Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2004 (RP 93/2004 rd)
   Allmän motivering
        Stadionstiftelsen
        Strukturfonderna
        Nettoupplåning
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2004

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen avlåts regeringens proposition om komplettering av propositionen om en tilläggsbudget för 2004 (RP 93/2004). Regeringens proposition med förslag till tilläggsbudget för 2004 avläts till riksdagen den 19 maj 2004, och finansutskottet har ännu inte gett sitt betänkande om den.

Stadionstiftelsen

Behovet av understödet till Stadionstiftelsen har tidigarelagts. På grund av att anslagsbehovet har tidigarelagts är avsikten att utöver anslaget på 0,5 miljoner euro i budgeten för 2004 använda 3,7 miljoner euro av de tilläggsintäkter som överstigit intäktskalkylerna för tippningen och penninglotterierna för beviljandet av understöd. Till följd av detta föreslås att omnämningen om ett maximalt belopp om 0,5 miljoner euro för det anslag som står till buds för ändamålet slopas och att anslaget ökas med 3,7 miljoner euro.

Strukturfonderna

Statsrådet har den 3 juni 2004 beslutat framställa Finlands förslag till kommissionen om hur resultatreserven för mål 1-programmen skall riktas. Med anledning av resultatreservens andel för 2004 föreslås att bevillningsfullmakten ökas i fråga om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden med sammanlagt 21,6 miljoner euro för mål 1-programmen. Av tillägget är sammanlagt 9,7 miljoner euro bevillningsfullmakt för den statliga medfinansieringen. Av tillägget är sammanlagt 11,9 miljoner euro bevillningsfullmakt för medfinansiering från strukturfonderna, varav medfinansieringen från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är 8,9 miljoner euro och medfinansieringen från Europeiska socialfonden (ESF) är 3,1 miljoner euro. Det föreslås att de mest betydande tilläggen i förhållande till den nuvarande bevillningsfullmakten riktas till handels- och industriministeriets samt undervisningsministeriets huvudtitlar. Dessutom föreslås i fråga om Fonden för fiskets utveckling (FFU) ett tilläggsanslag på sammanlagt 1,0 miljon euro, varav 0,5 miljoner euro är medfinansiering från FFU och 0,5 miljoner euro statlig medfinansiering.

Nettoupplåning

På grund av förslaget om de anslagsökningar på 4,7 miljoner euro i propositionen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen föreslås att nettoupplåningen ökas med motsvarande belopp, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 380 miljoner euro.

De budgeterade beloppen av statens inkomstposter och anslag samt den kompletterande tilläggsbudgetpropositionen, euro
 Inkomstposter (utan nettoupplåning och skuldhantering)AnslagNettoupplåning och skuldhantering
    
Ordinarie budget35 791 064 00037 064 553 0001 273 489 000
Tilläggsbudgetproposition728 250 000-110 399 000-838 649 000
Kompletterande tilläggsbudgetproposition-4 700 0004 700 000
Sammanlagt36 519 314 00036 958 854 000439 540 000