Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2002
   Allmän motivering
        Inkomstposter
        Vårdköer
        Statsandelar
        Strukturfonderna
        Tjänste- och arbets-kollektivavtal
        Fredsbevarande verksamhet
        Utrikesministeriet
        Undervisningsministeriet
        Jord- och skogsbruks-ministeriet
        Kommunikations-ministeriet
        Handels- och industri-ministeriet
        Arbetsministeriet
        Klimatstrategi
        Minskning av statsskulden
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2002

Inkomstposter

Det föreslås att inkomstposterna ökas med ett nettobelopp av 565 miljoner euro. Skatteinkomstposterna ökar med 69 miljoner euro till följd av ökningen av intäktskalkylen för källskatten på ränteinkomster.

Dividendinkomstposten ökas med 170 miljoner euro på basis av det influtna beloppet. Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab och Kapiteeli Oy återbördar till staten kapital om sammanlagt 103 miljoner euro. Intäktsföringen av Finlands Banks vinst är 99 miljoner euro och intäktsföringen av statens affärsverks vinst beräknas öka med 3,6 miljoner euro. Från försörjningsberedskapsfonden överförs till följd av ändrade mål för försörjningsberedskapen sammanlagt 100 miljoner euro till statsbudgeten. Av summan intäktsförs 60 miljoner euro i denna tilläggsbudget och återstående 40 miljoner euro år 2003. De inkomster som fås från Europeiska socialfonden ökar med 58 miljoner euro till följd av utbetalningar som överförts från år 2001.