Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2002
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2002

II tilläggsbudgeten för 2002PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR-531 780 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet-487 850 000
01.Skatt på inkomst och förmögenhet, minskning-605 000 000
02.Källskatt på ränteinkomster, tillägg50 000 000
03.Skatt på arv och gåva, tillägg67 150 000
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning-113 700 000
01.Mervärdesskatt, minskning-113 700 000
08.Acciser103 000 000
01.Tobaksaccis, tillägg54 000 000
04.Skatt på alkoholdrycker, tillägg49 000 000
10.Övriga skatter-33 230 000
03.Bilskatt, tillägg63 400 000
05.Överlåtelseskatt, minskning-96 630 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR818 764 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde2 500 000
47.Utsökningsavgifter, tillägg2 500 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde-41 657 000
98.Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden, minskning-41 657 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde3 500 000
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg3 500 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde29 053 000
07.Överföring från statens pensionsfond, tillägg9 340 000
90.Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel, tillägg12 000 000
98.Mervärdesskatteåterbäringar som återkrävs, tillägg7 713 000
29.Undervisningsministeriets förvaltningsområde-41 500 000
43.Studentexamensnämndens inkomster
88.Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel, minskning-41 500 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde8 003 000
01.Inkomster från garantisektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket, tillägg303 000
99.Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, tillägg7 700 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde10 118 000
24.Vägförvaltningens inkomster av blandad natur, tillägg8 820 000
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg1 298 000
34.Arbetsministeriets förvaltningsområde-16 164 000
40.Inkomster från Europeiska socialfonden, minskning-24 300 000
70.Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti, tillägg8 136 000
39.Övriga inkomster av blandad natur864 911 000
01.Böter, tillägg4 500 000
50.Nettoinkomster av försäljning av aktier, tillägg860 411 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST37 236 000
03.Dividendinkomster20 000 000
01.Dividendinkomster, tillägg20 000 000
05.Intäktsföring av statens affärsverks vinst17 236 000
01.Intäktsföring av statens affärsverks vinst, tillägg17 236 000

Inkomstposternas totalbelopp:

324 220 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 23euro
23.STATSRÅDET100 000
02.Statsrådets kansli
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)
99.Statsrådets övriga utgifter100 000
59.Bidrag till de administrativa utgifterna för det internationella teknologipriset (reservationsanslag 3 år)100 000
 
Huvudtitel 24
24.UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE25 000
50.Närområdessamarbete
66.Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år)
99.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde25 000
50.Vissa statsunderstöd (fast anslag), tillägg25 000
 
Huvudtitel 25
25.JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 190 000
01.Ministeriet och myndigheter i samband med det190 000
21.Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg190 000
10.Domstolsväsendet1 750 000
23.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg650 000
29.Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg1 100 000
40.Åklagar- och exekutionsväsendet2 000 000
21.Åklagar- och exekutionsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 000 000
50.Verkställighet av straff2 250 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 000 000
74.Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år), tillägg250 000
 
Huvudtitel 26
26.INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE9 509 000
02.Utlänningsverket400 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg400 000
75.Polisväsendet1 723 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 723 000
90.Gränsbevakningsväsendet174 000
70.Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år), tillägg174 000
97.Understöd åt kommuner332 000
35.Ersättning av staten för produktion av intressebevakningstjänster (förslagsanslag), tillägg332 000
98.Utveckling av regionerna6 880 000
61.Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag), tillägg6 380 000
62.Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg500 000
 
Huvudtitel 27
27.FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-
10.Försvarsmakten-
16.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)-
 
Huvudtitel 28
28.FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-55 363 000
05.Statskontoret20 000
22.Statens pensionsnämnds omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg20 000
07.Pensioner och ersättningar som staten betalar ut17 000 000
05.Ordinarie pensioner, familjepensioner och rehabiliteringsstöd (förslagsanslag), tillägg17 000 000
18.Skatteförvaltningen150 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg150 000
39.Vissa överföringar till landskapet Åland1 460 000
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg1 460 000
40.Tullverket1 007 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 007 000
90.Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen-170 000 000
66.Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), minskning-170 000 000
99.Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde95 000 000
51.Utgifter för metallmynt (förslagsanslag), tillägg95 000 000
63.På grund av befrielse från skatt återbetalda skatter (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 29
29.UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE12 954 000
01.Undervisningsministeriet
62.Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
10.Undervisning och forskning vid universitet
23.Omkostnader för centret för internationellt personutbyte (reservationsanslag 2 år)
69.Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt bildningsarbete100 000
21.Omkostnader för Utbildningscentret för undervisningssektorn (reservationsanslag 2 år), tillägg100 000
70.Studiestöd11 900 000
52.Statsgaranti och räntestöd för studielån (förslagsanslag), tillägg11 900 000
88.Vetenskap804 000
66.Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag), tillägg804 000
90.Konst och kultur150 000
21.Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år), tillägg100 000
30.Statsandelar och -understöd för de allmänna bibliotekens driftskostnader (förslagsanslag), tillägg35 600 000
52.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag), minskning-35 600 000
53.Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag), minskning-100 000
70.Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år), tillägg150 000
98.Idrottsverksamhet
50.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag)
99.Ungdomsarbete
50.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för stödjande av ungdomsfostringsarbete (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 30
30.JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE9 399 000
01.Jord- och skogsbruksministeriet754 000
21.Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg754 000
12.Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
45.Miljöstöd för jordbruket (reservationsanslag 2 år)
46.Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)
14.Utvecklande av gårdsbrukets struktur och landsbygden
49.Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)
31.Främjande och övervakning av skogsbruket8 400 000
25.Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag 3 år), tillägg8 400 000
73.Kontrollcentralen för växtproduktion245 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg245 000
 
Huvudtitel 31
31.KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE43 268 000
01.Kommunikationsministeriet1 298 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg75 000
22.Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år), tillägg1 223 000
24.Vägförvaltningen25 570 000
21.Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg8 400 000
78.Byggande av vägen Lojo—Lojoåsen (förslagsanslag), minskning-7 000 000
79.Efterfinansierings- och totalfinansieringsprojekt gällande vägnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg26 370 000
87.Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt lagen om allmänna vägar (förslagsanslag), minskning-2 200 000
40.Banförvaltningscentralen16 300 000
78.Vissa banprojekt (förslagsanslag), tillägg5 600 000
79.Byggande av radionät (reservationsanslag 3 år), tillägg10 700 000
52.Ersättningar och statsbidrag till lufttrafiken100 000
41.Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (fast anslag), tillägg100 000
60.Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik
63.Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)
99.Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
 
Huvudtitel 32
32.HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE163 809 000
10.Förvaltning787 000
21.Handels- och industriministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg50 000
24.Forsknings- och utredningsverksamhet (reservationsanslag 3 år), tillägg250 000
98.Skadeersättningar (förslagsanslag)487 000
20.Teknologipolitik22 000
26.Teknologiska utvecklingscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg22 000
30.Företagspolitik
42.Räntestöd till Finnvera Abp (förslagsanslag)
62.Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
60.Energipolitik
40.Energistöd (förslagsanslag)
70.Ägarpolitik163 000 000
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år), tillägg121 000 000
89.Investeringar i statens kapitalinvesteringsbolag (reservationsanslag 3 år42 000 000
 
Huvudtitel 33
33.SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE9 600 000
06.Rättsskyddscentralen för hälsovården400 000
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg100 000
26.Utgifter för sinnesundersökningar (förslagsanslag), tillägg300 000
08.Folkhälsoinstitutet
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)
15.Utjämning av familjekostnader
51.Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)
17.Utkomstskydd för arbetslösa-24 500 000
50.Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), minskning-31 000 000
51.Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag), tillägg6 500 000
18.Sjukförsäkring16 000 000
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), tillägg16 000 000
19.Pensionsförsäkring16 000 000
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), minskning-7 000 000
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag), tillägg23 000 000
28.Annat utkomstskydd1 700 000
50.Militärunderstöd (förslagsanslag), tillägg1 700 000
 
Huvudtitel 34
34.ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-6 767 000
05.Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program10 597 000
61.Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag), tillägg10 597 000
62.Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
06.Arbetskraftspolitiken-25 500 000
02.Lönebaserat sysselsättningsstöd till statsförvaltningen (förslagsanslag), tillägg10 184 000
29.Anskaffning av yrkesinriktad arbetskraftsutbildning (förslagsanslag)
30.Lönebaserat sysselsättningsstöd till kommuner och samkommuner (förslagsanslag), minskning-3 910 000
31.Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag), minskning-15 000 000
50.Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (förslagsanslag), minskning-10 500 000
63.Statsunderstöd för lindrande av arbetslösheten (förslagsanslag), minskning-6 274 000
99.Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde8 136 000
50.Lönegaranti (förslagsanslag), tillägg8 136 000
 
Huvudtitel 35
35.MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 000 000
01.Miljöministeriet
21.Omkostnader (reservationsanslag 2 år)
20.Samhällen, användning av områden och naturvård1 000 000
63.Vissa ersättningar i samband med naturvården (reservationsanslag 3 år), tillägg1 000 000
99.Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde
62.Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 36
36.RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN-97 000 000
01.Ränta på skulden i euro-65 000 000
90.Ränta på skulden i euro (förslagsanslag), minskning-65 000 000
03.Ränta på skulden i utländsk valuta-36 000 000
90.Ränta på skulden i utländsk valuta (förslagsanslag), minskning-36 000 000
09.Övriga utgifter för statsskulden4 000 000
21.Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag), tillägg4 000 000
 
Huvudtitel 37
37.MINSKNING AV STATSSKULDEN227 516 000
01.Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering227 516 000
94.Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag), tillägg227 516 000

Anslagens totalbelopp:

324 240 000