Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2002

Tilläggsbudgeten för 2002PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11 euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 68 860 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 68 860 000
02. Källskatt på ränteinkomster, tillägg 68 860 000
 
Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 223 572 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde -1 150 000
01. Domstolarnas inkomster, minskning -1 800 000
50. Fångvårdsväsendets inkomster, tillägg 650 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 103 480 000
87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden, tillägg 29 880 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde, tillägg 73 600 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 941 000
72. Livsmedelsverkets inkomster, tillägg 410 000
75. Centralens för utsädespotatis inkomster 531 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 1 620 000
24. Vägförvaltningens inkomster av blandad natur, tillägg 1 620 000
32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde 60 000 000
30. Överföring från försörjningsberedskapsfonden 60 000 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 281 000
09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals inkomster, tillägg 281 000
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 58 400 000
40. Inkomster från Europeiska socialfonden, tillägg 58 400 000
 
Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 272 590 000
03. Dividendinkomster 170 000 000
01. Dividendinkomster, tillägg 170 000 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst 99 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst 99 000 000
05. Intäktsföring av statens affärsverks vinst 3 590 000
01. Intäktsföring av statens affärsverks vinst, tillägg 3 590 000

Inkomstposternas totalbelopp:

565 022 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 23 euro
23. STATSRÅDET -
99. Statsrådets övriga utgifter -
26. Forskningsprojektet Krigsdödade i Finland 1914—1922 (reservationsanslag 3 år) -
 
Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 721 000
01. Utrikesförvaltningen 5 521 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år), tillägg 5 521 000
99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde -1 800 000
22. Utgifter för underhåll av de finska fredsbevarande styrkorna (förslagsanslag), minskning -1 800 000
 
Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 950 000
01. Ministeriet och myndigheter i samband med det 250 000
21. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
22. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 250 000
50. Verkställighet av straff 1 700 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 300 000
74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år), tillägg 400 000
 
Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 14 486 000
01. Inrikesministeriet
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år)
02. Utlänningsverket 350 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 350 000
80. Räddningsväsendet 269 000
22. Särskilda utgifter (förslagsanslag)
31. Statsandelar (reservationsanslag 2 år), tillägg 269 000
90. Gränsbevakningsväsendet 530 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 530 000
97. Understöd åt kommuner 754 000
31. Allmän statsandel till kommunerna och på kommunernas skatteinkomster baserad utjämning (förslagsanslag), tillägg 754 000
98. Utveckling av regionerna 12 583 000
43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)
61. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag), tillägg 12 583 000
62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 7 005 000
10. Försvarsmakten 1 635 000
16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 200 000
21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 435 000
30. Internationell fredsbevarande verksamhet 5 370 000
22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksamhet (förslagsanslag), tillägg 5 370 000
 
Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 774 000
01. Finansministeriet 18 000
62. Statlig medfinansiering för finansministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
89. Försäljning av aktier (reservationsanslag 2 år), tillägg 18 000
05. Statskontoret 500 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 500 000
07. Pensioner och ersättningar som staten betalar ut 1 462 000
07. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag), tillägg 1 462 000
39. Vissa överföringar till landskapet Åland 962 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg 1 605 000
31. Skattegottgörelse (förslagsanslag), minskning -1 654 000
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag), tillägg 1 011 000
99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde -168 000
96. Ersättande av Centralens för förvaltningsutveckling fastighetsutgifter (reservationsanslag 2 år), minskning -168 000
 
Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 26 079 000
01. Undervisningsministeriet 18 838 000
26. Vissa kopierings- och dispositionsrättsersättningar (fast anslag), tillägg 418 000
62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg 18 420 000
05. Kyrkliga ärenden
21. Ortodoxa kyrkostyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
08. Internationellt samarbete 43 000
50. Vissa understöd (fast anslag), tillägg 43 000
10. Undervisning och forskning vid universitet 65 000
21. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 3 år), tillägg 65 000
40. Allmänbildande utbildning 3 609 000
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag), tillägg 3 609 000
69. Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt bildningsarbete 2 900 000
31. Statsandel och statsunderstöd för den yrkesinriktade tilläggsutbildningen (förslagsanslag), minskning -2 400 000
32. Statsunderstöd för ordnande av yrkesinriktad vuxenutbildning (reservationsanslag 3 år)
33. Yrkesinriktad tilläggsutbildning (reservationsanslag 3 år), tillägg 5 300 000
90. Konst och kultur 624 000
25. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år), tillägg 18 000
30. Statsandelar och -understöd för de allmänna bibliotekens driftskostnader (förslagsanslag), tillägg 306 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag), minskning -50 000
75. Ombyggnad och husbyggen (reservationsanslag 3 år), tillägg 350 000
 
Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 19 321 000
01. Jord- och skogsbruksministeriet 36 000
21. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 16 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år) 20 000
02. Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral 1 000 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 000 000
14. Utvecklande av gårdsbrukets struktur och lands-bygden 6 569 000
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag), tillägg 6 569 000
31. Främjande och övervakning av skogsbruket 2 341 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag), tillägg 2 341 000
61. Lantmäteriverket 656 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 656 000
71. Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livs-medel 8 120 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 8 120 000
72. Livsmedelsverket 568 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 208 000
22. Omkostnader för köttbesiktningsverksamheten (reservationsanslag 2 år), tillägg 360 000
73. Kontrollcentralen för växtproduktion 168 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 168 000
74. Centralen för utsädespotatis -137 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning -121 000
22. Utgifter för forskning och exportfrämjande (reservationsanslag 2 år), minskning -16 000
 
Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 26 678 000
01. Kommunikationsministeriet 198 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 198 000
24. Vägförvaltningen -366 000
21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), minskning -1 986 000
77. Utvecklande av vägnätet (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 620 000
30. Sjöfartsverket -530 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning -530 000
32. Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik 6 000
31. Räntestöd för byggande av handels- och industrihamnar (reservationsanslag 2 år) 6 000
40. Banförvaltningscentralen 18 620 000
21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg 16 820 000
77. Utvecklande av bannätet (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 800 000
99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 8 750 000
77. Planeringen av trafiklederna till hamnen i Nordsjö (reservationsanslag 3 år) 3 750 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år), tillägg 5 000 000
 
Huvudtitel 32
32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 14 250 000
10. Förvaltning 3 706 000
21. Handels- och industriministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 174 000
99. Återbäringar av påföljdsavgifter (förslagsanslag) 3 532 000
30. Företagspolitik
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
62. Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
40. Konsument- och konkurrenspolitik 645 000
31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (förslagsanslag), tillägg 645 000
60. Energipolitik 480 000
40. Energistöd (förslagsanslag), tillägg 480 000
70. Ägarpolitik 9 419 000
80. Lån för Airbus-samarbetsprojektet (reservationsanslag 2 år) 9 419 000
 
Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 45 234 000
01. Social- och hälsovårdsministeriet 300 000
62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg 300 000
09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral 103 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 103 000
11. Läkemedelsverket -84 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning -84 000
17. Utkomstskydd för arbetslösa 4 600 000
53. Statsandel till utkomstskydd för arbetslösa som idkar frivilliga studier (reservationsanslag 2 år)
54. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag), tillägg 4 600 000
32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 40 315 000
30. Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskostnader (förslagsanslag), tillägg 15 315 000
37. Statsbidrag till kommunerna för barn- och ungdomspsykiatriska tjänster samt för förkortande av undersöknings- och vårdköerna (reservationsanslag 3 år), tillägg 25 000 000
 
Huvudtitel 34
34. ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 81 664 000
01. Arbetsförvaltningen
23. Fullföljande av arbetslivsprogrammen (reservationsanslag 3 år)
05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program 54 180 000
61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag), tillägg 31 710 000
62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg 22 470 000
06. Arbetskraftspolitiken 13 374 000
25. Särskilda utgifter för arbetskraftsservicen (förslagsanslag), tillägg 1 000 000
27. Anskaffning av orienterande arbetskraftsutbildning och arbetskraftsservice (förslagsanslag)
29. Anskaffning av yrkesinriktad arbetskraftsutbildning (förslagsanslag), tillägg 3 004 000
30. Lönebaserat sysselsättningsstöd till kommuner och samkommuner (förslagsanslag), tillägg 1 575 000
50. Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (förslagsanslag), tillägg 5 287 000
63. Statsunderstöd för lindrande av arbetslösheten (förslagsanslag), tillägg 2 508 000
07. Flykting- och migrationsärenden 14 110 000
21. Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg 69 000
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg 14 041 000
 
Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 750 000
20. Samhällen, användning av områden och naturvård
88. Anskaffning av aktier
99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde 1 750 000
62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg 1 750 000
 
Huvudtitel 37
37. MINSKNING AV STATSSKULDEN 320 100 000
01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering 320 100 000
94. Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag), tillägg 320 100 000

Anslagens totalbelopp:

565 012 000