Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2003
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
            40. Alueellisten ympäristökeskusten tulot
            60. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista
            70. Asuntotoimen tulot
            99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

35. Ympäristöministeriön hallinnonalaPDF-versio

40. Alueellisten ympäristökeskusten tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 330 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloista arvioidaan kertyvän vesiensuojelumaksuina 270 000 euroa. Vesiensuojelumaksut peritään vesilain (264/1961) 10 luvun 27 §:n perusteella.


2003 talousarvio330 000
2002 talousarvio437 000
2001 tilinpäätös532 330

60. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista

Momentille arvioidaan kertyvän 7 000 000 euroa.

Selvitysosa: Öljysuojarahastosta annetun lain (379/1974) 5 ja 10 §:n mukaisina korvauksina arvioidaan saatavan lähinnä väylänhoitoalus Seilin peruskorjauksesta ja muun öljyvahinkojen torjuntakaluston hankinnasta aiheutuneista menoista 6 850 000 euroa. Jotta Seilin peruskorjauksesta aiheutuvat kustannukset voitaisiin korvata valtiolle ilman tarpeetonta viivytystä ja vaarantamatta öljynsuojarahaston maksuvalmiutta, öljysuojamaksua joudutaan väliaikaisesti korottamaan. Hallitus antaa edellä olevaan liittyen eduskunnalle esityksen laiksi öljynsuojarahastosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta.

Ympäristövahinkojen torjuntakustannuksista arvioidaan vahingonkorvausvelvollisilta saatavan korvauksina 150 000 euroa.


2003 talousarvio7 000 000
2002 talousarvio1 700 000
2001 tilinpäätös1 344 384

70. Asuntotoimen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 50 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille kertyvät tulot ovat valtion asuntorahaston sekalaisia tuloja.


2003 talousarvio50 000
2002 talousarvio50 000
2001 tilinpäätös40 320

99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 3 500 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille arvioidaan kertyvän 3 100 000 euroa EU:n ympäristörahastosta (LIFE). Vastaavina menoina on budjetoitu momentille 35.99.63 2 600 000 euroa. Muut tulot perustuvat ympäristöministeriön suoritteista annettuun maksuasetukseen (1332/2001) sekä sekalaisiin tuloihin. Momentille tuloutetaan myös Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristölupavirastojen sekalaiset tulot.


2003 talousarvio3 500 000
2002 talousarvio2 716 000
2001 tilinpäätös3 752 958