Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
       01. Euromääräisen velan korko
            90. Euromääräisen velan korko
       03. Valuuttamääräisen velan korko
       09. Muut menot valtionvelasta

Talousarvioesitys 2003

01. Euromääräisen velan korkoPDF-versio

90. Euromääräisen velan korko (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 453 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että korot kohdennetaan sille vuodelle, jolta ne ovat kertyneet.

Selvitysosa: Budjetointitavan muutoksesta aiheutuu korkokulujen kertaluonteinen rahoitustarve. Momentille tullaan kirjaamaan vuoden 2003 kirjanpitoon kuluiksi ne korot, jotka ovat kertyneet vuodelta 2003, kun aiemmin korot on kirjattu kirjanpitoon vasta maksuajankohtana. Korkokuluja euromääräisestä velasta tulee näin ollen kirjattavaksi vuodelle 2003 alkuperäiseen maksuperusteiseen budjetointiin verrattuna 1 564 milj. euroa enemmän. Vuoden 2003 aikana maksettavaksi erääntyvät korkomenot, jotka sisältyvät vuoden 2003 talousarvioon, tulevat olemaan nettomääräisesti 111 milj. euroa talousarviossa esitettyä pienemmät mm. korkotason alenemisen johdosta.

Lisäysten erittely
  
Tuotto-obligaatiolainat9 000 000
Sarjaobligaatiolainat958 000 000
Muut obligaatiolainat370 000 000
Muut joukkovelkakirjalainat71 000 000
Velkasitoumuslainat10 000 000
Lainat valtion eläkerahastolta4 400 000
Velkakirjalainat28 100 000
Muut lainat2 500 000
Yhteensä1 453 000 000


2003 II lisätalousarvio1 453 000 000
2003 talousarvio2 925 000 000
2002 tilinpäätös3 050 654 545
2001 tilinpäätös3 444 373 954