Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2004
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2004

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT30 448 017 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot13 099 000 000
01.Tulo- ja varallisuusvero12 400 000 000
02.Korkotulojen lähdevero240 000 000
03.Perintö- ja lahjavero459 000 000
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut10 735 000 000
01.Arvonlisävero10 214 000 000
02.Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero408 000 000
03.Apteekkimaksut113 000 000
08.Valmisteverot4 524 000 000
01.Tupakkavero452 000 000
04.Alkoholijuomavero1 050 000 000
05.Virvoitusjuomavero32 000 000
07.Energiaverot2 990 000 000
10.Muut verot2 067 000 000
03.Autovero1 020 000 000
04.Moottoriajoneuvovero228 000 000
05.Varainsiirtovero367 000 000
06.Arpajaisvero118 000 000
07.Ajoneuvovero285 000 000
08.Jätevero49 000 000
19.Muut veronluonteiset tulot23 017 000
02.Lästimaksut953 000
03.Ratavero16 000 000
04.Viestintämarkkinamaksu ja teleurakointimaksu2 500 000
08.Öljyjätemaksu3 364 000
09.Muut verotulot200 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT4 266 894 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala2 414 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot2 414 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala87 460 000
01.Tuomioistuintulot29 010 000
47.Ulosottomaksut48 000 000
50.Rangaistusten täytäntöönpanon tulot10 200 000
99.Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot250 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala138 672 000
98.Euroopan aluekehitysrahastosta saatavat tulot137 872 000
99.Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot800 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala1 118 000
20.Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista17 000
22.Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot8 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot1 093 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala1 392 602 000
07.Siirto valtion eläkerahastosta984 040 000
25.Vakuutusmaksut vahingon- ym. korvauksista19 850 000
28.Kuntien osuudet verotuskustannuksista115 686 000
29.Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista31 551 000
30.Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista17 653 000
49.Tullilaitoksen tulot9 322 000
51.Metallirahatulot2 500 000
63.Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset6 000 000
87.Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta101 000 000
90.Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot28 000 000
91.Euroopan unionilta saatavat tulot matkakustannusten korvaami-seen3 000 000
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot74 000 000
29.Opetusministeriön hallinnonala415 058 000
43.Ylioppilastutkintolautakunnan tulot8 000
70.Opintotukitoiminnan tulot31 300 000
88.Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista376 750 000
99.Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot7 000 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala937 900 000
01.EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta saatavat tulot855 102 000
02.EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta saatavat tulot31 000 000
03.EU:n kalatalouden ohjaamisen rahoitusvälineeltä saatavat tulot5 718 000
04.EU:lta saatavat muut tulot1 220 000
21.Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tulot460 000
30.Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta7 000 000
32.Metsäntutkimuslaitoksen tulot2 200 000
35.Hirvieläinten metsästysmaksut4 388 000
36.Viehekalastusmaksut2 217 000
37.Kalastuksenhoitomaksut6 700 000
39.Riistanhoitomaksut6 960 000
40.Vesioikeudelliset kalatalousmaksut2 020 000
41.Tenojoen kalastuslupamaksut500 000
71.Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen tulot3 325 000
72.Lihantarkastustoiminnan tulot317 000
73.Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulot7 146 000
74.Kasvinjalostusmaksut757 000
99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot870 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala32 503 000
24.Tiehallinnon tulot1 000 000
30.Merenkulkulaitoksen tulot17 000
40.Radanpidon tulot336 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot31 150 000
32.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala14 690 000
10.Tulot työvoima- ja elinkeinokeskusten yritysosastojen maksullisesta palvelutoiminnasta2 120 000
20.Turvatekniikan keskuksen tulot1 570 000
99.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan muut tulot11 000 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala421 290 000
05.Vakuutusvalvontaviraston tulot
08.Kansanterveyslaitoksen tulot500 000
09.Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot2 670 000
92.Raha-automaattiyhdistyksen tuotto405 945 000
98.Valtionapujen palautukset12 000 000
99.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot175 000
34.Työministeriön hallinnonala153 827 000
40.Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot126 700 000
70.Palkkaturvamaksujen palautukset25 327 000
99.Työministeriön hallinnonalan muut tulot1 800 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala11 860 000
40.Alueellisten ympäristökeskusten tulot330 000
60.Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista8 000 000
70.Asuntotoimen tulot30 000
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot3 500 000
39.Muut sekalaiset tulot657 500 000
01.Sakkorahat63 000 000
02.Verotukseen liittyvät korkotulot75 000 000
04.Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset95 000 000
07.Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset2 000 000
10.Muut sekalaiset tulot2 500 000
50.Nettotulot osakemyynnistä420 000 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET1 020 675 000
01.Korkotulot238 775 000
04.Korot valtion lainoista liikelaitoksille89 450 000
05.Korot muista lainoista9 325 000
07.Korot talletuksista140 000 000
03.Osinkotulot600 000 000
01.Osinkotulot600 000 000
04.Osuus valtion rahalaitosten voitosta100 000 000
01.Osuus Suomen Pankin voitosta100 000 000
05.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset81 900 000
01.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset81 900 000
 
Osasto 15
15.LAINAT1 425 413 000
01.Valtiolle takaisin maksettavat lainat145 100 000
02.Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille77 900 000
04.Muiden lainojen lyhennykset67 200 000
03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta1 280 313 000
01.Nettolainanotto ja velanhallinta1 280 313 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

37 160 999 000