Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2003
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
            05. Vakuutusvalvontaviraston tulot
            08. Kansanterveyslaitoksen tulot
            09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot
            92. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto
            98. Valtionapujen palautukset
            99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaPDF-versio

05. Vakuutusvalvontaviraston tulot

Momentille ei arvioida kertyvän nettotuloa.

Selvitysosa: Vakuutusvalvontaviraston talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Myyntitulot ovat vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain (479/1944) mukaisia vakuutustarkastusmaksuja sekä valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia maksuja. Muihin tuloihin sisältyvät irtaimiston myynnistä saadut tulot, viivästyskorko- ja perimismaksutulot.

Vakuutustarkastusmaksuista mahdollisesti kertyvä laskutusylijäämä huomioidaan hyvityksenä seuraavan vuoden vakuutustarkastusmaksujen laskutuksessa. Vastaavasti alijäämä huomioidaan seuraavan vuoden laskutuksessa lisämaksuna.

Vakuutusvalvontaviraston tulostavoitteet on esitetty luvussa 33.05.

Menojen ja tulojen erittely:
  
Bruttomenot, maksullisen toiminnan erillismenot5 010 000
Bruttotulot, maksullisen toiminnan myyntitulot5 010 000
— julkisoikeudelliset suoritteet5 001 700
— muut suoritteet8 300
Nettotulot-


2003 talousarvio
2002 talousarvio
2001 tilinpäätös

08. Kansanterveyslaitoksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 568 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot ovat Kansanterveyslaitoksesta annetun lain (828/1981) 5 §:n mukaisia maksuja ja sekalaisia tuloja.

Tulot kertyvät rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta sekä sekalaisista tuloista. Tulojen lisäys johtuu hintojen noususta. Vastaavat menot on merkitty momenteille 33.08.21 ja 33.08.26.

Liiketaloudellisesti hinnoiteltavien suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa):
 200120022003
    
Tulot   
Rokotteiden myyntitulot404454538
Muut sekalaiset tulot341730
Tulot yhteensä438471568
    
Kustannukset   
Rokotteiden erilliskustannukset   
— henkilöstökulut172523
— aineet ja tarvikkeet348377464
— ostetut palvelut---
— muut erilliskustannukset172523
Erilliskustannukset yhteensä382427509
    
Käyttöjäämä+22+27+29
    
Osuus yhteiskustannuksista   
— tukitoimintojen kustannukset172223
— korot ja poistot557
Yhteiskustannukset yhteensä222729
    
Kustannukset yhteensä404454538
    
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)---


2003 talousarvio568 000
2002 talousarvio471 000
2001 tilinpäätös679 717

09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 601 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia kemikaalilain (744/1989) tarkoittamia käsittelymaksuja, alkoholilain (1143/1994) tarkoittamia lupa- ja valvontamaksuja, torjunta-ainelain (327/1969) tarkoittamia käsittelymaksuja sekä EU:n komission (EY) asetuksen (451/2000) ja EU:n neuvoston direktiivin 91/414/ETY mukaisia käsittelymaksuja.

Tuloarvion mitoituksessa on otettu huomioon tulokertymän väheneminen alkoholijuomien anniskelun jatkoaikalupien siirtyessä lääninhallituksille sekä tulokertymän lisäyksenä torjunta-aineiden EU-riskinarvioinnista saatavat tulot.

Maksullisen bruttobudjetoidun toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma
(1 000 euroa):
 200120022003
    
Maksullisen toiminnan tuotot2 5612 4722 601
— lupa- ja valvontamaksut (alkoholi-
laki 58 §)
2 5492 4312 368
— kemikaalilain mukaiset maksut1241233
    
Maksullisen toiminnan kustannukset   
— henkilöstökustannukset9921 0931 182
— vuokrat--144
— muut erilliskustannukset339675358
Erilliskustannukset yhteensä1 3311 7681 685
    
Käyttöjäämä1 230704916
    
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista   
— tukitoimintojen kustannukset604706623
— poistot ja muut yhteiskustannukset282236288
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä886942911
    
Kokonaiskustannukset yhteensä2 2172 7102 596
    
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)344-2385

Maksullisen bruttobudjetoidun toiminnan kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko:
 2001
toteutuma
2002
ennakoitu
2003
arvio
    
Maksullisen toiminnan tuotot (t€)2 5612 4722 601
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€)1 3311 7681 684
Käyttöjäämä (t€)1 230704917
— % tuotoista48,028,535,3
Osuus yhteiskustannuksista (t€)886942911
Ylijäämä (+) / alijäämä (-) (t€)344-2386
— % tuotoista13,4-9,60,2
Tuotot % kokonaiskustannuksista115,591,2100,2
Hintojen muutos %000
Volyymin muutos %00-5


2003 talousarvio2 601 000
2002 talousarvio2 472 000
2002 lisätalousarvio281 000
2001 tilinpäätös2 573 482

92. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto

Momentille arvioidaan kertyvän 390 585 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot ovat arpajaislain (1047/2001) 3 §:n 4 momentin mukaisia tuottoja.


2003 talousarvio390 585 000
2002 talousarvio377 300 000
2001 tilinpäätös346 298 941

98. Valtionapujen palautukset

Momentille arvioidaan kertyvän 12 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot ovat sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/1992) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaalivakuutuksen erityislakien nojalla maksettujen valtionapujen ja valtion osuuksien palautuksia.


2003 talousarvio12 000 000
2002 talousarvio12 000 000
2001 tilinpäätös35 954 628

99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 174 000 euroa.


2003 talousarvio174 000
2002 talousarvio168 000
2001 tilinpäätös551 274