Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2003

Statsbudgeten för 2003PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11 euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 30 398 205 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 13 327 000 000
01. Skatt på inkomst och förmögenhet 12 607 000 000
02. Källskatt på ränteinkomster 270 000 000
03. Skatt på arv och gåva 450 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 10 283 000 000
01. Mervärdesskatt 9 815 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier 363 000 000
03. Apoteksavgifter 105 000 000
08. Acciser 4 892 000 000
01. Tobaksaccis 604 000 000
04. Skatt på alkoholdrycker 1 355 000 000
05. Läskedrycksaccis 33 000 000
07. Energiskatt 2 900 000 000
10. Övriga skatter 1 892 000 000
03. Bilskatt 900 000 000
04. Motorfordonsskatt 218 000 000
05. Överlåtelseskatt 360 000 000
06. Lotteriskatt 120 000 000
07. Fordonsskatt 247 000 000
08. Avfallsskatt 47 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur 4 205 000
02. Lästavgifter 673 000
08. Oljeavfallsavgift 3 364 000
09. Övriga skatteinkomster 168 000
 
Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 4 131 043 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 066 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltnings-område 1 066 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 82 100 000
01. Domstolarnas inkomster 27 800 000
47. Utsökningsavgifter 44 000 000
50. Inkomster från verkställighet av straff 10 000 000
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 300 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 141 436 000
90. Gränsbevakningsväsendets inkomster 2 570 000
98. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden 137 686 000
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 1 180 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 326 000
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 17 000
22. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 8 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 301 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 1 294 233 000
07. Överföring från statens pensionsfond 932 480 000
25. Försäkringsavgifter för skadeersättningar m.m. 16 610 000
28. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 103 502 000
29. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 28 228 000
30. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 15 794 000
49. Tullverkets inkomster 8 359 000
51. Inkomster av metallmynt 2 530 000
87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden 46 730 000
90. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 33 000 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 107 000 000
29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 422 474 000
43. Studentexamensnämndens inkomster 8 000
70. Inkomster från studiestödsverksamheten 19 246 000
88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel 398 220 000
99. Övriga inkomster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde 5 000 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 885 950 000
01. Inkomster från garantisektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket 807 234 000
02. Inkomster från utvecklingssektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket 27 500 000
03. Inkomster från EU:s fond för fiskets utveckling 5 718 000
04. Andra inkomster från EU 1 113 000
21. Forskningscentralens för jordbruk och livsmedelsekonomi inkomster 460 000
30. Statens andel av inkomsten av vadhållning vid travtävlingar 6 590 000
32. Skogsforskningsinstitutets inkomster 2 425 000
35. Avgifter för jakt på hjortdjur 5 785 000
36. Spöfiskeavgifter 2 016 000
37. Fiskevårdsavgifter 4 962 000
39. Jaktvårdsavgifter 6 960 000
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 2 000 000
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 336 000
71. Inkomster till Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel 3 325 000
72. Livsmedelsverkets inkomster 290 000
73. Inkomster till kontrollcentralen för växtproduktion 7 304 000
74. Växtförädlingsavgifter 757 000
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 1 175 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 8 156 000
24. Vägverkets inkomster 1 000 000
30. Sjöfartsverkets inkomster 1 270 000
40. Inkomster av banhållningen 336 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 5 550 000
32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde 84 584 000
10. Inkomster av avgiftsbelagd service vid arbetskrafts- och näringscentralernas företagsavdelningar 2 114 000
20. Säkerhetsteknikcentralens inkomster 1 610 000
30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten 75 000 000
99. Övriga inkomster inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde 5 860 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 405 928 000
05. Försäkringsinspektionens inkomster
08. Folkhälsoinstitutets inkomster 568 000
09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals inkomster 2 601 000
92. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet 390 585 000
98. Återbäringar av statsunderstöd 12 000 000
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 174 000
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 149 910 000
40. Inkomster från Europeiska socialfonden 126 700 000
70. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 21 192 000
99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde 2 018 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 10 880 000
40. Inkomster till regionala miljöcentraler 330 000
60. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 7 000 000
70. Bostadsväsendets inkomster 50 000
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 3 500 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 644 000 000
01. Böter 63 000 000
02. Skattetillägg och förseningsräntor som skall inlevereras till staten 60 000 000
04. Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag 95 000 000
07. Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond 3 500 000
10. Övriga inkomster av blandad natur 2 500 000
50. Nettoinkomster av försäljning av aktier 420 000 000
 
Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 892 144 000
01. Ränteinkomster 311 944 000
04. Räntor på statens lån till affärsverken 92 144 000
05. Räntor på övriga lån 9 800 000
07. Räntor på depositioner 210 000 000
03. Dividendinkomster 400 000 000
01. Dividendinkomster 400 000 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst 100 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst 100 000 000
05. Intäktsföring av statens affärsverks vinst 80 200 000
01. Intäktsföring av statens affärsverks vinst 80 200 000
 
Avdelning 15
15. LÅN 301 000 000
01. Lån som återbetalas till staten 146 000 000
02. Återbetalningar på statens lån till affärsverk 78 200 000
04. Amorteringar på övriga lån 67 800 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 155 000 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering 155 000 000

Inkomstposternas totalbelopp:

35 722 392 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 21 euro
21. REPUBLIKENS PRESIDENT 7 423 000
01. Republikens President 305 000
01. Presidentens arvode och representationsanslag (fast anslag) 262 000
21. Presidentens dispositionsmedel (fast anslag) 43 000
02. Republikens Presidents kansli 7 118 000
19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 1 000 000
21. Omkostnader (förslagsanslag) 5 478 000
27. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag) 220 000
75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år) 420 000
 
Huvudtitel 22
22. RIKSDAGEN 117 527 000
01. Riksdagsledamöterna 18 812 000
21. Omkostnader (förslagsanslag) 18 812 000
02. Riksdagens kansli 80 701 000
19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 8 900 000
21. Omkostnader (förslagsanslag) 48 611 000
74. Riksdagens tillbyggnad (reservationsanslag 3 år) 23 190 000
09. Statsrevisorerna 1 663 000
21. Omkostnader (förslagsanslag) 1 663 000
14. Riksdagens justitieombudsman 3 512 000
21. Omkostnader (förslagsanslag) 3 512 000
40. Statens revisionsverk 9 569 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 9 569 000
99. Riksdagens övriga utgifter 3 270 000
21. Dispositionsmedel till riksdagsgrupperna för gruppkanslierna (förslagsanslag) 3 270 000
 
Huvudtitel 23
23. STATSRÅDET 39 352 000
01. Statsrådet 3 642 000
01. Avlöningar (förslagsanslag) 3 642 000
02. Statsrådets kansli 19 844 000
19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 2 000 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 17 844 000
03. Justitiekanslersämbetet 2 523 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 2 523 000
27. Understödjande av politisk verksamhet 11 807 000
50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) 11 807 000
99. Statsrådets övriga utgifter 1 536 000
21. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) 812 000
24. Ordnar (förslagsanslag) 471 000
26. Forskningsprojektet Krigsdödade i Finland 1914—1922 (reservationsanslag 3 år) 253 000
 
Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 722 281 000
01. Utrikesförvaltningen 167 576 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 7 000 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 151 212 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 7 000 000
87. Anskaffning av fastigheter och lokaler (reservationsanslag 3 år) 2 364 000
30. Internationellt bistånd 373 446 000
66. Egentligt bistånd (reservationsanslag 3 år) 371 246 000
67. Ekonomiskt, industriellt och teknologiskt samarbete med utvecklingsländerna (förslagsanslag) 2 200 000
50. Närområdessamarbete 30 274 000
66. Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år) 30 274 000
99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 150 985 000
01. Avlöningar till medlemmarna i Europaparlamentet (förslagsanslag) 960 000
21. Tillfällig representation vid internationella konferenser (förslagsanslag) 6 013 000
22. Utgifter för underhåll av de finska fredsbevarande styrkorna (förslagsanslag) 50 714 000
23. Utgifter för specialsakkunniga (förslagsanslag) 6 411 000
25. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) 10 205 000
26. Forsknings- och utvecklingsverksamhet (reservationsanslag 2 år) 1 918 000
50. Vissa statsunderstöd (fast anslag) 1 353 000
51. Understöd till nödställda (förslagsanslag) 39 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 72 514 000
67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år) 841 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 17 000
 
Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 629 213 000
01. Ministeriet och myndigheter i samband med det 82 014 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 41 000 000
21. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 24 099 000
22. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år) 6 855 000
29. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 1 460 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) 8 600 000
10. Domstolsväsendet 205 646 000
21. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 6 906 000
22. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 7 880 000
23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) 185 360 000
29. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 5 500 000
30. Rättshjälp 53 140 000
21. Rättshjälpsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 17 340 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) 35 800 000
40. Exekutionsväsendet 76 590 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 76 590 000
50. Verkställighet av straff 169 120 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 163 920 000
74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) 5 200 000
60. Åklagarväsendet 28 803 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 28 803 000
70. Valutgifter 13 900 000
21. Valutgifter (förslagsanslag) 13 900 000
 
Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 383 799 000
01. Inrikesministeriet 88 178 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 63 000 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 20 066 000
22. Gemensamma utgifter för informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år) 5 112 000
02. Utlänningsverket 8 775 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 775 000
05. Länsstyrelserna 48 620 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 48 620 000
06. Registerförvaltningen 20 564 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 20 564 000
07. Häradena 43 223 000
21. Häradsämbetenas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 43 223 000
75. Polisväsendet 533 877 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 516 487 000
23. Omkostnader för ett myndighetsradionät (reservationsanslag 2 år) 17 390 000
80. Räddningsväsendet 41 073 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 35 033 000
22. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 1 650 000
31. Statsandelar (reservationsanslag 2 år) 4 390 000
90. Gränsbevakningsväsendet 188 055 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 182 318 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år) 3 953 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 1 784 000
97. Understöd åt kommuner 227 404 000
31. Allmän statsandel till kommunerna och på kommunernas skatteinkomster baserad utjämning (förslagsan-slag) 167 459 000
32. Kommunindelning och understöd åt kommunerna för kommunsammanslagning (förslagsanslag) 8 429 000
34. Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast anslag) 47 092 000
35. Ersättning av staten för produktion av intressebevakningstjänster (förslagsanslag) 2 742 000
80. Räntestöd och konsolideringslån till kommunerna (förslagsanslag) 1 682 000
98. Utveckling av regionerna 184 030 000
43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år) 18 500 000
61. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag) 142 070 000
62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 23 460 000
 
Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 944 733 000
01. Försvarsministeriet 176 760 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 165 000 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 11 260 000
22. Utgifter för ersättande av miljöskador (förslagsanslag) 500 000
10. Försvarsmakten 1 722 260 000
16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år) 519 000 000
21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 v) 1 203 260 000
30. Internationell fredsbevarande verksamhet 44 103 000
22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksamhet (förslagsanslag) 44 103 000
99. Övriga utgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde 1 610 000
50. Understödjande av försvarsorganisationers verksamhet (fast anslag) 1 600 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 10 000
 
Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 5 057 667 000
01. Finansministeriet 83 296 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 50 000 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 25 031 000
22. Statsrådets dataadministrationsenhets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 7 260 000
62. Statlig medfinansiering för finansministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 164 000
89. Försäljning av aktier (reservationsanslag 2 år) 841 000
03. Statens ekonomiska forskningscentral 3 702 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 702 000
05. Statskontoret 35 269 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 34 919 000
22. Statens pensionsnämnds omkostnader (reservationsanslag 2 år) 350 000
07. Pensioner och ersättningar som staten betalar ut 2 886 044 000
05. Ordinarie pensioner, familjepensioner och rehabiliteringsstöd (förslagsanslag) 2 797 440 000
06. Extra pensioner (förslagsanslag) 21 710 000
07. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag) 30 970 000
50. Olycksfallsersättningar och övriga skadestånd (förslagsanslag) 35 924 000
18. Skatteförvaltningen 316 030 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 316 030 000
39. Vissa överföringar till landskapet Åland 170 303 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag) 160 053 000
31. Skattegottgörelse (förslagsanslag) 8 500 000
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag) 1 750 000
40. Tullverket 119 157 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 115 157 000
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) 4 000 000
52. Statistikcentralen 36 533 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 36 533 000
80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen 9 705 000
20. Utvecklings- och utbildningsverksamhet (reservationsanslag 2 år) 2 906 000
21. Stöd för anpassning av personalen (reservationsanslag 2 år) 169 000
23. Främjande av arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år) 940 000
24. StPL-baserad rehabilitering och stöd till välbefinnande i arbetet (reservationsanslag 2 år) 3 868 000
25. Statens personalarrangemang (reservationsanslag 2 år) 1 177 000
60. Statens betalning av utgifterna på grund av utbildnings- och avgångsbidragsfonden (förslagsanslag) 645 000
81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde 9 330 000
01. Avlöningar till nationella experter inom Europeiska unionen (förslagsanslag) 1 177 000
02. Vissa andra löner och beslut som gäller villkor i tjänsteförhållande (förslagsanslag) 168 000
24. Mervärdesskatteutgifter för utvecklingssamarbete och närområdessamarbete (förslagsanslag) 7 800 000
95. På lag eller förordning grundade utgifter för vilka särskilt anslag icke ingår i budgeten (förslagsanslag) 17 000
96. Oförutsedda utgifter (fast anslag) 168 000
82. Ersättningar till fonder och finansiella institut 7 060 000
41. Ersättningar för borgen till pensionskassan Tuki (förslagsanslag) 2 590 000
44. Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag) 4 470 000
84. Internationella finansiella bidrag 1 488 000
66. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag) 253 000
68. Finlands kapitalinsats i Nordiska miljöfinansieringsbolaget (förslagsanslag) 1 235 000
90. Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen 1 376 000 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag) 1 376 000 000
99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde 3 750 000
63. På grund av befrielse från skatt återbetalda skatter (förslagsanslag) 3 700 000
95. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag) 50 000
 
Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 5 809 877 000
01. Undervisningsministeriet 250 116 000
10. Drift och underhåll av vissa fastigheter (reservationsanslag 3 år) 1 500 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom undervisningsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 149 000 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 19 413 000
22. Utvecklingsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 5 595 000
26. Vissa kopierings- och dispositionsrättsersättningar (fast anslag) 6 222 000
50. Vissa understöd (fast anslag) 503 000
62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 67 883 000
05. Kyrkliga ärenden 2 045 000
21. Ortodoxa kyrkostyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 658 000
50. Vissa understöd (fast anslag) 387 000
07. Utbildningsstyrelsen 17 327 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 17 327 000
08. Internationellt samarbete 15 344 000
22. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år) 752 000
25. Internationellt kulturellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 7 130 000
50. Vissa understöd (fast anslag) 5 017 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 2 445 000
10. Undervisning och forskning vid universitet 1 222 258 000
21. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 3 år) 1 122 705 000
22. Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år) 24 473 000
23. Omkostnader för centret för internationellt personutbyte (reservationsanslag 2 år) 7 650 000
24. Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 67 262 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 168 000
20. Yrkeshögskoleundervisning 327 048 000
22. Yrkeshögskoleväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år) 4 886 000
25. Utvecklande av yrkeshögskolorna (reservationsanslag 2 år) 4 568 000
30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag) 317 594 000
40. Allmänbildande utbildning 1 797 061 000
21. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år) 39 309 000
25. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen (reservationsanslag 2 år) 1 629 000
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag) 1 689 132 000
34. Statsandel för de allmänbildande läroanstalternas och yrkesläroanstalternas samt yrkeshögskolornas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) 66 470 000
51. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) 521 000
60. Yrkesutbildning 550 606 000
21. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år) 28 623 000
24. Inlärning i arbetet och praktikverksamhet (reservationsanslag 2 år) 3 026 000
25. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år) 1 883 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag) 417 642 000
31. Statsandel för läroavtalsutbildning (förslagsanslag) 97 812 000
87. Anskaffning av fastigheter (reservationsanslag 3 år) 1 620 000
69. Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt bildningsarbete 287 310 000
21. Omkostnader för Utbildningscentret för undervisningssektorn (reservationsanslag 2 år) 412 000
22. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år) 12 975 000
25. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år) 3 246 000
30. Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader (förslagsanslag) 73 298 000
31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tillläggsutbildning (förslagsanslag) 102 163 000
34. Statsunderstöd till programmet för höjande av utbildningsnivån hos vuxna (fast anslag) 10 000 000
50. Statsandelar för folkhögskolornas driftskostnader (förslagsanslag) 44 939 000
51. Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag) 15 672 000
52. Statsandel och -understöd för vuxenutbildningens anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) 1 173 000
53. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) 7 181 000
55. Statsandel för studiecentralers driftskostnader (förslagsanslag) 12 469 000
56. Statsandel för sommaruniversitets driftskostnader (förslagsanslag) 3 782 000
70. Studiestöd 716 826 000
22. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år) 560 000
52. Statsgaranti och räntestöd för studielån (förslagsanslag) 23 546 000
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag) 650 000 000
57. Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag) 15 260 000
58. Understöd för ersättning av kostnader för lokaler (fast anslag) 1 460 000
59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasier och yrkesläroanstalter (förslagsanslag) 26 000 000
88. Vetenskap 205 419 000
21. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år) 26 104 000
22. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 12 792 000
23. Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år) 2 509 000
24. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 451 000
25. Utarbetande och anskaffning av vissa verk (reservationsanslag 2 år) 400 000
50. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år) 76 163 000
53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag) 75 739 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 10 261 000
90. Konst och kultur 311 808 000
21. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år) 3 233 000
22. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år) 16 037 000
23. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år) 2 383 000
24. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 14 766 000
25. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år) 5 079 000
26. Finlands filmarkivs omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 387 000
27. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 2 år) 505 000
30. Statsandelar och -understöd för de allmänna bibliotekens driftskostnader (förslagsanslag) 13 642 000
31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag) 5 003 000
32. Statsandelar och -understöd för museer (förslagsanslag) 2 015 000
33. Statsandelar och -understöd för kulturverksamhet i kommunerna (förslagsanslag) 622 000
34. Statsandelar för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (förslagsanslag) 6 000 000
40. Ersättning till Suomenlinnan Liikenne Oy (förslagsanslag) 252 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 3 076 000
51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag) 1 636 000
52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag) 218 901 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) 12 145 000
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) 1 009 000
72. Utökning av Statens konstmuseums samlingar (reservationsanslag 3 år) 589 000
75. Ombyggnad och husbyggen (reservationsanslag 3 år) 1 511 000
95. Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag) 17 000
98. Idrottsverksamhet 84 706 000
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag) 83 225 000
52. Statsandel till idrottsutbildningscentrer (fast anslag) 1 481 000
99. Ungdomsarbete 22 003 000
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag) 20 355 000
51. Utvecklande av ungas verkstadsverksamhet och förebyggande drogarbete (reservationsanslag 2 år) 1 648 000
 
Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 565 324 000
01. Jord- och skogsbruksministeriet 64 361 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 26 000 000
21. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 32 902 000
22. Utvecklande av datasystem (reservationsanslag 2 år) 2 000 000
41. Vissa ersättningar (förslagsanslag) 1 945 000
47. Främjande av växtförädlingsverksamheten (förslagsanslag) 673 000
48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 2 år) 841 000
02. Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral 12 735 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 12 735 000
03. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska ansvarsnämnden 598 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 598 000
04. Övriga utgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 10 887 000
25. Veterinärvård (förslagsanslag) 1 330 000
26. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 689 000
27. Samarbetsforskning (reservationsanslag 3 år) 5 978 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 2 890 000
12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen 1 771 393 000
41. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år) 588 620 000
43. EU-inkomststöd (förslagsanslag) 455 800 000
44. Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år) 3 400 000
45. Miljöstöd för jordbruket (reservationsanslag 2 år) 305 900 000
46. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år) 417 673 000
13. Marknadsföring av jordbruksprodukter och balansering av produktionen 159 365 000
42. Avträdelseersättning (förslagsanslag) 64 000 000
43. Utveckling av marknadsföring och produktion (reservationsanslag 2 år) 4 642 000
44. Utveckling av kvalitetssystem (reservationsanslag 3 år) 1 513 000
47. Stöd för nedläggning av jordbruksproduktion och stöd för beskogning av åker (reservationsanslag 2 år) 88 170 000
48. Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen (förslagsanslag) 140 000
60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag) 900 000
14. Utvecklande av gårdsbrukets struktur och lands-bygden 161 488 000
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) 32 600 000
61. Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbrukets deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) 52 838 000
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag) 73 247 000
63. Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år) 2 803 000
15. Övriga utgifter för jordbruket 22 090 000
40. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år) 11 168 000
44. Hästskötselns främjande med medel som inflyter genom vadhållning vid travtävlingar (förslagsanslag) 6 422 000
45. Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag) 4 500 000
21. Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi 30 241 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 29 687 000
22. Kontroll av bekämpningsmedel (förslagsanslag) 403 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 101 000
77. Jord- och vattenbyggnadsarbeten (reservationsanslag 3 år) 50 000
31. Främjande och övervakning av skogsbruket 118 337 000
24. Vissa samhälleliga serviceuppgifter och stöd för allmänna flottledsarbeten (reservationsanslag 3 år) 5 436 000
25. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (fast anslag) 910 000
42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (fast anslag) 43 100 000
43. Vissa ersättningar (förslagsanslag) 285 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag) 60 350 000
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år) 4 205 000
50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (fast anslag) 3 530 000
83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år) 521 000
32. Skogsforskningsinstitutet 36 995 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 36 366 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 420 000
77. Grundlig förbättring av skog (reservationsanslag 3 år) 109 000
87. Anskaffning av mark (reservationsanslag 3 år) 100 000
41. Fiskeri-, vilt- och renhushållning 40 743 000
25. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 2 år) 2 000 000
41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (förslagsan-slag) 5 785 000
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) 2 300 000
43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år) 1 564 000
50. Främjande av jakten och jaktvården (reservationsanslag 2 år) 6 973 000
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år) 4 627 000
52. Avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv och spöfiskeavgifter (förslagsanslag) 2 137 000
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år) 14 600 000
77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år) 757 000
42. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet 15 719 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 14 122 000
24. Kontraktsodling av värdefisk (reservationsanslag 3 år) 1 117 000
74. Ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer (reservationsanslag 3 år) 480 000
51. Nyttjande och vård av vattentillgångarna 27 310 000
22. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 2 år) 5 116 000
30. Räntestöd för byggande av vatten- och avloppsanläggningar (förslagsanslag) 3 000 000
31. Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (reservationsanslag 3 år) 4 709 000
43. Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag) 420 000
77. Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten (reservationsanslag 3 år) 14 065 000
61. Lantmäteriverket 47 980 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 44 980 000
80. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag) 3 000 000
62. Geodetiska institutet 2 990 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 2 990 000
71. Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livs-medel 24 762 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 22 912 000
28. Vaccin och serum (förslagsanslag) 1 850 000
72. Livsmedelsverket 5 113 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 113 000
73. Kontrollcentralen för växtproduktion 12 217 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 12 217 000
 
Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 637 621 000
01. Kommunikationsministeriet 22 107 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 13 698 000
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år) 8 409 000
20. Fordonsförvaltningscentralen 9 777 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 9 777 000
24. Vägförvaltningen 757 990 000
21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år) 603 654 000
77. Utvecklande av vägnätet (reservationsanslag 2 år) 30 424 000
78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag) 23 000 000
79. Efterfinansierings- och totalfinansieringsprojekt gällande vägnätet (reservationsanslag 3 år) 77 366 000
87. Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt lagen om allmänna vägar (förslagsanslag) 23 546 000
25. Statsbidrag för väghållningen 11 100 000
50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år) 11 100 000
30. Sjöfartsverket 22 683 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 9 139 000
70. Anskaffning av fartyg (reservationsanslag 3 år) 8 971 000
77. Utvecklande av farledsnätet (reservationsanslag 3 år) 4 523 000
87. Anskaffning av mark- och vattenområden (förslagsanslag) 50 000
32. Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik 69 058 000
40. Stödjande av anskaffningar av lastfartyg (förslagsanslag) 556 000
41. Tryggande av konkurrensförutsättningarna för lastfartyg samt passagerarfartyg i trafik mellan tredje länder vilka är upptagna i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart (förslagsanslag) 39 861 000
42. Tryggande av konkurrensförutsättningarna för passagerarfartyg och passagerar-bilfärjor i utrikesfart (förslagsanslag) 27 682 000
44. Understödjande av skärgårdstrafik (reservationsanslag 2 år) 286 000
50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag) 673 000
40. Banförvaltningscentralen 376 870 000
21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år) 230 900 000
77. Utvecklande av bannätet (reservationsanslag 2 år) 30 400 000
78. Vissa banprojekt (förslagsanslag) 114 900 000
87. Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (förslagsanslag) 670 000
52. Ersättningar och statsbidrag till lufttrafiken 5 575 000
41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (fast anslag) 1 000 000
43. Ersättning till Luftfartsverket för beredskapsuppgifter (fast anslag) 4 575 000
60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektiv-trafik 81 841 000
42. Statsunderstöd för utbildning (fast anslag) 841 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år) 81 000 000
70. Kommunikationsverket 776 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 776 000
72. Ersättningar och understöd för kommunikation 12 614 000
42. Understödjande av tidningspressen (fast anslag) 12 614 000
80. Meteorologiska institutet 26 781 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 26 781 000
81. Havsforskningsinstitutet 7 162 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 7 162 000
99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 233 287 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 223 000 000
40. Vissa statsunderstöd (fast anslag) 782 000
78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag) 9 000 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 505 000
 
Huvudtitel 32
32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 975 662 000
10. Förvaltning 171 324 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 61 000 000
21. Handels- och industriministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 22 565 000
22. Arbetskrafts- och näringscentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 68 797 000
24. Forsknings- och utredningsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 4 628 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 7 200 000
92. Ersättning till statens kärnavfallshanteringsfond (förslagsanslag) 7 124 000
95. Jordägarnas andel av gamla utmålsavgifter (förslagsanslag) 10 000
20. Teknologipolitik 494 140 000
21. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 37 595 000
22. Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 63 138 000
23. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 9 314 000
24. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 740 000
25. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 063 000
26. Teknologiska utvecklingscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 23 983 000
27. Teknologisk forskningsverksamhet (förslagsanslag) 134 857 000
28. Utrednings- och utvecklingsutgifter för projekt- och programverksamhet (reservationsanslag 2 år) 11 996 000
40. Bidrag till teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag) 130 457 000
41. Främjande av uppfinnings-, kvalitets- och standardiseringsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 5 806 000
70. Geologiska forskningscentralens fartygsanskaffning (förslagsanslag) 336 000
83. Lån för teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag) 69 855 000
30. Företagspolitik 204 258 000
21. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 177 000
41. Verksamhetsstöd till Finnvera Abp (fast anslag) 336 000
42. Räntestöd till Finnvera Abp (förslagsanslag) 19 800 000
43. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag) 21 100 000
44. Regionalt transportstöd (förslagsanslag) 3 364 000
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag) 16 483 000
47. Statsunderstöd för utvecklingsservice och för vissa samfund i branschen (reservationsanslag 3 år) 3 561 000
48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag) 7 300 000
49. Räntestöd för krediter som beviljas av Finlands Exportkredit Ab (förslagsanslag) 1 400 000
60. Överföringar till statsgarantifonden (förslagsanslag) 35 017 000
62. Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 94 720 000
40. Konsument- och konkurrenspolitik 17 283 000
21. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 524 000
24. Konsumentklagonämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 415 000
26. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 4 511 000
31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (förslagsanslag) 5 160 000
50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag) 673 000
50. Internationaliseringspolitik 57 842 000
21. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år) 15 973 000
40. Företags internationalisering branschvis (förslagsanslag) 18 273 000
41. Understöd till organisationer som främjar utrikeshandeln och till Finpro rf (fast anslag) 23 596 000
60. Energipolitik 22 873 000
21. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 208 000
27. Främjande av energisparande och användning av förnybar energi samt energiinformation (reservationsanslag 2 år) 3 400 000
40. Energistöd (förslagsanslag) 19 200 000
45. Räntestöd för energiinvesteringar (förslagsanslag) 15 000
50. Vissa understöd för energiekonomin (reservationsanslag 3 år) 50 000
70. Ägarpolitik 7 942 000
80. Lån för Airbus-samarbetsprojektet (reservationsanslag 2 år) 6 560 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 1 382 000
 
Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 8 470 514 000
01. Social- och hälsovårdsministeriet 65 290 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 16 000 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 31 878 000
62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 5 474 000
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) 6 000 000
64. Främjande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik samt byggande av behövlig infrastruktur (reservationsanslag 3 år) 1 682 000
67. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 4 256 000
02. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården 20 610 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 20 610 000
03. Arbetslöshetsnämnden 1 725 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 725 000
04. Prövningsnämnden 1 556 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 556 000
06. Rättsskyddscentralen för hälsovården 4 300 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 2 400 000
26. Utgifter för sinnesundersökningar (förslagsanslag) 1 900 000
07. Institutet för arbetshygien 35 210 000
50. Statsbidrag för utgifterna vid Institutet för arbetshygien (reservationsanslag 2 år) 35 210 000
08. Folkhälsoinstitutet 34 584 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 28 400 000
26. Anskaffning av vaccin (förslagsanslag) 6 184 000
09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral 4 570 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 4 570 000
10. Strålsäkerhetscentralen 11 109 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 11 109 000
11. Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling 2 549 000
21. Läkemedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 249 000
22. Omkostnader för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling (reservationsanslag 2 år) 1 300 000
12. Statens skolhem 588 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 588 000
13. Arbetarskyddets distriktsförvaltning 21 306 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 21 306 000
14. Statens sinnessjukhus 607 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 607 000
15. Utjämning av familjekostnader 1 360 700 000
51. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag) 10 500 000
52. Barnbidrag (förslagsanslag) 1 350 200 000
16. Allmän familjepension 41 000 000
50. Allmän familjepension (förslagsanslag) 41 000 000
17. Utkomstskydd för arbetslösa 698 200 000
50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag) 594 000 000
51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag) 89 000 000
53. Statsandel till utkomstskydd för arbetslösa som idkar frivilliga studier (förslagsanslag) 2 000 000
54. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag) 13 200 000
18. Sjukförsäkring 683 100 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag) 683 100 000
19. Pensionsförsäkring 1 508 500 000
50. Statens andel i sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag) 33 500 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 413 000 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag) 55 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag) 1 007 000 000
20. Olycksfallsförsäkring 13 000 000
53. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag) 13 000 000
21. Frontveteranpensioner 107 000 000
52. Fronttillägg och bostadsbidrag (förslagsanslag) 107 000 000
22. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för rehabilitering 261 950 000
50. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) 259 000 000
56. Statsbidrag för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år) 2 600 000
57. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år) 182 000
59. Statsbidrag för frontveteranernas rehabilitering (reservationsanslag 2 år) 168 000
23. Annat skydd för personer som lidit skada av krigen 3 030 000
30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag) 3 030 000
28. Annat utkomstskydd 18 196 000
50. Militärunderstöd (förslagsanslag) 13 700 000
51. Specialunderstöd för invandrare (förslagsanslag) 4 496 000
32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 2 967 549 000
30. Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskostnader (förslagsanslag) 2 753 000 000
31. Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdsservicens anläggningskostnader (förslagsanslag) 17 200 000
32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskningsverksamhet enligt lagen om specialiserad sjukvård (fast anslag) 48 747 000
33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag) 82 170 000
34. Statlig ersättning till kommunerna för kostnaderna för patienter som sinnesundersöks och patientöverföringar (förslagsanslag) 2 370 000
35. Statlig ersättning till utgifter för utjämning av höga kostnader inom barnskyddet (fast anslag) 37 462 000
36. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 16 030 000
38. Statsunderstöd till kommunerna för vård av narkomaner (reservationsanslag 2 år) 7 570 000
39. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscenter inom det sociala området (fast anslag) 3 000 000
33. Vissa utgifter inom social- och hälsovården 10 900 000
31. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag) 200 000
32. Statsunderstöd till kommunerna för service för barn och unga som löper risk att bli utslagna (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
63. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) 5 700 000
53. Hälsofrämjande verksamhet och hälsoövervakning 9 500 000
23. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år) 850 000
24. Övervakning av smittsamma sjukdomar (förslagsanslag) 1 100 000
50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 2 år) 7 550 000
57. Semesterverksamhet 193 300 000
40. Statlig ersättning för kostnaderna för semesteravbytare för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 178 800 000
50. Statlig ersättning till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och kommunerna för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 14 500 000
92. Användningen av avkastningen av Penningautomatföreningens verksamhet 390 585 000
50. Understöd till samfund och stiftelser för främjande av hälsa och socialt välbefinnande (förslagsanslag) 292 800 000
55. Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år) 59 707 000
58. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) 2 450 000
59. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 35 628 000
 
Huvudtitel 34
34. ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 159 665 000
01. Arbetsförvaltningen 60 024 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 26 000 000
21. Arbetsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 21 251 000
22. Arbetskraftsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 743 000
23. Fullföljande av arbetslivsprogrammen och arbetspolitisk forskning (reservationsanslag 3 år) 10 500 000
67. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 1 530 000
05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program 222 259 000
61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag) 132 233 000
62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 90 026 000
06. Arbetskraftspolitiken 1 780 290 000
02. Lönebaserat sysselsättningsstöd till statsförvaltningen (förslagsanslag) 34 100 000
21. Omkostnader inom arbetskraftsärendenas lokalförvaltning (reservationsanslag 2 år) 118 375 000
22. Statlig finansiering för kommunernas, Folkpensionsanstaltens och arbetsförvaltningens samservice (reservationsanslag 2 år) 8 000 000
25. Särskilda utgifter för arbetskraftsservicen (förslagsanslag) 12 767 000
27. Anskaffning av orienterande arbetskraftsutbildning och arbetskraftsservice (förslagsanslag) 57 300 000
29. Anskaffning av yrkesinriktad arbetskraftsutbildning (förslagsanslag) 123 380 000
30. Lönebaserat sysselsättningsstöd till kommuner och samkommuner (förslagsanslag) 78 050 000
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) 4 375 000
50. Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (förslagsanslag) 119 460 000
52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag) 1 034 000 000
63. Statsunderstöd för lindrande av arbetslösheten (förslagsanslag) 160 750 000
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag) 11 400 000
65. Rörlighetsunderstöd (förslagsanslag) 2 523 000
77. Investeringsutgifter för tryggande av sysselsättningen (förslagsanslag) 15 810 000
07. Flykting- och migrationsärenden 70 810 000
21. Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) 6 635 000
30. Statlig ersättning till kommunerna för särskilda kostnader för utkomststöd till personer som flyttar till Finland och för social- och hälsovård som ges dem (förslagsanslag) 10 300 000
31. Åtgärder mot diskriminering (reservationsanslag 3 år) 100 000
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) 53 775 000
99. Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde 26 282 000
23. Civiltjänst (förslagsanslag) 3 818 000
50. Lönegaranti (förslagsanslag) 21 864 000
51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag) 600 000
 
Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 639 076 000
01. Miljöministeriet 23 069 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 23 069 000
10. Miljövård 24 210 000
27. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag) 1 682 000
60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år) 1 682 000
63. Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år) 1 673 000
64. Räntestöd för miljövårdsinvesteringar (förslagsan-slag) 200 000
65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år) 1 682 000
67. Främjande av miljösamarbete i länder i Finlands närområden (reservationsanslag 3 år) 1 991 000
70. Ombyggnad av ett fartyg för bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år) 6 300 000
77. Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år) 9 000 000
20. Samhällen, användning av områden och naturvård 35 384 000
22. Skötsel och underhåll av naturskyddsområdena (reservationsanslag 3 år) 16 367 000
37. Understöd för planläggning i kommuner och styrning av markanvändningen (reservationsanslag 3 år) 1 261 000
44. Ersättningar enligt forsskyddslagen (förslagsanslag) 250 000
63. Vissa ersättningar i samband med naturvården (reservationsanslag 3 år) 9 000 000
64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år) 1 241 000
74. Husbyggnadsarbeten inom naturskyddsområdena (reservationsanslag 3 år) 345 000
87. Anskaffning av naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år) 6 760 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 160 000
30. Främjande av boendet 430 000 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag) 430 000 000
60. Överföring till statens bostadsfond
40. De regionala miljöcentralerna 59 582 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 59 582 000
50. Miljötillståndsverken 4 725 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 4 725 000
60. Finlands miljöcentral 23 057 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 23 057 000
70. Statens bostadsfond 4 382 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år) 4 382 000
99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde 34 667 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 10 000 000
22. Utveckling och planering (reservationsanslag 2 år) 9 910 000
26. Vissa ersättningar (reservationsanslag 2 år) 270 000
62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 9 100 000
63. EU:s miljöfonds deltagande i naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år) 2 600 000
65. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 1 587 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (förslagsanslag) 1 200 000
 
Huvudtitel 36
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN 3 562 000 000
01. Ränta på skulden i euro 3 060 000 000
90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag) 3 060 000 000
03. Ränta på skulden i utländsk valuta 483 000 000
90. Ränta på skulden i utländsk valuta (förslagsanslag) 483 000 000
09. Övriga utgifter för statsskulden 19 000 000
21. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag) 19 000 000

Anslagens totalbelopp:

35 721 734 000