Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2003
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
            01. EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta saatavat tulot
            02. EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta saatavat tulot
            03. EU:n kalatalouden ohjaamisen rahoitusvälineeltä saatavat tulot
            04. EU:lta saatavat muut tulot
            21. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tulot
            30. Valtion osuus vedonlyönnistä hevoskilpailuissa saadusta tulosta
            32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot
            35. Hirvieläinten metsästysmaksut
            36. Viehekalastusmaksut
            37. Kalastuksenhoitomaksut
            39. Riistanhoitomaksut
            40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut
            41. Tenojoen kalastuslupamaksut
            71. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen tulot
            72. Elintarvikeviraston tulot
            73. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulot
            74. Kasvinjalostusmaksut
            99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaPDF-versio

01. EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta saatavat tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 807 234 000 euroa.

Selvitysosa: EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan toteuttamiseksi Suomen osuudeksi EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta (EMOTR-T) arvioidaan 910 034 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan talousarvion ulkopuoliseen Maatalouden interventiorahastoon 102 800 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 807 234 000 euroa. Agenda 2000 -ratkaisuun liittyvä hallinnollisten hintojen alentuminen lisää Suomeen tuloutuvia EU-tukia ja tuloja tälle momentille. Vuoden 2001 tulokertymä nousi poikkeuksellisen suureksi EU:n komission siirrettyä vuoden 2000 vuoden lopun maksatuksia kuukaudella, jolloin tulot tuloutuvat vuoden 2001 puolella. Vuoden 2003 tulokertymässä on otettu huomioon ne tulot, joista EU:n toimielin tekee maksupäätöksen vuonna 2003. Tulokertymästä arvioidaan 3 090 000 euroa tuloutuvan vuosina 1995—1999 tehtyjen sopimusten ja sitoumusten perusteella.

Maidontuotannon maakiintiön ylityksen rahoittamiseksi tuottajilta perittävät maksut tuloutetaan tälle momentille. Koska komissio vähentää maksuja vastaavasti Suomelle suoritettavia tukiosaston osuuksia, maksuilla ei ole vaikutusta momentin tulokertymään.

Tulokertymässä ei ole otettu huomioon Ahvenanmaan tuloja sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien osalta.

Maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta arvioidaan tuloutuvan EU:n osuutena seuraavat säädösten mukaiset tulot:
 YhteensäVastaavia menoja
 milj. €momenteilla
   
Maaseudun kehittämisasetuksen järjestelmät yhteensä348,863 
Horisontaalinen maaseudun kehittämisohjelma328,703 
    Ympäristötuki167,36730.12.45
    Luonnonhaittakorvaus136,95630.12.46
    Luopumistuki21,16030.13.47
    Pellonmetsitystuki3,22030.13.47
Alueellinen maaseudun kehittämisohjelma20,16030.14.61
   
EU-tulotuki455,80030.12.43
Emolehmäpalkkion EU-osuus0,33030.12.41
Hunajan tuotannon ja markkinoinnin kehittäminen0,08230.13.43
Puutarhatalouden erityistoimenpiteet0,09030.13.48
Kalatalouden markkinajärjestelyistä aiheutuvat menot ml. interventiotoiminta0,35030.41.62
Eläinlääkintä ETY 424/901,39430.04.25
  30.71.21
Valvonnan tehostamisohjelma0,32530.01.21
Yhteensä807,234Talousarvioon
   
Interventiotoiminta102,800Maatalouden
interventiorahastoon
Kaikki yhteensä910,034 


2003 talousarvio807 234 000
2002 talousarvio787 656 000
2001 tilinpäätös1 085 070 060

02. EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta saatavat tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 27 500 000 euroa.

Selvitysosa: EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosasto (EMOTR-O) osallistuu ohjelmakaudella 2000—2006 tavoite 1-ohjelmien ja Leader+ -yhteisöaloiteohjelman rahoitukseen. Ohjausosastosta arvioidaan tuloutuvan näissä ohjelmissa 39 000 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan talousarvion ulkopuoliseen Maatilatalouden kehittämisrahastoon 11 500 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 27 500 000 euroa.

Tuloihin liittyviä menoja on talousarvion momentilla 30.14.61 ja Maatilatalouden kehittämisrahastossa.

Maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston osuuden arvioidaan jakautuvan
seuraavasti (milj. euroa):
 TuloutuuTuloutuu Tuloutuu
OhjelmatalousarvioonMAKERAan yhteensä
    
Tavoite 1, Itä-Suomi11,17,518,6
Tavoite 1, Pohjois-Suomi7,84,011,8
Yhteisöaloite Leader+8,6-8,6
Yhteensä27,511,539,0


2003 talousarvio27 500 000
2002 talousarvio48 800 000
2001 tilinpäätös12 240 770

03. EU:n kalatalouden ohjaamisen rahoitusvälineeltä saatavat tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 5 718 000 euroa.

Selvitysosa: EU:n kalatalouden ohjaamisen rahoitusvälineeltä (KOR) arvioidaan tuloutuvan EU:n yhteisen kalastuspolitiikan mukaisen rakennepolitiikan toteuttamiseksi uuden ohjelmakauden ohjelmien (1-ohjelmat ja niiden ulkopuolinen elinkeinokalatalouden rakenneohjelma) tuloina 5 718 000 euroa. Tuloja vastaavia menoja on momentilla 30.41.62.

EU:lta saatavien tulojen mitoituksessa on otettu huomioon myös Ahvenanmaan osuus.


2003 talousarvio5 718 000
2002 talousarvio5 718 000
2001 tilinpäätös355 571

04. EU:lta saatavat muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 1 113 000 euroa.

Selvitysosa: Momentin tuloina on otettu huomioon EU:lta maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueelle saatavat muut kuin momenteille 12.30.01, 12.30.02 ja 12.30.03 sekä tutkimuslaitosten tutkimushankkeisiin EU:sta tuloutuvat tulot. Tulot kertyvät EU-säädösten mukaisesti.

Tulot ja vastaavat menot ovat seuraavat:   
 Tulot €Menot € 
    
Kirjanpitotiedot ETY 1915/83135 000210 00030.21.21
Kalastuksen valvonta, Neuvoston päätös 2001/431/EY118 000420 00030.01.21
Kalataloustietojen keruu, Neuvoston päätös 2000/439/EY510 000740 00030.01.21
  400 00030.42.21
   32.10.22
Maatalouslaskenta, Neuvoston asetus EY 2467/96350 000- 
Yhteensä1 113 0001 770 000 

EU:n osuus kirjanpitotietojen toimittamisesta kattaa pääosan siitä aiheutuvista kustannuksista. Vuonna 2003 tuloutuu vuoden 2001 loppueriä ja vuoden 2003 ennakoita.

EU:n osuus kalastuksen valvonnan menoista on noin 25 % ja kalataloustietojen keruun menoista noin 45 %. Vuonna 2003 tuloutuvat vuoden 2002 kalastusvalvonnan menoihin kohdistuvat EU:n osuudet ja vuoden 2003 kalataloustietojen keruusta aiheutuviin menoihin kohdistuvat EU:n osuuksien ennakot.

Vuonna 2003 arvioidaan tuloutuvan EU:n osuudesta maatalouslaskennan menoihin loppueränä 350 000 euroa. Maatalouslaskennan menoiksi muodostui 1 850 000 euroa (mom. 30.02.21), mistä EU:n osuus on 1 050 000 euroa.


2003 talousarvio1 113 000
2002 talousarvio1 055 000
2001 tilinpäätös352 422

21. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 460 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää toimintamenomäärärahojen vakiosisällön käyttötarkoituksiin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen maksullisessa toiminnassa. Tuloista saa käyttää maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen hevossairaalan osalta enintään 5 000 euroa, valiotaimituotannon osalta enintään 10 000 euroa ja maatalouden sääpalvelun osalta enintään 81 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloina otetaan huomioon maksuperustelain mukaan määräytyvien maksujen tulot, jotka ovat 96 000 euroa vastaavan hintatuen vähentävä vaikutus huomioonottaen yhteensä 2 600 000 euroa. Kun vastaavat erillismenot ovat 2 140 000 euroa, momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 460 000 euroa. Hevossairaala täydentää yksityistä palveluvalikoimaa tarjoamalla erityisosaamiseen ja tutkimukseen perustuvia sairaalapalveluita. Valiotaimituotannolla tehostetaan taimituotantoa, estetään vaarallisten kasvintuhoojien leviämistä ja turvataan ilmasto-olosuhteisiimme sopeutetun emotaimiston saatavuus viherrakentamisen tarpeisiin. Maatalouden sääpalvelu tuottaa ajantasaista säätietoa ja toimenpidesuosituksia tuottajille. Toiminnan avulla voidaan viljelysten hoitotoimenpiteet, mm. kasvinsuojelu ja sadonkorjuu, toteuttaa sopivina ajankohtina, millä minimoidaan kotimaisten elintarvikkeiden jäämäriskit, parannetaan sadon määrää ja laatua sekä samalla vähennetään kustannuksia ja ympäristön kuormitusta. Ilmatieteen laitoksen nettobudjetoidulle momentille 31.80.21 kertyvistä sääpalvelumaksujen tuotoista tuloutetaan maatalouden palvelujen osuus tälle momentille.

Menojen ja tulojen erittely:
  
Maksullisen toiminnan erillismenot2 140 000
Maksullisen toiminnan tulot2 600 000
— julkisoikeudelliset suoritteet34 000
— muut suoritteet2 566 000
Nettotulot460 000


2003 talousarvio460 000
2002 talousarvio421 000
2001 tilinpäätös446 035

30. Valtion osuus vedonlyönnistä hevoskilpailuissa saadusta tulosta

Momentille arvioidaan kertyvän 6 590 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat arpajaislakiin (1047/2001). Tuloja vastaavasti myönnetään määrärahoja 6 422 000 euroa momentilla 30.15.44 hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen sekä 168 000 euroa luvussa 30.21 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukselle hevostalouden tutkimukseen.


2003 talousarvio6 590 000
2002 talousarvio5 634 000
2001 tilinpäätös5 716 992

32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 425 000 euroa.

Tulot kertyvät tutkimusmetsien maksullisesta toiminnasta.

Selvitysosa: Bruttobudjetoidusta maksullisesta toiminnasta kertyy puunmyyntituloja 1 800 000 euroa, taimi- ja siemenmyyntituloja 285 000 euroa, rakennusten vuokratuloja 168 000 euroa ja muita tuloja 172 000 euroa. Metsäntutkimuslaitoksen muusta toiminnasta kertyvät tulot yhteensä 4 324 000 euroa on otettu huomioon menoja vähentävänä tekijänä momentin 30.32.21 nettomäärärahassa.


2003 talousarvio2 425 000
2002 talousarvio2 926 000
2001 tilinpäätös3 257 318

35. Hirvieläinten metsästysmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 5 785 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät valtion lukuun myytävistä hirvieläimistä sekä riistanhoitomaksuista ja pyyntilupamaksuista annetun lain (616/1993) 4 §:n mukaisista pyyntilupamaksuista saatavina tuloina. Tulokertymän lisäys perustuu lähinnä kaadettavien hirvieläinten määrän nostamiseen. Vastaava meno on momentilla 30.41.41.


2003 talousarvio5 785 000
2002 talousarvio4 354 000
2001 tilinpäätös4 800 789

36. Viehekalastusmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 2 016 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat kalastuslain (286/1982) 88 §:ään.

Viehekalastusmaksu on kalenterivuodelta 27 euroa ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta 6 euroa. Vuonna 2001 maksettiin 67 815 kpl läänikohtaisia viehekalastusmaksuja kalenterivuodeksi ja 28 171 kpl seitsemän vuorokauden pituiselle jaksolle. Kun kalenterivuotta koskevia viehekalastusmaksuja arvioidaan kertyvän vähintään 68 000 kpl ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksokohtaisia vähintään 30 000 suoritusta, kokonaiskertymäksi tulee yhteensä 2 016 000 euroa. Vuoden 2002 arvioitua tulokertymää vastaavat menot vähennettyinä valtiolle maksun kannosta vuonna 2002 koituvaksi arvioiduilla menoilla jaetaan vuonna 2003 kalavesien omistajille. Tämä meno on merkitty momentille 30.41.52.


2003 talousarvio2 016 000
2002 talousarvio1 935 000
2001 tilinpäätös1 873 098

37. Kalastuksenhoitomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 4 962 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat kalastuslain (286/1982) 88 ja 91 c §:iin.

Kalastuksenhoitomaksun hinta on 15 euroa kalenterivuodelta ja 5 euroa seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta. Vuonna 2001 maksettiin 297 743 kpl kalastuksenhoitomaksuja kalenterivuodeksi ja 18 393 kpl seitsemän vuorokauden pituiselle jaksolle. Kun kalenterivuotta koskevia kalastuksenhoitomaksuja arvioidaan kertyvän vähintään 322 000 kpl ja seitsemän vuorokauden maksuja 23 000 kpl, momentille arvioidaan kertyvän yhteensä 4 945 000 euroa. Lisäksi momentille arvioidaan kertyvän 17 000 euroa kalastuksenhoitomaksurekisterin osoite- ja nimitietojen myynnistä saatavina tuloina. Kalastuksenhoitomaksun markkinointia on tarkoitus tehostaa. Kalatalouden edistämiseen käytettävä meno on merkitty momentille 30.41.51.


2003 talousarvio4 962 000
2002 talousarvio4 852 000
2001 tilinpäätös4 594 344

39. Riistanhoitomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 6 960 000 euroa.

Selvitysosa: Riistanhoitomaksun suorittavien henkilöiden määräksi arvioidaan 290 000. Riistanhoitomaksuista ja pyyntilupamaksuista annetun lain (616/1993) 1 §:ssä tarkoitetun riistanhoitomaksun suuruus on 24 euroa. Metsästyksen ja riistanhoidon edistämiseen varattu määräraha on merkitty momentille 30.41.50.


2003 talousarvio6 960 000
2002 talousarvio6 960 000
2001 tilinpäätös6 843 429

40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 2 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät vesilain (264/1961) mukaisesti määrätyistä kalatalousmaksuista sekä muista vastaavista maksuista. Vastaava meno on merkitty momentille 30.41.25.


2003 talousarvio2 000 000
2002 talousarvio1 850 000
2001 tilinpäätös1 576 677

41. Tenojoen kalastuslupamaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 336 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä tehdyn sopimuksen (Sops 94/1989) 5 artiklan ja kalastussäännön 2 §:n mukaisista kalastuslupamaksuista. Vuoden 2002 tulokertymää vastaavista menoista valtiolle kuuluva osuus on merkitty momentille 30.01.21 sekä kalastuskunnille ja muille vesialueen omistajille kuuluva osuus momentille 30.41.52.


2003 talousarvio336 000
2002 talousarvio269 000
2001 tilinpäätös380 926

71. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 3 325 000 euroa.

Selvitysosa: Kertymästä 3 316 600 euroa on maksullisen palvelutoiminnan tuloja ja 8 400 euroa muita tuloja. Tulot perustuvat valtion maksuperustelain nojalla annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetukseen Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen suoritteista perittävistä maksuista (116/2001) sekä maa- ja metsätalousministeriön asetukseen vierasainevalvonnasta perittävistä maksuista (1184/2001).

Tulojen arvioidaan kertyvän
seuraavasti:
  
Maksullinen palvelutoiminta 
Julkisoikeudelliset suoritteet: 
Vierasainevalvontatutkimukset572 000
Muut suoritteet: 
Tutkimuspalvelut790 500
Rokotteiden ja seerumien välitys1 934 100
Muut tulot20 000
Yhteensä3 316 600
Muut tulot8 400
Yhteensä3 325 000

Maksullisesta palvelutoiminnasta aiheutuvat menot on merkitty momentille 30.71.21, lukuun ottamatta rokotteiden ja seerumien välityksestä aiheutuvia menoja, jotka ovat momentilla 30.71.28.


2003 talousarvio3 325 000
2002 talousarvio3 325 000
2001 tilinpäätös4 100 072

72. Elintarvikeviraston tulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 290 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää Elintarvikeviraston tehtävänä olevasta lihantarkastuksesta aiheutuviin toimintamenomomentin vakiosisällön mukaisiin tarkoituksiin.

Selvitysosa: Nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina on otettu huomioon lihantarkastustoiminnan tulot. Tulot perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen lihantarkastuksesta ja eräiden liha-alanlaitosten valvonnasta perittävistä maksuista (830/2001) sekä asetukseen eräiden kalastustuotteiden ja kalalaitosten valvonnasta perittävistä maksuista (831/2001). Tulokertymäksi arvioidaan 4 856 000 euroa. Vastaaviksi menoiksi arvioidaan 4 690 000 euroa. Bruttomenot on aiemmin budjetoitu momentille 30.72.(22). Talousarvion ulkopuolisten tahojen osarahoittamien tutkimushankkeiden bruttotulot ja vastaavat bruttomenot on otettu huomioon momentilla 30.72.21.

Bruttobudjetoitavina tuloina on otettu huomioon Elintarvikeviraston muut maksullisen palvelutoiminnan tulot, jotka perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen Elintarvikeviraston suoritteista perittävistä maksuista (870/2001), joita vastaavia menoja on momentilla 30.72.21.

Menojen ja tulojen erittely:
  
Bruttomenot, maksullisen toiminnan erillismenot4 690 000
Bruttotulot4 980 000
Maksullisen toiminnan tulot4 944 000
— julkisoikeudelliset suoritteet4 923 000
    — lihantarkastustoiminta4 856 000
    — muut tulot67 000
— muut suoritteet21 000
Muut tulot36 000
Nettotulot290 000


2003 talousarvio290 000
2002 talousarvio4 570 000
2002 lisätalousarvio410 000
2001 tilinpäätös3 657 999

73. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 7 304 000 euroa.

Selvitysosa: Kertymästä 5 000 000 euroa on maksullisten julkisoikeudellisten suoritteiden tuloja, 353 000 euroa liiketaloudellisen palvelutoiminnan tuloja ja 1 951 000 euroa torjunta-aineiden rekisteröintituloja. Maksullisen toiminnan tulot perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista (1083/2001), lannoitelain (232/1993) 18 §:ään sekä torjunta-ainelain (1031/1997) 7 §:ään. Vastaavia menoja on momenteilla 30.21.22, 30.73.21, 32.10.22, 33.09.21 ja 35.60.21.


2003 talousarvio7 304 000
2002 talousarvio7 176 000
2001 tilinpäätös6 251 116

74. Kasvinjalostusmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 757 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain (896/1977) mukaisina maksuina. Jalostettujen lajikkeiden siementavarasta suoritettavia maksuja arvioidaan kertyvän 673 000 euroa, mitä vastaavasti menoja on momentilla 30.01.47. Lisäksi momentille arvioidaan kertyvän 84 000 euroa puutarhakasvien jalostusmaksutuloja, joita vastaavat menot on merkitty momentille 30.21.21.


2003 talousarvio757 000
2002 talousarvio757 000
2001 tilinpäätös662 521

99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 1 175 000 euroa.

Selvitysosa: Tulokertymässä on otettu huomioon vähennyksenä 825 000 euroa siirtona momentille 30.01.21. Tulokertymässä on otettu huomioon ne hallinnonalan tulot, joita varten ei ole erillistä tulomomenttia tai joita ei oteta huomioon nettoutettavina tuloina.


2003 talousarvio1 175 000
2002 talousarvio2 000 000
2001 tilinpäätös1 680 811