Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om statbudgeten för 2003
   Allmän motivering
     Sammanfattning
     De ekonomiska utsikterna 2002-2003
     Budgetpropositionens ekonomisk-politiska utgångspunkter och mål
     Budgetpropositionens inkomstposter
     Anslagen i budgetpropositionen
     Statens resursförvaltning
     Statens ägarpolitik och affärsverksamhet
          Principerna för statens ägarpolitik
          Statens affärsdrivande ämbetsverk
     Fonder utanför statsbudgeten
   Siffertabell
   Detaljmotivering
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2003

Statens ägarpolitik och affärsverksamhetPDF-versio

Finska staten äger aktier i nästan femtio betydande bolag, varav tio är börsnoterade bolag. Genom budgeten styrs dessutom verksamheten vid fyra affärsverk.

Principerna för statens ägarpolitik

Staten strävar efter att sköta sitt innehav i olika bolag så professionellt och aktivt som möjligt. Målet är att få en god avkastning och en värdestegring på aktieportföljen.

Staten utvecklar de bolag som den äger så att de under normala konkurrensförhållanden har samma förutsättningar att verka som andra företag. Verksamheten i såväl de bolag som staten har beslutanderätt i och i de bolag som staten är delägare skall verksamheten vara lönsam.

En stärkning av verksamhetsförutsättningarna kräver ofta att bolagen deltar i den strukturutveckling som pågår på marknaden. I detta sammanhang förekommer ofta bolagsvisa arrangemang, där statens innehav i allmänhet minskar och ägarunderlaget breddas. Utvecklandet av statens innehav i bolagen fortsätter i enlighet med det pragmatiska verksamhetssätt som konstaterats vara bra och inom ramen för de befogenheter som riksdagen godkänt.

I statens ägarstyrning har de senaste åren fästs allt större uppmärksamhet vid främjande av en god förvaltningssed (corporate governance) i bolagen. Denna omfattar bl.a. utökad information om bolagens verksamhet, effektivering av styrelsearbetet i bolagen och en stärkning av styrelsernas ställning samt utvecklande av bolagens belöningssystem. Avsikten är att dessa åtgärder skall fortgå 2003.

Förvaltningen av statens ägande i bolagen fördelar sig på olika ministerier. Avsikten är att utveckla funktionsdugligheten hos förvaltningen av statens ägarstyrning under 2003.

Statens affärsdrivande ämbetsverk

Verksamheten vid statens affärsverk grundar sig på lagen om statens affärsverk (627/1987) och de lagar som gäller affärsverken. Driftsekonomin för statens affärsverk står utanför budgeten. Riksdagen styr deras verksamhet i kapitelmotiveringarna i budgeten. I tablån ingår de viktigaste uppgifterna om verksamheten vid fyra statliga affärsverk. Antalet statliga affärsverk minskar från fem till fyra när Statens utvecklingscentral ombildas till ett statsbolag den 1 september 2002. Senatfastigheter behandlas i kapitel 28.60 i budgeten, Forststyrelsen i kapitel 30.33, Vägverket i kapitel 31.26 och Luftfartsverket i kapitel 31.50. En ny affärsverkslag bereds som bäst och regeringen har för avsikt att avlåta en proposition till riksdagen i början av höstsessionen så att den nya lagen kan träda i kraft vid ingången av 2003.

Av de statliga affärsverkens intäktsföring av vinster 2002 beräknas det inflyta inkomster på 80 miljoner euro under moment 13.05.01 i statsbudgeten för 2003.

Tablå 18. Statens affärsverksamhet år 2003

 OmsättningDrifts-Över-Av
omsätt-
Investerings- Av
omsätt-
An-
  förändr. i -%bidrag skottsmål ningenutgifterningenställda
 milj. €fr. föreg. år(%)milj. €(%)milj. €(%) 
         
Statens affärsverk:        
Senatfastigheter4792174,521845,533770,4
Finansministeriet PB 28 00023 STATSRÅDET telefon 0295 16001
e-postadress valtiovarainministerio@vm.fi