Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
        Tasapaino

Talousarvioesitys 2004

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2004 talousarvioesitystä (HE 55/2003 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2004 talousarvioksi annettiin eduskunnalle 16.9.2003, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Talouden näkymät

Kansainvälinen talous näyttää päässeen vihdoin kasvu-uralle, joskin elpyminen etenee eri tahdissa eri alueilla. Suomessa tuotanto on toipunut alkuvuoden heikkoudesta ja kokonaistuotannon odotetaan lisääntyvän hieman nopeammin kuin loppukesällä laaditussa arviossa ennustettiin. Työllisten määrä jää vuonna 2003 viimevuotista pienemmäksi, mutta keskimääräinen työttömyysaste pysyy 9,1 prosentissa.

Vuonna 2004 kokonaistuotannon kasvuvauhdin odotetaan nopeutuvan 2,7 prosenttiin. Maailmankaupan kasvu vetää viennin 5 prosentin kasvuun, mutta talouskasvu perustuu kuitenkin ensi vuonnakin paljolti yksityiseen kulutukseen, jota jo päätetyt veronalennukset tukevat merkittävästi. Työttömyysasteen odotetaan painuvan 8,8 prosenttiin eli hieman alemmaksi kuin vuoden 2004 talousarvioesityksen pohjana olleessa ennusteessa arvioitiin, minkä johdosta työttömyysturvamenoihin ehdotetaan vähennystä.

Taulukko 1. Kansantalouden kehitys 2000—2004

  2000 2001* 2002* 2003** 2004**
           
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa 130,1 135,2 139,7 141,9 146,2
Bruttokansantuote, määrän muutos, % 5,1 1,2 2,2 1,4 2,7
Työttömyysaste, % 9,8 9,1 9,1 9,1 8,8
Työllisyysaste, % 66,9 67,7 67,7 67,4 67,5
Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 3,4 2,6 1,6 1,0 0,7
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % 5,5 5,0 5,0 4,1 4,5

Tuloarviot

Tuloarvioita ehdotetaan alennettavaksi nettomääräisesti 90 milj. eurolla. Verojen ja veronluonteisten tulojen arviota alennetaan nettomääräisesti 105 milj. eurolla. Yhteisöveron tuottoarviota alennetaan 190 milj. eurolla vuoden 2002 lopullisten verotustietojen ja vuosien 2003 ja 2004 maksuunpanoarvioiden alentamisen seurauksena. Autoveron tuottoarviota korotetaan 100 milj. eurolla vuoden 2003 toteutuneiden kertymätietojen ja uusien myyntiarvioiden johdosta. Sekalaisten tulojen arviota nostetaan nettomääräisesti 14 milj. eurolla.

Valtiolle takaisinmaksettavat lainat

Vapaaehtoisten velkasovintojen aikaansaamista pyritään edistämään. Valtiokonttori tai muu valtion lainasaatavaa hoitava viranomainen voi osallistua vapaaehtoisiin velkajärjestelyihin eduskunnan suostumuksen nojalla.

Taulukko 2. Julkisen talouden keskeisiä tunnuslukuja kansantalouden tilinpidon mukaan

  1999 2000 2001* 2002* 2003** 2004**
  suhteutettuna bruttokansantuotteeseen, %
Verot ja sosiaaliturvamaksut 46,5 47,6 45,7 45,8 44,7 44,1
Julkisyhteisöjen menot 52,1 49,0 49,1 50,0 50,9 50,8
Nettoluotonanto 2,2 7,1 5,2 4,2 2,2 1,7
    Valtionhallinto -0,8 3,4 2,0 1,4 -0,1 -0,7
    Paikallishallinto -0,1 0,3 -0,4 -0,3 -0,5 -0,5
    Työläkelaitokset 2,9 3,2 3,5 3,0 3,0 2,9
    Muut sosiaaliturvarahastot 0,1 0,2 0,1 0,0 -0,2 -0,1
Perusjäämä1) 3,8 8,1 5,9 4,4 2,3 1,6
Julkisyhteisöjen velka 47,0 44,6 44,0 42,7 45,1 44,8
Valtionvelka 56,7 48,7 45,7 42,4 44,6 44,1

1) Nettoluotonanto ilman nettokorkomenoja

Määrärahat

Talousarvion määrärahoihin ehdotetaan nettomääräisesti 136 milj. euron vähennystä, joka koostuu hallinnonalojen määrärahoihin ehdotettavasta 86 milj. euron nettomääräisestä vähennyksestä ja korkomenoarvion 50 milj. euron vähennyksestä.

Tasapaino

Talousarvioesitystä täydentävä esitys on 47 milj. euroa ylijäämäinen, mikä vähentää vuoden 2004 nettolainanottotarvetta. Valtiolle ehdotetaan otettavaksi vuonna 2004 uutta velkaa 1 174 milj. euroa.

Mineraalitekniikan tutkimusryhmä

Valtion teknisen tutkimuskeskuksen mineraalitekniikan tutkimusryhmä siirretään osaksi Geologian tutkimuskeskusta. Tämän johdosta Geologian tutkimuskeskuksen määrärahoja ehdotetaan lisättäväksi 2 milj. eurolla vuonna 2004. Vastaavasti Valtion teknisen tutkimuskeskuksen toimintamenoja ehdotetaan vähennettäväksi 0,8 milj. eurolla sekä teknologisen tutkimustoiminnan valtuutta 1,2 milj. eurolla.

Puolustusvoimat

Vuonna 2004 ehdotetaan myönnettäväksi kaksipuolisen taistelun simulointijärjestelmän huoltoa ja ylläpitoa varten tilausvaltuus, josta aiheutuu menoja vuosina 2005—2013 enintään 18,4 milj. euroa.

Opiskelija-asuntotonttien vuokrakustannukset

Uuden liikelaitoslain ja lakia Senaatti-kiinteistöistä koskevan hallituksen esityksen mukaan Senaatti-kiinteistöt ei enää voi jättää opiskelija-asuntotonteista vuokria perimättä. Vuokratukea on tarkoitus jatkaa aiemmin noudatettujen periaatteiden mukaisesti, jolloin opintotukimäärärahojen kautta maksettavat menot lisääntyvät. Vastaavasti Senaatti-kiinteistöjen voiton tuloutus kasvaa.

Valtionosuudet

Kuntien valtionosuuksia ehdotetaan vähennettäväksi 31 milj. eurolla ennakoitua pienemmistä verotuloihin perustuvista valtionosuuksien tasauksista johtuen. Tasausten perusteena olevat kuntien vuoden 2002 verotustiedot valmistuivat lokakuun lopulla.

Uusi palkkausjärjestelmä

Uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta ulkoasiainhallinnossa, lääninhallituksissa, pääosassa puolustusvoimia, valtiovarainministeriössä, Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa, Suomen Akatemiassa ja taiteen keskustoimikunnassa esitetään niiden toimintamenomäärärahoihin lisäystä yhteensä 8,5 milj. euroa, josta 0,3 milj. euroa kertaluontoisesti vuonna 2004.

Valtiontalouden kehys ja jakamaton varaus

Kehyspäätöksessä vuoden 2004 kehysmäärärahojen suuruudeksi päätettiin 28 049 milj. euroa. Talousarvioesityksen ja sen täydentävän esityksen täsmentyessä on kehysmäärärahojen tasoon tehty kehyspäätöksessä sovitulla tavalla joitakin teknisiä budjetin rakenteen ja hintavaikutusarviointien muutoksiin liittyviä korjauksia, jotka nostavat kehyksen suuruutta 39 milj. eurolla. Täydentävässä esityksessä suurimmat hintavaikutusarviointeihin liittyvät muutokset ovat aiheutuneet KEL- ja TEL-indeksien tarkentumisesta ja uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisestä aiheutuvasta palkkakustannusten noususta. Indeksien tarkentumisen johdosta valtion menot vähenevät 27 milj. eurolla. Uuteen palkkausjärjestelmään siirtyminen lisää talousarvion menoja 8,5 milj. eurolla. Korjattu menokehys vuodelle 2004 on 28 088 milj. euroa.

Nyt annettavan täydentävän esityksen myötä talousarvioesityksen kehykseen luettaviksi määrärahoiksi ehdotetaan 27 730 milj. euroa, mikä jää kehysmäärärahatason alapuolelle 358 milj. euroa (ns. jakamaton varaus).

Kehyksen ulkopuoliset menot

Kehyksen ulkopuolelle jäävien menojen määrään ehdotetaan 94,7 milj. euroa vähennystä talousarvioesitykseen verrattuna. Täydentävässä esityksessä tulleita, kehyksen ulkopuolisten menojen suuruuteen vaikuttavia muutoksia ovat muun muassa korkomenoarvion sekä sairausvakuutuslaista ja kansaneläkelaista johtuvien menojen tarkentuminen.

Käsiteltävänä olevien ja nyt arvioitujen tuloarviomuutosten jakaantuminen eri osastoihin
    Hallituksen esitys talousarvioksi Täydentävä
esitys
Yhteensä
  Osasto
         
11. Verot ja veronluonteiset tulot 30 448 017 000 -105 000 000 30 343 017 000
12. Sekalaiset tulot 4 266 894 000 14 200 000 4 281 094 000
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 020 675 000 1 178 000 1 021 853 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 145 100 000 - 145 100 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 35 880 686 000 -89 622 000 35 791 064 000
         
15.03.01 Nettolainanotto ja velanhallinta 1 280 313 000 -46 634 000 1 233 679 000
Yhteensä 37 160 999 000 -136 256 000 37 024 743 000

Käsiteltävänä olevien ja nyt ehdotettujen määrärahamuutosten jakaantuminen eri pääluokkiin
    Hallituksen esitys talousarvioksi Täydentävä
esitys
Yhteensä
   
         
21. Eduskunta 100 740 000 - 100 740 000
22. Tasavallan Presidentti 8 170 000 - 8 170 000
23. Valtioneuvosto 47 883 000 - 47 883 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 765 350 000 672 000 766 022 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 668 566 000 - 668 566 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 439 926 000 -748 000 1 439 178 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 066 430 000 6 826 000 2 073 256 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 378 718 000 -24 194 000 5 354 524 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 6 053 815 000 -7 542 000 6 046 273 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 685 805 000 1 240 000 2 687 045 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 749 994 000 - 1 749 994 000
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 961 648 000 2 370 000 964 018 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 9 412 151 000 -55 500 000 9 356 651 000
34. Työministeriön hallinnonala 2 314 854 000 -9 380 000 2 305 474 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 674 949 000 - 674 949 000
36. Valtionvelan korot 2 832 000 000 -50 000 000 2 782 000 000
(37.) Valtionvelan vähentäminen - - -
Yhteensä 37 160 999 000 -136 256 000 37 024 743 000