 000
78. Vissa banprojekt (förslagsanslag) 128 800 000
79. Byggande av radionät
52. Ersättningar och statsbidrag till lufttrafiken 5 575 000
41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (fast anslag) 1 000 000
43. Ersättning till Luftfartsverket för beredskapsuppgifter (fast anslag) 4 575 000
60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik 88 115 000
42. Statsunderstöd för utbildning (fast anslag) 841 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år) 79 318 000
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år) 7 956 000
70. Kommunikationsverket 6 034 000
21. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 6 034 000
72. Ersättningar och understöd för kommunikation 13 614 000
42. Understödjande av tidningspressen (fast anslag) 13 614 000
80. Meteorologiska institutet 28 091 000
21. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 28 091 000
81. Havsforskningsinstitutet 7 698 000
21. Havsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 7 698 000
99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 337 111 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 278 000 000
40. Vissa statsunderstöd (fast anslag) 942 000
62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-slag) 6 664 000
78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag) 51 000 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 505 000
 
Huvudtitel 32
32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 961 648 000
10. Förvaltning 174 863 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 61 000 000
21. Handels- och industriministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 22 742 000
22. Arbetskrafts- och näringscentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 72 921 000
24. Forsknings- och utredningsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 6 208 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 7 100 000
92. Ersättning till statens kärnavfallshanteringsfond (förslagsanslag) 4 882 000
95. Jordägarnas andel av gamla utmålsavgifter (förslagsanslag) 10 000
20. Teknologipolitik 525 091 000
21. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 39 208 000
22. Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 69 599 000
23. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 9 623 000
24. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 834 000
25. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 684 000
26. Teknologiska utvecklingscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 25 274 000
27. Teknologisk forskningsverksamhet (förslagsanslag) 146 444 000
28. Utrednings- och utvecklingsutgifter för projekt- och programverksamhet (reservationsanslag 2 år) 15 320 000
40. Bidrag till teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag) 138 000 000
41. Statsunderstöd till vissa sammanslutningar för främjande av uppfinnings-, kvalitets- och standardiseringsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 6 214 000
70. Geologiska forskningscentralens fartygsanskaffning (förslagsanslag) 168 000
83. Lån för teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag) 67 723 000
30. Företagspolitik 151 914 000
21. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 027 000
41. Verksamhetsstöd till Finnvera Abp (fast anslag) 336 000
42. Räntestöd till Finnvera Abp (förslagsanslag) 17 200 000
43. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag) 26 000 000
44. Regionalt transportstöd (förslagsanslag) 4 350 000
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag) 17 706 000
47. Statsunderstöd för utvecklingsservice och för vissa sammanslutningar i branschen (reservationsanslag 3 år) 3 561 000
48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag) 5 700 000
49. Räntestöd för krediter som beviljas av Finlands Exportkredit Ab (förslagsanslag) 17 000
60. Överföringar till statsgarantifonden (förslagsanslag) 17 000
62. Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 76 000 000
40. Konsument- och konkurrenspolitik 18 571 000
21. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 760 000
24. Konsumentklagonämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 590 000
26. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 4 688 000
31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (förslagsanslag) 5 860 000
50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag) 673 000
50. Internationaliseringspolitik 58 278 000
21. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år) 16 182 000
40. Företags internationalisering branschvis (förslagsanslag) 18 500 000
41. Understöd till organisationer som främjar utrikeshandeln och till Finpro rf (fast anslag) 23 596 000
60. Energipolitik 31 549 000
21. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 086 000
27. Främjande av energisparande och användning av förnybar energi samt energiinformation (reservationsanslag 3 år) 3 400 000
40. Energistöd (förslagsanslag) 27 000 000
45. Räntestöd för energiinvesteringar (förslagsanslag) 13 000
50. Vissa understöd för energiekonomin (reservationsanslag 3 år) 50 000
70. Ägarpolitik 1 382 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 1 382 000
 
Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 9 412 151 000
01. Social- och hälsovårdsministeriet 66 996 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom sosial- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 16 000 000
21. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 33 650 000
62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 5 511 000
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) 7 500 000
67. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 4 335 000
02. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården 21 910 000
21. Omkostnader för Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) 21 910 000
03. Arbetslöshetsnämnden 1 795 000
21. Arbetslöshetsnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 795 000
04. Prövningsnämnden 1 630 000
21. Prövningsnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 630 000
06. Rättsskyddscentralen för hälsovården 4 870 000
21. Omkostnader för Rättsskyddscentralen för hälsovården (reservationsanslag 2 år) 2 670 000
26. Utgifter för sinnesundersökningar (förslagsanslag) 2 200 000
07. Institutet för arbetshygien 37 175 000
50. Statsbidrag för utgifterna vid Institutet för arbetshygien (reservationsanslag 2 år) 37 175 000
08. Folkhälsoinstitutet 44 444 000
21. Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 33 200 000
26. Anskaffning av vaccin (förslagsanslag) 11 244 000
09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral 5 047 000
21. Omkostnader för Social- och hälsovårdsministeriets produkttillsynscentral (reservationsanslag 2 år) 5 047 000
10. Strålsäkerhetscentralen 11 330 000
21. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 11 330 000
11. Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling 2 574 000
21. Läkemedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 249 000
22. Omkostnader för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling (reservationsanslag 2 år) 1 325 000
12. Statens skolhem 588 000
21. Omkostnader för statens skolhem (reservationsanslag 2 år) 588 000
13. Arbetarskyddets distriktsförvaltning 22 608 000
21. Arbetarskyddsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 22 608 000
14. Statens sinnessjukhus 607 000
21. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2  år) 607 000
15. Utjämning av familjekostnader 1 430 100 000
51. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag) 10 900 000
52. Barnbidrag (förslagsanslag) 1 417 700 000
53. Vissa familjeförmåner som skall ersättas av staten (förslagsanslag) 1 500 000
16. Allmän familjepension 41 000 000
50. Allmän familjepension (förslagsanslag) 41 000 000
17. Utkomstskydd för arbetslösa 694 000 000
50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag) 576 000 000
51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag) 89 000 000
53. Statsandel till utkomstskydd för arbetslösa som idkar frivilliga studier (förslagsanslag) 9 000 000
54. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag) 20 000 000
18. Sjukförsäkring 750 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag) 750 000 000
19. Pensionsförsäkring 1 672 000 000
50. Statens andel i sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag) 36 000 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 413 000 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag) 70 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag) 1 153 000 000
20. Olycksfallsförsäkring 13 500 000
53. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag) 13 500 000
21. Frontveteranpensioner 98 000 000
52. Fronttillägg och bostadsbidrag (förslagsanslag) 98 000 000
22. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för rehabilitering 252 928 000
50. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) 250 000 000
56. Statsbidrag för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år) 2 760 000
57. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år) 160 000
59. Statsbidrag för frontveteranernas rehabilitering (reservationsanslag 2 år) 8 000
23. Annat skydd för personer som lidit skada av krigen 2 750 000
30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag) 2 750 000
28. Annat utkomstskydd 33 950 000
50. Militärunderstöd (förslagsanslag) 14 270 000
51. Särskilt stöd till invandrare (förslagsanslag) 19 680 000
32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 3 578 744 000
30. Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskostnader (förslagsanslag) 3 340 000 000
31. Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdsservicens anläggningskostnader (förslagsanslag) 4 900 000
32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskningsverksamhet enligt lagen om specialiserad sjukvård (fast anslag) 48 747 000
33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag) 82 170 000
34. Statlig ersättning till kommunerna för kostnaderna för patienter som sinnesundersöks och patientöverföringar (förslagsanslag) 2 370 000
35. Statlig ersättning till utgifter för utjämning av höga kostnader inom barnskyddet (fast anslag) 47 227 000
36. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 50 330 000
39. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscenter inom det sociala området (fast anslag) 3 000 000
33. Vissa utgifter inom social- och hälsovården 6 400 000
31. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag) 300 000
63. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) 6 100 000
53. Hälsofrämjande verksamhet och hälsoövervakning 9 760 000
23. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år) 850 000
24. Övervakning av smittsamma sjukdomar (förslagsanslag) 1 360 000
50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 2 år) 7 550 000
57. Semesterverksamhet 201 500 000
40. Statlig ersättning för kostnaderna för semesteravbytare för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 187 000 000
50. Statlig ersättning till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och kommunerna för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 14 500 000
92. Användningen av avkastningen av Penningautomatföreningens verksamhet 405 945 000
50. Understöd till samfund och stiftelser för främjande av hälsa och socialt välbefinnande (förslagsanslag) 308 000 000
55. Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år) 59 707 000
58. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) 2 450 000
59. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 35 788 000
 
Huvudtitel 34
34. ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 314 854 000
01. Arbetsförvaltningen 63 019 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 24 520 000
21. Arbetsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 22 231 000
22. Arbetskraftsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 758 000
23. Arbetslivsprogram och arbetspolitisk forskning (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
63. Statsunderstöd för projekt med arbetslivsprogram (reservationsanslag 3 år) 8 980 000
67. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 1 530 000
05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program 220 516 000
61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag) 132 827 000
62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 87 689 000
06. Arbetskraftspolitiken 1 917 620 000
21. Omkostnader inom arbetskraftsärendenas lokalförvaltning (reservationsanslag 2 år) 137 595 000
29. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (förslagsanslag) 518 878 000
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) 6 500 000
50. Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (förslagsanslag) 135 040 000
52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag) 1 080 060 000
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag) 39 547 000
07. Flykting- och migrationsärenden 83 081 000
21. Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) 7 326 000
29. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag) 900 000
30. Statlig ersättning till kommunerna för särskilda kostnader för utkomststöd till personer som flyttar till Finland och för social- och hälsovård som ges dem (förslagsanslag) 10 300 000
31. Åtgärder mot diskriminering (reservationsanslag 3 år) 100 000
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) 64 455 000
99. Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde 30 618 000
23. Civiltjänst (förslagsanslag) 3 818 000
50. Lönegaranti (förslagsanslag) 26 000 000
51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag) 800 000
 
Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 674 949 000
01. Miljöministeriet 23 138 000
21. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 23 138 000
10. Miljövård 37 065 000
27. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag) 2 467 000
60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
63. Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år) 1 673 000
64. Räntestöd för miljövårdsinvesteringar (förslagsanslag) 120 000
65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år) 1 364 000
66. Avfallsunderstöd för uttjänta bilar (reservationsanslag 3 år) 10 000 000
67. Främjande av miljösamarbete i länder i Finlands närområden (reservationsanslag 3 år) 2 441 000
70. Ombyggnad av fartyg för bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år) 8 000 000
77. Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år) 9 000 000
20. Samhällen, användning av områden och naturvård 52 780 000
22. Skötsel och underhåll av naturskyddsområdena (reservationsanslag 3 år) 20 000 000
37. Understöd för planläggning i kommuner och styrning av markanvändningen (reservationsanslag 3 år) 925 000
44. Ersättningar enligt forsskyddslagen (förslagsanslag) 200 000
63. Vissa ersättningar i samband med naturvården (reservationsanslag 3 år) 16 350 000
64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år) 850 000
74. Husbyggnadsarbeten inom naturskyddsområdena (reservationsanslag 3 år) 505 000
76. Anskaffning av naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år) 13 950 000
30. Främjande av boendet 428 000 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag) 428 000 000
60. Överföring till statens bostadsfond
40. De regionala miljöcentralerna 63 051 000
21. De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 63 051 000
50. Miljötillståndsverken 4 524 000
21. Miljötillståndsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 4 524 000
60. Finlands miljöcentral 23 980 000
21. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 23 980 000
70. Statens bostadsfond 4 544 000
21. Bostadsfondens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 4 544 000
99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde 37 867 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 10 000 000
22. Utveckling och planering (reservationsanslag 2 år) 11 900 000
26. Vissa ersättningar (reservationsanslag 2 år) 270 000
62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 10 060 000
63. EU:s miljöfonds deltagande i naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år) 2 600 000
65. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 1 587 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (förslagsanslag) 1 450 000
 
Huvudtitel 36
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN 2 832 000 000
01. Ränta på skulden i euro 2 751 000 000
90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag) 2 751 000 000
03. Ränta på skulden i utländsk valuta 63 000 000
90. Ränta på skulden i utländsk valuta (förslagsanslag) 63 000 000
09. Övriga utgifter för statsskulden 18 000 000
21. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag) 18 000 000

Anslagens totalbelopp:

37 160 999 000