Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2003

DETALJMOTIVERING

Allmänna bestämmelser

Brutto- och nettobudgetering

I statsbudgeten iakttas i regel bruttobudgetering. Nettobudgetering är ett undantag från denna regel, och tillämpas bara inom de gränser som anges i lagen om statsbudgeten.

I budgeten kan följande inkomster och utgifter nettobudgeteras

1) nya statslån, emissionsvinster och kapitalvinster av statslån samt inkomster som uppkommer genom derivat som skyddar statslånens kapital samt amorteringar på statsskulden, kapitalförluster och emissionsförluster i anslutning till statslån samt utgifter till följd av derivat som skyddar statslånens kapital,

2) ränteinkomster av statslån och inkomster som uppkommer genom derivat som skyddar räntebetalningen på statslån samt ränteutgifter till följd av statslån och utgifter till följd av derivat som skyddar räntebetalningen på statslån,

3) inkomster av och utgifter för verksamheten vid ett ämbetsverk eller en inrättning,

4) inkomster som uppkommit genom försäljning av aktier samt försäljningsprovisioner som har samband med försäljningen och betalningsförpliktelser som staten för köparens del påtagit sig ansvaret för,

5) likviditetsbelopp som enligt lag betalas till en pensionsanstalt och återbäring av sådana belopp till staten,

6) statsbidrag som enligt lag betalas till en kommun och belopp som en kommun enligt beräkningsgrunderna i statsbidragssystemet skall betala till staten.

Inkomster som hör till ämbetsverket i egenskap av arbetsgivare, försäkrings- och skadeersättningar, ersättningar för användning av personalrestauranger samt inkomster av att ämbetsverkets lokaliteter tillfälligt upplåts för utomstående för enskilda tillställningar, vilka nämns i beskrivningen av omkostnadsmomentets standardinnehåll, kan såsom inkomster av ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet nettobudgeteras genom att de dras av från omkostnadsmomentet i fråga, även om det i momentmotiveringen inte har antecknats att anslag beviljats under det. Dessutom får försäljningsintäkterna av sådana lösa anläggningstillgångar för vilkas del anskaffningen finansieras under omkostnadsanslaget nettobudgeteras med omkostnadsanslaget. Försäljningsintäkterna av fast egendom, finansinvesteringar (t.ex. aktier och andra värdepapper) och lösa anläggningstillgångar som finansieras under specialmomenten får dock inte nettobudgeteras med omkostnadsanslaget.

Om det under ett ämbetsverks eller en inrättnings omkostnadsmoment i momentmotiveringen har antecknats att ett nettoanslag beviljats, eller, om skillnaden mellan inkomsterna av och utgifterna för ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet har upptagits som en inkomstpost till nettobelopp under inkomstmomentet, omfattas alla inkomster av ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet och de utgifter för den som avses i beskrivningen av omkostnadsmomentets standardinnehåll och beslutsdelen i momentmotiveringen av nettobudgetering. Inkomster och utgifter som skall nettobudgeteras är härvid bl.a.

1) inkomster av och utgifter för verksamheten eller någon del av verksamheten vid ett ämbetsverk som bedriver avgiftsbelagd verksamhet,

2) betalningsandelar i form av inkomst av andra parter som deltar i ett forskningsprojekt eller motsvarande som genomförs på ämbetsverkets eller inrättningens ansvar och utgifter för projektet eller verksamheten,

3) inkomster från EU vilka hänför sig till ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet och utgifter som hänför sig till dessa inkomster,

4) medel som ämbetsverket eller inrättningen fått i form av donationer och genom testamenten samt inkomster från sponsorer när ämbetsverket eller inrättningen har rätt att ta emot dem och det inte är fråga om ovanligt stora belopp med hänsyn till ämbetsverkets eller inrättningens sedvanliga verksamhet och ekonomi, och

5) inkomster av och utgifter för verksamheten vid ett ämbetsverk eller en inrättning som bedriver affärsverksamhet.

Om bara en del av inkomsterna av ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet har budgeterats under ett omkostnadsmoment, under vilket det i beslutsdelen i momentmotiveringen har antecknats att ett nettoanslag beviljats, har i beslutsdelen i motiveringen till momentet i fråga dessutom specificerats vilka inkomster som har nettobudgeterats under momentet eller vilka inkomster som inte har nettobudgeterats under momentet. Om ett inkomstmoment, som vid nettobudgetering skall tas in i budgeten som en nettoinkomstpost på grund av att inkomsterna uppgår till ett större belopp än uppskattat, innehåller bara en del av utgifterna för ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet, har på motsvarande sätt i beslutsdelen i motiveringen till inkomstmomentet i fråga specificerats vilka utgifter som har nettobudgeterats under momentet eller vilka utgifter som inte har nettobudgeterats under det.

Vid nettobudgetering beaktas inte skatter, avgifter av skattenatur eller böter som inkomster. Överföringsutgifter eller återbäring av sådana, med undantag för likviditetsbelopp som enligt lag betalas till en pensionsanstalt eller återbäring av sådana belopp eller statsbidrag som enligt lag betalas till en kommun eller sådana belopp som en kommun enligt beräkningsgrunderna i statsbidragssystemet skall betala till staten, samt investeringsutgifter eller inkomster av försäljning av egendom, med undantag för försäljning av aktier eller anskaffning av lös egendom avsedd för ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet eller försäljning av lös egendom, kan inte heller omfattas av nettobudgetering.

Till utgifternas standardinnehåll under ett nettobudgeterat omkostnadsmoment hör utgifterna enligt omkostnadsmomentens standardinnehåll, vilket förklaras nedan.

Inkomster av verksamheten som redovisas som netto får användas för utgifter för verksamheten utan att detta särskilt nämns i kapitel- eller momentmotiveringen.

Allmänna föreskrifter beträffande utgiftsmomenten

Utgifterna uppdelas i budgeten på moment enligt uppgiftens eller utgifternas art.

Anslag som har budgeterats enligt uppgift är ämbetsverkens omkostnadsanslag, som behandlas nedan, samt vissa sådana anslag för projektartade uppgifter som hänför sig till konsumtionsutgifterna. Ett anslag som har budgeterats enligt uppgift får användas för alla regelmässiga utgifter för uppgiften i fråga, om inte något annat följer av budgeten.

Huvudindelningen av utgifterna görs enligt följande huvudgruppering som följer utgifternas art (inom parentes sifferkoderna för motsvarande moment):

1) konsumtionsutgifter (01—29): utgifter, där staten som direkt motprestation får produktionsfaktorer som skall användas under finansåret, t.ex. arbetsinsatser, varor och tjänster,

2) överföringsutgifter (30—69): utgifter, för vilka staten inte får någon direkt motprestation,

3) investeringsutgifter (70—89): utgifter, där staten som direkt motprestation får produktionsfaktorer eller finansieringsinstrument med lång verkningstid, vilka ger staten inkomst eller annan nytta under flera finansår, och

4) övriga utgifter (90—99): utgifter som inte hör till ovan nämnda huvudgrupper, t.ex. utgifter för skötsel av statsskulden.

Anslaget under momentet får användas enbart för utgifter inom den utgiftsgrupp som anges av momentets sifferkod. Därmed får ett anslag för konsumtionsutgifter inte användas för överföringsutgifter och ett anslag för överföringsutgifter får inte användas för konsumtionsutgifter, om inte annat bestäms i momentmotiveringen.

För ett användningsändamål som specificeras under ett moment får inte användas något annat anslag med ett mera allmänt användningsändamål (t.ex. ett omkostnadsanslag), även om detta specificerade användningsändamål inte har uteslutits i motiveringen till det mera allmänna anslaget. Undantag från denna huvudregel kan göras, om saken nämns i momentmotiveringen.

Anslagen för avlöning av personal har i regel budgeterats under lönemomenten (01—03) och omkostnadsmomenten (21—27). Anslaget under ett annat moment får användas för avlöning av personal till ämbetsverk och inrättningar endast om det i beslutsdelen i motiveringen till momentet ingår ett omnämnande om avlöningen och maximiantalet personer som får anställas med anslag under momentet uttryckt i årsverken. För avlöningen av tjänstemän som valts till tjänsten får inte användas andra moment än löne- och omkostnadsmoment. Om ett anslag får användas för löner eller arvoden, används det även för socialskydds- och pensionsavgifter samt andra lönebikostnader i samband med dem.

Hänförande av utgifter och inkomster till finansåret

Anslaget får användas endast till de utgifter som hänför sig till finansåret, enligt den i fråga om momentet tillämpade principen för hur utgifter hänförs.

Om inte något annat har angetts under momentet i fråga har anslagen och inkomststaterna i budgeten hänförts till finansåret på följande grunder:

1) konsumtions-, investerings- och andra utgifter enligt prestationsprincipen,

2) överföringsutgifter enligt beslutet om beviljande eller motsvarande beslut om att ingå förbindelse om utgiften. Beträffande de detaljerade grunderna för användningsändamålet och beloppet har de lagstadgade överföringsutgifterna, medfinansieringen från EU:s strukturfonder och därtill hörande statlig medfinansiering samt bidrag som är underkastade prövning, om vilka bestäms i lagstiftningen om statsandelar, likväl hänförts på basis av betalningsbeslutet eller på motsvarande grund,

3) skatteinkomster och inkomster av avgifter av skattenatur enligt kontantprincipen,

4) inkomster och inkomster av blandad natur enligt lagen om grunderna för avgifter till staten enligt kontantprincipen. Mindre inkomster får likväl hänföras även enligt kontantprincipen,

5) ränteinkomster enligt prestationsprincipen till det finansår under vilket ränta inflyter. Mindre ränteinkomster får likväl hänföras även enligt kontantprincipen,

6) dividendinkomster, vinstandelar och motsvarande kapitalinkomster som erhålls av statlig företagsverksamhet, och

7) amorteringar på lån som staten har givit samt statens upplåning och amorteringar på lån som staten upptagit jämte derivatinstrument enligt kontantprincipen.

Sådan inkomst eller utgift som föranleds av överlåtelse eller anskaffning av en enskild produktionsfaktor eller prestation hänförs i allmänhet i sin helhet till ett finansår. När det gäller prestationer som producerats av ett ämbetsverk eller en inrättning och leveransen av dessa förläggs till flera finansår, hänförs den inkomst som inflyter av prestationen i sin helhet till det finansår under vilket överlåtelsen av prestationen har slutförts. I fråga om anskaffningar hänförs utgiften i sin helhet till det finansår under vilket överlåtelsen av produktionsfaktorn för ett ämbetsverks eller en inrättnings bruk har inletts.

Det är möjligt att göra undantag från hänförandet av inkomsten eller utgiften till endast ett finansår i samband med budgethändelser som till sin omfattning är betydande och som består av olika skeden. I detta fall hänförs den del motsvarande ett skede av en inkomst eller utgift vilken periodiserats i enlighet med olika skeden av anskaffningen eller överlåtelsen av en produktionsfaktor eller prestation så att den hänförs till varje finansår.

Utgiftsmoment med standardinnehåll

För omkostnadsmomenten och momenten 70 och 74—79 har definierats sådana användningsändamål med standardinnehåll för vilka anslagen under dessa moment får användas utan att saken nämns i momentmotiveringen. Standardinnehållet i ett omkostnadsmoment tillämpas även när omkostnaderna till följd av nettobudgeteringen har budgeterats på inkomstsidan såsom en del av nettobudgeten.

Då anslagen används går momentmotiveringen före definitionen av standardinnehållet. Det innebär att man i momentmotiveringen kan avvika från standardinnehållet antingen genom att utesluta vissa standardanvändningsändamål eller genom att foga till andra användningsändamål. I det senare fallet används ordet "även" för att uttrycka att användningsändamålen under standardmomenten har kompletterats, t.ex. på följande sätt: "Anslaget under momentet får även användas för honorära konsulers utgifter."

Omkostnadsanslag

Utgifterna för verksamheten vid ett ämbetsverk budgeteras som ett enda anslag under utgiftsmomenten 21—27. Omkostnadsanslaget får användas för sådana löne- och andra konsumtionsutgifter som föranleds av skötseln av de uppgifter som i lag eller förordning föreskrivits ämbetsverket eller inrättningen, för utgifter för anskaffning av maskiner och inventarier samt andra materiella eller immateriella anläggningstillgångar samt för andra direkta utgifter som föranleds av ämbetsverkets verksamhet, såsom leasingräntor och andra ränteutgifter samt skadeersättningar.

Ämbetsverken och inrättningarna kan utan en fullmakt som särskilt har beviljats dem i samband med budgeten, för att de lagstadgade skyldigheterna skall uppfyllas, ingå sådana avtal och avge sådana förbindelser som med tanke på ämbetsverkets eller inrättningens ekonomi och verksamhet i fråga om villkoren och omfattningen är sedvanliga och som kan föranleda utgifter även under följande finansår. Avtalen och förbindelserna kan gälla poster av samma typ som konsumtionsutgifter, t.ex. hyror och nödvändiga anskaffningar.

Omkostnadsanslaget får användas för betalning av mindre förhandsavgifter i anslutning till ämbetsverkets eller inrättningens normala fortgående verksamhet.

Som separata anslag enligt utgifternas art har budgeterats överföringsutgifter, utgifter för husbyggnads- och jord- och vattenbyggnadsinvesteringar och anskaffnings- och långivnings- samt andra finansinvesteringsutgifter för aktier och andelar samt vissa exceptionellt stora investeringar i inventarier. Ett omkostnadsanslag får således inte användas för dessa utgifter, om inte något annat har bestämts i motiveringen till anslaget.

Om något annat anslag inte har anvisats för ändamålet får omkostnadsanslaget användas för finansiering av sådana forsknings- och utvecklingsprojekt inom ämbetsverkets verksamhetsområde som godkänts av EU samt för den finansiering som krävs för deltagande i projekterbjudandena i fråga.

Under omkostnadsmomentet nettobudgeteras de återbäringar av sjuk- och moderskapsdagpenningar enligt sjukförsäkringen som hör till ämbetsverket i egenskap av arbetsgivare, i de fall då ämbetsverket betalar arbetstagarens lön under sjukdomstiden eller moderskapsledigheten, samt ersättningar som inkommit för kostnaderna för företagshälsovården. Därtill nettobudgeteras under omkostnadsmomentet ämbetsverkets inkomster av försäljning av lösöre, ersättning för användning av personalrestauranger samt ämbetsverkets försäkrings- och skadeersättningar enligt vad som avses under "Brutto- och nettobudgetering".

Vidare får anslaget under omkostnadsmomentet användas för den avgiftsbelagda verksamhetens utgifter, om inte ämbetsverkets eller inrättningens avgiftsbelagda verksamhet har budgeterats under ett eget moment.

Moment enligt utgifternas art

Konsumtionsutgifter (01—29)

Konsumtionsutgifter är de utgifter där staten som direkt motprestation får produktionsfaktorer som används under finansåret. Till konsumtionsutgifter hänförs löner för statsanställda, andra arvoden, socialskyddsavgifter, pensionsavgifter, utgifter för köp av varor och tjänster, utgifter för anskaffning av försvarsmateriel samt maskiner, anordningar och inventarier av ringa värde eller med en kort ekonomisk användningstid samt övriga sådana utgifter som föranleds av eller hänför sig till statens verksamhet och som inte skall hänföras till överförings- eller investeringsutgifter.

Till konsumtionsutgifter hänförs även det tekniska bistånd som EU-programmen kräver.

För löner till personal i statens tjänst får konsumtionsutgiftsmomenten användas enligt följande:

a) omkostnads- och de särskilda avlöningsmomenten (sifferkod 01—03) och

b) andra konsumtionsutgiftsmoment löner till personal i arbetsavtalsförhållande och sådana tjänstemän som nämns i 9 § 1 mom. statstjänstemannalagen (750/1994), vilka utnämnts för viss tid, om detta anges i momentets standardanvändningsändamål eller beslutsdel, samt

c) omkostnadsmomentet för ministeriet inom förvaltningsområdet i fråga för lön till en tjänsteman som ställts till statsrådets disposition enligt statstjänstemannalagen.

Löner till tjänstemän som utnämnts till sin tjänst får inte betalas under andra moment än omkostnads- och avlöningsmoment.

04—07. Pensioner

Under momenten har antecknats ordinarie pensioner, familjepensioner, extra pensioner samt vissa understöd närmast av pensionsnatur vilka grundar sig på lag, förordning eller ett avtal som binder staten eller definieras särskilt i motiveringen.

16—18. Anskaffning av försvarsmateriel

Under momenten har antecknats utgifter för anskaffning av försvarsmateriel. Dessutom kan under momentet som avdrag antecknas försäkrings- och skadeersättningar som ämbetsverket får i samband med anskaffning av försvarsmateriel, även om detta inte nämns i momentmotiveringen.

Överföringsutgifter (30—69)

Till överföringsutgifter hänförs statsbidrag och överföringar av medel genom statens försorg till kommuner, den offentliga sektorn i övrigt, näringslivet, hushållen och allmännyttiga samfund samt överföringar av medel utan motprestationer till statliga fonder utanför budgeten, till folkpensionsanstalten och till utlandet. För överföringsutgifterna får staten inte av mottagaren någon direkt eller egentlig materiell motprestation, såsom pengar, varor eller tjänster. Indirekt främjar överföringsutgifterna fullföljandet av statens uppgifter.

Överföringsutgifterna klassificeras i allmänhet enligt mottagare. Statsbidragen för byggnadsverksamhet samt för anskaffning av maskiner och inventarier har om möjligt observerats under andra moment än statsbidragen för konsumtion eller andra användningssyften. Om ett anslag gäller flera grupper mottagare av överföringar, har det intagits en indelning enligt mottagargrupp, vid behov ytterligare indelad i överföringar avsedda för driftsekonomin och kapitalekonomin.

Under momenten 30—69 har budgeterats ersättningar till enheter som bedriver affärsverksamhet för uppgifter som de utför i allmänt intresse, om förmånen kommer andra än staten till del.

Överföringsutgifter som bestäms med stöd av lag och överföringsutgifter enligt prövning har om möjligt antecknats under olika moment.

30—39. Statsbidrag till kommuner och samkommuner m.fl.

Under momenten har antecknats statsbidrag till kommuner och samkommuner samt landskapet Åland.

40—49. Statsbidrag till näringslivet

Under momenten har antecknats för främjande av näringslivet avsedda statsbidrag till företag och enskilda näringsidkare samt till centralorganisationer, föreningar m.fl. som främjar företagares och näringsidkares m.fl. intressen.

50—59. Statsbidrag till hushållen och allmännyttiga samfund

Under momenten har antecknats överföringar till hushållen (enskilda konsumenter) samt statsbidrag till allmännyttiga organisationer, inrättningar, föreningar, sällskap o.s.v. Sådana är t.ex. idrottsorganisationer, privata läroanstalter, privata sjukhus och sådana privata forskningsanstalter som inte direkt betjänar affärs- eller näringslivet.

60. Överföringar till statliga fonder utanför budgeten och till folkpensionsanstalten

Under momentet har antecknats överföringar till statliga fonder utanför budgeten samt överföringar till folkpensionsanstalten.

61—62. EU:s strukturfondsfinansiering och den motsvarande statliga medfinansieringen

Under momenten har budgeterats medelsöverföringar för betalning av EU-finansieringen av statens egna och andra projekt enligt EU:s strukturfonders mål- och gemenskapsinitiativprogram som godkänts tillsammans med Europeiska unionens kommission. EU:s deltagande i programmen har antecknats under moment 61 och den motsvarande statliga finansieringen under moment 62. I fråga om Fonden för fiskets utveckling har medfinansieringen undantagsvis budgeterats under moment 62 (30.41.62).

63—65. Övriga överföringar inom landet

Under momenten har antecknats sådana icke specificerade överföringar som inte på förhand kan fördelas mellan kommunerna, näringslivet och hushållssektorn.

66—69. Överföringar till utlandet

Under momenten har antecknats överföringar till utlandet av sådana medel för vilka inte erhålls direkt motprestation eller för vilka motprestationen är ringa i förhållande till utgiftens storlek. Hit hör t.ex. understöd inom ramen för utvecklingssamarbetet, medlemsavgifter till internationella sammanslutningar samt andra medlemsavgifter av understödsnatur som samfunden i fråga använder för att finansiera sin verksamhet eller förmedlar vidare som understöd till tredje part.

Investeringsutgifter (70—89)

Till investeringsutgifter hänförs andra anskaffningsutgifter än utgifter för anskaffning av försvarsmateriel och maskiner, anordningar och inventarier med ett ringa värde eller en kort ekonomisk användningstid, byggnadsutgifter för husbyggen samt jord- och vattenbyggnadskonstruktioner, utgifter för anskaffning av värdepapper, jordområden och byggnader samt långivning.

Realinvesteringar (70—79)

Till realinvesteringar hänförs sådana anskaffningar av materiella anläggningstillgångar åt staten vilka uppfyller de nedan angivna kriterierna för de olika standardmomentgrupperna. Utgifter för anskaffning av maskiner, anordningar och inventarier har antecknats under momenten 70—73. Husbyggen har antecknats under momenten 74—76 och övriga byggnadsarbeten under momenten 77—79.

70—73. Anskaffning av inventarier

Om ämbetsverkets eller inrättningens omkostnader har budgeterats under ett omkostnadsmoment (21—27), har under det vanligen också tagits in anslag för anskaffning av inventarier och immateriella anläggningstillgångar.

I undantagsfall (anskaffningens storlek, karaktär av engångsföreteelse, användning av fullmakt, exceptionellt anskaffningsförfarande) kan utgifterna för anskaffning av under momentet särskilt definierade inventarier budgeteras under moment 70 (Anskaffning av inventarier). Anslaget under moment 70 får användas till utgifter för anskaffning av denna typ av maskiner, anordningar och inventarier då dessa behövs för ämbetsverkets eller inrättningens (eller det namngivna förvaltningsområdets) verksamhet.

74—76. Husbyggen

Under momenten har antecknats och anslagen under dem får användas till nödvändiga löneutgifter för andra anställda än de som utnämnts till fast tjänst och till övriga byggnadsutgifter med anledning av statens i motiveringen till momenten nämnda nybyggnadsarbeten och ombyggnadsarbeten på byggnader. Som ombyggnad betraktas sådana ändrings- och reparationsarbeten som väsentligt höjer byggnadens värde. Anslagen får även användas till utgifter för säkerhetssystem och andra tekniska system i byggnader. Anslagen får även användas till utgifter för planering av nybyggnadsarbeten och ombyggnadsarbeten och för köp av behövliga konsulttjänster, med undantag av sådant planeringsarbete som inte specificeras enligt projekt och för vilket löneutgifterna har antecknats under omkostnadsmomentet.

Kostnadsförslagen för de under momenten specificerade projekten motsvarar poängtalet för byggnadskostnadsindex, vilket anges i samband med rambeslutet. Om ett entreprenadavtal har ingåtts om projektet skall kostnadsförslaget grunda sig på avtalet. Kostnadsförslagen inkluderar inte mervärdesskatt.

77—79. Jord- och vattenbyggen

Under momenten har antecknats och anslagen under dem får användas till löneutgifter för andra än de som utnämnts till fast tjänst och andra utgifter i enlighet med motiveringen, vilka föranleds av statens andra byggnadsarbeten än husbyggen. Sådana arbeten kan vara t.ex. byggande och grundlig reparation av allmänna vägar, järnvägar, hamnar, kanaler och broar, torrläggningsarbeten, vatten- och avloppsledningsarbeten, rensning av forsar och vattenleder, anläggande av flottningsleder samt bankfyllnings- och uppdämningsarbeten. Anslagen under momenten får användas även till utgifter för planeringen av byggnadsarbeten av nämnda slag och för köp av konsulttjänster som behövs för planeringen, med undantag av sådant planeringsarbete som inte specificeras enligt projekt och för vilket löneutgifterna har antecknats under omkostnadsmomentet.

Lån och övriga finansinvesteringar (80—89)

80—86. Lån som beviljas av statens medel

Under momenten har antecknats de lån som beviljas av statens medel.

87. Jordområden, byggnader och fastigheter

Under momentet har antecknats utgifter för köp av jordområden, byggnader och fastigheter.

88—89. Övriga finansinvesteringar

Under momenten har antecknats utgifter för köp av aktier och värdepapper, investeringar i aktiebolag med statlig majoritet och andra finansinvesteringar.

Övriga utgifter (90—99)

Till övriga utgifter hänförs räntor på statsskulden samt övriga utgifter som inte hör till konsumtions-, överförings- och investeringsutgifter.

90—92. Räntor på statsskulden

Under momenten har antecknats räntor på skuld i euro eller utländsk valuta.

93—94. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering

Under momenten har antecknats nettoamorteringar på skuld i euro eller utländsk valuta, kapitalförluster och emissionsförluster nettade.

95—99. Övriga och icke specificerade utgifter

Under momenten har antecknats sådana utgifter som inte klassificerats ovan, såsom utgifter som är avsedda för täckande av underskottet.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen avlåter regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsbudgeten (423/1988). Det föreslås att lagen om statsbudgeten ändras så, att i lagen tas in allmänna bestämmelser om de principer som skall iakttas då inkomster och utgifter som tas in i statsbudgeten hänförs till ett finansår.