Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2003
   Allmän motivering
        Skatteinkomstposter
        Övriga inkomstposter
        Anslag
        Utrikesministeriet
        Justitieministeriet
        Inrikesministeriet
        Försvarsministeriet
        Finansministeriet
        Undervisningsministeriet
        Jord- och skogsbruksministeriet
        Kommunikationsministeriet
        Handels- och industriministeriet
        Social- och hälsovårdsministeriet
        Arbetsministeriet
        Miljöministeriet
        Räntor på statsskulden
        Ändring av sättet att budgetera ränteutgifter
        Balans
        Statsskulden
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2003

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen avlåts regeringens proposition till en andra tilläggsbudget för 2003.

I tilläggsbudgetpropositionen höjs de ordinarie inkomstposterna med ett nettobelopp på sammanlagt 344 miljoner euro. För utgifterna inom förvaltningsområdena föreslås en nettoökning på 34 miljoner euro. Det föreslås dessutom en övergång från den nuvarande budgeteringen av ränteutgifterna enligt kontantprincipen till ett förfarande där ränteutgifterna hänförs till den tidsperiod för vilken räntan har upplupit. Denna ändring föranleder ett tekniskt behov av täckning i budgeten och det föreslås att det maximibelopp på 998 miljoner euro av det kumulativa överskottet i bokslutet för 2002 som lagen tillåter används för detta.

Skatteinkomstposter

Kalkylen över skatter och inkomster av skattenatur höjs med ett nettobelopp på 372 miljoner euro jämfört med det som budgeterats tidigare. Intäktskalkylen för bilskatten höjs med 250 miljoner euro på basis av det belopp som influtit samt på grund av preciserade försäljningsuppgifter. Bilhandeln har varit livligare än vad som förutsetts, vilket också höjer mervärdesskatteintäkten. Mervärdesskatteintäkten beräknas vara 160 miljoner euro högre än vad som budgeterats. På basis av det belopp som influtit höjs intäktskalkylen för försäkringspremieskatten med 29 miljoner euro och intäktskalkylen för accisen på alkoholdrycker med 23 miljoner euro.

På basis av en lägre räntenivå och det belopp som influtit beräknas det sammanlagda beloppet av källskatt på ränteinkomster vara 40 miljoner euro mindre än det som budgeterats tidigare. På basis av det belopp som influtit sänks intäktsprognosen för arvs- och gåvoskatten med 40 miljoner euro och intäktsprognosen för överlåtelseskatten med 25 miljoner euro.

Övriga inkomstposter

Kalkylen över inkomster av blandad natur höjs med ett nettobelopp på 77 miljoner euro. Den kalkyl som gäller inkomsterna från Europeiska socialfonden höjs med 49 miljoner euro och kalkylen över inkomsterna från programsektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket höjs med 8 miljoner euro. Ökningen beror huvudsakligen på att avslutandet av fondens programperiod 1995—1999 har fördröjts och begäran om slutbetalningar uppskjutits till år 2003 i stället för år 2002. Statens säkerhetsfond intäktsför 10 miljoner euro mer till budgetekonomin än vad som förutsetts.

Ränteinkomstkalkylen sänks med 105 miljoner euro på grund av att den statsskuld som Statskontoret haft hand om avförs. I ränteutgifterna och ränteinkomsterna i den ordinarie budgeten för 2003 ingår räntor på den statsskuld som Statskontoret har hand om. Det föreslås att dessa Statskontorets interna poster slopas i budgeten, eftersom de inte återspeglar statens faktiska inkomster och utgifter.

Anslag

Anslagsökningar för förvaltningsområdena föreslås till ett nettobelopp av 34 miljoner euro.

För förvaltningsutgifterna för politikprogrammen föreslås 0,6 miljoner euro.

Utrikesministeriet

För civilpersonalens deltagande i krishantering föreslås ett tillläggsanslag om 1,2 miljoner euro. Behovet av tilläggsanslag föranleds av att uppgifterna inom civil krishantering har ökat till följd av förändringarna i den internationella omgivningen.

Justitieministeriet

För utredning av olyckor föreslås ett tilläggsanslag om 0,5 miljoner euro och för sådana ersättningar för brottsskador som staten betalar samt för skadeståndsutgifter ett tilläggsanslag om sammanlagt 3,3 miljoner euro.

Inrikesministeriet

För utveckling av myndighetsradionätet föreslås en totalfinansiering på sammanlagt 35 miljoner euro. Avsikten är att det före utgången av 2005 skall genomföras ett projekt för utveckling av myndighetsradionätet som innehåller flera åtgärder. Avsikten är att anslaget skall användas bl.a. till investeringar i myndighetsradionätet, understöd till det bolag som är ansvarig operatör för myndighetsradionätet för täckande av det underskott som uppstår och till betalning av statsbidrag till kommunerna för anskaffning av terminalutrustning. Från och med ingången av 2006 skall myndighetsradionätet klara sig med inkomsterna av de avgifter som användarna betalar. Dessutom är avsikten att aktiebolaget Suomen Erillisverkot Oy ombildas till ett aktiebolag som helt ägs av staten genom att 5 miljoner euro anvisas kommunikationsministeriets förvaltningsområde för förvärv av aktier.

För utlänningsverket, registerförvaltningen och polisförvaltningen föreslås tilläggsanslag för omkostnaderna.

För gränsbevakningsväsendet föreslås tilläggsanslag på grund av de ersättningar som de franska myndigheterna har betalat för flyguppdrag med anledning av oljeolyckan i Biscayabukten och på grund av ändringar i de index som ingår i avtalen om beställning av bevakningsfartyg.

Försvarsministeriet

För försvarsmakten föreslås ett tilläggsanslag för utgifter som övergången till ett nytt lönesystem föranleder.

Finansministeriet

Överskottet i Europeiska unionens budget för 2002 har beaktats i unionens tilläggsbudgetar för 2003. På basis därav beräknas Finlands finansiella bidrag minska med 45 miljoner euro år 2003.

Undervisningsministeriet

På grund av att de borgensansvarsbelopp som staten betalar för studielån är större än förutsett föreslås ett tilläggsanslag om 7,3 miljoner euro. Förberedelserna för omplaceringen av Sjöhistoriska museet inleds i enlighet med statsrådets principbeslut av den 5 mars 2003.

Jord- och skogsbruksministeriet

Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde föreslås att ministeriet kan bevilja Karelska republiken befrielse från återbetalningen av ett lån på 6,0 miljoner US-dollar, som hänför sig till spannmålshandel, och räntan på det. I anslutning till reformerna på lång sikt av Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik föreslås ett tillägg av 2,8 miljoner euro för förvaltningsutgifter bl.a. för lönekostnader för 42 årsverken. Till fullmakten att bevilja kompensationsbidrag föreslås ett tillägg av 18,5 miljoner euro.

Kommunikationsministeriet

Finansieringen av basbanhållningen föreslås bli höjd med 10,6 miljoner euro, som används för påskyndande av den grundliga reparationen av banavsnittet Tammerfors—Orivesi samt för reparation av tjälskador på bannätet. Det föreslås att flygtrafiken på Nyslott under vintersäsongen stöds med 0,2 miljoner euro. På grund av att vissa pågående trafikprojekt fördröjs skjuts behovet av anslag för dem fram till senare år.

Handels- och industriministeriet

Inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde föreslås att ministeriet kan avstå från återbetalning av statsunderstöd till staten till ett belopp av 15,1 miljoner euro. Det föreslås att medlen i stället skall lämnas hos Finnvera Ab och användas för kapitalplaceringsverksamhet i aktiebolagsform som bedrivs inom koncernen.

För investeringsstöd till detaljhandelsaffärer i glesbygder föreslås 2 miljoner euro och avsikten är att stödet riktas till bevarande och utvecklande av uppsättningen av tjänster i glesbygder. Det föreslås att en tilläggsfullmakt om 2 miljoner euro beviljas för stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt.

Det föreslås att understöd för byggande av en stor försöksanläggning som företräder ny energiteknologi beviljas till ett belopp av 9,6 miljoner euro.

Social- och hälsovårdsministeriet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde föreslås ett tillägg av 31 miljoner euro för sjukförsäkringsutgifter. Behovet av tilläggsanslag föranleds av att kalkylen över förmånsutgifter har preciserats. Det föreslås dessutom att ett tilläggsanslag om 4 miljoner euro reserveras för rehabilitering enligt prövning, speciellt psykiatrisk rehabilitering för barn och unga, som ordnas av Folkpensionsanstalten. För främjandet av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik föreslås ett tilläggsanslag om 1 miljon euro.

Arbetsministeriet

För utgifterna för mottagande av flyktingar och asylsökande föreslås ett tillägg av sammanlagt 6,3 miljoner euro på grund av att antalet asylsökande har ökat.

Miljöministeriet

För understöd för planläggning i kommuner och styrning av markanvändningen föreslås ett tillägg av 0,6 miljoner euro för understöd för anskaffning av rekreationsområdet Kopparnäs. På grund av att fullföljandet av naturskyddsprogrammen har framskridit snabbare än vad som förutsetts och koncentrerats mera på ersättningar än förvärv på det sätt som skyddsområdenas markägare önskat, föreslås ett tillägg av 2,5 miljoner euro för ersättningar för naturskyddsområden, varav 1 miljon euro är en överföring från moment 35.20.87. På grund av den ersättningsskyldighet som skyddet av vissa gruvkonstruktioner i Keretti medfört för staten föreslås ett tilllägg av 1,4 miljoner euro för byggnadsskyddsersättningar.

Räntor på statsskulden

Ränteutgifterna för skulden i euro är till nettobeloppet 111 miljoner euro mindre än beräknat bl.a. till följd av att räntenivån har sjunkit och den statsskuld som Statskontoret haft hand om avförts. Ränteutgifterna för skulden i utländsk valuta är till nettobeloppet 220 miljoner euro mindre än beräknat till följd av de valutaväxlingsavtal som ingåtts under våren samt av att euron stärkts.

Ändring av sättet att budgetera ränteutgifter

När det gäller budgeteringen av ränteutgifterna föreslås en övergång till ett förfarande där ränteutgifterna hänförs till den tidsperiod för vilken räntan har upplupit. Detta budgeteringssätt används redan i budgetpropositionen för 2004. Med anledning av att budgeteringssättet ändras uppkommer ett behov av engångsnatur när det gäller finansieringen av räntekostnaderna. I bokföringen för år 2003 kommer de räntor som har upplupit under år 2003 att antecknas såsom utgifter till skillnad från tidigare förfarande då räntorna bokfördes först vid betalningstidpunkten. År 2003 kommer räntekostnader således att bokföras till ett belopp som är 1 564 miljoner euro större när det gäller skulden i euro och 27 miljoner euro större när det gäller skulden i utländsk valuta jämfört med den ursprungliga budgeteringen enligt kontantprincipen. Ändringen av bokföringsgrunden föranleder ingen ökning av de ränteutgifter som de facto betalas ur statens kassa.

Balans

Inkomsterna i den andra tilläggsbudgetpropositionen beräknas uppgå till 1 342 miljoner euro och som anslag föreslås 1 299 miljoner euro. Det föreslås att det överskott på 44 miljoner euro som uppkommer används för minskning av nettoupplåningen. Det egentliga underskott som budgeterats för 2003 minskar från 952 miljoner euro till 908 miljoner euro. Utgifterna för hanteringen av statsskulden måste dessutom täckas med upplåning, varvid hela nettoupplåningen inom budgetekonomin uppgår till 1 142 miljoner euro år 2003.

Statsskulden

Statsskulden beräknas uppgå till 63,2 miljarder euro i slutet av 2003, vilket är 44,2 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, milj. euro
 2002


Bokslut
2003
Godkänd budget (budget +
I tilläggsb.)
2003

Regeringens proposition
2003


Sammanlagt
     
Anslag sammanlagt
(utan minskning av statsskulden)
34 50136 1201 29937 419
— Anslag för förvaltningsområdena30 87732 6933432 727
— Räntor på statsskulden3 6243 4271 2654 692
   — Egentliga ränteutgifter3 6243 427-3263 101
   — Ändring av bokföringsgrunden--1 5911 591
Minskning av statsskulden (huvudtitel 37)1 010---
— Nettoamorteringar660---
     
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
36 35335 1691 34236 511
— Skatteinkomster30 15829 72837230 100
— Övriga inkomster6 1955 441-285 413
— Användning av kumulativt överskott--998998
Nettoupplåning och skuldhantering1)-9521)-44908
— Nettoupplåning-1 186-441 142

1) Inbegriper redovisat som netto utgifter för skuldhantering till ett belopp av 234 miljoner euro.

De av riksdagen godkända anslagen för 2003 och fördelningen av de nu föreslagna ändringarna av anslagen på de olika huvudtitlarna
 HuvudtitelGodkänd budget (budget +
I tilläggsb.)
Regeringens proposition
Sammanlagt
     
21.Republikens President7 502 000430 0007 932 000
22.Riksdagen 117 527 000-117 527 000
23.Statsrådet44 771 000300 00045 071 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde727 984 000-3 444 000724 540 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde647 652 0002 050 000649 702 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde1 416 213 00043 479 0001 459 692 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde1 987 299 0001 600 0001 988 899 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde5 071 998 000-31 840 0005 040 158 000
29.Undervisningsministeriets förvaltningsområde5 896 100 0009 059 0005 905 159 000
30.Jord- och skogbruksministeriets förvaltningsområde2 606 898 000-1 003 0002 605 895 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 1 713 081 000-18 724 0001 694 357 000
32.Handels- och industriministeriets förvaltningsområde996 331 0008 900 0001 005 231 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde8 612 588 0005 896 0008 618 484 000
34.Arbetsministeriets förvaltningsområde2 189 342 00013 715 0002 203 057 000
35.Miljöministeriets förvaltningsområde658 101 0003 555 000661 656 000
36.Räntor på statsskulden3 427 000 0001 264 600 0004 691 600 000
(37.)Minskning av statsskulden---
Sammanlagt36 120 387 0001 298 573 00037 418 960 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2003 och fördelningen av de nu beräknade förändringarna i inkomstposterna på de olika avdelningarna
 AvdelningGodkänd budget (budget +
I tilläggsb.)
Regeringens proposition
Sammanlagt
     
11.Skatter och inkomster av skattenatur29 728 464 000372 000 00030 100 464 000
12.Inkomster av blandad natur 4 204 836 00076 998 0004 281 834 000
13.Ränteinkomster och intäktsföring av vinst1 089 744 000-105 000 000984 744 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)146 000 000998 000 0001 144 000 000
Sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
35 169 044 0001 341 998 00036 511 042 000
     
Nettoupplåning och skuldhantering
(mom. 15.03.01)
952 000 000-44 082 000907 918 000
Sammanlagt36 121 044 0001 297 916 00037 418 960 000

De budgeterade beloppen av statens inkomstposter och anslag samt tilläggsbudgetpropositionen
    
 Inkomstposter
(utan nettoupplåning och skuldhantering)
Anslag
Nettoupplåning och skuldhantering
    
Ordinarie budget35 319 649 00035 755 254 000436 000 000
I tilläggsbudget-150 605 000365 133 000516 000 000
II tilläggsbudgetproposition1 341 998 0001 298 573 000-44 082 000
Sammanlagt36 511 042 00037 418 960 000907 918 000