Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
        Tuloarviot

Talousarvioesitys 2004

TULOARVIOT

 
Osasto 11 euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 30 448 017 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 13 099 000 000
01. Tulo- ja varallisuusvero 12 400 000 000
02. Korkotulojen lähdevero 240 000 000
03. Perintö- ja lahjavero 459 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 10 735 000 000
01. Arvonlisävero 10 214 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 408 000 000
03. Apteekkimaksut 113 000 000
08. Valmisteverot 4 524 000 000
01. Tupakkavero 452 000 000
04. Alkoholijuomavero 1 050 000 000
05. Virvoitusjuomavero 32 000 000
07. Energiaverot 2 990 000 000
10. Muut verot 2 067 000 000
03. Autovero 1 020 000 000
04. Moottoriajoneuvovero 228 000 000
05. Varainsiirtovero 367 000 000
06. Arpajaisvero 118 000 000
07. Ajoneuvovero 285 000 000
08. Jätevero 49 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 23 017 000
02. Lästimaksut 953 000
03. Ratavero 16 000 000
04. Viestintämarkkinamaksu ja teleurakointimaksu 2 500 000
08. Öljyjätemaksu 3 364 000
09. Muut verotulot 200 000
 
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT 4 266 894 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 2 414 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 2 414 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 87 460 000
01. Tuomioistuintulot 29 010 000
47. Ulosottomaksut 48 000 000
50. Rangaistusten täytäntöönpanon tulot 10 200 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 250 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 138 672 000
98. Euroopan aluekehitysrahastosta saatavat tulot 137 872 000
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 800 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 1 118 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 17 000
22. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 1 093 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 1 392 602 000
07. Siirto valtion eläkerahastosta 984 040 000
25. Vakuutusmaksut vahingon- ym. korvauksista 19 850 000
28. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 115 686 000
29. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 31 551 000
30. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 17 653 000
49. Tullilaitoksen tulot 9 322 000
51. Metallirahatulot 2 500 000
63. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 6 000 000
87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta 101 000 000
90. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 28 000 000
91. Euroopan unionilta saatavat tulot matkakustannusten korvaami-seen 3 000 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 74 000 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 415 058 000
43. Ylioppilastutkintolautakunnan tulot 8 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 31 300 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 376 750 000
99. Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot 7 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 937 900 000
01. EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta saatavat tulot 855 102 000
02. EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta saatavat tulot 31 000 000
03. EU:n kalatalouden ohjaamisen rahoitusvälineeltä saatavat tulot 5 718 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 1 220 000
21. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tulot 460 000
30. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 7 000 000
32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot 2 200 000
35. Hirvieläinten metsästysmaksut 4 388 000
36. Viehekalastusmaksut 2 217 000
37. Kalastuksenhoitomaksut 6 700 000
39. Riistanhoitomaksut 6 960 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 020 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500 000
71. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen tulot 3 325 000
72. Lihantarkastustoiminnan tulot 317 000
73. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulot 7 146 000
74. Kasvinjalostusmaksut 757 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 870 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 32 503 000
24. Tiehallinnon tulot 1 000 000
30. Merenkulkulaitoksen tulot 17 000
40. Radanpidon tulot 336 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 31 150 000
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 14 690 000
10. Tulot työvoima- ja elinkeinokeskusten yritysosastojen maksullisesta palvelutoiminnasta 2 120 000
20. Turvatekniikan keskuksen tulot 1 570 000
99. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan muut tulot 11 000 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 421 290 000
05. Vakuutusvalvontaviraston tulot
08. Kansanterveyslaitoksen tulot 500 000
09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot 2 670 000
92. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 405 945 000
98. Valtionapujen palautukset 12 000 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 175 000
34. Työministeriön hallinnonala 153 827 000
40. Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 126 700 000
70. Palkkaturvamaksujen palautukset 25 327 000
99. Työministeriön hallinnonalan muut tulot 1 800 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 11 860 000
40. Alueellisten ympäristökeskusten tulot 330 000
60. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 8 000 000
70. Asuntotoimen tulot 30 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 3 500 000
39. Muut sekalaiset tulot 657 500 000
01. Sakkorahat 63 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 75 000 000
04. Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset 95 000 000
07. Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset 2 000 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500 000
50. Nettotulot osakemyynnistä 420 000 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET 1 020 675 000
01. Korkotulot 238 775 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 89 450 000
05. Korot muista lainoista 9 325 000
07. Korot talletuksista 140 000 000
03. Osinkotulot 600 000 000
01. Osinkotulot 600 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 100 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 100 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 81 900 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 81 900 000
 
Osasto 15
15. LAINAT 1 425 413 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 145 100 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 77 900 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 67 200 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 1 280 313 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 1 280 313 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

37 160 999 000