Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2003 (RP 132/2002 rd)
   Allmän motivering
        Ekonomiska utsikter
        Anslagen
        Inkomstposterna
        Täckande av budgeten
        Fredsbevarande verksamhet
        Polisens omkostnader
        Verkställande av straff
        Utvecklande av regionerna
        Undervisnings- och biblioteksväsendet
        Tippningsvinstmedel
        Skador som åsamkats pälsdjursfarmer
        Banförvaltningscentralen
        Energistöd
        Barns och ungas välfärd
        Hemvårdsstöd
        Utökande av mångfalden i skogarna
        Ränteutgifter
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2003

Allmän motiveringPDF-versio

Till riksdagen avlåts en proposition som kompletterar budgetpropositionen för 2003 (RP 132/2002 rd). Regeringens proposition om budgeten för 2003 avläts till riksdagen den 17 september 2002. Finansutskottet har ännu inte avgett sitt betänkande om propositionen.

Ekonomiska utsikter

Osäkerheten i anslutning till den internationella ekonomin präglar fortfarande utsikterna för nästa år. Också i dessa förhållanden kan Finlands ekonomi dock som helhet sett utvecklas i en gynnsam riktning, eftersom de grundläggande utgångspunkterna är goda: räntenivån är låg och företagens och hushållens finansiella ställning stark.

Under innevarande år har totalproduktionen ökat i en något snabbare takt än vad som beräknades i den prognos som budgeten grundar sig på. Sysselsättningsläget är fortfarande gott trots den dämpade tillväxten inom produktionen. Om den internationella ekonomin återhämtar sig enligt förväntningarna, kan Finlands export få upp en tämligen god fart igen. Tillväxten i den privata konsumtionen väntas fortsättningsvis vara stabil. När det gäller den ekonomiska tillväxten och sysselsättningsutvecklingen kan några behov av att ändra den prognos som ligger till grund för budgetpropositionen inte skönjas.

Tablå 1. Den offentliga ekonomin

 19992000200120022003
      
Offentliga utgifter, % av BNP52,148,749,149,649,1
Skattegrad, % av BNP46,247,145,444,943,5
      
De offentliga samfundens finansieringsbehov, % av BNP1,97,04,93,82,7
— statsförvaltningen-0,73,52,00,90,3
— lokalförvaltningen-0,30,2-0,40,0-0,4
— arbetspensionsanstalterna2,83,23,23,13,0
— övriga socialskyddsfonder0,10,10,1-0,1-0,2
      
De offentliga samfundens skuld      
— mrd. euro56,457,759,159,861,3
— % av BNP46,844,043,442,541,9
      
Statsskulden     
— mrd. euro68,163,461,860,661,0
— % av BNP56,548,445,443,241,7

Tablå 2. Samhällsekonomins utveckling

 199920002001*2002**2003**
      
Bruttonationalprodukt, gängse priser, mrd. €120,5131,1136,0140,5146,2
Bruttonationalprodukt, volymförändring, %4,16,10,71,62,8
Arbetslöshetsgrad, %10,29,89,19,29,4
Sysselsättningsgrad, %66,066,967,767,767,5
Konsumentprisindex, förändring, %1,23,42,61,72,0
Långa räntor (statsobligationer, 10 år), %4,75,55,05,05,2

Anslagen

När det gäller anslagen i budgeten föreslås ett nettoavdrag på 83,8 miljoner euro. Det består av ett nettotillägg på 51,2 miljoner euro som föreslås till anslagen inom förvaltningsområdena och ett avdrag på 135 miljoner euro från kalkylen för ränteutgifter.

Inkomstposterna

Det föreslås att inkomstposterna sänks med ett nettobelopp på 175,2 miljoner euro. Kalkylen för skatter och inkomster av skattenatur sänks med ett nettobelopp på 200 miljoner euro. Kalkylen för skatt på inkomst och förmögenhet sänks med 150 miljoner euro utgående från de uppgifter som erhållits om beskattningen för 2001. Den effekt som ändringen av beskattningen av importerade begagnade bilar har på handeln med nya personbilar sänker intäktskalkylen för bilskatt med 50 miljoner euro.

Kalkylen för inkomster av blandad natur höjs med ett nettobelopp på 24,6 miljoner euro. Statens säkerhetsfond intäktsför till budget-ekonomin de bankdepositioner som intäktsförts till fonden till den del de inte behövs för skötseln av fondens egna förbindelser. Intäktsföringen beräknas stiga med 50 miljoner euro jämfört med det uppskattade beloppet i budgetpropositionen. I tippningsvinstmedel beräknas inflyta 26,5 miljoner euro mindre än vad som beräknats i budgetpropositionen.

Täckande av budgeten

För täckande av propositionen om komplettering av budgetpropositionen föreslås att statens nettoupplåning ökas med 80,5 miljoner euro. För täckande av det egentliga underskottet tillsammans med budgetpropositionen föreslås att nya lån upptas till ett belopp av 235,5 miljoner euro.

Fredsbevarande verksamhet

För internationell fredsbevarande verksamhet föreslås ett netto-tillägg på sammanlagt 10 miljoner euro under utrikesministeriets och försvarsministeriets huvudtitlar. Behovet av tillägg till anslaget föranleds huvudsakligen av utvidgningen av UNMEE-operationen. De finländska fredsbevarande styrkorna verkar i Kosovo inom KFOR-operationen, i Bosnien-Hercegovina inom SFOR-operationen, på Cypern inom UNFICYP-operationen, i Etiopien-Eritrea inom UNMEE-operationen och i Afghanistan inom ISAF-operationen och den sammanlagda numerären är 900—1 100 soldater.

Polisens omkostnader

För en nivåförhöjning av polisväsendets omkostnader har i budgetpropositionen för 2003 reserverats ett anslag om 6,5 miljoner euro för finansiering av revideringen av lönesystemet. Det finns inte något tjänstekollektivavtal om reformen, men avtalsförhandlingarna pågår fortfarande. Om förhandlingarna inte leder till att något tjänstekollektivavtal som avser en reform av lönesystemet åstadkoms, reserveras anslaget för andra merutgifter för tjänste- och arbetskollektivavtalet, vilket beaktas när anslag för dem föreslås år 2003.

Verkställande av straff

På grund av att antalet fångar har ökat föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro till omkostnaderna och 0,3 miljoner euro för öppna anstalters utgifter.

Utvecklande av regionerna

För de administrativa utgifterna för förvaltningsförsöket i Kajanaland föreslås 0,4 miljoner euro.

Undervisnings- och biblioteksväsendet

Priserna per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet räknas ut enligt de faktiska kostnaderna vartannat år. Priserna per enhet för år 2003 bestäms utgående från kostnaderna år 2001 och de slutliga uppgifterna om dem erhölls först efter det att budgetpropositionen hade avlåtits. På basis av de preciserade kostnadsuppgifterna föreslås ett tillägg på 50,5 miljoner euro för statsandelarna för undervisnings- och biblioteksväsendet år 2003.

Tippningsvinstmedel

På grund av att kalkylen för Oy Veikkaus Ab:s intäkter år 2003 har sänkts föreslås att de anslag som finansieras med Veikkaus vinstmedel minskas med 26,5 miljoner euro. Med anledning härav förslås att de statsandelar och statsunderstöd som beviljas för biblio-tekens driftskostnader täcks med 14,3 miljoner euro ur allmänna budgetmedlen.

Skador som åsamkats pälsdjursfarmer

Den totala skada som den av bakterien Clostridium botulium orsakade förgiftningen åsamkar pälsdjursuppfödarna beräknas uppgå till 6,5 miljoner euro, varav det föreslås att 2,9 miljoner euro ersätts med statsmedel. Utöver den statliga ersättningen ersätter foderfabriken direkt och genom ansvarsförsäkringen 1 miljon euro, och 0,3 miljoner euro ersätts i form av pälsdjursuppfödarnas katastrofhjälp. De statliga ersättningarna betalas om Europeiska gemenskapernas kommission godkänner detta.

Banförvaltningscentralen

På grund av att projekttidtabellen för elektrifieringsprojektet Uleåborg—Idensalmi/Vartius har preciserats avdras 8 miljoner euro.

Energistöd

Under momentet för energistöd föreslås ett tilläggsanslag om 5,3 miljoner euro på grund av att bevillningsfullmakten har höjts i den första tilläggsbudgeten och den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2002.

Barns och ungas välfärd

I enlighet med redogörelsen om barns och ungas välfärd föreslås ett tilläggsanslag om 10 miljoner euro för service för barn och unga som löper risk att bli utslagna.

Hemvårdsstöd

Enligt EG-domstolens beslut skall finländskt stöd för hemvård av barn betalas även till sådana från Finland utstationerade arbetstagares och andra avlönade arbetstagares familjer, vilkas barn flyttar med sin vårdnadshavare till en annan stat inom EU eller EES och vilka fortsättningsvis omfattas av den finländska sociala tryggheten. Rätt till ifrågavarande förmån uppkommer likaså för en vårdnadshavare som flyttar från en annan stat inom EU eller EES för att arbeta i Finland och således kommer att omfattas av den finländska sociala tryggheten, oberoende av om barnen förblir bosatta i den andra staten inom EU eller EES. I budgeten föreslås därför ett anslag om 2,2 miljoner euro under ett nytt moment 33.15.53.

Utökande av mångfalden i skogarna

För tryggande av mångfalden i skogarna i södra Finland, i västra delen av Uleåborgs län och i sydvästra delen av Lapplands län föreslås ett tilläggsanslag om sammanlagt 3,2 miljoner euro under miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets huvudtitlar.

Ränteutgifter

Kalkylen för ränteutgifter för skulden i euro sänks med 135 miljoner euro. Sänkningen av kalkylen föranleds till stor del av nedgången i kortfristiga räntor och hänför sig till skuldförbindelser.

De under behandling varande samt nu föreslagsna ändringarna i anslagen fördelar sig på de olika huvudtitlarna som följer:
  Regeringens
budgetproposition
KompletteringspropositionSammanlagt
 Huvudtitel 
     
21.Republikens President7 423 000-7 423 000
22.Riksdagen117 527 000-117 527 000
23.Statsrådet39 352 0001 304 00040 656 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde722 281 0002 491 000724 772 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde629 213 0002 310 000631 523 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde1 383 799 000500 0001 384 299 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde1 944 733 0007 453 0001 952 186 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde5 057 667 000-9 183 0005 048 484 000
29.Undervisningsministeriets
förvaltningsområde
5 809 877 00039 757 0005 849 634 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde
2 565 324 0003 130 0002 568 454 000
31.Kommunikationsministeriets
förvaltningsområde
1 637 621 000-9 906 0001 627 715 000
32.Handels- och industriministeriets
förvaltningsområde
975 662 0006 300 000981 962 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets
förvaltningsområde
8 470 514 0003 900 0008 474 414 000
34.Arbetsministeriets förvaltningsområde2 159 665 000-2 159 665 000
35.Miljöministeriets förvaltningsområde639 076 0003 170 000642 246 000
36.Räntor på statsskulden3 562 000 000-135 000 0003 427 000 000
37.Minskning av statsskulden---
Sammanlagt35 721 734 000-83 774 00035 637 960 000

De under behandling varande samt nu beräknade ändringarna i inkomstposterna fördelar sig på de olika avdelningarna som följer:
  Regeringens
budgetproposition
KompletteringspropositionSammanlagt
 Avdelning 
     
11.Skatter och inkomster av skattenatur30 398 205 000-199 891 00030 198 314 000
12.Inkomster av blandad natur4 131 043 00024 648 0004 155 691 000
13.Ränteinkomster och intäktsföring
av vinst
892 144 000-892 144 000
15.Lån (exkl. nettoupplåning och
skuldhantering)
146 000 000-146 000 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och
skuldhantering)
35 567 392 000-175 243 00035 392 149 000
     
15.03.01Nettoupplåning och skuldhantering155 000 00091 469 000242 469 000
Sammanlagt35 722 392 000-83 774 00035 638 618 000