Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Yhteenveto
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2002

Määrärahojen muutokset

Työvoimapolitiikan aktiivisten toimenpiteiden määrää ehdotetaan lisättäväksi 3 000 henkilöllä. Lisäyksen kustannusvaikutus on 29 milj. euroa. Talousennusteen heikentymisen johdosta työttömyysturvamäärärahoihin ehdotetaan yhteensä 89,7 milj. euron lisäystä. Indeksikorotuksen tarkentumisen ja kansantalouden palkkasumman kehityksen arvion muuttumisen johdosta eläkemenojen rahoitukseen ehdotetaan yhteensä 13 milj. euron lisäystä.

Työttömyysturvan peruspäivärahaan, työmarkkinatukeen, koulutustukiin ja koulutuspäivärahoihin sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan perusosaan ehdotetaan 0,84 euron (5 markan) tasokorotusta 1.3.2002 lukien. Yhdessä lakisääteisen 0,55 euron (3,27 markan) indeksitarkistuksen kanssa työttömyysturvan peruspäiväraha nousee noin 8 markalla. Päivärahojen tasokorotuksen arvioidaan lisäävän valtion menoja vuonna 2002 perusturvan osalta 31,1 milj. eurolla ja ansioturvan osalta 19,3 milj. eurolla. Vuositasolla korotus lisää valtion menoja yhteensä 67,6 milj. eurolla.

Ulkoasiainministeriön hallinnonalalla lähialueyhteistyömäärärahaan ehdotetaan lisäystä Suomen maksuosuutena Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahastolle vuoden 2001 toiseen lisätalousarvioesitykseen sisältyneen valtuuden johdosta.

Sisäasiainministeriön hallinnonalalla kuntien yhdistymisavustusten ja kuntajaon momentille ehdotetaan enintään 5 milj. euron valtuutta sitoutua maksamaan vuoden 2002 aikana tehtäviin ja vuoden 2003 alussa voimaan tuleviin kuntajaon muutoksiin liittyvää investointi- ja kehittämishankkeiden tukea.

Valtiovarainministeriön hallinnonalalla ehdotetaan valtioneuvostolle oikeutta myöntää Suomen Vientiluotto Oy:lle valtion omavelkaisia takauksia vastavakuutta vaatimatta yhteensä enintään 150 milj. euron suuruisen luotonoton vakuudeksi. Lisäksi ehdotetaan valtuutta Pohjoismaiden Investointipankin myöntämien tai takaamien ympäristöinvestointilainojen valtiontakauksen korotukseen 36,6 milj. eurolla. Korotus liittyy Pohjoismaiden ministerineuvostossa käsiteltävänä olevan ympäristöinvestointihankkeita koskevan lainajärjestelmän (MIL) korottamiseen. Pohjoismaiden Ympäristörahoitusyhtiön peruspääomaa on tarkoitus korottaa vuosien 2002—2007 aikana 40 milj. eurolla. Valtioneuvostolle ehdotetaan valtuutta sitoutua Suomen osalta yhteensä enintään 7,4 milj. euron korotukseen.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla merenkulkulaitoksen toimintamenoihin ehdotetaan 841 000 euron vähennystä, mikä aiheutuu monitoimimurtajan talvikauden vuokraustuloista.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla valtion osuuteen sairausvakuutuslaista johtuvista menoista ehdotetaan 25 milj. euron lisäystä, joka aiheutuu lääkemenoarvion lisäyksestä ja työnantajan vakuutusmaksutuottoarvion alentumisesta sekä kansantalouden palkkasumman kasvuarvion alentumisesta.

Ympäristöministeriön hallinnonalalla pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien uusien asuntoalueiden rakentamiskelpoiseksi saattamista edistetään ottamalla käyttöön määräaikainen hankekohtainen kunnallistekniikan rakentamisavustus.

Valtionvelan korkoihin ehdotetaan 24 milj. euron lisäystä vuoden 2001 nettokuoletusten supistumisen johdosta.