Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2004
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2004

Tilläggsbudgeten för 2004PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR505 000 000
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning410 000 000
01.Mervärdesskatt, tillägg410 000 000
08.Acciser-35 000 000
07.Energiskatt, minskning-35 000 000
10.Övriga skatter130 000 000
03.Bilskatt, tillägg130 000 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR20 250 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde200 000
99.Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg200 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde2 406 000
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg2 406 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde15 293 000
02.Inkomster från utvecklingssektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket, tillägg15 000 000
99.Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, tillägg293 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde318 000
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg318 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde1 800 000
98.Återbäringar av statsunderstöd, tillägg1 800 000
34.Arbetsministeriets förvaltningsområde233 000
99.Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde, tillägg233 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST203 000 000
03.Dividendinkomster210 000 000
01.Dividendinkomster, tillägg210 000 000
04.Andel i statens penninginstituts vinst-12 000 000
01.Andel i Finlands Banks vinst, minskning-12 000 000
05.Intäktsföring av statens affärsverks vinst5 000 000
01.Intäktsföring av statens affärsverks vinst, tilllägg5 000 000
 
Avdelning 15
15.LÅN-838 649 000
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering-838 649 000
01.Nettoupplåning och skuldhantering, minskning-838 649 000

Inkomstposternas totalbelopp:

-110 399 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 23euro
23.STATSRÅDET337 000
02.Statsrådets kansli82 000
21.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg82 000
99.Statsrådets övriga utgifter255 000
25.Utredningsprojektet gällande utlämning av människor under fortsättningskriget (reservationsanslag 2 år)255 000
 
Huvudtitel 24
24.UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-2 395 000
30.Internationellt bistånd
66.Egentligt bistånd (reservationsanslag 3 år)
99.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde-2 395 000
22.Utgifter för underhåll av de finska fredsbevarande styrkorna (förslagsanslag), minskning-2 395 000
 
Huvudtitel 26
26.INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE633 000
75.Polisväsendet300 000
21.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg300 000
90.Gränsbevakningsväsendet151 000
70.Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år), tillägg151 000
97.Understöd åt kommuner182 000
35.Intressebevakning i förmyndarverksamheten (förslagsanslag), tillägg182 000
98.Utveckling av regionerna
61.Europeiska regionala utvecklingfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)
62.Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 27
27.FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE34 746 000
01.Försvarsministeriet26 400 000
19.Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg26 400 000
10.Försvarsmakten-1 035 000
16.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), minskning-1 035 000
21.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
30.Internationell fredsbevarande verksamhet9 381 000
22.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksamhet (förslagsanslag), tillägg9 381 000
 
Huvudtitel 28
28.FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE13 502 000
01.Finansministeriet
21.Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
39.Vissa överföringar till landskapet Åland13 202 000
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg3 277 000
31.Skattegottgörelse (förslagsanslag), tillägg4 653 000
32.Övrig anslag (reservationsanslag 2 år)6 150 000
40.Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag), minskning-878 000
40.Tullverket300 000
21.Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg300 000
 
Huvudtitel 29
29.UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 014 000
01.Undervisningsministeriet132 000
21.Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg132 000
62.Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
40.Allmänbildande utbildning800 000
21.Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg800 000
88.Vetenskap80 000
22.Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg48 000
23.Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år), tillägg32 000
90.Konst och kultur2 000
27.Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 000
 
Huvudtitel 30
30.JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE14 394 000
12.Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jodbrukspolitik
41.Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)
46.Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)
14.Utvecklande av gårdsbrukets struktur och landsbygden14 089 000
49.Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)
60.Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (fast anslag)14 089 000
61.Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbrukets deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)
62.Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)
31.Främjande och övervakning av skogsbruket293 000
44.Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)
50.Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år), tillägg293 000
51.Nyttjande och vård av vattentillgångarna12 000
22.Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 2 år), tillägg12 000
 
Huvudtitel 31
31.KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE32 238 000
01.Kommunikationsministeriet197 000
22.Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år), tillägg197 000
24.Vägförvaltning7 000 000
21.Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg5 000 000
79.Efterfinansierings-, totalfinansierings- och livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg2 000 000
40.Banförvaltningscentralen20 030 000
21.Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg20 030 000
60.Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik121 000
63.Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), tillägg121 000
99.Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde4 890 000
19.Mervärdeskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg4 890 000
62.Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 32
32.HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE684 000
20.Teknologipolitik84 000
70.Geologiska forskningscentralens fartygsanskaffning (förslagsanslag), tillägg84 000
30.Företagspolitik600 000
45.Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg600 000
62.Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
40.Konsument- och konkurrenspolitik
21.Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
31.Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år)
 
Huvudtitel 33
33.SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 255 000
01.Social- och hälsovårdsministeriet
62.Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
18.Sjukförsäkring1 800 000
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), tillägg1 800 000
32.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård1 400 000
31.Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdsservicens anläggningskostnader (förslagsanslag), tillägg1 400 000
57.Semesterverksamhet55 000
50.Statlig ersättning till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och kommunerna för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg55 000
 
Huvudtitel 34
34.ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE301 000
01.Arbetsförvaltningen48 000
23.Arbetslivsprogram och arbetspolitisk forskning (reservationsanslag 3 år), tillägg48 000
05.Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program
61.Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)
62.Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
07.Flykting- och migrationsärenden253 000
21.Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tilllägg253 000
 
Huvudtitel 35
35.MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE892 000
01.Miljöministeriet
21.Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
30.Främjande av boendet
60.Överföring till statens bostadsfond
40.De regionala miljöcentralerna892 000
21.De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg892 000
99.Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde
62.Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 36
36.RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN-210 000 000
01.Ränta på skulden i euro-210 000 000
90.Ränta på skulden i euro (förslagsanslag), minskning-210 000 000

Anslagens totalbelopp:

-110 399 000