Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2002
   Allmän motivering
        Inkomstposter
        Vårdköer
        Statsandelar
        Strukturfonderna
        Tjänste- och arbets-kollektivavtal
        Fredsbevarande verksamhet
        Utrikesministeriet
        Undervisningsministeriet
        Jord- och skogsbruks-ministeriet
        Kommunikations-ministeriet
        Handels- och industri-ministeriet
        Arbetsministeriet
        Klimatstrategi
        Minskning av statsskulden
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2002

Minskning av statsskulden

Ett tillägg av 320 miljoner euro föreslås för minskning av statsskulden, eftersom tilläggsbudgeten uppvisar ett överskott. Av anslaget görs en ökning på 163 miljoner euro i det nominella värdet av nettoamorteringar och 182 miljoner euro i de kapitalförluster, vilka minskar de kommande ränteutgifterna, som det förtida återköpet av lån föranleder. Från emissionsförlusterna avdras 25 miljoner euro. Minskningen av statsskulden beräknas öka till sammanlagt 764 miljoner euro år 2002.