Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2003
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT30 398 205 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot13 327 000 000
01.Tulo- ja varallisuusvero12 607 000 000
02.Korkotulojen lähdevero270 000 000
03.Perintö- ja lahjavero450 000 000
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut10 283 000 000
01.Arvonlisävero9 815 000 000
02.Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero363 000 000
03.Apteekkimaksut105 000 000
08.Valmisteverot4 892 000 000
01.Tupakkavero604 000 000
04.Alkoholijuomavero1 355 000 000
05.Virvoitusjuomavero33 000 000
07.Energiaverot2 900 000 000
10.Muut verot1 892 000 000
03.Autovero900 000 000
04.Moottoriajoneuvovero218 000 000
05.Varainsiirtovero360 000 000
06.Arpajaisvero120 000 000
07.Ajoneuvovero247 000 000
08.Jätevero47 000 000
19.Muut veronluonteiset tulot4 205 000
02.Lästimaksut673 000
08.Öljyjätemaksu3 364 000
09.Muut verotulot168 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT4 131 043 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala1 066 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot1 066 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala82 100 000
01.Tuomioistuintulot27 800 000
47.Ulosottomaksut44 000 000
50.Rangaistusten täytäntöönpanon tulot10 000 000
99.Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot300 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala141 436 000
90.Rajavartiolaitoksen tulot2 570 000
98.Euroopan aluekehitysrahastosta saatavat tulot137 686 000
99.Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot1 180 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala326 000
20.Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista17 000
22.Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot8 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot301 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala1 294 233 000
07.Siirto valtion eläkerahastosta932 480 000
25.Vakuutusmaksut vahingon- ym. korvauksista16 610 000
28.Kuntien osuudet verotuskustannuksista103 502 000
29.Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista28 228 000
30.Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista15 794 000
49.Tullilaitoksen tulot8 359 000
51.Metallirahatulot2 530 000
87.Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta46 730 000
90.Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot33 000 000
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot107 000 000
29.Opetusministeriön hallinnonala422 474 000
43.Ylioppilastutkintolautakunnan tulot8 000
70.Opintotukitoiminnan tulot19 246 000
88.Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista398 220 000
99.Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot5 000 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala885 950 000
01.EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta saatavat tulot807 234 000
02.EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta saatavat tulot27 500 000
03.EU:n kalatalouden ohjaamisen rahoitusvälineeltä saatavat tulot5 718 000
04.EU:lta saatavat muut tulot1 113 000
21.Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tulot460 000
30.Valtion osuus vedonlyönnistä hevoskilpailuissa saadusta tulosta6 590 000
32.Metsäntutkimuslaitoksen tulot2 425 000
35.Hirvieläinten metsästysmaksut5 785 000
36.Viehekalastusmaksut2 016 000
37.Kalastuksenhoitomaksut4 962 000
39.Riistanhoitomaksut6 960 000
40.Vesioikeudelliset kalatalousmaksut2 000 000
41.Tenojoen kalastuslupamaksut336 000
71.Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen tulot3 325 000
72.Elintarvikeviraston tulot290 000
73.Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulot7 304 000
74.Kasvinjalostusmaksut757 000
99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot1 175 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala8 156 000
24.Tiehallinnon tulot1 000 000
30.Merenkulkulaitoksen tulot1 270 000
40.Radanpidon tulot336 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot5 550 000
32.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala84 584 000
10.Tulot työvoima- ja elinkeinokeskusten yritysosastojen maksullisesta palvelutoiminnasta2 114 000
20.Turvatekniikan keskuksen tulot1 610 000
30.Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista75 000 000
99.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan muut tulot5 860 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala405 928 000
05.Vakuutusvalvontaviraston tulot
08.Kansanterveyslaitoksen tulot568 000
09.Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot2 601 000
92.Raha-automaattiyhdistyksen tuotto390 585 000
98.Valtionapujen palautukset12 000 000
99.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot174 000
34.Työministeriön hallinnonala149 910 000
40.Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot126 700 000
70.Palkkaturvamaksujen palautukset21 192 000
99.Työministeriön hallinnonalan muut tulot2 018 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala10 880 000
40.Alueellisten ympäristökeskusten tulot330 000
60.Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista7 000 000
70.Asuntotoimen tulot50 000
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot3 500 000
39.Muut sekalaiset tulot644 000 000
01.Sakkorahat63 000 000
02.Valtiolle tilitettävät veronlisäykset ja viivekorot60 000 000
04.Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset95 000 000
07.Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset3 500 000
10.Muut sekalaiset tulot2 500 000
50.Nettotulot osakemyynnistä420 000 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET892 144 000
01.Korkotulot311 944 000
04.Korot valtion lainoista liikelaitoksille92 144 000
05.Korot muista lainoista9 800 000
07.Korot talletuksista210 000 000
03.Osinkotulot400 000 000
01.Osinkotulot400 000 000
04.Osuus valtion rahalaitosten voitosta100 000 000
01.Osuus Suomen Pankin voitosta100 000 000
05.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset80 200 000
01.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset80 200 000
 
Osasto 15
15.LAINAT301 000 000
01.Valtiolle takaisin maksettavat lainat146 000 000
02.Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille78 200 000
04.Muiden lainojen lyhennykset67 800 000
03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta155 000 000
01.Nettolainanotto ja velanhallinta155 000 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

35 722 392 000