Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2002
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Detaljmotivering
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2002

Statsbudgeten för 2002PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Förklaring:
Avdelning 11euro  mk
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR30 285 490 000180 069 346 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet13 195 490 00078 456 821 000
01.Skatt på inkomst och förmögenhet12 666 500 00075 311 589 000
02.Källskatt på ränteinkomster151 140 000898 638 000
03.Skatt på arv och gåva377 850 0002 246 594 000
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning10 641 860 00063 273 626 000
01.Mervärdesskatt10 193 700 00060 608 988 000
02.Skatt på vissa försäkringspremier352 660 0002 096 821 000
03.Apoteksavgifter95 500 000567 817 000
08.Acciser4 518 800 00026 867 565 000
01.Tobaksaccis550 000 0003 270 152 000
04.Skatt på alkoholdrycker1 271 000 0007 557 023 000
05.Läskedrycksaccis32 800 000195 020 000
07.Energiskatt2 665 000 00015 845 370 000
10.Övriga skatter1 925 136 00011 446 339 000
01.Stämpelskatt168 000999 000
03.Bilskatt886 600 0005 271 484 000
04.Motorfordonsskatt208 910 0001 242 122 000
05.Överlåtelseskatt436 630 0002 596 084 000
06.Lotteriskatt122 043 000725 635 000
07.Fordonsskatt236 785 0001 407 860 000
08.Avfallsskatt34 000 000202 155 000
19.Övriga inkomster av skattenatur4 204 00024 996 000
02.Lästavgifter673 0004 001 000
08.Oljeavfallsavgift3 363 00019 995 000
09.Övriga skatteinkomster168 000999 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR4 024 434 00023 928 198 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde1 598 0009 501 000
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde1 598 0009 501 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde79 130 000470 486 000
01.Domstolarnas inkomster27 800 000165 291 000
47.Utsökningsavgifter41 500 000246 748 000
50.Fångvårdsväsendets inkomster9 494 00056 449 000
99.Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde336 0001 998 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde173 681 0001 032 660 000
90.Gränsbevakningsväsendets inkomster2 690 00015 994 000
98.Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden169 730 0001 009 169 000
99.Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde1 261 0007 498 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde160 000951 000
20.Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter17 000101 000
22.Försvarsförvaltningens byggverks inkomster8 00048 000
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde135 000803 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde1 270 513 0007 554 127 000
07.Överföring från statens pensionsfond875 390 0005 204 833 000
25.Försäkringsavgifter för skadeersättningar m.m.13 600 00080 862 000
28.Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna106 000 000630 247 000
29.Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna28 901 000171 838 000
30.Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna16 171 00096 148 000
49.Tullverkets inkomster7 983 00047 465 000
87.Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden33 640 000200 014 000
90.Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel36 000 000214 046 000
98.Mervärdesskatteåterbäringar som återkrävs146 828 000873 000 000
99.Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde6 000 00035 674 000
29.Undervisningsministeriets förvaltningsområde422 166 0002 510 085 000
01.Undervisningsministeriets inkomster2 000 00011 891 000
43.Studentexamensnämndens inkomster8 00048 000
70.Inkomster från studiestödsverksamheten21 446 000127 512 000
88.Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel398 712 0002 370 634 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde890 309 0005 293 537 000
01.Inkomster från garantisektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket787 656 0004 683 190 000
02.Inkomster från utvecklingssektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket48 800 000290 152 000
03.Inkomster från EU:s fond för fiskets utveckling5 718 00033 998 000
04.Andra inkomster från EU1 055 0006 273 000
21.Forskningscentralens för jordbruk och livsmedelsekonomi inkomster421 0002 503 000
30.Statens andel av inkomsten av vadhållning vid travtävlingar5 634 00033 498 000
32.Skogsforskningsinstitutets inkomster2 926 00017 397 000
35.Avgifter för jakt på hjortdjur4 354 00025 888 000
36.Spöfiskeavgifter1 935 00011 505 000
37.Fiskevårdsavgifter4 852 00028 849 000
39.Jaktvårdsavgifter6 960 00041 382 000
40.Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter1 850 00011 000 000
41.Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv269 0001 599 000
71.Inkomster till Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel3 325 00019 770 000
72.Livsmedelsverkets inkomster4 570 00027 172 000
73.Inkomster till kontrollcentralen för växtproduktion7 227 00042 970 000
74.Växtförädlingsavgifter757 0004 501 000
99.Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde2 000 00011 891 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde3 756 00022 332 000
20.Fordonsförvaltningscentralens inkomster363 0002 158 000
24.Vägförvaltningens inkomster av blandad natur841 0005 000 000
30.Sjöfartsverkets inkomster1 749 00010 399 000
40.Inkomster av banhållningen336 0001 998 000
70.Kommunikationsverkets inkomster417 0002 479 000
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde50 000297 000
32.Handels- och industriministeriets förvaltningsområde9 688 00057 602 000
10.Inkomster av avgiftsbelagd service vid arbetskrafts- och näringscentralernas företagsavdelningar2 417 00014 371 000
20.Säkerhetsteknikcentralens inkomster1 630 0009 692 000
99.Övriga inkomster inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde5 641 00033 540 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde372 411 0002 214 255 000
05.Försäkringsinspektionens inkomster
08.Folkhälsoinstitutets inkomster471 0002 800 000
09.Social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals inkomster2 472 00014 698 000
92.Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet357 300 0002 124 409 000
98.Återbäringar av statsunderstöd12 000 00071 349 000
99.Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde168 000999 000
34.Arbetsministeriets förvaltningsområde118 710 000705 818 000
40.Inkomster från Europeiska socialfonden95 500 000567 817 000
70.Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti21 192 000126 002 000
99.Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde2 018 00011 998 000
35.Miljöministeriets förvaltningsområde4 903 00029 152 000
40.Inkomster till regionala miljöcentraler437 0002 598 000
60.Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador1 700 00010 108 000
70.Bostadsväsendets inkomster50 000297 000
99.Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde2 716 00016 149 000
39.Övriga inkomster av blandad natur677 409 0004 027 691 000
01.Böter53 500 000318 097 000
02.Skattetillägg och förseningsräntor som skall inlevereras till staten58 000 000344 852 000
04.Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag135 000 000802 674 000
07.Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond8 409 00049 998 000
10.Övriga inkomster av blandad natur2 500 00014 864 000
50.Nettoinkomster av försäljning av aktier420 000 0002 497 207 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST817 374 0004 859 885 000
01.Ränteinkomster282 274 0001 678 325 000
04.Räntor på statens lån till affärsverken40 958 000243 525 000
05.Räntor på övriga lån14 316 00085 119 000
07.Räntor på depositioner227 000 0001 349 681 000
03.Dividendinkomster475 000 0002 824 222 000
01.Dividendinkomster475 000 0002 824 222 000
05.Intäktsföring av statens affärsverks vinst60 100 000357 338 000
01.Intäktsföring av statens affärsverks vinst60 100 000357 338 000
 
Avdelning 15
15.LÅN133 544 000794 017 000
01.Lån som återbetalas till staten133 544 000794 017 000
02.Återbetalningar på statens lån till affärsverk66 639 000396 218 000
04.Amorteringar på övriga lån66 905 000397 799 000

Inkomstposternas totalbelopp:

35 260 842 000 €
209 651 446 000 mk

ANSLAG

 
Förklaring:
Huvudtitel 21euro    mk
21.REPUBLIKENS PRESIDENT6 412 00038 124 000
01.Republikens President305 0001 813 000
01.Presidentens arvode och representationsanslag (fast anslag)262 0001 558 000
21.Presidentens dispositionsmedel (fast anslag)43 000256 000
02.Republikens Presidents kansli6 107 00036 311 000
21.Omkostnader (förslagsanslag)5 468 00032 511 000
27.Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag)219 0001 302 000
75.Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år)420 0002 497 000
 
Huvudtitel 22
22.RIKSDAGEN101 817 000605 376 000
01.Riksdagsledamöterna18 426 000109 556 000
21.Omkostnader (förslagsanslag)18 426 000109 556 000
02.Riksdagens kansli66 518 000395 498 000
21.Omkostnader (förslagsanslag)42 972 000255 500 000
74.Riksdagens tillbyggnad (reservationsanslag 3 år)23 546 000139 998 000
09.Statsrevisorerna1 530 0009 097 000
21.Omkostnader (förslagsanslag)1 530 0009 097 000
14.Riksdagens justitieombudsman3 257 00019 365 000
21.Omkostnader (förslagsanslag)3 257 00019 365 000
40.Statens revisionsverk8 876 00052 774 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)8 876 00052 774 000
99.Riksdagens övriga utgifter3 210 00019 086 000
21.Dispositionsmedel till riksdagsgrupperna för gruppkanslierna (förslagsanslag)3 210 00019 086 000
 
Huvudtitel 23
23.STATSRÅDET36 939 000219 629 000
01.Statsrådet3 629 00021 577 000
01.Avlöningar (förslagsanslag)3 629 00021 577 000
02.Statsrådets kansli17 484 000103 955 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)17 484 000103 955 000
03.Justitiekanslersämbetet2 433 00014 466 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)2 433 00014 466 000
27.Understödjande av politisk verksamhet11 807 00070 201 000
50.Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)11 807 00070 201 000
99.Statsrådets övriga utgifter1 586 0009 430 000
21.Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag)862 0005 125 000
24.Ordnar (förslagsanslag)471 0002 800 000
26.Forskningsprojektet Krigsdödade i Finland 1914-1922 (reservationsanslag 3 år)253 0001 504 000
 
Huvudtitel 24
24.UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE709 289 0004 217 241 000
01.Utrikesförvaltningen159 362 000947 523 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)150 953 000897 526 000
74.Husbyggen (reservationsanslag 3 år)5 045 00029 996 000
87.Anskaffning av fastigheter och lokaler (reservationsanslag 3 år)3 364 00020 001 000
30.Internationellt bistånd369 580 0002 197 423 000
50.Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab (förslagsanslag)841 0005 000 000
66.Egentligt bistånd (reservationsanslag 3 år)366 739 0002 180 531 000
67.Ekonomiskt, industriellt och teknologiskt samarbete med utvecklingsländerna (förslagsanslag)2 000 00011 891 000
50.Närområdessamarbete34 479 000205 003 000
66.Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år)34 479 000205 003 000
99.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde145 868 000867 292 000
01.Avlöningar till medlemmarna i Europaparlamentet (förslagsanslag)960 0005 708 000
21.Tillfällig representation vid internationella konferenser (förslagsanslag)6 725 00039 985 000
22.Utgifter för underhåll av de finska fredsbevarande styrkorna (förslagsanslag)50 748 000301 734 000
23.Utgifter för specialsakkunniga (förslagsanslag)6 325 00037 607 000
25.Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag)7 482 00044 486 000
26.Forsknings- och utvecklingsverksamhet (reservationsanslag 2 år)2 103 00012 504 000
50.Vissa statsunderstöd (fast anslag)1 119 0006 653 000
51.Understöd till nödställda (förslagsanslag)39 000232 000
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)69 509 000413 282 000
67.Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år)841 0005 000 000
95.Kursfluktuationer (förslagsanslag)17 000101 000
 
Huvudtitel 25
25.JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE564 182 0003 354 474 000
01.Ministeriet och myndigheter i samband med det40 725 000242 140 000
21.Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)23 706 000140 949 000
22.Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år)6 507 00038 689 000
29.Särskilda utgifter (förslagsanslag)2 439 00014 502 000
51.Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)8 073 00048 000 000
10.Domstolsväsendet199 993 0001 189 104 000
21.Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)6 324 00037 601 000
22.Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)7 821 00046 502 000
23.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)180 466 0001 073 002 000
29.Särskilda utgifter (förslagsanslag)5 382 00032 000 000
30.Rättshjälp50 961 000303 000 000
21.Rättshjälpsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)17 323 000102 998 000
50.Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)33 638 000200 002 000
40.Åklagar- och exekutionsväsendet103 700 000616 572 000
21.Åklagar- och exekutionsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)103 700 000616 572 000
50.Verkställighet av straff168 130 000999 656 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)163 130 000969 927 000
74.Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)5 000 00029 729 000
70.Valutgifter673 0004 001 000
21.Valutgifter (förslagsanslag)673 0004 001 000
 
Huvudtitel 26
26.INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 303 518 0007 750 366 000
01.Inrikesministeriet25 416 000151 117 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)20 304 000120 722 000
22.Gemensamma utgifter för informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)5 112 00030 395 000
02.Utlänningsverket8 157 00048 499 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)8 157 00048 499 000
05.Länsstyrelserna48 682 000289 450 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)48 682 000289 450 000
06.Registerförvaltningen26 731 000158 935 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)26 731 000158 935 000
07.Häradena40 494 000240 766 000
21.Häradsämbetenas gemensamma omkostnader (reservationsanslag 2 år)40 494 000240 766 000
75.Polisväsendet540 037 0003 210 914 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)500 837 0002 977 842 000
70.Byggande och användning av ett myndighetsradionät (reservationsanslag 3 år)39 200 000233 073 000
80.Räddningsväsendet36 094 000214 605 000
21.Omkostnader för räddningsväsendet (reservationsanslag 2 år)30 054 000178 693 000
22.Särskilda utgifter (förslagsanslag)1 650 0009 810 000
31.Statsandelar (reservationsanslag 2 år)4 390 00026 102 000
90.Gränsbevakningsväsendet185 208 0001 101 197 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)179 236 0001 065 689 000
70.Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)4 710 00028 004 000
74.Husbyggen (reservationsanslag 3 år)1 262 0007 504 000
97.Understöd åt kommuner226 802 0001 348 503 000
31.Allmän statsandel till kommunerna och på kommunernas skatteinkomster baserad utjämning (förslagsanslag)165 556 000984 351 000
32.Kommunindelning och understöd åt kommunerna för kommunsammanslagning (förslagsanslag)6 365 00037 845 000
34.Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast anslag)50 457 000300 004 000
35.Ersättning av staten för produktion av intressebevakningstjänster (förslagsanslag)2 742 00016 303 000
80.Räntestöd och konsolideringslån till kommunerna (förslagsanslag)1 682 00010 001 000
98.Utveckling av regionerna165 897 000986 379 000
43.Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)13 900 00082 646 000
61.Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)127 377 000757 349 000
62.Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)24 620 000146 384 000
 
Huvudtitel 27
27.FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 715 516 00010 199 995 000
01.Försvarsministeriet38 752 000230 409 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)11 042 00065 653 000
22.Utgifter för innehav och förvaltning av fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 2 år)800 0004 757 000
74.Nybyggnader och ombyggnadsarbeten (reservationsanslag 3 år)26 910 000160 000 000
10.Försvarsmakten1 646 448 0009 789 335 000
16.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)515 496 0003 065 000 000
21.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 130 952 0006 724 335 000
30.Internationell fredsbevarande verksamhet28 710 000170 702 000
22.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksamhet (förslagsanslag)28 710 000170 702 000
99.Övriga utgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde1 606 0009 549 000
50.Understödjande av försvarsorganisationers verksamhet (fast anslag)1 598 0009 501 000
95.Kursfluktuationer (förslagsanslag)8 00048 000
 
Huvudtitel 28
28.FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE5 682 276 00033 785 279 000
01.Finansministeriet31 533 000187 487 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)24 960 000148 405 000
22.Statsrådets dataadministrationsenhets omkostnader (reservationsanslag 2 år)5 560 00033 058 000
62.Statlig medfinansiering för finansministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)172 0001 023 000
89.Försäljning av aktier (reservationsanslag 2 år)841 0005 000 000
03.Statens ekonomiska forskningscentral3 468 00020 620 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 468 00020 620 000
05.Statskontoret33 230 000197 577 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)33 062 000196 578 000
22.Statens pensionsnämnds omkostnader (reservationsanslag 2 år)168 000999 000
07.Pensioner och ersättningar som staten betalar ut2 723 713 00016 194 462 000
05.Ordinarie pensioner, familjepensioner och rehabiliteringsstöd (förslagsanslag)2 632 360 00015 651 302 000
06.Extra pensioner (förslagsanslag)21 380 000127 120 000
07.Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag)37 370 000222 192 000
50.Olycksfallsersättningar och övriga skadestånd (förslagsanslag)32 603 000193 849 000
18.Skatteförvaltningen318 046 0001 891 016 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)318 046 0001 891 016 000
39.Vissa överföringar till landskapet Åland167 782 000997 586 000
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag)158 700 000943 587 000
31.Skattegottgörelse (förslagsanslag)8 409 00049 998 000
40.Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)673 0004 001 000
40.Tullverket111 227 000661 326 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)111 227 000661 326 000
52.Statistikcentralen36 458 000216 769 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)36 458 000216 769 000
80.Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen9 783 00058 167 000
20.Utvecklings- och utbildningsverksamhet (reservationsanslag 2 år)3 696 00021 975 000
21.Stöd för anpassning av personalen (reservationsanslag 2 år)169 0001 005 000
23.Främjande av arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)892 0005 304 000
24.StPL-baserad rehabilitering och tidig rehabilitering (reservationsanslag 2 år)3 868 00022 998 000
25.Statens personalarrangemang (reservationsanslag 2 år)570 0003 389 000
60.Statens betalning av utgifterna på grund av utbildnings- och avgångsbidragsfonden (förslagsanslag)588 0003 496 000
81.Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde830 780 0004 939 594 000
01.Avlöningar till nationella experter inom Europeiska unionen (förslagsanslag)1 177 0006 998 000
02.Vissa andra löner och beslut som gäller villkor i tjänsteförhållande (förslagsanslag)168 000999 000
22.Utvecklande av verksamheten vid nettobudgeterade ämbetsverk (fast anslag)1 750 00010 405 000
23.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)820 000 0004 875 499 000
24.Mervärdesskatteutgifter för utvecklingssamarbete och närområdessamarbete (förslagsanslag)7 500 00044 593 000
95.På lag eller förordning grundade utgifter för vilka särskilt anslag icke ingår i budgeten (förslagsanslag)17 000101 000
96.Oförutsedda utgifter (fast anslag)168 000999 000
82.Ersättningar till fonder och finansiella institut7 038 00041 846 000
41.Ersättningar för borgen till pensionskassan Tuki (förslagsanslag)2 782 00016 541 000
44.Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)4 256 00025 305 000
84.Internationella finansiella bidrag253 0001 504 000
66.Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag)253 0001 504 000
90.Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen1 348 000 0008 014 844 000
66.Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)1 348 000 0008 014 844 000
99.Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde60 965 000362 481 000
51.Utgifter för metallmynt (förslagsanslag)56 700 000337 123 000
63.På grund av befrielse från skatt återbetalda skatter (förslagsanslag)3 700 00021 999 000
95.Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)60 000357 000
96.Ersättande av Centralens för förvaltningsutveckling fastighetsutgifter (reservationsanslag 2 år)505 0003 003 000
 
Huvudtitel 29
29.UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE5 466 390 00032 501 679 000
01.Undervisningsministeriet91 584 000544 534 000
10.Drift och underhåll av vissa statliga fastigheter (reservationsanslag 3 år)1 200 0007 135 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)19 413 000115 424 000
22.Utvecklingsverksamhet (reservationsanslag 3 år)4 645 00027 618 000
26.Vissa kopierings- och dispositionsrättsersättningar (fast anslag)4 880 00029 015 000
50.Vissa understöd (fast anslag)503 0002 991 000
62.Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)60 943 000362 351 000
05.Kyrkliga ärenden2 052 00012 201 000
21.Ortodoxa kyrkostyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 665 0009 900 000
50.Vissa understöd (fast anslag)387 0002 301 000
07.Utbildningsstyrelsen18 136 000107 832 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)18 136 000107 832 000
08.Internationellt samarbete15 536 00092 373 000
22.Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år)751 0004 465 000
25.Internationellt kulturellt samarbete (reservationsanslag 2 år)7 327 00043 564 000
50.Vissa understöd (fast anslag)4 962 00029 503 000
66.Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)2 496 00014 841 000
10.Undervisning och forskning vid universitet1 187 009 0007 057 635 000
21.Universitetens omkostnader (reservationsanslag 3 år)1 088 983 0006 474 799 000
22.Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år)22 843 000135 818 000
23.Omkostnader för centret för internationellt personutbyte (reservationsanslag 2 år)7 703 00045 800 000
24.Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år)67 144 000399 220 000
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)336 0001 998 000
20.Yrkeshögskoleundervisning329 311 0001 957 994 000
22.Yrkeshögskoleväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år)4 886 00029 051 000
25.Utvecklande av yrkeshögskolorna (reservationsanslag 2 år)4 579 00027 225 000
30.Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag)319 846 0001 901 718 000
40.Allmänbildande utbildning1 713 146 00010 185 904 000
21.Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)39 200 000233 073 000
25.Utvecklande av den allmänbildande utbildningen (reservationsanslag 2 år)1 703 00010 126 000
30.Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag)1 592 549 0009 468 866 000
34.Statsandel för de allmänbildande läroanstalternas och yrkesläroanstalternas samt yrkeshögskolornas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år)65 550 000389 743 000
35.Slutrater av statsandelar för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)13 623 00080 999 000
51.Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)521 0003 098 000
60.Yrkesutbildning511 178 0003 039 326 000
21.Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)28 100 000167 075 000
24.Inlärning i arbetet och praktikverksamhet (reservationsanslag 2 år)3 027 00017 998 000
25.Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år)1 899 00011 291 000
30.Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag)374 028 0002 223 870 000
31.Statsandel för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)88 449 000525 894 000
35.Slutrater av statsandelar för yrkesutbildning (förslagsanslag)13 455 00080 000 000
37.Statsunderstöd för fastighetsanskaffningar (reservationsanslag 3 år)570 0003 389 000
87.Anskaffning av fastigheter (reservationsanslag 3 år)1 650 0009 810 000
69.Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt bildningsarbete297 315 0001 767 755 000
21.Omkostnader för Utbildningscentret för undervisningssektorn (reservationsanslag 2 år)336 0001 998 000
22.Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år)13 657 00081 201 000
25.Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år)3 253 00019 341 000
30.Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader (förslagsanslag)72 008 000428 140 000
31.Statsandelar och statsunderstöd för yrkesinriktad tillläggsutbildning (förslagsanslag)96 237 000572 199 000
32.Statsunderstöd för ordnande av yrkesinriktad vuxenutbildning (fast anslag)20 319 000120 811 000
33.Yrkesinriktad tilläggsutbildning (reservationsanslag 2 år)3 397 00020 198 000
35.Slutrater för vuxenutbildning (förslagsanslag)6 391 00037 999 000
50.Statsandelar för folkhögskolornas driftskostnader (förslagsanslag)44 045 000261 880 000
51.Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag)14 565 00086 600 000
52.Statsandel och -understöd för vuxenutbildningens anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år)1 009 0005 999 000
53.Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)7 289 00043 338 000
55.Statsandel för studiecentralers driftskostnader (förslagsanslag)11 635 00069 179 000
56.Statsandel för sommaruniversitets driftskostnader (förslagsanslag)3 174 00018 872 000
70.Studiestöd704 300 0004 187 578 000
22.Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)560 0003 330 000
52.Statsgaranti och räntestöd för studielån (förslagsanslag)23 546 000139 998 000
55.Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)632 400 0003 760 080 000
56.Studiepenning för vuxenstudier (förslagsanslag)5 046 00030 002 000
57.Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag)15 250 00090 672 000
58.Understöd för ersättning av kostnader för lokaler (fast anslag)1 261 0007 498 000
59.Stöd för skolresor för studerande i gymnasier och yrkesläroanstalter (förslagsanslag)26 237 000155 998 000
88.Vetenskap189 233 0001 125 128 000
21.Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)26 131 000155 368 000
22.Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)12 780 00075 986 000
23.Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)2 509 00014 918 000
24.Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 251 0007 438 000
25.Utarbetande och anskaffning av vissa verk (reservationsanslag 2 år)400 0002 378 000
50.Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år)59 701 000354 966 000
53.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag)76 189 000452 999 000
54.Vissa understöd (fast anslag)1 123 0006 677 000
66.Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)9 149 00054 397 000
90.Konst och kultur303 248 0001 803 031 000
21.Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år)1 347 0008 009 000
22.Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år)15 641 00092 997 000
23.Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)2 376 00014 127 000
24.Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)14 705 00087 432 000
25.Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)4 669 00027 761 000
26.Finlands filmarkivs omkostnader (reservationsanslag 2 år)2 833 00016 844 000
27.Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 2 år)504 0002 997 000
30.Statsandelar och -understöd för de allmänna bibliotekens driftskostnader (förslagsanslag)6 470 00038 469 000
31.Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag)4 331 00025 751 000
32.Statsandelar och -understöd för museer (förslagsanslag)2 015 00011 981 000
33.Statsandelar och -understöd för kulturverksamhet i kommunerna (förslagsanslag)622 0003 698 000
34.Statsandelar för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (förslagsanslag)6 000 00035 674 000
35.Slutraterna för statsandelar för kulturverksamhet (förslagsanslag)1 615 0009 602 000
40.Ersättning till Suomenlinnan Liikenne Oy (förslagsanslag)252 0001 498 000
50.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)3 076 00018 289 000
51.Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)1 636 0009 727 000
52.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag)220 327 0001 310 005 000
53.Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)12 070 00071 765 000
70.Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år)639 0003 799 000
72.Utökning av Statens konstmuseums samlingar (reservationsanslag 3 år)589 0003 502 000
75.Ombyggnad och husbyggen (reservationsanslag 3 år)1 514 0009 002 000
95.Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag)17 000101 000
98.Idrottsverksamhet82 867 000492 705 000
50.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för stödjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag)81 828 000486 527 000
52.Statsandel till idrottsutbildningscentrer (fast anslag)1 039 0006 178 000
99.Ungdomsarbete21 475 000127 685 000
50.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för stödjande av ungdomsfostringsarbete (förslagsanslag)20 368 000121 103 000
51.Utvecklande av ungas verkstadsverksamhet och förebyggande drogarbete (reservationsanslag 2 år)1 107 0006 582 000
 
Huvudtitel 30
30.JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 466 287 00014 663 877 000
01.Jord- och skogsbruksministeriet28 425 000169 007 000
21.Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)22 650 000134 671 000
22.Utvecklande av datasystem (reservationsanslag 2 år)2 186 00012 997 000
41.Vissa ersättningar (förslagsanslag)2 075 00012 337 000
47.Främjande av växtförädlingsverksamheten (förslagsanslag)673 0004 001 000
48.Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 2 år)841 0005 000 000
02.Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral2 425 00014 418 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)2 425 00014 418 000
03.Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska ansvarsnämnden596 0003 544 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)596 0003 544 000
04.Övriga utgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde12 406 00073 763 000
25.Veterinärvård (förslagsanslag)1 261 0007 498 000
26.Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)2 068 00012 296 000
27.Samarbetsforskning (reservationsanslag 3 år)6 537 00038 867 000
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)2 540 00015 102 000
05.Landsbygdsverket16 127 00095 887 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)16 127 00095 887 000
12.Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen1 755 639 00010 438 555 000
41.Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)588 490 0003 499 003 000
43.EU-inkomststöd (förslagsanslag)443 076 0002 634 410 000
44.Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år)3 400 00020 215 000
45.Miljöstöd för jordbruket (reservationsanslag 2 år)298 000 0001 771 828 000
46.Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)422 673 0002 513 100 000
13.Marknadsföring av jordbruksprodukter och balansering av produktionen152 285 000905 445 000
42.Avträdelseersättning (förslagsanslag)66 700 000396 580 000
43.Utveckling av marknadsföring och produktion (reservationsanslag 2 år)4 642 00027 600 000
44.Utveckling av kvalitetssystem (reservationsanslag 3 år)1 513 0008 996 000
47.Stöd för nedläggning av jordbruksproduktion och stöd för beskogning av åker (reservationsanslag 2 år)77 110 000458 475 000
48.Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen (förslagsanslag)170 0001 011 000
60.Överföring till interventionsfonden (fast anslag)2 150 00012 783 000
14.Utvecklande av gårdsbrukets struktur och landsbygden137 455 000817 270 000
49.Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)26 910 000160 000 000
61.Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbrukets deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)43 558 000258 984 000
62.Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)64 184 000381 621 000
63.Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år)2 803 00016 666 000
15.Övriga utgifter för jordbruket20 956 000124 599 000
40.Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)11 168 00066 402 000
44.Hästskötselns främjande med medel som inflyter genom vadhållning vid travtävlingar (förslagsanslag)5 466 00032 499 000
45.Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag)4 322 00025 697 000
21.Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi30 204 000179 585 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)29 685 000176 499 000
22.Kontroll av bekämpningsmedel (förslagsanslag)401 0002 384 000
74.Husbyggen (reservationsanslag 3 år)101 000601 000
77.Jord- och vattenbyggnadsarbeten (reservationsanslag 3 år)17 000101 000
31.Främjande och övervakning av skogsbruket102 933 000612 012 000
24.Vissa samhälleliga serviceuppgifter och stöd för allmänna flottledsarbeten (reservationsanslag 3 år)5 363 00031 887 000
25.Fröförsörjning i fråga om skogsträd (fast anslag)925 0005 500 000
42.Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (fast anslag)43 100 000256 261 000
43.Vissa ersättningar (förslagsanslag)286 0001 700 000
44.Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)46 000 000273 504 000
45.Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)4 205 00025 002 000
50.Vissa statsbidrag för skogsbruket (fast anslag)2 718 00016 160 000
83.Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år)336 0001 998 000
32.Skogsforskningsinstitutet36 290 000215 771 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)35 694 000212 227 000
74.Husbyggen (reservationsanslag 3 år)420 0002 497 000
77.Grundlig förbättring av skog (reservationsanslag 3 år)109 000648 000
87.Anskaffning av mark (reservationsanslag 3 år)67 000398 000
41.Fiskeri-, vilt- och renhushållning39 855 000236 967 000
25.Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 2 år)2 018 00011 998 000
41.Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (förslagsanslag)4 354 00025 888 000
42.Ersättning för rovdjurs och sälars skadegörelse (reservationsanslag 2 år)2 859 00016 999 000
43.Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)1 564 0009 299 000
50.Främjande av jakten och jaktvården (reservationsanslag 2 år)6 973 00041 460 000
51.Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år)4 848 00028 825 000
52.Avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv och spöfiskeavgifter (förslagsanslag)1 968 00011 701 000
62.Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)14 514 00086 296 000
77.Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år)757 0004 501 000
42.Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet15 661 00093 116 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)14 124 00083 977 000
24.Kontraktsodling av värdefisk (reservationsanslag 3 år)1 117 0006 641 000
74.Ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer (reservationsanslag 3 år)420 0002 497 000
51.Nyttjande och vård av vattentillgångarna25 697 000152 787 000
22.Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 2 år)5 128 00030 490 000
30.Räntestöd för byggande av vatten- och avloppsanläggningar (förslagsanslag)2 489 00014 799 000
31.Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (reservationsanslag 3 år)4 205 00025 002 000
43.Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag)420 0002 497 000
77.Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten (reservationsanslag 3 år)13 455 00080 000 000
61.Lantmäteriverket47 970 000285 217 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)45 111 000268 218 000
80.Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)2 859 00016 999 000
62.Geodetiska institutet2 929 00017 415 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)2 929 00017 415 000
71.Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel17 455 000103 783 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)15 605 00092 783 000
28.Vaccin och serum (förslagsanslag)1 850 00011 000 000
72.Livsmedelsverket9 103 00054 124 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)4 785 00028 450 000
22.Omkostnader för köttbesiktningsverksamheten (reservationsanslag 2 år)4 318 00025 674 000
73.Kontrollcentralen för växtproduktion11 688 00069 494 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)11 688 00069 494 000
74.Centralen för utsädespotatis188 0001 118 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)121 000719 000
22.Utgifter för forskning och exportfrämjande (reservationsanslag 2 år)67 000398 000
 
Huvudtitel 31
31.KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 311 728 0007 799 181 000
01.Kommunikationsministeriet22 429 000133 357 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)13 397 00079 655 000
22.Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)9 032 00053 702 000
24.Vägförvaltningen735 322 0004 372 026 000
21.Basväghållningen (reservationsanslag 2 år)603 563 0003 588 623 000
77.Utvecklande av vägnätet (reservationsanslag 2 år)59 866 000355 947 000
78.Byggande av vägen Lojo—Lojoåsen (förslagsanslag)10 000 00059 457 000
79.Efterfinansierings- och totalfinansieringsprojekt gällande vägnätet (reservationsanslag 3 år)38 347 000228 001 000
87.Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt lagen om allmänna vägar (förslagsanslag)23 546 000139 998 000
25.Statsbidrag för väghållningen10 100 00060 052 000
50.Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)10 100 00060 052 000
30.Sjöfartsverket23 890 000142 043 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)11 041 00065 647 000
70.Anskaffning av fartyg (reservationsanslag 3 år)10 259 00060 997 000
77.Utvecklande av farledsnätet (reservationsanslag 3 år)2 523 00015 001 000
87.Anskaffning av mark- och vattenområden (förslagsanslag)67 000398 000
32.Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik56 713 000337 200 000
40.Stödjande av anskaffningar av lastfartyg (förslagsanslag)959 0005 702 000
41.Tryggande av konkurrensförutsättningarna för lastfartyg samt passagerarfartyg i trafik mellan tredje länder vilka är upptagna i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart (förslagsanslag)40 954 000243 501 000
42.Tryggande av konkurrensförutsättningarna för passagerarfartyg och passagerar-bilfärjor i utrikesfart (förslagsanslag)13 841 00082 295 000
44.Understödjande av skärgårdstrafik (reservationsanslag 2 år)286 0001 700 000
50.Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag)673 0004 001 000
40.Banförvaltningscentralen330 577 0001 965 522 000
21.Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år)230 171 0001 368 535 000
77.Utvecklande av bannätet (reservationsanslag 2 år)43 029 000255 839 000
78.Vissa banprojekt (förslagsanslag)34 000 000202 155 000
79.Byggande av radionät (reservationsanslag 3 år)22 200 000131 995 000
87.Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (förslagsanslag)1 177 0006 998 000
52.Ersättningar och statsbidrag till lufttrafiken5 415 00032 196 000
41.Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (fast anslag)840 0004 994 000
43.Ersättning till Luftfartsverket för beredskapsuppgifter (fast anslag)4 575 00027 202 000
60.Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik79 721 000474 000 000
42.Statsunderstöd för utbildning (fast anslag)841 0005 000 000
63.Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)78 880 000468 999 000
72.Ersättningar och understöd för kommunikation12 614 00074 999 000
42.Understödjande av tidningspressen (fast anslag)12 614 00074 999 000
80.Meteorologiska institutet26 510 000157 621 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)26 510 000157 621 000
81.Havsforskningsinstitutet7 150 00042 512 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)7 150 00042 512 000
99.Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde1 287 0007 652 000
40.Vissa statsunderstöd (fast anslag)782 0004 650 000
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)505 0003 003 000
 
Huvudtitel 32
32.HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE874 887 0005 201 842 000
10.Förvaltning111 813 000664 810 000
21.Handels- och industriministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)22 362 000132 958 000
22.Arbetskrafts- och näringscentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)68 577 000407 740 000
24.Forsknings- och utredningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)5 628 00033 463 000
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)7 633 00045 384 000
92.Ersättning till statens kärnavfallshanteringsfond (förslagsanslag)7 603 00045 205 000
95.Jordägarnas andel av gamla utmålsavgifter (förslagsanslag)10 00059 000
20.Teknologipolitik499 175 0002 967 960 000
21.Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)37 850 000225 046 000
22.Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)64 095 000381 092 000
23.Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)9 408 00055 937 000
25.Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 866 00022 986 000
26.Teknologiska utvecklingscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)24 051 000143 001 000
27.Forsknings- och utvecklingsverksamhet (förslagsanslag)133 885 000796 044 000
28.Utrednings- och utvecklingsutgifter för projekt- och programverksamhet (reservationsanslag 2 år)11 996 00071 325 000
40.Bidrag till teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag)135 317 000804 558 000
41.Främjande av uppfinnings-, kvalitets- och standardiseringsverksamhet (reservationsanslag 3 år)5 656 00033 629 000
70.Geologiska forskningscentralens fartygsanskaffning (förslagsanslag)253 0001 504 000
83.Lån för teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag)72 798 000432 837 000
30.Företagspolitik168 563 0001 002 230 000
21.Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 177 0006 998 000
41.Verksamhetsstöd till Finnvera Abp (fast anslag)336 0001 998 000
42.Räntestöd till Finnvera Abp (förslagsanslag)23 452 000139 439 000
43.Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)10 428 00062 002 000
44.Regionalt transportstöd (förslagsanslag)3 364 00020 001 000
45.Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)16 147 00096 006 000
46.Understöd för tryggande av varvsindustrins konkurrensförutsättningar (reservationsanslag 3 år)17 660 000105 002 000
47.Statsundestöd för utvecklingsservice och för vissa samfund i branschen (reservationsanslag 3 år)3 561 00021 173 000
48.Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)9 000 00053 512 000
49.Räntestöd för krediter som beviljas av Finlands Exportkredit Ab (förslagsanslag)1 700 00010 108 000
50.Räntestöd för små och medelstora företags investeringar (förslagsanslag)33 000196 000
60.Överföringar till statsgarantifonden (förslagsanslag)17 000101 000
62.Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)81 688 000485 695 000
40.Konsument- och konkurrenspolitik16 963 000100 857 000
21.Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)5 530 00032 880 000
22.Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 765 00010 494 000
24.Konsumentklagonämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 313 0007 807 000
26.Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)4 571 00027 178 000
31.Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (förslagsanslag)3 111 00018 497 000
50.Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)673 0004 001 000
50.Internationaliseringspolitik57 127 000339 662 000
21.Omkostnader för Centralen för turistfämjande (reservationsanslag 2 år)16 081 00095 613 000
40.Företags internationalisering branschvis (förslagsanslag)17 500 000104 050 000
41.Understöd till organisationer som främjar utrikeshandeln och till Finpro rf (fast anslag)23 546 000139 998 000
60.Energipolitik19 864 000118 106 000
21.Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)206 0001 225 000
27.Främjande av energisparande och användning av förnybar energi samt energiinformation (reservationsanslag 2 år)3 407 00020 257 000
40.Energistöd (förslagsanslag)16 146 00096 000 000
45.Räntestöd för energiinvesteringar (förslagsanslag)55 000327 000
50.Vissa understöd för energiekonomin (reservationsanslag 3 år)50 000297 000
70.Ägarpolitik1 382 0008 217 000
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)1 382 0008 217 000
 
Huvudtitel 33
33.SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE8 003 969 00047 589 439 000
01.Social- och hälsovårdsministeriet50 905 000302 667 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)32 046 000190 537 000
62.Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)2 796 00016 624 000
63.Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)8 410 00050 004 000
64.Främjande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik samt byggande av behövlig infrastruktur (reservationsanslag 3 år)3 364 00020 001 000
67.Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)4 289 00025 501 000
02.Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården22 980 000136 633 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)22 980 000136 633 000
03.Arbetslöshetsnämnden1 697 00010 090 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 697 00010 090 000
04.Prövningsnämnden1 552 0009 228 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 552 0009 228 000
06.Rättsskyddscentralen för hälsovården3 860 00022 951 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)2 260 00013 437 000
26.Utgifter för sinnesundersökningar (förslagsanslag)1 600 0009 513 000
07.Institutet för arbetshygien34 320 000204 057 000
50.Statsbidrag för utgifterna vid Institutet för arbetshygien (reservationsanslag 2 år)34 320 000204 057 000
08.Folkhälsoinstitutet33 929 000201 733 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)27 745 000164 964 000
26.Anskaffning av vaccin (förslagsanslag)6 184 00036 768 000
09.Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral4 377 00026 024 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)4 377 00026 024 000
10.Strålsäkerhetscentralen10 417 00061 937 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)10 417 00061 937 000
11.Läkemedelsverket1 333 0007 926 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 333 0007 926 000
12.Statens skolhem588 0003 496 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)588 0003 496 000
13.Arbetarskyddets distriktsförvaltning20 730 000123 255 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)20 730 000123 255 000
14.Statens sinnessjukhus607 0003 609 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)607 0003 609 000
15.Utjämning av familjekostnader1 368 000 0008 133 759 000
51.Moderskapsunderstöd (förslagsanslag)9 900 00058 863 000
52.Barnbidrag (förslagsanslag)1 358 100 0008 074 896 000
16.Allmän familjepension42 000 000249 721 000
50.Allmän familjepension (förslagsanslag)42 000 000249 721 000
17.Utkomstskydd för arbetslösa578 000 0003 436 632 000
50.Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag)530 000 0003 151 237 000
51.Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag)40 000 000237 829 000
53.Statsandel till utkomstskydd för arbetslösa som idkar frivilliga studier (förslagsanslag)2 000 00011 891 000
54.Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)6 000 00035 674 000
18.Sjukförsäkring670 500 0003 986 612 000
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)670 500 0003 986 612 000
19.Pensionsförsäkring1 477 575 0008 785 262 000
50.Statens andel i sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)31 000 000184 318 000
51.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)396 000 0002 354 509 000
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)56 000 000332 961 000
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag)994 575 0005 913 474 000
20.Olycksfallsförsäkring12 500 00074 322 000
53.Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)12 500 00074 322 000
21.Frontveteranpensioner116 000 000689 705 000
52.Frontmannapensioner och bostadsbidrag (förslagsanslag)116 000 000689 705 000
22.Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för rehalibitering263 293 0001 565 469 000
50.Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)260 400 0001 548 268 000
56.Statsbidrag för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)2 523 00015 001 000
57.Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)202 0001 201 000
59.Statsbidrag för frontveteranernas rehabilitering (reservationsanslag 2 år)168 000999 000
23.Annat skydd för personer som lidit skada av krigen3 280 00019 502 000
30.Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)3 280 00019 502 000
28.Annat utkomstskydd10 900 00064 808 000
50.Militärunderstöd (förslagsanslag)10 900 00064 808 000
32.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård2 716 296 00016 150 363 000
30.Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskostnader (förslagsanslag)2 514 630 00014 951 311 000
31.Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdsservicens anläggningskostnader (förslagsanslag)26 600 000158 156 000
32.Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskningsverksamhet enligt lagen om specialiserad sjukvård (fast anslag)56 747 000337 402 000
33.Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag)74 170 000440 995 000
34.Statlig ersättning till kommunerna för kostnaderna för patienter som sinnesundersöks och patientöverföringar (förslagsanslag)2 370 00014 091 000
35.Statlig ersättning till utgifter för utjämning av höga kostnader inom barnskyddet (fast anslag)31 209 000185 560 000
38.Statsunderstöd till kommunerna för vård av narkomaner (reservationsanslag 2 år)7 570 00045 009 000
39.Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscenter inom det sociala området (fast anslag)3 000 00017 837 000
33.Vissa utgifter inom social- och hälsovården5 700 00033 891 000
63.Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)5 700 00033 891 000
53.Hälsofrämjande verksamhet och hälsoövervakning9 345 00055 563 000
23.Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)1 100 0006 540 000
24.Övervakning av smittsamma sjukdomar (förslagsanslag)1 100 0006 540 000
50.Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 2 år)7 145 00042 482 000
57.Semesterverksamhet186 000 0001 105 906 000
40.Statlig ersättning för kostnaderna för semesteravbytare för lantbruksföretagare (förslagsanslag)171 600 0001 020 287 000
50.Statlig ersättning till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och kommunerna för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare (förslagsanslag)14 400 00085 619 000
92.Användningen av avkastningen av Penningautomatföreningens verksamhet357 285 0002 124 320 000
50.Understöd till samfund och stiftelser för främjande av hälsa och socialt välbefinnande (förslagsanslag)259 500 0001 542 917 000
55.Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år)59 707 000355 002 000
58.Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)2 450 00014 567 000
59.Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)35 628 000211 834 000
 
Huvudtitel 34
34.ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 975 193 00011 743 964 000
01.Arbetsförvaltningen34 016 000202 250 000
21.Arbetsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)21 651 000128 731 000
22.Arbetskraftsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)744 0004 424 000
23.Fullföljande av arbetslivsprogrammen (reservationsanslag 3 år)10 091 00059 998 000
67.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)1 530 0009 097 000
05.Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program181 183 0001 077 265 000
61.Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)106 503 000633 238 000
62.Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)74 680 000444 027 000
06.Arbetskraftspolitiken1 673 008 0009 947 254 000
02.Lönebaserat sysselsättningsstöd till statsförvaltningen (förslagsanslag)34 983 000207 999 000
21.Omkostnader inom arbetskraftsärendenas lokalförvaltning (reservationsanslag 2 år)117 432 000698 219 000
22.Statlig finansiering för kommunernas, Folkpensionsanstaltens och arbetsförvaltningens samservice (reservationsanslag 2 år)8 000 00047 566 000
25.Särskilda utgifter för arbetskraftsservicen (förslagsanslag)11 571 00068 798 000
27.Anskaffning av orienterande arbetskraftsutbildning och arbetskraftsservice (förslagsanslag)42 762 000254 251 000
29.Anskaffning av yrkesinriktad arbetskraftsutbildning (förslagsanslag)121 771 000724 017 000
30.Lönebaserat sysselsättningsstöd till kommuner och samkommuner (förslagsanslag)88 523 000526 334 000
31.Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)19 375 000115 199 000
50.Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (förslagsanslag)108 331 000644 107 000
52.Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)948 046 0005 636 826 000
63.Statsunderstöd för lindrande av arbetslösheten (förslagsanslag)148 836 000884 939 000
64.Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)5 045 00029 996 000
65.Rörlighetsunderstöd (förslagsanslag)2 523 00015 001 000
77.Investeringsutgifter för tryggande av sysselsättningen (förslagsanslag)15 810 00094 002 000
07.Flykting- och migrationsärenden60 782 000361 393 000
21.Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)6 627 00039 402 000
30.Statlig ersättning till kommunerna för särkilda kostnader för utkomststöd till personer som flyttar till Finland och för social- och hälsovård som ges dem (förslagsanslag)11 302 00067 199 000
31.Åtgärder mot diskriminering (reservationsanslag 3 år)100 000595 000
63.Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)42 753 000254 198 000
99.Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde26 204 000155 802 000
23.Civiltjänst (förslagsanslag)3 574 00021 250 000
50.Lönegaranti (förslagsanslag)21 864 000129 997 000
51.Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)766 0004 554 000
 
Huvudtitel 35
35.MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE620 492 0003 689 278 000
01.Miljöministeriet19 009 000113 022 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)19 009 000113 022 000
10.Miljövård20 353 000121 013 000
27.Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag)1 682 00010 001 000
60.Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år)1 261 0007 498 000
63.Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år)5 273 00031 352 000
64.Räntestöd för miljövårdsinvesteringar (förslagsanslag)353 0002 099 000
65.Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år)2 102 00012 498 000
67.Främjande av miljösamarbete i länder i Finlands närområden (reservationsanslag 3 år)2 018 00011 998 000
77.Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år)7 664 00045 568 000
20.Samhällen, användning av områden och naturvård47 321 000281 358 000
22.Skötsel och underhåll av naturskyddsområdena (reservationsanslag 3 år)15 218 00090 482 000
37.Understöd för planläggning i kommuner och styrning av markanvändningen (reservationsanslag 3 år)1 261 0007 498 000
44.Ersättningar enligt forsskyddslagen (förslagsanslag)336 0001 998 000
63.Vissa ersättningar i samband med naturvården (reservationsanslag 3 år)11 605 00069 000 000
64.Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år)1 241 0007 379 000
74.Husbyggnadsarbeten inom naturskyddsområdena (reservationsanslag 3 år)505 0003 003 000
87.Anskaffning av naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)17 155 000101 999 000
30.Främjande av boendet415 482 0002 470 344 000
54.Bostadsbidrag (förslagsanslag)415 482 0002 470 344 000
60.Överföring till statens bostadsfond
40.De regionala miljöcentralerna58 438 000347 457 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)58 438 000347 457 000
50.Miljötillståndsverken4 740 00028 183 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)4 740 00028 183 000
60.Finlands miljöcentral22 425 000133 333 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)22 425 000133 333 000
70.Statens bostadsfond7 804 00046 400 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)4 304 00025 590 000
26.Ersättning för skötsel av bostads- och räntestödslån (fast anslag)3 500 00020 810 000
99.Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde24 920 000148 168 000
22.Utveckling och planering (reservationsanslag 2 år)8 914 00053 000 000
24.Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)4 506 00026 791 000
26.Vissa ersättningar (reservationsanslag 2 år)740 0004 400 000
62.Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)6 900 00041 026 000
63.EU:s miljöfonds deltagande i naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år)2 523 00015 001 000
65.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)1 337 0007 949 000
 
Huvudtitel 36
36.RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN3 743 000 00022 254 867 000
01.Ränta på skulden i euro3 135 000 00018 639 864 000
90.Ränta på skulden i euro (förslagsanslag)3 135 000 00018 639 864 000
03.Ränta på skulden i utländsk valuta591 000 0003 513 926 000
90.Räntan på skulden i utländsk valuta (förslagsanslag)591 000 0003 513 926 000
09.Övriga utgifter för statsskulden17 000 000101 077 000
21.Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)17 000 000101 077 000
 
Huvudtitel 37
37.MINSKNING AV STATSSKULDEN678 000 0004 031 205 000
01.Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering678 000 0004 031 205 000
94.Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag)678 000 0004 031 205 000

Anslagens totalbelopp:

35 259 895 000 €
209 645 815 000 mk