Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2002
   Allmän motivering
        Skatteinkomstposter
        Kalkyler som gäller övriga inkomster
        Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen
        Utgifter för metallmynt
        Studiestöd
        Tippnings- och penninglotterivinstmedel
        Utvecklande av näringsverksamheten på landsbygden
        Främjande av skogsbruket
        Utvecklandet av trafiknäten
        Ägarpolitik
        Företagspolitik
        Garantibelopp till Folkpensionsanstalten
        Arbetslöshetsutgifter
        Naturvård
        Statsskulden
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2002

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen avlåts regeringens proposition till en andra tilläggsbudget för 2002.

Den totalekonomiska utvecklingen detta år motsvarar i stora drag den bedömning som gjordes i november 2001 som grund för den proposition som kompletterar budgeten för 2002. Trots den långsamma ekonomiska tillväxten håller sysselsättningsläget på att utvecklas något mera positivt än väntat.

I tilläggsbudgetpropositionen höjs inkomstposterna med ett nettobelopp på 324 miljoner euro. I propositionen ingår tillägg till anslagen till ett nettobelopp av sammanlagt 97 miljoner euro utan amorteringar på statsskulden. Tilläggsbudgetpropositionen uppvisar ett överskott på 228 miljoner euro.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, milj. euro
 2001200220022002
 BokslutGodkänd budget (budget +
I tilläggsb.)
Regeringens
proposition
Sammanlagt
     
Inkomstposter sammanlagt35 42635 89132436 215
— Inkomst- och förmögenhetsskatt12 14013 017-60512 412
— Övriga skatteinkomster17 22417 3717317 444
— Övriga inkomster6 0615 5038566 359
     
Anslag sammanlagt (utan minskning av statsskulden)33 76535 1389735 235
     
Minskning av statsskulden (huvudtitel 37)2 308753228980
— Nettoamorteringar2 050391228618

Skatteinkomstposter

Skatteinkomstposterna sänks med ett nettobelopp på 532 miljoner euro jämfört med det som tidigare budgeterats. Intäktskalkylen för inkomst- och förmögenhetsskatten sänks med 605 miljoner euro, varav 155 miljoner euro gäller samfundsskatten. Utgående från förhandsuppgifterna om beskattningen verkar den debiterade samfundsskatten för skatteåret 2001 understiga tidigare kalkyler. Sänkningen av intäktskalkylen för förvärvs- och kapitalinkomstskatterna med 450 miljoner euro beror på att kapitalinkomsterna blir mindre än väntat. Som en följd av detta beräknas att 250 miljoner euro vid debiteringsredovisningen för skatteåret 2001 tas ut av staten till förmån för de övriga skattetagarna. Den utdelning som tillämpas på skatteåret 2002 måste antagligen också ändras till förmån för de övriga skattetagarna så, att av staten tas ut uppskattningsvis 200 miljoner euro. Som en följd av de justeringar som utförs på basis av att beskattningen för år 2001 har verkställts torde kommunernas skatteinkomster öka med ca 400 miljoner euro i år jämfört med tidigare beräkningar.

Intäktskalkylen för mervärdesskatten sänks med 114 miljoner euro på basis av det influtna beloppet. Intäkten av överlåtelseskatten beräknas bli 97 miljoner euro mindre än väntat.

På basis av det influtna beloppet höjs intäktskalkylen för källskatten på ränteinkomster med 50 miljoner euro och intäktskalkylen för arvs- och gåvoskatten med 67 miljoner euro. Den accisbelagda konsumtionen av tobaksprodukter och alkoholdrycker har ökat snabbare än väntat detta år, vilket också har märkts i det skattebelopp som influtit. Intäkten av tobaksaccisen beräknas stiga med 54 miljoner euro jämfört med den tidigare kalkylen och accisen på alkoholdrycker med 49 miljoner euro. Intäktskalkylen för bilskatten höjs med 63 miljoner euro på basis av det influtna beloppet.

Kalkyler som gäller övriga inkomster

De övriga inkomsterna beräknas stiga med ett nettobelopp på 856 miljoner euro. Till följd av den aktieförsäljning som gjorts överskrids den tidigare inkomstkalkylen för nettoinkomsterna av aktieförsäljning med 860 miljoner euro. Statens andel av tippnings- och penninglotterivinstmedlen beräknas minska med 41,5 miljoner euro jämfört med vad som tidigare budgeterats. Ränteinkomsterna och intäktsföringen av vinst beräknas öka med 37 miljoner euro.

På basis av de uppgifter som står till förfogande förverkligas inte slutraterna av inkomsterna från EU:s strukturfonders programperiod 1995—1999 till fullt belopp. De inkomster som inte erhålls uppgår i fråga om Europeiska regionala utvecklingsfonden till 15,6 miljoner euro och i fråga om Europeiska socialfonden till 24,3 miljoner euro. Motsvarande uppgifter beträffande de övriga fonderna står inte till förfogande ännu. När det gäller den regionala utvecklingsfondens programperiod 2000—2006 minskas inkomstkalkylen för 2002 med 26 miljoner euro på basis av uppgifterna om utbetalningsansökningarna.

Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen

Överskottet i Europeiska unionens budget för 2001 har beaktats i unionens tilläggsbudgetar för 2002. På basis därav beräknas Finlands finansiella bidrag minska med 170 miljoner euro 2002.

Utgifter för metallmynt

Behovet av euromynt har visat sig vara mindre än den mängd som Finlands Bank har beställt. Staten blir tvungen att återinlösa mynt av Finlands Bank och återkalla tilläggsbeställningen av mynt, och därför ökar utgifterna för metallmynt med 95 miljoner euro.

Studiestöd

Ett tillägg på 11,9 miljoner euro föreslås för statsgaranti och räntestöd för studielån med anledning av att antalet studielån som staten kommer att betala är större än beräknat.

Tippnings- och penninglotterivinstmedel

Det föreslås att de anslag som finansieras med Oy Veikkaus Ab:s vinstmedel minskas med sammanlagt 35,6 miljoner euro till följd av att Veikkaus intäktskalkyl för 2002 minskat. Med anledning härav föreslås att de statsandelar och statsbidrag som skall beviljas för bibliotekens driftskostnader täcks med motsvarande belopp ur allmänna budgetmedel. Dessutom täcks finansieringsunderskottet med s.k. sparmedel som uppkommit av tippningens vinstmedel under tidigare år.

Utvecklande av näringsverksamheten på landsbygden

Fullmakten att bevilja räntestöd för näringsverksamheten på landsbygden föreslås bli höjd med det belopp på 39,1 miljoner euro som inte har använts av bevillningsfullmakten för 2000. Det att anslaget blev oanvänt 2000 föranleddes av att kommissionens behandling av finansieringsrättsakterna blev fördröjd.

Främjande av skogsbruket

För anskaffningen av frö för skogsträd i Norra Finland föreslås ett tilläggsanslag av 8,4 miljoner euro. Den sysselsättande effekten av fröanskaffningen är ca 200 årsverken.

Utvecklandet av trafiknäten

För basväghållningen föreslås 8,4 miljoner euro i extra tilläggsfinansiering och 0,1 miljoner euro för säkerhetsanordningar vid privata flygplatser. Av anslaget för kollektivtrafiken anvisas 0,17 miljoner euro för tryggandet av flygförbindelserna till Nyslott. Sammanlagt 10,1 miljoner euro har bokförts som inkomst i form av EU:s TEN-stöd och en motsvarande ökning av anslaget förslås för forsknings- och utvecklingsverksamhet och fortsatt finansiering av ett vägprojekt som inte är slutfört. Dessutom justeras anslagen för vissa oavslutade väg- och baninvesteringar så att de motsvarar ett ändamålsenligt framskridande inom ramen för godkända kostnadsförslag.

Ägarpolitik

För förvärv av aktier föreslås ett tilläggsanslag av 121 miljoner euro, som skall användas för teckning av aktier vid den aktieemission som Outokumpu Oyj planerar. Genom aktieemissionen stärks bolagets finansiella ställning då det införskaffar hela aktiestocken i AvestaPolarit Oyj Abp. För att stärka aktiekapitalet i Finlands industriinvestering Ab föreslås 42 miljoner euro. För att ägoarrangemangen skall göras möjliga föreslås att statsrådet kunde avstå från aktierna i Edita Abp.

Företagspolitik

Det föreslås att bevillningsfullmakten för lån som omfattas av Finnvera Abp:s specialräntestöd höjs med anledning av att efterfrågan på lån har varit större än beräknat.

Garantibelopp till Folkpensionsanstalten

Med anledning av preciserade utgifts- och inkomstposter föreslås att statens garantibelopp till Folkpensionsanstalten ökas med sammanlagt 39 miljoner euro.

Arbetslöshetsutgifter

Statsandelen till arbetslöshetskassor föreslås bli minskad med 31 miljoner euro och anslaget för grundskyddet enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa ökat med 6,5 miljoner euro med anledning av de preciserade kalkylerna över förmånsutgifter. Det föreslås att fördelningen av anslagen för arbetskraftspolitiken till olika åtgärder ses över på grundval av den utredning av anslagsbehovet som gjorts vid TE-centralerna.

Naturvård

I och med att antalet naturskyddsområden som inrättas på privat mark ökar föreslås ett tilläggsanslag för de ersättningar som betalas till ägarna för ekonomiska förluster.

Statsskulden

Den beräknade räntan på skulden i euro sänks med 65 miljoner euro på grund av en lägre räntenivå än beräknat för den kortfristiga finansieringen och en precisering av planen för låneskötsel. I fråga om ränteutgifterna för statens skuld i utländsk valuta föreslås ett avdrag av 36 miljoner euro, vilket föranleds av att eurons värde har stärkts i förhållande till de valutor i vilka staten har lån i sin skuldportfölj. Det föreslås att nettoamorteringarna på statsskulden ökas med 228 miljoner euro. Tillsammans med den ordinarie budgeten och den första tilläggsbudgeten för 2002 innebär denna tilläggsbudgetproposition att statsskulden amorteras med sammanlagt 618 miljoner euro. För den skuldhantering som sänker de framtida ränteutgifterna har i den ordinarie budgeten och den första tilläggsbudgeten för 2002 budgeterats 362 miljoner euro. Statsskulden uppskattas uppgå till 60,6 miljarder euro i slutet av 2002, vilket är 43,2 % i förhållande till bruttonationalprodukten. Utan inkomsterna från försäljning av egendom skulle statsskuldens förhållande till bruttonationalprodukten vara 48,1 %.

De av riksdagen godkända anslagen för 2002 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen fördelar sig på de olika huvudtitlarna som följer:
  Godkänd budget (budget+
I tilläggsb.)
Regeringens
proposition
Sammanlagt
 Huvudtitel 
     
21.Republikens President6 412 000-6 412 000
22.Riksdagen88 071 000-88 071 000
23.Statsrådet36 939 000100 00037 039 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde715 311 00025 000715 336 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde566 307 0006 190 000572 497 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde1 327 895 0009 509 0001 337 404 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde1 722 425 000-1 722 425 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde5 691 715 000-55 363 0005 636 352 000
29.Undervisningsministeriets förvaltningsområde5 504 614 00012 954 0005 517 568 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde2 486 809 0009 399 0002 496 208 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde1 354 288 00043 268 0001 397 556 000
32.Handels- och industriministeriets förvaltningsområde889 615 000163 809 0001 053 424 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde8 192 163 0009 600 0008 201 763 000
34.Arbetsministeriets förvaltningsområde2 165 127 000-6 767 0002 158 360 000
35.Miljöministeriets förvaltningsområde623 609 0001 000 000624 609 000
36.Räntor på statsskulden3 767 000 000-97 000 0003 670 000 000
Sammanlagt (exkl. minskning av statsskulden)35 138 300 00096 724 00035 235 024 000
     
37.Minskning av statsskulden752 720 000227 516 000980 236 000
Sammanlagt35 891 020 000324 240 00036 215 260 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2002 och de nu beräknade förändringarna i
inkomstposterna fördelar sig enligt olika avdelningar som följer:
  Godkänd budget (budget+
I tilläggsb.)
Regeringens
proposition
Sammanlagt
 Avdelning 
     
11.Skatter och inkomster av skattenatur30 387 550 000-531 780 00029 855 770 000
12.Inkomster av blandad natur4 279 982 000818 764 0005 098 746 000
13.Ränteinkomster och intäktsföring av vinst1 089 964 00037 236 0001 127 200 000
15.Lån133 544 000-133 544 000
Sammanlagt35 891 040 000324 220 00036 215 260 000

Efter godkännandet av tilläggsbudgetpropositionen kommer de budgeterade beloppen för
statens inkomstposter och anslag att vara följande:
 InkomstposterAnslag
(utan minskning av skulden)
Minskning av statsskulden
 
    
Ordinarie statsbudgeten35 326 018 00034 882 108 000443 900 000
Tilläggsbudgetarna889 242 000352 916 000536 336 000
Sammanlagt36 215 260 00035 235 024 000980 236 000