Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2002 (RP 199/2002 rd)
      Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2002

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen avlåts en proposition som kompletterar den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2002 (RP 199/2002 rd). Regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2002 avläts till riksdagen den 18 oktober 2002. Finansutskottet har ännu inte avgett sitt betänkande om propositionen.

Inkomstposterna ökar med 46 miljoner euro, vilket föranleds av de aktieförsäljningar som genomförts efter det att den andra tillläggsbudgeten avläts till riksdagen. Till anslagen, utan minskning av statsskulden, föreslås ett tillägg av 5,7 miljoner euro. Största delen av tillägget, dvs. 5,5 miljoner euro, beror på den nya kalkylen över de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare. Efterfrågan på statsborgen för ägarbostadslån har innevarande år varit exceptionellt livlig och risken är därför att fullmakten att ställa borgen inte räcker till. Det föreslås att fullmakten gällande borgensansvar höjs med 30 miljoner euro. Närmare hälften av borgensförbindelserna gäller 30-åriga eller yngre låntagare. Till nettoamorteringarna på statsskulden föreslås ett tillägg av 40,3 miljoner euro.

Efter godkännandet av denna kompletterande tilläggsbudgetproposition kommer de budgeterade
beloppen för statens inkomstposter och anslag att vara följande:
 InkomstposterAnslag
(utan minskning av skulden)
Minskning av statsskulden
 
    
Ordinarie statsbudgeten35 326 018 00034 882 108 000443 900 000
Tilläggsbudgetarna935 242 000358 623 000576 629 000
Sammanlagt36 261 260 00035 240 731 0001 020 529 000

De av riksdagen godkända och under behandling varande samt nu beräknade ändringarna i
inkomstposterna fördelar sig på de olika avdelningarna som följer:
  Den godkända
statsbudgeten
(statsbudgeten+
tilläggsbudgeten)
Regeringens proposition
om en andra tilläggsbudget
KompletteringspropositionSammanlagt
 Avdelning 
      
11.Skatter och inkomster av
skattenatur
30 387 550 000-531 780 000-29 855 770 000
12.Inkomster av blandad natur4 279 982 000818 764 00046 000 0005 144 746 000
13.Ränteinkomster och
intäktsföring av vinst
1 089 964 00037 236 000-1 127 200 000
15.Lån133 544 000--133 544 000
Sammanlagt35 891 040 000324 220 00046 000 00036 261 260 000

De av riksdagen godkända och under behandling varande samt nu föreslagna ändringarna i
anslagen fördelar sig på de olika huvudtitlarna som följer:
  Den godkända
statsbudgeten
(statsbudgeten+
tilläggsbudgeten)
Regeringens proposition
om en andra tilläggsbudget
KompletteringspropositionSammanlagt
 Huvudtitel 
      
21.Republikens President6 412 000--6 412 000
22.Riksdagen88 071 000--88 071 000
23.Statsrådet36 939 000100 000-37 039 000
24.Utrikesministeriets
förvaltningsområde
715 311 00025 000-715 336 000
25.Justitieministeriets
förvaltningsområde
566 307 0006 190 000-572 497 000
26.Inrikesministeriets
förvaltningsområde
1 327 895 0009 509 000-1 337 404 000
27.Försvarsministeriets
förvaltningsområde
1 722 425 000--1 722 425 000
28.Finansministeriets
förvaltningsområde
5 691 715 000-55 363 000207 0005 636 559 000
29.Undervisningsministeriets förvaltningsområde5 504 614 00012 954 000-5 517 568 000
30.Jord- och skogsbruks-
ministeriets förvaltningsområde
2 486 809 0009 399 000-2 496 208 000
31.Kommunikations-
ministeriets förvaltningsområde
1 354 288 00043 268 000-1 397 556 000
32.Handels- och industri-
ministeriets förvaltningsområde
889 615 000163 809 000-1 053 424 000
33.Social- och hälsovårds-
ministeriets förvaltningsområde
8 192 163 0009 600 0005 500 0008 207 263 000
34.Arbetsministeriets
förvaltningsområde
2 165 127 000-6 767 000-2 158 360 000
35.Miljöministeriets
förvaltningsområde
623 609 0001 000 000-624 609 000
36.Räntor på statsskulden3 767 000 000-97 000 000-3 670 000 000
Sammanlagt (exkl. minskning
av statsskulden)
35 138 300 00096 724 0005 707 00035 240 731 000
      
37.Minskning av statsskulden752 720 000227 516 00040 293 0001 020 529 000
Sammanlagt35 891 020 000324 240 00046 000 00036 261 260 000