Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2003
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2003

Tilläggsbudgeten för 2003PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR-387 350 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet-400 000 000
01.Skatt på inkomst och förmögenhet, minskning-400 000 000
19.Övriga inkomster av skattenatur12 650 000
03.Banskatt12 650 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR39 145 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde26 754 000
98.Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden, tillägg26 754 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde18 540 000
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg18 540 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde-7 400 000
99.Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde, minskning-7 400 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde-75 000
72.Inkomster av köttbesiktningsverksamhet, minskning-75 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde1 076 000
24.Vägverkets inkomster, tillägg740 000
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg336 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde250 000
09.Social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals inkomster, tillägg250 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST197 600 000
03.Dividendinkomster209 400 000
01.Dividendinkomster, tillägg209 400 000
04.Andel i statens penninginstituts vinst-18 000 000
01.Andel i Finlands Banks vinst, minskning-18 000 000
05.Intäktsföring av statens affärsverks vinst6 200 000
01.Intäktsföring av statens affärsverks vinst, tillägg6 200 000
 
Avdelning 15
15.LÅN516 000 000
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering516 000 000
01.Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg516 000 000

Inkomstposternas totalbelopp:

365 395 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 21euro
21.REPUBLIKENS PRESIDENT79 000
02.Republikens Presidents kansli79 000
21.Omkostnader (förslagsanslag), tillägg79 000
 
Huvudtitel 23
23.STATSRÅDET4 115 000
01.Statsrådet81 000
01.Avlöningar (förslagsanslag), tillägg81 000
02.Statsrådets kansli1 982 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 982 000
03.Justitiekanslersämbetet52 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg52 000
99.Statsrådets övriga utgifter2 000 000
59.Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år)2 000 000
 
Huvudtitel 24
24.UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 152 000
01.Utrikesförvaltningen2 061 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 061 000
99.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde1 091 000
22.Utgifter för underhåll av de finska fredsbevarande styrkorna (förslagsanslag), tillägg874 000
23.Utgifter för specialsakkunniga (förslagsanslag), tillägg134 000
25.Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag), tillägg83 000
 
Huvudtitel 25
25.JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE16 079 000
01.Ministeriet och myndigheter i samband med det807 000
21.Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg470 000
22.Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg137 000
51.Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag), tillägg200 000
10.Domstolsväsendet4 448 000
21.Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg128 000
22.Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg147 000
23.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg4 173 000
30.Rättshjälp486 000
21.Rättshjälpsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg486 000
40.Exekutionsväsendet1 978 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 978 000
50.Verkställighet av straff7 670 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg7 670 000
60.Åklagarväsendet690 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg690 000
 
Huvudtitel 26
26.INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE31 014 000
01.Inrikesministeriet449 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg449 000
02.Utlänningsverket261 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg261 000
05.Länsstyrelserna1 055 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 055 000
06.Registerförvaltningen822 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg822 000
07.Häradena164 000
21.Häradsämbetenas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg164 000
75.Polisväsendet17 734 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg14 734 000
23.Omkostnader för ett myndighetsradionät (reservationsanslag 2 år), tillägg3 000 000
80.Räddningsväsendet551 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg551 000
90.Gränsbevakningsväsendet12 317 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 165 000
70.Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år), tillägg9 152 000
97.Understöd åt kommuner-2 339 000
31.Allmän statsandel till kommunerna och på kommunernas skatteinkomster baserad utjämning (förslagsanslag), minskning-2 339 000
32.Kommunindelning och understöd åt kommunerna för kommunsammanslagning (förslagsanslag)
98.Utveckling av regionerna
43.Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)
61.Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)
62.Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 27
27.FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE35 113 000
01.Försvarsministeriet151 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg151 000
10.Försvarsmakten27 150 000
16.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)
21.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg27 150 000
30.Internationell fredsbevarande verksamhet7 812 000
22.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksamhet (förslagsanslag), tillägg7 812 000
 
Huvudtitel 28
28.FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE23 852 000
01.Finansministeriet437 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg399 000
22.Statsrådets dataadministrationsenhets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg38 000
03.Statens ekonomiska forskningscentral73 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg73 000
05.Statskontoret2 586 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 550 000
22.Statens pensionsnämnds omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg36 000
18.Skatteförvaltningen9 805 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg9 805 000
39.Vissa överföringar till landskapet Åland2 683 000
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag), minskning-666 000
31.Skattegottgörelse (förslagsanslag), tillägg3 349 000
40.Tullverket6 750 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg6 750 000
52.Statistikcentralen1 518 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 518 000
 
Huvudtitel 29
29.UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE17 653 000
01.Undervisningsministeriet420 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg420 000
62.Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
05.Kyrkliga ärenden38 000
21.Ortodoxa kyrkostyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg38 000
07.Utbildningsstyrelsen301 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg301 000
08.Internationellt samarbete16 000
22.Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år), tillägg16 000
10.Undervisning och forskning vid universitet21 294 000
21.Universitetens omkostnader (reservationsanslag 3 år), tillägg19 370 000
22.Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg203 000
23.Omkostnader för centret för internationellt personutbyte (reservationsanslag 2 år), tillägg81 000
24.Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 640 000
40.Allmänbildande utbildning-12 029 000
21.Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg754 000
30.Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag), minskning-15 783 000
34.Statsandel för de allmänbildande läroanstalternas och yrkesläroanstalternas samt yrkeshögskolornas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år), tillägg3 000 000
60.Yrkesutbildning451 000
21.Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg451 000
69.Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt bildningsarbete2 991 000
31.Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag), tillägg2 991 000
34.Statsunderstöd till programmet för höjande av utbildningsnivån hos vuxna (reservationsanslag 3 år)
88.Vetenskap3 809 000
21.Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 545 000
22.Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg185 000
23.Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år), tillägg56 000
24.Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg17 000
50.Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år), tillägg2 006 000
90.Konst och kultur362 000
21.Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år), tillägg15 000
22.Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg192 000
23.Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), tillägg139 000
24.Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg267 000
25.Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år), tillägg48 000
26.Finlands filmarkivs omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg36 000
30.Statsandelar och -understöd för de allmänna bibliotekens driftskostnader (förslagsanslag), minskning-1 335 000
75.Ombyggnad och husbyggen (reservationsanslag 3 år), tillägg1 000 000
 
Huvudtitel 30
30.JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE17 444 000
01.Jord- och skogsbruksministeriet565 000
21.Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg565 000
02.Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral398 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg398 000
03.Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska ansvarsnämnden10 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg10 000
04.Övriga utgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde82 000
27.Samarbetsforskning (reservationsanslag 3 år), tillägg82 000
14.Utvecklande av gårdsbrukets struktur och landsbygden344 000
61.Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbrukets deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag), tillägg108 000
62.Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag), tillägg236 000
21.Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi644 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg633 000
22.Kontroll av bekämpningsmedel (förslagsanslag), tillägg11 000
31.Främjande och övervakning av skogsbruket9 910 000
24.Vissa samhälleliga serviceuppgifter och stöd för allmänna flottledsarbeten (reservationsanslag 3 år), tillägg260 000
42.Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (fast anslag), tillägg650 000
44.Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag), tillägg9 000 000
32.Skogsforskningsinstitutet779 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg779 000
41.Fiskeri-, vilt- och renhushållning320 000
52.Avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv och spöfiskeavgifter (förslagsanslag), tillägg320 000
42.Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet236 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg236 000
51.Nyttjande och vård av vattentillgångarna2 080 000
22.Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 2 år), tillägg80 000
77.Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten (reservationsanslag 3 år), tillägg2 000 000
61.Lantmäteriverket1 135 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 135 000
71.Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)
72.Livsmedelsverket-6 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning-6 000
73.Kontrollcentralen för växtproduktion947 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg947 000
 
Huvudtitel 31
31.KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE65 937 000
01.Kommunikationsministeriet521 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg219 000
22.Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år), tillägg302 000
24.Vägförvaltningen7 925 000
21.Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg7 185 000
79.Efterfinansierings- och totalfinansieringsprojekt gällande vägnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg740 000
87.Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt lagen om allmänna vägar (förslagsanslag)
30.Sjöfartsverket8 908 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg8 408 000
22.Grundläggningsutgifter för affärsverk (fast anslag)500 000
40.Banförvaltningscentralen47 926 000
21.Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg45 401 000
87.Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (förslagsanslag), tillägg2 525 000
60.Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik34 000
63.Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), tillägg34 000
80.Meteorologiska institutet459 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg459 000
81.Havsforskningsinstitutet130 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg130 000
99.Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde34 000
62.Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg34 000
 
Huvudtitel 32
32.HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE13 389 000
10.Förvaltning2 022 000
21.Handels- och industriministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning-139 000
22.Arbetskrafts- och näringscentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 543 000
24.Forsknings- och utredningsverksamhet (reservationsanslag 3 år), minskning-25 000
98.Skadeersättningar (förslagsanslag)643 000
20.Teknologipolitik10 853 000
21.Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg658 000
22.Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 876 000
23.Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg137 000
24.Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg40 000
25.Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg64 000
26.Teknologiska utvecklingscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg273 000
27.Teknologisk forskningsverksamhet (förslagsanslag), tillägg1 977 000
28.Utrednings- och utvecklingsutgifter för projekt- och programverksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg2 000 000
40.Bidrag till teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag), tillägg3 629 000
41.Främjande av uppfinnings-, kvalitets- och standardiseringsverksamhet (reservationsanslag 3 år), tillägg199 000
30.Företagspolitik100 000
42.Räntestöd till Finnvera Abp (förslagsanslag), tillägg100 000
62.Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
40.Konsument- och konkurrenspolitik212 000
21.Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg107 000
24.Konsumentklagonämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg23 000
26.Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg82 000
50.Internationaliseringspolitik93 000
21.Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg93 000
60.Energipolitik109 000
21.Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg109 000
 
Huvudtitel 33
33.SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE95 874 000
01.Social- och hälsovårdsministeriet1 494 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg494 000
62.Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
63.Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg1 000 000
02.Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården435 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg435 000
04.Prövningsnämnden220 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg220 000
07.Institutet för arbetshygien125 000
50.Statsbidrag för utgifterna vid Institutet för arbetshygien (reservationsanslag 2 år), tillägg125 000
08.Folkhälsoinstitutet455 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg455 000
09.Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral87 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg87 000
10.Strålsäkerhetscentralen277 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg277 000
13.Arbetarskyddets distriktsförvaltning421 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg421 000
18.Sjukförsäkring300 000
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), tillägg300 000
22.Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för rehabilitering1 000 000
51.Statlig ersättning till personer som utsattes för partisananfall (reservationsanslag 3 år)1 000 000
32.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård87 800 000
30.Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskostnader (förslagsanslag), tillägg87 300 000
38.Statsunderstöd till kommunerna för vård av narkomaner samt för förbättrande av beredskapen för behandling av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år), tillägg500 000
53.Hälsofrämjande verksamhet och hälsoövervakning260 000
24.Övervakning av smittsamma sjukdomar (förslagsanslag), tillägg260 000
57.Semesterverksamhet3 000 000
40.Statlig ersättning för kostnaderna för semesteravbytare för lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg3 000 000
 
Huvudtitel 34
34.ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE26 477 000
01.Arbetsförvaltningen339 000
21.Arbetsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg331 000
22.Arbetskraftsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg8 000
05.Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program
61.Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)
62.Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
06.Arbetskraftspolitiken26 071 000
02.Lönebaserat sysselsättningsstöd till statsförvaltningen (förslagsanslag), tillägg7 000 000
21.Omkostnader inom arbetskraftsärendenas lokalförvaltning (reservationsanslag 2 år), tillägg2 845 000
25.Särskilda utgifter för arbetskraftsservicen (förslagsanslag), tillägg250 000
27.Anskaffning av orienterande arbetskraftsutbildning och arbetskraftsservice (förslagsanslag), minskning-4 250 000
29.Anskaffning av yrkesinriktad arbetskraftsutbildning (förslagsanslag), tillägg17 400 000
30.Lönebaserat sysselsättningsstöd till kommuner och samkommuner (förslagsanslag), tillägg3 000 000
50.Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (förslagsanslag), tillägg3 570 000
52.Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)
63.Statsunderstöd för lindrande av arbetslösheten (förslagsanslag), minskning-4 244 000
64.Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag), tillägg500 000
65.Rörlighetsunderstöd (förslagsanslag)
77.Investeringsutgifter för tryggande av sysselsättningen (förslagsanslag)
07.Flykting- och migrationsärenden67 000
21.Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg67 000
 
Huvudtitel 35
35.MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE14 955 000
01.Miljöministeriet356 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg356 000
10.Miljövård7 300 000
70.Ombyggnad av fartyg för bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år), tillägg6 300 000
77.Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år), tillägg1 000 000
20.Samhällen, användning av områden och naturvård5 346 000
22.Skötsel och underhåll av naturskyddsområdena (reservationsanslag 3 år), tillägg4 346 000
74.Husbyggnadsarbeten inom naturskyddsområdena (reservationsanslag 3 år), tillägg1 000 000
30.Främjande av boendet
60.Överföring till statens bostadsfond
40.De regionala miljöcentralerna1 353 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 353 000
50.Miljötillståndsverken97 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg97 000
60.Finlands miljöcentral428 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg428 000
70.Statens bostadsfond75 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg75 000
99.Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde
62.Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Anslagens totalbelopp:

365 133 000