Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2004
   Allmän motivering
        Bannätet
        Företagspolitiken
        Inkomstposterna
        Ramarna för valperioden och odelad reservering
        Balans och statsskulden
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2004

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen avlåts regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2004. Den egentliga tilläggsbudgetpropositionen för 2004, som innehåller huvudparten av de tillägg till och avdrag från inkomsterna och utgifterna som nu är under beredning, skall överlämnas till riksdagen den 29 oktober 2004.

Bannätet

Det föreslås att basbanhållningen anvisas ett tilläggsanslag om 25 miljoner euro för att arbetet med att förnya vissa föråldrade överbyggnader skall kunna påbörjas redan i månadsskiftet september-oktober efter att tilläggsbudgeten har godkänts. Till följd av det föreslagna tillägget föreslås att ett tilläggsanslag om 5,5 miljoner euro anvisas för mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

Företagspolitiken

Det föreslås att Finnvera Abp:s fullmakt att bevilja krediter höjs med sammanlagt 40 miljoner euro. Av höjningen föranleds 20 miljoner euro av att efterfrågan på investerings- och driftskapitallån som omfattas av det regionala räntestödet har varit klart större än beräknat, och 20 miljoner euro föranleds av att efterfrågan på företagarlån, miljölån och smålån som omfattas av specialräntestödet har varit större än man kunnat förutse. Till följd av höjningen av bevillningsfullmakten beräknas det att staten under åren 2005—2009 åsamkas utgifter om sammanlagt ca 4,1 miljoner euro, inklusive kreditförlustersättningar. Förslaget medför inga behov av ett höjt anslag för 2004.

Inkomstposterna

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås att den ordinarie inkomstposten höjs med ett nettobelopp på sammanlagt 407 miljoner euro. Kalkylen över skatter och inkomster av skattenatur minskas med ett nettobelopp på 2 miljoner euro jämfört med det som budgeterats tidigare. Kalkylen över intäkterna från tobaksaccisen höjs med 118 miljoner euro eftersom skattebasen för tobaksprodukter bevarats högre än vad som kunnat förutses tidigare och på basis av det belopp som influtit. Intäktsprognosen för källskatter på ränteinkomster sänks med 55 miljoner euro och intäktsprognosen för bilskatten med 65 miljoner euro. Till följd av försäljningen av aktier höjs kalkylen över nettoinkomsterna av aktieförsäljning med 469 miljoner euro. På grund av den låga räntenivån och på grund av att beloppet av kassareserver i medeltal varit mindre än beräknat, beräknas ränteinkomsterna från depositioner stanna 60 miljoner euro under det som budgeterats tidigare.

Ramarna för valperioden och odelad reservering

Valperiodens ramar för 2004 uppgår till 28 089 miljoner euro. Det föreslås att den totala summan av utgifter som ingår i ramarna, inklusive den tilläggsbudget som nu föreslås, skall utgöra 27 896 miljoner euro. Sammanlagt 193 miljoner euro återstår som odelad reservering för 2004.

Balans och statsskulden

Inkomsterna i den andra tilläggsbudgeten beräknas uppgå till 407,0 miljoner euro och som tillläggsanslag föreslås 31,5 miljoner euro. Det föreslås att det överskott på 375,5 miljoner euro som uppkommer används för minskning av nettoupplåningen till nominellt värde.

De av riksdagen godkända anslagen för 2004 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvudtitel, euro
 HuvudtitelGodkänd
budget
(budget+
I tilläggsb.)
Regeringens propositionSammanlagt
     
21.Riksdagen100 740 000-100 740 000
22.Republikens president8 170 000-8 170 000
23.Statsrådet48 220 000-48 220 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde763 652 000-763 652 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde670 566 000-670 566 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde1 443 211 000-1 443 211 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde2 108 002 000-2 108 002 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde5 358 026 000960 0005 358 986 000
29.Undervisningsministeriets förvaltningsområde6 058 462 000-6 058 462 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde2 702 439 000-2 702 439 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde1 810 732 00030 500 0001 841 232 000
32.Handels- och industriministeriets förvaltningsområde964 702 000-964 702 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde9 367 316 000-9 367 316 000
34.Arbetsministeriets förvaltningsområde2 305 775 000-2 305 775 000
35.Miljöministeriets förvaltningsområde676 841 000-676 841 000
36.Räntor på statsskulden2 572 000 000-2 572 000 000
Sammanlagt36 958 854 00031 460 00036 990 314 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2004 och de nu föreslagna ändringarna av inkomstposterna enligt avdelning, euro
 AvdelningGodkänd
budget
(budget+
I tilläggsb.)
Regeringens propositionSammanlagt
    
11.Skatter och inkomster av skattenatur30 848 017 000-2 000 00030 846 017 000
12.Inkomster av blandad natur 4 301 344 000469 000 0004 770 344 000
13.Ränteinkomster och intäktsföring av vinst1 224 853 000-60 000 0001 164 853 000
15.Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)145 100 000-145 100 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)36 519 314 000407 000 00036 926 314 000
    
15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering439 540 000-375 540 00064 000 000
Sammanlagt36 958 854 00031 460 00036 990 314 000

De budgeterade beloppen av statens inkomstposter och anslag samt den kompletterande tilläggsbudgetpropositionen, euro
 Inkomstposter (utan nettoupplåning och skuldhantering)AnslagNettoupplåning och skuldhantering
    
Ordinarie budget35 791 064 00037 064 553 0001 273 489 000
I tilläggsbudget728 250 000-105 699 000-833 949 000
II tilläggsbudgetproposition407 000 00031 460 000-375 540 000
Sammanlagt36 926 314 00036 990 314 00064 000 000