Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2003
   Allmän motivering
        Ekonomiska framtidsutsikter
        Främjande av sysselsättningen
        Balans
        Inkomstposter
        Anslagen
        Tjänste- och arbetskollektivavtalen
        Strukturfonderna
        Statsandelar
        Försvarsmakten
        Fredsbevarande verksamhet
        Intern säkerhet
        Verkställande av straff
        Sjöfartsverket
        Skolbyggnader
        Främjande av forskningsverksamhet
        Hälso- och sjukvård
        Offren för partisananfallen
        Miljövård
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2003

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen avlåts regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2003.

Ekonomiska framtidsutsikter

Osäkerheten i den internationella ekonomiska utvecklingen avspeglas under innevarande år i Finlands totalekonomiska utveckling. I USA:s och Asiens ekonomiska utsikter syns ännu ingen tydlig vändning till det bättre. Den allt starkare euron och osäkerheten i ekonomin hos de ur Finlands perspektiv centrala exportländerna har försvagat utsikterna för Finlands exportefterfrågan. Bruttonationalprodukten förväntas öka med 1,8 %, vilket är en procentenhet mindre än vad man räknade med ännu under hösten 2002.

Den privata konsumtionens andel av ökningen av den totala produktionen verkar utgöra en betydande faktor under innevarande år. Ökningen av privathushållens köpkraft till följd av löneförhöjningar och skattelättnader samt det fortfarande jämförelsevis goda sysselsättningsläget har bihållit en stark tro på den egna ekonomins utsikter. Trots en situation med försvagad efterfrågan har företagen lyckats undvika omfattande uppsägningar av personal. I vissa fall har man dock varit tvungen att ta till permitteringar. Sysselsättningsgraden beräknas under innevarande år uppgå till 67,4 % och arbetslöshetgraden till 9,4 %.

Främjande av sysselsättningen

För att stärka den inhemska efterfrågan och den ekonomiska utvecklingen samt för att garantera en god sysselsättningsutveckling föreslår regeringen i enlighet med regeringsprogrammet omedelbara stimulansåtgärder. I tilläggsbudgetpropositionen föreslås en lindring av beskattningen av förvärvsinkomster, en ökning av de arbetskraftspolitiska anslagen samt en ökning av andra utgifter som stöder sysselsättningen, en tidigareläggning av offentliga investeringar samt ett selektivt stödjande av privata investeringar.

I enlighet med regeringsprogrammet föreslås att beskattningen av förvärvsinkomster skall lindras i syfte att förbättra förutsättningarna för sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Det föreslås i tilläggsbudgetpropositionen att beskattningen för år 2003 skall lindras med 295 miljoner euro på årsnivå. Ändringen i skattegrunderna är avsedd att träda i kraft den 1 juli 2003. Det föreslås att alla marginalskatteprocenter i statens inkomstskatteskala skall sänkas med 0,5 procentenheter och att förvärvsinkomstavdraget i den kommunala beskattningen skall höjas. Till följd av dessa åtgärder kommer statens inkomstbeskattning att lindras med 166 miljoner euro på årsnivå. De föreslagna ändringarna i skattegrunderna minskar kommunernas skatteinkomster med 113 miljoner euro, vilket kompenseras kommunerna till sitt fulla belopp.

Det föreslås att anslagen för arbetskraftspolitiska åtgärder höjs med sammanlagt ca 23 miljoner euro (nettobelopp). För att understöda sysselsättningen föreslås att utbildningsanslagen för yrkesinriktad tilläggsutbildning höjs med drygt 2 miljoner euro i en strävan att underlätta att personer tack vare tilläggsutbildning och omskolning ska kunna hållas kvar och kunna omplaceras på arbetsmarknaden. En höjning av bevillningsfullmakten för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte förslås på det sätt att det anslag som får användas 2004 ökar med 2,5 miljoner euro.

Med tanke på sysselsättningen kommer tilläggsanslagen för kommunikationsministeriets ban- och vägnät att bli en viktig del av de offentliga investeringarna. För bannätets reinvesteringar föreslås 32,6 miljoner euro och för vägnätets basväghållning och utveckling föreslås 6,7 miljoner euro.

För forsknings- och produktutveckling föreslås anslag på 10,3 miljoner euro och vidare att bevillningsfullmakterna höjs med 12,5 miljoner euro.

För arbetet med tryggandet av virkesproduktionens uthållighet föreslås tilläggsfinansiering till ett värde av 9 miljoner euro och en tilläggsfullmakt enligt vilken den sysselsättande effekten av de arbeten som skall genomföras är ca 450 årsverken.

I samband med understödjandet av privata investeringar föreslås att fullmakten att ställa statsborgen för bostadslån höjs med 100 miljoner euro. Den förmånliga räntenivån har ökat byggandet av ägarbostäder och man försöker på detta sätt garantera förutsättningarna för byggandet. Utan höjning skulle fullmakten enligt nuvarande utsikter inte räcka till. Av borgensförbindelserna riktar sig omkring hälften till 30-åringar eller yngre personer som skaffar bostad. Eftersom borgen i allmänhet är 20 % av lånet motsvarar höjningen av fullmakten på 100 miljoner en sammanlagd lånesumma på ca 500 miljoner euro.

För inledande av privata investeringar och i syfte att på så sätt förbättra sysselsättningssituationen föreslås att bevillningsfullmakten för de lån som omfattas av Finnvera Abp:s regionala räntestöd höjs med 4 miljoner euro och att bevillningsfullmakten för lån som omfattas av specialräntestöd höjs med 4 miljoner euro, dvs. en sammanlagd höjning på 8 miljoner euro.

Balans

För att balansera tilläggsbudgetpropositionen föreslår regeringen att upplåningen ökas med 516 miljoner euro. Tillsammans med den ordinarie statsbudgeten stiger budgetekonomins nettoupplåning till 1 186 miljoner euro. Under innevarande år beräknas statsekonomins underskott i nationalräkenskapstermer att bli 0,2 % i förhållande till bruttonationalprodukten och nivån på statsskulden 44 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Inkomstposter

Skatteinkomstposterna sänks till sitt nettobelopp med 387,4 miljoner euro. Intäktskalkylen för inkomst- och förmögenhetsskatt sänks med 400 miljoner euro på grund av skattelättnaden i fråga om förvärvsinkomster, ändringarna i skattetagarnas utdelningar och preciseringen av uppskattningen av inkomstbasen. Beloppet av överlåtelsevinster blev mindre än väntat i beskattningen för 2001. Av denna anledning sänktes statens utdelning för skatteåret 2002 i februari 2003 och de övriga skattetagarnas utdelningar höjdes. Samtidigt fastställdes statens utdelning för skatteåret 2003 så att den blev ca 1,5 procentenheter lägre än enligt den utdelningskalkyl som utgjort grunden för budgeten 2003.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om banskatt beräknas öka skatteinkomsterna med 12,7 miljoner euro. En motsvarande minskning av Banförvaltningscentralens banavgiftsinkomster täcks genom ett anslag som anvisas verket.

Dividendinkomstposten höjs med 209,4 miljoner euro på basis av förverkligade inflödesuppgifter. Intäktsföringen av Finlands Banks vinst till staten verkställs år 2003 till ett belopp som är 18 miljoner euro lägre än inkomstposten i budgeten.

Posten för inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden höjs med 26,8 miljoner euro. Tillägget föranleds av att avslutandet av strukturfondernas programperiod 1995—1999 och ansökningarna om slutbetalningar försenats. Vid beredningen av budgeten 2003 antogs det att slutraterna för strukturfondernas programperiod 1995—1999 skulle intäktsföras under år 2002.

Anslagen

Tilläggsbudgetpropositionen innehåller tilläggsanslag till ett nettobelopp av totalt 365 miljoner euro.

Tjänste- och arbetskollektivavtalen

Det föreslås att de personalutgifter som föranleds av de tjänste- och arbetskollektivavtal som staten slutit för avtalsperioden 2003—2005 skall beaktas som ett tillägg av totalt 103 miljoner euro till omkostnadsanslagen.

Strukturfonderna

En del av de förbindelser som ingåtts med stöd av de bevillningsfullmakter som det beslutats om i budgetarna för åren 2000 och 2001 har upplösts på det sättet att bevillningsfullmakterna inte har kunnat användas till sitt fulla belopp. De upplösta bevillningsfullmakterna i fråga om strukturfonderna har under åren 2000—2002 konstaterats uppgå till sammanlagt 10,4 miljoner euro och de upplösta bevillningsfullmakterna i fråga om statlig medfinansiering har under samma tid konstaterats uppgå till 11,1 miljoner euro. Det föreslås att bevillningsfullmakterna ombudgeteras i denna tilläggsbudgetproposition.

Statsandelar

Statsandelsprocenten för social- och hälsovården föreslås bli höjd med 1,05 procentenheter som en kompensation för verkningarna av skattelättnaderna. Kommunernas statsandelar ökar med 113 miljoner euro.

Det föreslås att kommunernas statsandelar sänks med 46 miljoner euro på grund att de statsandelsutjämningar som grundar sig på skatteinkomsterna varit mindre än väntat. Kommunernas slutliga skatteuppgifter för 2001, vilka utjämningarna baserar sig på, har funnits att tillgå först efter att den ordinarie statsbudgeten godkändes.

Försvarsmakten

Det föreslås att inkomstposten för försvarsministeriets förvaltningsområde höjs med 18,5 miljoner euro, varav 15,7 miljoner euro föranleds av inkomster som influtit av skillnaderna mellan de realiserade utgifterna och de uppskattade priserna enligt FMS-systemet vilka hänför sig till anskaffningarna av Hornet-jaktplanen. Med skuldkonverteringsavtalet mellan Finland och Ryssland som grund föreslås en beställningsfullmakt på 10,0 miljoner US-dollar (ca 9,3 miljoner euro) med vilken man har för avsikt att ingå avtal om anskaffning av reservdelar till försvarsmaktens materiel och av utbildningsammunition samt av undersökning gällande materiel som blir äldre.

I beställningsfullmakterna för försvarsmaktens materialanskaffningar föreslås ändringar som gäller den tidsmässiga fördelningen per år av utgifterna. Ändringarna möjliggör nya riktlinjer som gäller utvecklandet av marinen, främst i anslutning till sammansättningen Laivue 2000, samt en fördelning av finansieringen så att den bättre motsvarar leverans- och betalningstidtabellerna enligt avtalen om anskaffning av material.

Fredsbevarande verksamhet

För fredsbevarande verksamhet föreslås ett tilläggsanslag av 7,8 miljoner euro, varav 6 miljoner euro föranleds av att den finska bataljonen i Kosovo har tagit ledningsansvaret för KFOR-operationens centrala brigad från och med den 1 maj 2003.

Intern säkerhet

Under åren 2003 och 2004 har man för avsikt att grundligt renovera gränsbevakningsväsendets två bevakningsfartyg i Tursas-klassen. Renoveringen skall utföras på det sätt att bevakningsfartygen skall klara av oljebekämpning även i isförhållanden. För den grundliga renoveringen under år 2003 föreslås 12,3 miljoner euro, varav 6 miljoner euro riktas till inrikesministeriets och 6,3 miljoner euro till miljöministeriets förvaltningsområde.

Verkställande av straff

För garanterandet av fångvårdsväsendets verksamhetsförutsättningar föreslås ett tilläggsanslag på 5 miljoner euro med anledning av det ökade antalet fångar samt de ökade hälso- och sjukvårdsutgifterna för fångarna.

Sjöfartsverket

Till Sjöfartsverket föreslås 8,0 miljoner euro för de tilläggskostnader för isbrytning vilka förorsakats av att vintern blev hårdare än väntat. För beredningen i samband med att Sjöfartsverkets produktionsorganisationer omvandlas till affärsverk föreslås 0,5 miljoner euro.

Skolbyggnader

För renovering av mögel- och fuktskadade skolor föreslås ett tilläggsanslag av 3 miljoner euro och en tilläggsfullmakt på 5 miljoner euro.

Främjande av forskningsverksamhet

Det föreslås att bevillningsfullmakterna för Finlands Akademis forskningsprojekt höjs med 4,5 miljoner euro. Det här beräknas medföra tilläggsutgifter på 0,7 miljoner euro år 2003, 1,6 miljoner euro år 2004, 1,4 miljoner euro år 2005 och 0,9 miljoner euro år 2006. Dessutom föreslås av motsvarande anledning ett tillägg av 1 miljon euro i Akademins omkostnader.

Det föreslås att teknologiska utvecklingscentralen beviljas tilläggsfullmakter till ett värde av 5 miljoner euro för teknologisk forskningsverksamhet samt i huvudsak företag en tilläggsfullmakt på 3 miljoner euro för teknologisk forskning och utveckling. Dessutom föreslås att sammanlagt 2,2 miljoner euro beviljas för anställande av teknologiombud vid TE-centralerna och för utvecklande av den affärsverksamhet som sker genom teknologiska utvecklingscentralen samt sammanlagt 1 miljon euro för förbättrande av statens tekniska forskningscentrals förutsättningar för forskning och för finansiering och rådgivning för uppfinnarföretag.

Dessutom föreslås att handels- och industriministeriet eller inrättningar som ministeriet bemyndigat får ingå avtal om anskaffning av vetenskaplig apparatur och forskningsservice under åren 2003—2005 till ett belopp av sammanlagt högst 15 miljoner US-dollar (ca 14 miljoner euro).

Hälso- och sjukvård

Det föreslås att beredskapen för behandling av smittsamma sjukdomar förbättras. För beredskapen vid fall av SARS-epidemin föreslås 0,8 miljoner euro. Dessutom föreslås 1 miljon euro för en effektivering av genomförandet av det nationella alkoholprogrammet.

Offren för partisananfallen

Som statlig ersättning till personer som utsattes för sovjetiska partisananfall föreslås 1 miljon euro. Det föreslås att ersättningen är av engångskaraktär och betalas från den 1 september 2003 till de personer, vilkas sjukdom på sannolika skäl hänför sig till den exceptionella chock som partisananfallen orsakade.

Miljövård

För att påskynda halvfärdiga miljöarbeten samt förbättrandet och förnyandet av serviceutrustningen i nationalparker föreslås 3 miljoner euro. Till de objekt som skall påskyndas hör bl.a. servicen vid Skärgårdshavets, Noux, Leivonmäki och Repovesi nationalparker samt projektet gällande Saariselkä—Ivalo överföringsledning, vilket är viktigt med tanke på Lapplands turistnäring.

För genomförandet av handlingsplanen för att säkra biodiversiteten i skogarna i södra Finland föreslås 2,8 miljoner euro.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, milj. euro
 2002
Bokslut
2003
Godkänd
budget
2003
Regeringens proposition
2003
Sammanlagt
     
Anslag sammanlagt (utan minskning av statsskulden)34 50135 75536536 120
Minskning av statsskulden (huvudtitel 37)1 010---
—Nettoamorteringar660   
     
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
36 35335 320-15135 169
— Skatteinkomster30 14830 116-38729 729
— Övriga inkomster6 1955 2042375 441
Nettoupplåning och skuldhantering1)-4361)5161)9521)
— Nettoupplåning-6705161 186

1) Inkl. 234 miljoner euro nettade skuldhanteringsutgifter

De av riksdagen godkända anslagen år 2003 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen
fördelar sig på de olika huvudtitlarna som följer:
 HuvudtitelGodkänd
budget
Regeringens proposition
Sammanlagt
     
21.Republikens President7 423 00079 0007 502 000
22.Riksdagen 117 527 000-117 527 000
23.Statsrådet40 656 0004 115 00044 771 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde724 832 0003 152 000727 984 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde631 573 00016 079 000647 652 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde1 385 199 00031 014 0001 416 213 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde1 952 186 00035 113 0001 987 299 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde5 048 146 00023 852 0005 071 998 000
29.Undervisningsministeriets
förvaltningsområde
5 878 447 00017 653 0005 896 100 000
30.Jord- och skogbruksministeriets
förvaltningsområde
2 589 454 00017 444 0002 606 898 000
31.Kommunikationsministeriets
förvaltningsområde
1 647 144 00065 937 0001 713 081 000
32.Handels- och industriministeriets
förvaltningsområde
982 942 00013 389 000996 331 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets
förvaltningsområde
8 516 714 00095 874 0008 612 588 000
34.Arbetsministeriets förvaltningsområde2 162 865 00026 477 0002 189 342 000
35.Miljöministeriets förvaltningsområde643 146 00014 955 000658 101 000
36.Räntor på statsskulden3 427 000 000-3 427 000 000
(37.)Minskning av statsskulden---
Sammanlagt35 755 254 000365 133 00036 120 387 000

De av riksdagen godkända anslagen för 2003 och de nu beräknade förändringarna i inkomstposterna fördelar sig enligt olika avdelningar som följer:
 AvdelningGodkänd budget
Regeringens proposition
Sammanlagt
     
11.Skatter och inkomster av skattenatur30 115 814 000-387 350 00029 728 464 000
12.Inkomster av blandad natur 4 165 691 00039 145  0004 204 836 000
13.Ränteinkomster och intäktsföring av vinst892 144 000197 600 0001 089 744 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)146 000 000-146 000 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och
skuldhantering)
35 319 649 000-150 605 00035 169 044 000
     
Nettoupplåning och skuldhantering (mom. 15.03.01)436 000 000516 000 000952 000 000
Sammanlagt35 755 649 000365 395 00036 121 044 000

Efter godkännandet av denna tilläggsbudgetproposition kommer de budgeterade beloppen för statens inkomstposter och anslag att vara följande:
 Inkomstposter (utan nettoupplåning och skuldhantering)
Anslag
Nettoupplåning och
skuldhantering
    
Ordinarie statsbudgeten 35 319 649 00035 755 254 000436 000 000
Tilläggsbudget-150 605 000365 133 000516 000 000
Sammanlagt35 169 044 00036 120 387 000952 000 000