Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2004
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       01. Kommunikationsministeriet
       24. Vägförvaltningen
            21. Basväghållningen
            76. Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt lagen om allmänna vägar
            78. Vissa vägprojekt
            79. Efterfinansierings-, totalfinansierings- och livscykelsfinansieringsprojekt
       30. Sjöfartsverket
       40. Banförvaltningscentralen
       99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2004

24. VägförvaltningenPDF-versio

21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 878 000 euro.

Den del om 378 000 euro som är oanvänd av det tvååriga reservationsanslag om 606 264 000 euro som i budgeten för 2003 budgeterats under momentet återtas.

Förklaring: Av behovet av tilläggsanslag föranleds 500 000 euro av ombyggnaden av vägar som skadats av kraftiga regn och 378 000 euro av en ombudgetering av det anslag som motsvarar den nationella andel av projekt som finansieras ur EU:s regionala utvecklingsfond som är oanvänd och som budgeterats i budgeten för år 2003. Återtagandet av anslaget har beaktats i de inkomster som influtit under moment 12.39.04.


2004 III tilläggsb.878 000
2004 I tilläggsb.5 000 000
2004 budget583 326 000
2003 bokslut606 262 100
2002 bokslut620 917 000

76. Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt lagen om allmänna vägar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 000 000 euro.

Förklaring: Tilläggsanslaget är avsett att användas till betalning av utgifter som föranleds av tidigläggande av vägförrättningar.


2004 III tilläggsb.1 000 000
2004 budget23 546 000
2003 bokslut20 164 533
2002 bokslut19 328 969

78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag)

Från momentet avdras 10 279 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så, att Vägförvaltningen berättigas att ingå en avtalsfullmakt för 28,0 miljoner euro i stället för den under tidigare år beviljade fullmakten att sluta avtal för 27,0 miljoner euro i fråga om projektet rv 5 Jorois—Varkaus.

Förklaring: Höjningen av fullmakten att sluta avtal i fråga om projektet Jorois—Varkaus med 1,0 miljoner euro föranleds av röjningen av flygbomber och av att en reservlandningsplats tas med i projektet. Ökningen av anslaget för projektet är 2 200 000 euro.

Dessutom avdras 2 000 000 euro från projektet Lojo—Lojoåsen, 3 000 000 euro från 1:a byggnadsetappen i projektet ringvägen väster om Tammerfors och 2 000 000 euro från byggandet av en vägförbindelse till gränsstationen i Nuijamaa på grund av att byggnadet framskrider långsammare än förutsett, samt 4 979 000 euro från projektet Jyväskylä—Kirri och 500 000 euro från projektet invid Reso på grund av ett minskat anslagsbehov för innevarande år. Fullmakterna att sluta avtal i fråga om ovan nämnda projekt ändras inte.

Med anledning av vad som anförts ovan kan under momentet göras ett avdrag om 10 279 000 euro.

Ändringar i projektspecifikationen
 FärdigFullmakt att ingå avtal
mn €
Tillägg till fullmakten att ingå avtal
mn €
Anslag som budgeterats
mn €
Anslag
år 2004
mn €
Anslagsminskning/
ökning
mn €
Senare
finansieringsbehov
mn €
        
OAVSLUTADE VÄGPROJEKT       
E 18 Lojo—Lojoåsen200558,9-1,623,0-2,036,3
Rv 3 Ringvägen väster om Tammerfors, 1:a byggnadsetappen200657,0-2,526,0-3,031,5
Rv 4 Jyväskylä— Kirri200521,0-1,513,0-5,011,5
Rv 5 Jorois—Varkaus200527,01,02,511,5+2,211,8
Rv 8 Invid Reso200414,0-4,07,9-0,52,6
Rv 13 Vägförbindelse till gränsstationen i Nuijamaa200514,5-2,37,3-2,06,9
Sammanlagt 192,41,014,488,7-10,3100,6


2004 III tilläggsb.-10 279 000
2004 budget103 300 000
2003 bokslut12 213 527
2002 bokslut614 321

79. Efterfinansierings-, totalfinansierings- och livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 764 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så, att ur anslaget under momemtet får betalas de utgifter som föranleds av att den avtalsfullmakt om 43 728 861 euro för projektet för ett utbyggnad av vägavsnittet Orivesi—Muurame, vilket första gången togs in i budgeten för 2001, överskridits med 3 763 942 euro.

Förklaring: Vägavsnittet rv 9 Orivesi—Muurame har öppnats för trafik och projektet är till alla delar genomfört. Att avtalsfullmakten överskridits beror bl.a. på att projektet krävt vissa tilläggsarbeten som inte i tillräcklig mån beaktats vid planeringen. Motsvarande kostnadsbesparingar kunde inte längre uppnås under den tid projektet pågick.


2004 III tilläggsb.3 764 000
2004 I tilläggsb.2 000 000
2004 budget36 300 000
2003 bokslut78 106 000
2002 bokslut64 717 000