Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Vårdköer
        Statsandelar
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2002

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen avlåts regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2002.

I tilläggsbudgetpropositionen ingår tillägg till anslagen till ett nettobelopp av sammanlagt 245 miljoner euro utan minskning av statsskulden.

Inkomstposter

Det föreslås att inkomstposterna ökas med ett nettobelopp av 565 miljoner euro. Skatteinkomstposterna ökar med 69 miljoner euro till följd av ökningen av intäktskalkylen för källskatten på ränteinkomster.

Dividendinkomstposten ökas med 170 miljoner euro på basis av det influtna beloppet. Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab och Kapiteeli Oy återbördar till staten kapital om sammanlagt 103 miljoner euro. Intäktsföringen av Finlands Banks vinst är 99 miljoner euro och intäktsföringen av statens affärsverks vinst beräknas öka med 3,6 miljoner euro. Från försörjningsberedskapsfonden överförs till följd av ändrade mål för försörjningsberedskapen sammanlagt 100 miljoner euro till statsbudgeten. Av summan intäktsförs 60 miljoner euro i denna tilläggsbudget och återstående 40 miljoner euro år 2003. De inkomster som fås från Europeiska socialfonden ökar med 58 miljoner euro till följd av utbetalningar som överförts från år 2001.

Vårdköer

För att främja förkortandet av vårdköerna föreslås att sjukvårdsdistrikten beviljas 25 miljoner euro i understöd.

Statsandelar

Till följd av utjämningssystem som baserar sig på kommunernas skatteinkomster ökar statsandelarna med 9 miljoner euro under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel. Tilläggen genomförs genom att statsandelen för social- och hälsovårdens driftskostnader höjs med 0,25 procentenheter till 25,55 %. I statsandelarna till kommunerna föreslås dessutom ett tillägg av 11 miljoner euro inom de olika förvaltningsområdena närmast på grund av de ökade skatteinkomstutjämningarna.

Strukturfonderna

Det föreslås ett tillägg av 44 miljoner euro för de utgifter som skall betalas ur EU:s strukturfonder. Tillägget föranleds av att utbetalningarna av bevillningsfullmakterna varit större än beräknat till följd av att genomförandet av programmen fördröjts under de föregående åren. Den nationella medfinansieringen ökar på motsvarande sätt med 47 miljoner euro.

Tjänste- och arbets-kollektivavtal

Under de fyra omkostnadsmomenten föreslås ett tillägg av sammanlagt en miljon euro för finansieringen av kostnaderna för de nya lönesystem som tagits i bruk genom de tjänste- och arbetskollektivavtal som ingåtts i februari och mars.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, milj. euro
  2001 2002 2002
  bokslut tilläggsb.
prop.
budget+
tilläggsb.prop.
       
Inkomstposter sammanlagt 35 426 565 35 891
— Källskatt på ränteinkomster 218 69 220
— Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 1 372 273 1 090
— Övriga inkomster 33 836 224 34 581
       
Anslag sammanlagt (utan minskning av statsskulden) 33 765 245 35 127
       
Minskning av statsskulden (huvudtitel 37) 2 308 320 764
—Nettoamorteringar 2 050 163 402

Fredsbevarande verksamhet

Det föreslås att för fredsbevarande verksamhet reserveras 3,6 miljoner euro som nettobelopp närmast för deltagandet i krishanteringsoperationen i Afghanistan.

Utrikesministeriet

För byggandet av generalkonsulatet i S:t Petersburg föreslås tilläggsfinansiering om 5,5 miljoner euro.

Undervisningsministeriet

Ett tillägg av 5,3 miljoner euro föreslås för den yrkesinriktade tilläggsutbildningen, eftersom allt färre deltagare har inhiberat deltagandet. Det föreslås att 2,4 miljoner euro avdras från statsandelarna för den yrkesinriktade tilläggsutbildningen på grund av att kostnaderna för lokalerna är mindre än beräknat.

Jord- och skogsbruks-ministeriet

Ett tillägg av 8,8 miljoner euro föreslås för skötseln av de nya uppgifter som övervakningen och bekämpningen av BSE föranleder.

Kommunikations-ministeriet

För underhållet av stambanan föreslås ett tillägg av 16,8 miljoner euro för att påskynda den grundliga förbättringen av banan Kouvola—Pieksämäki. Ett anslag om 3,8 miljoner euro föreslås för planeringen av trafiklederna till hamnen i Nordsjö. Helsingfors stad deltar i kostnaderna för planeringsskedet och byggförberedelserna med en summa som motsvarar statens insats. Ett tillägg av 5 miljoner euro föreslås för aktieförvärv till följd av utredningarnar ägararrangemangen och i fråga om strukturen i aktiebolag med statlig majoritet.

Handels- och industri-ministeriet

Det föreslås att det lån på 9,4 miljoner euro som år 2001 beviljats för Airbus-samarbetsprojektet budgeteras på nytt för detta år då undertecknandet av avtalet har senarelagts. Det föreslås att bevillningsfullmakten för stödet till företagens investerings- och utvecklingsprojekt ökas med 2,4 miljoner euro för Valmet Automotive Ab:s investeringsprojekt.

Arbetsministeriet

Det genomsnittliga antalet personer som deltar i de arbetskraftspolitiska åtgärderna ökas med 2 250 personer. Det föreslås ett tillägg av 14 miljoner euro för mottagandet av flyktingar och asylsökande på grund av bl.a. ett större antal asylsökande än beräknat.

Klimatstrategi

Det föreslås att uppnåendet av målen för den nationella klimatstrategin stöds genom en extra bevillningsfullmakt på 2,4 miljoner euro samt genom ett tilläggsanslag och en fullmakt för stödet för virkesproduktionens uthållighet.

Minskning av statsskulden

Ett tillägg av 320 miljoner euro föreslås för minskning av statsskulden, eftersom tilläggsbudgeten uppvisar ett överskott. Av anslaget görs en ökning på 163 miljoner euro i det nominella värdet av nettoamorteringar och 182 miljoner euro i de kapitalförluster, vilka minskar de kommande ränteutgifterna, som det förtida återköpet av lån föranleder. Från emissionsförlusterna avdras 25 miljoner euro. Minskningen av statsskulden beräknas öka till sammanlagt 764 miljoner euro år 2002.

Nu föreslagna ändringarna av anslagen fördelar sig på de olika huvudtitlarna som följer:
  Huvudtitel
     
21. Republikens President -
22. Riksdagen -
23. Statsrådet -
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 3 721 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 1 950 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 14 486 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 7 005 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 2 774 000
29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 26 079 000
30. Jord- och skogbruksministeriets förvaltningsområde 19 321 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 26 678 000
32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde 14 250 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 45 234 000
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 81 664 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 1 750 000
36. Räntor på statsskulden -
Sammanlagt (exkl. minskning av statsskulden) 244 912 000
     
37. Minskning av statsskulden 320 100 000
Sammanlagt 565 012 000

Nu beräknade förändringarna i inkomstposterna fördelar sig enligt olika avdelningar som följer:
     
  Avdelning
     
11. Skatter och inkomster av skattenatur 68 860 000
12. Inkomster av blandad natur 223 572 000
13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 272 590 000
15. Lån -
Sammanlagt 565 022 000

Efter godkännandet av denna tilläggsbudgetproposition kommer de budgeterade beloppen för statens inkomstposter och anslag att vara följande:
  Inkomstposter
Anslag
(utan minskning av skulden)
Minskning av statsskulden
       
Ordinarie statsbudgeten 35 326 018 000 34 882 108 000 443 900 000
Tilläggsbudget 565 022 000 244 912 000 320 100 000
Sammanlagt 35 891 040 000 35 127 020 000 764 000 000