Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2004 (RP 207/2004 rd)
   Allmän motivering
        Inkomstposterna
        Anslagen
        Balans
        Ramen för valperioden
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2004

Anslagen

För anslagen föreslås ett nettotillägg på cirka 0,1 miljoner euro. Huvudsakligen genom de ändringar som nu föreslås justeras de anslagsförslag som ingår i den tredje tilläggsbudgetpropositionen. Efter att tilläggsbudgetpropositionen överlämnades har det inkommit uppgifter som preciserar de tidigare kostnadsförslagen. Det föreslås dessutom att anslaget för köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården ökas med 0,5 miljoner euro på grund av avvikande vinterförhållanden och det höjda bränslepriset.