Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om statbudgeten för 2003
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Detaljmotivering
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2003

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR30 398 205 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet13 327 000 000
01.Skatt på inkomst och förmögenhet12 607 000 000
02.Källskatt på ränteinkomster270 000 000
03.Skatt på arv och gåva450 000 000
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning10 283 000 000
01.Mervärdesskatt9 815 000 000
02.Skatt på vissa försäkringspremier363 000 000
03.Apoteksavgifter105 000 000
08.Acciser4 892 000 000
01.Tobaksaccis604 000 000
04.Skatt på alkoholdrycker1 355 000 000
05.Läskedrycksaccis33 000 000
07.Energiskatt2 900 000 000
10.Övriga skatter1 892 000 000
03.Bilskatt900 000 000
04.Motorfordonsskatt218 000 000
05.Överlåtelseskatt360 000 000
06.Lotteriskatt120 000 000
07.Fordonsskatt247 000 000
08.Avfallsskatt47 000 000
19.Övriga inkomster av skattenatur4 205 000
02.Lästavgifter673 000
08.Oljeavfallsavgift3 364 000
09.Övriga skatteinkomster168 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR4 131 043 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde1 066 000
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltnings-område1 066 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde82 100 000
01.Domstolarnas inkomster27 800 000
47.Utsökningsavgifter44 000 000
50.Inkomster från verkställighet av straff10 000 000
99.Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde300 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde141 436 000
90.Gränsbevakningsväsendets inkomster2 570 000
98.Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden137 686 000
99.Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde1 180 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde326 000
20.Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter17 000
22.Försvarsförvaltningens byggverks inkomster8 000
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde301 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde1 294 233 000
07.Överföring från statens pensionsfond932 480 000
25.Försäkringsavgifter för skadeersättningar m.m.16 610 000
28.Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna103 502 000
29.Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna28 228 000
30.Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna15 794 000
49.Tullverkets inkomster8 359 000
51.Inkomster av metallmynt2 530 000
87.Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden46 730 000
90.Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel33 000 000
99.Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde107 000 000
29.Undervisningsministeriets förvaltningsområde422 474 000
43.Studentexamensnämndens inkomster8 000
70.Inkomster från studiestödsverksamheten19 246 000
88.Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel398 220 000
99.Övriga inkomster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde5 000 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde885 950 000
01.Inkomster från garantisektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket807 234 000
02.Inkomster från utvecklingssektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket27 500 000
03.Inkomster från EU:s fond för fiskets utveckling5 718 000
04.Andra inkomster från EU1 113 000
21.Forskningscentralens för jordbruk och livsmedelsekonomi inkomster460 000
30.Statens andel av inkomsten av vadhållning vid travtävlingar6 590 000
32.Skogsforskningsinstitutets inkomster2 425 000
35.Avgifter för jakt på hjortdjur5 785 000
36.Spöfiskeavgifter2 016 000
37.Fiskevårdsavgifter4 962 000
39.Jaktvårdsavgifter6 960 000
40.Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter2 000 000
41.Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv336 000
71.Inkomster till Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel3 325 000
72.Livsmedelsverkets inkomster290 000
73.Inkomster till kontrollcentralen för växtproduktion7 304 000
74.Växtförädlingsavgifter757 000
99.Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde1 175 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde8 156 000
24.Vägverkets inkomster1 000 000
30.Sjöfartsverkets inkomster1 270 000
40.Inkomster av banhållningen336 000
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde5 550 000
32.Handels- och industriministeriets förvaltningsområde84 584 000
10.Inkomster av avgiftsbelagd service vid arbetskrafts- och näringscentralernas företagsavdelningar2 114 000
20.Säkerhetsteknikcentralens inkomster1 610 000
30.Överföringar från fonder utanför statsbudgeten75 000 000
99.Övriga inkomster inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde5 860 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde405 928 000
05.Försäkringsinspektionens inkomster
08.Folkhälsoinstitutets inkomster568 000
09.Social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals inkomster2 601 000
92.Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet390 585 000
98.Återbäringar av statsunderstöd12 000 000
99.Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde174 000
34.Arbetsministeriets förvaltningsområde149 910 000
40.Inkomster från Europeiska socialfonden126 700 000
70.Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti21 192 000
99.Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde2 018 000
35.Miljöministeriets förvaltningsområde10 880 000
40.Inkomster till regionala miljöcentraler330 000
60.Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador7 000 000
70.Bostadsväsendets inkomster50 000
99.Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde3 500 000
39.Övriga inkomster av blandad natur644 000 000
01.Böter63 000 000
02.Skattetillägg och förseningsräntor som skall inlevereras till staten60 000 000
04.Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag95 000 000
07.Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond3 500 000
10.Övriga inkomster av blandad natur2 500 000
50.Nettoinkomster av försäljning av aktier420 000 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST892 144 000
01.Ränteinkomster311 944 000
04.Räntor på statens lån till affärsverken92 144 000
05.Räntor på övriga lån9 800 000
07.Räntor på depositioner210 000 000
03.Dividendinkomster400 000 000
01.Dividendinkomster400 000 000
04.Andel i statens penninginstituts vinst100 000 000
01.Andel i Finlands Banks vinst100 000 000
05.Intäktsföring av statens affärsverks vinst80 200 000
01.Intäktsföring av statens affärsverks vinst80 200 000
 
Avdelning 15
15.LÅN301 000 000
01.Lån som återbetalas till staten146 000 000
02.Återbetalningar på statens lån till affärsverk78 200 000
04.Amorteringar på övriga lån67 800 000
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering155 000 000
01.Nettoupplåning och skuldhantering155 000 000

Inkomstposternas totalbelopp:

35 722 392 000