Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2004 (RP 207/2004 rd)
   Allmän motivering
        Inkomstposterna
        Anslagen
        Balans
        Ramen för valperioden
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2004

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen avlåts regeringens proposition om en komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2004 (RP 207/2004 rd). Regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2004 avläts till riksdagen den 29 oktober 2004, och finansutskottet har ännu inte avgett sitt betänkande om den.

Inkomstposterna

Det föreslås att den ordinarie inkomstposten höjs med ett nettobelopp på 36 miljoner euro. Intäktsprognosen för bilskatt sänks med 40 miljoner euro. Kalkylen över nettoinkomsterna av aktieförsäljningen höjs med 77 miljoner euro, vilket föranleds av Sponda Abp:s försäljning av aktier.

Anslagen

För anslagen föreslås ett nettotillägg på cirka 0,1 miljoner euro. Huvudsakligen genom de ändringar som nu föreslås justeras de anslagsförslag som ingår i den tredje tilläggsbudgetpropositionen. Efter att tilläggsbudgetpropositionen överlämnades har det inkommit uppgifter som preciserar de tidigare kostnadsförslagen. Det föreslås dessutom att anslaget för köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården ökas med 0,5 miljoner euro på grund av avvikande vinterförhållanden och det höjda bränslepriset.

Balans

Med beaktande av den tredje tilläggsbudgetpropositionen och den proposition som kompletterar denna är underskottet i statens budgetekonomi 26,0 miljoner euro år 2004.

Ramen för valperioden

Anslagen för den kompletterande propositionen ingår i ramarna, och det föreslås att den totala summan av ramutgifter skall uppgå till 28 005 miljoner euro. Valperiodens ramar för 2004 uppgår till 28 089 miljoner euro, vilket innebär att det kvarstår en odelad reservering om 84 miljoner euro.

De budgeterade beloppen av statens inkomstposter och anslag samt den tilläggsbudgetproposition som kompletteras, euro
 Inkomstposter
(utan nettoupplåning
och skuldhantering)
AnslagNettoupplåning
och skuldhantering
    
Ordinarie budget35 791 064 00037 064 553 0001 273 489 000
I tilläggsbudget728 250 000-105 699 000-833 949 000
II tilläggsbudget407 000 00031 460 000-375 540 000
III tilläggsbudgetproposition1 460 000-523 000-1 983 000
Kompletteringsproposition36 044 00073 000-35 971 000
Sammanlagt36 963 818 00036 989 864 00026 046 000