Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2002 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Verotuloarviot
        Arviot muista tuloista
        Suomen maksuosuus Euroopan unionille
        Metallirahamenot
        Opintotuki
        Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat
        Maaseutuelinkeinotoiminnan kehittäminen
        Metsätalouden edistäminen
        Liikenneverkkojen kehittäminen
        Omistajapolitiikka
        Yrityspolitiikka
        Takuusuoritus Kansaneläkelaitokselle
        Työttömyysmenot
        Luonnonsuojelu
        Valtionvelka
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2002

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2002 toiseksi lisätalousarvioksi.

Kuluvana vuonna toteutumassa oleva kokonaistaloudellinen kehitys vastaa pääpiirteissään sitä arviota, joka tehtiin marraskuussa 2001 vuoden 2002 talousarviota täydentävän esityksen pohjaksi. Hitaasta talouskasvusta huolimatta työllisyystilanne on kuluvana vuonna kehittymässä tuolloin arvioitua lievästi myönteisemmin.

Lisätalousarvioesityksessä tuloarvioita korotetaan nettomääräisesti 324 milj. eurolla. Esitykseen sisältyy määrärahojen lisäyksiä nettomääräisesti yhteensä 97 milj. euroa ilman valtionvelan kuoletuksia. Lisätalousarvioesitys on 228 milj. euroa ylijäämäinen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa
 2001200220022002
 TilinpäätösHyväksytty
talousarvio (TA+I LTA)
Hallituksen
esitys
Yhteensä
     
Tuloarviot yhteensä35 42635 89132436 215
— Tulo- ja varallisuusvero12 14013 017-60512 412
— Muut verotulot17 22417 3717317 444
— Muut tulot6 0615 5038566 359
     
Määrärahat yhteensä (ilman valtionvelan
vähentämistä)
33 76535 1389735 235
     
Valtionvelan vähentäminen (pääluokka 37)2 308753228980
—Nettokuoletukset2 050391228618

Verotuloarviot

Verotuloarvioita alennetaan aiemmin budjetoidusta nettomääräisesti 532 milj. euroa. Tulo- ja varallisuusveron tuottoarviota alennetaan 605 milj. eurolla, josta 155 milj. euroa kohdistuu yhteisöveroon. Verotusta koskevien ennakkotietojen perusteella verovuodelle 2001 maksuunpantu yhteisövero näyttää jäävän aiempia arvioita pienemmäksi. Ansio- ja pääomatuloverojen tuottoarvion alentaminen 450 milj. eurolla aiheutuu pääomatulojen jäämisestä aiemmin arvioitua alemmalle tasolle. Tämän seurauksena valtiolta arvioidaan perittävän verovuoden 2001 maksuunpanotilityksessä 250 milj. euroa muiden veronsaajien eduksi. Verovuodelle 2002 sovellettavia jako-osuuksia jouduttaneen myös muuttamaan muiden veronsaajien hyväksi siten, että valtiolta arvioidaan perittävän 200 milj. euroa. Vuoden 2001 verotuksen valmistumisen perusteella tehtävien tarkistusten seurauksena kuntien verotulot lisääntynevät tänä vuonna noin 400 milj. eurolla aiemmin arvioidusta.

Arvonlisäveron tuottoarviota alennetaan toteutuneiden kertymätietojen perusteella 114 milj. eurolla. Varainsiirtoveron tuoton arvioidaan jäävän 97 milj. euroa aikaisemmin arvioitua pienemmäksi.

Toteutuneiden kertymätietojen perusteella korkotulojen lähdeveron tuottoarviota korotetaan aiemmin arvioidusta 50 milj. eurolla ja perintö- ja lahjaveron 67 milj. eurolla. Tupakkatuotteiden ja alkoholijuomien verollinen kulutus ovat kuluvana vuonna kasvaneet ennustettua nopeammin, mikä on näkynyt myös toteutuneissa verokertymissä. Tupakkaveron tuoton arvioidaan nousevan aiemmin arvioidusta 54 milj. euroa ja alkoholijuomaveron 49 milj. euroa. Autoveron tuottoarviota korotetaan toteutuneiden kertymätietojen perusteella 63 milj. eurolla.

Arviot muista tuloista

Muiden tulojen arvioidaan nousevan nettomääräisesti 856 milj. eurolla. Toteutuneiden osakemyyntien seurauksena aiempi tuloarvio nettotuloista osakemyynnistä ylittyy 860 milj. eurolla. Valtion osuuden veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista arvioidaan pienenevän 41,5 milj. eurolla aiemmin budjetoituun verrattuna. Korkotulojen ja voiton tuloutusten arvioidaan nousevan 37 milj. eurolla.

Käytettävissä olevien tietojen perusteella EU:n rakennerahasto-ohjelmakaudelta 1995—1999 saatavien tulojen loppuerät eivät toteudu täysimääräisesti. Euroopan aluekehitysrahaston osalta tuloja on jäämässä saamatta 15,6 milj. euroa ja Euroopan sosiaalirahaston osalta 24,3 milj. euroa. Vastaavat tiedot muiden rahastojen osalta eivät ole vielä käytettävissä. Aluekehitysrahaston ohjelmakauden 2000—2006 vuoden 2002 tuloarviota alennetaan maksatushakemuksista saatujen tietojen perusteella 26 milj. eurolla.

Suomen maksuosuus Euroopan unionille

Euroopan unionin vuoden 2001 talousarvion ylijäämä on otettu huomioon unionin vuoden 2002 lisätalousarvioissa. Sen perusteella Suomen maksuosuuden arvioidaan supistuvan 170 milj. euroa vuonna 2002.

Metallirahamenot

Euromääräisten kolikoiden tarve on osoittautunut Suomen Pankin tilaamaa määrää pienemmäksi. Valtio joutuu lunastamaan kolikoita takaisin Suomen Pankilta ja peruuttamaan kolikoiden lisätilauksen, minkä johdosta metallirahamenot kasvavat 95 milj. euroa.

Opintotuki

Opintolainojen valtiontakaukseen ja korkotukeen ehdotetaan 11,9 milj. euron lisäystä valtion maksettavaksi tulevien opintolainojen ennakoitua suuremman määrän johdosta.

Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat

Oy Veikkaus Ab:n vuoden 2002 tuottoarvion pienenemisen johdosta Veikkauksen voittovaroista rahoitettavia määrärahoja ehdotetaan supistettavaksi yhteensä 35,6 milj. eurolla. Tämän johdosta ehdotetaan kirjastojen käyttökustannuksiin myönnettäviä valtionosuuksia ja -avustuksia vastaavalla määrällä katettavaksi yleisistä budjettivaroista. Lisäksi rahoitusvajetta katetaan aikaisempina vuosina veikkausvoittovaroista kertyneillä ns. säästövaroilla.

Maaseutuelinkeinotoiminnan kehittäminen

Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuen myöntämisvaltuutta ehdotetaan korotettavaksi vuoden 2000 myöntämisvaltuuden käyttämättä jääneellä 39,1 milj. euron määrällä. Määrärahan käyttämättä jääminen v. 2000 johtui rahoitussäädösten komissiokäsittelyn viivästymisestä.

Metsätalouden edistäminen

Pohjois-Suomen metsäpuiden siemenhankintaan ehdotetaan 8,4 milj. euron lisämäärärahaa. Siemenhankinnan työllisyysvaikutus on noin 200 henkilötyövuotta.

Liikenneverkkojen kehittäminen

Perustienpitoon ehdotetaan ylimääräisenä lisäpanostuksena lisärahoitusta 8,4 milj. euroa. Yksityisten lentopaikkojen turvalaitteisiin ehdotetaan 0,1 milj. euroa. Joukkoliikenteen määrärahasta kohdennetaan Savonlinnan lentoyhteyksien turvaamiseen 0,17 milj. euroa. EU:n TEN-tukia on tuloutettu 10,1 milj. euroa ja vastaava määrärahan lisäys ehdotetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja keskeneräisen tiehankkeen jatkorahoittamiseen. Lisäksi eräiden keskeneräisten tie- ja ratainvestointien määrärahoja tarkistetaan vastaamaan hankkeiden tarkoituksenmukaista etenemistä hyväksyttyjen kustannusarvioiden rajoissa.

Omistajapolitiikka

Osakehankintoihin ehdotetaan 121 milj. euron lisämäärärahaa, joka on tarkoitus käyttää osakkeiden merkitsemiseen Outokumpu Oyj:n suunnittelemassa osakeannissa. Osakeannilla vahvistetaan yhtiön rahoitusasemaa sen hankkiessa koko AvestaPolarit Oyj:n osakekannan. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n osakepääoman vahvistamiseen ehdotetaan 42 milj. euroa. Omistusjärjestelyjen mahdollistamiseksi ehdotetaan, että valtioneuvosto voisi luopua osakkeiden omistuksesta Edita Oyj:ssä.

Yrityspolitiikka

Finnvera Oyj:n erityiskorkotuen piirissä olevien lainojen myöntämisvaltuutta ehdotetaan korotettavaksi lainojen ennakoitua suuremman kysynnän johdosta.

Takuusuoritus Kansaneläkelaitokselle

Tarkentuneiden meno- ja tuloarvioiden johdosta ehdotetaan valtion takuusuoritusta Kansaneläkelaitokselle lisättäväksi yhteensä 39 milj. eurolla.

Työttömyysmenot

Valtionosuutta työttömyyskassoille ehdotetaan vähennettäväksi 31 milj. eurolla ja työttömyysturvalain mukaisen perusturvan määrärahaa lisättäväksi 6,5 milj. eurolla tarkentuneiden etuusmenoarvioiden johdosta. Työvoimapolitiikan määrärahojen kohdentumista eri toimenpiteisiin ehdotetaan tarkistettavaksi TE-keskuksissa tehdyn määrärahatarveselvityksen perusteella.

Luonnonsuojelu

Yksityisille maille perustettavien luonnonsuojelualueiden lisääntyessä omistajille taloudellisista menetyksistä maksettaviin korvauksiin ehdotetaan lisämäärärahaa.

Valtionvelka

Euromääräisen velan korkoarviota alennetaan 65 milj. eurolla lyhytaikaisen rahoituksen arvioitua matalamman korkotason ja tarkentuneen velanhoitosuunnitelman johdosta. Valuuttamääräisen velan korkomenoihin ehdotetaan 36 milj. euron vähennystä, joka johtuu euron arvon vahvistumisesta suhteessa valtion velkasalkussa edustettuina oleviin muihin valuuttoihin. Valtionvelan nettokuoletuksia ehdotetaan lisättäväksi 228 milj. eurolla. Yhdessä vuoden 2002 varsinaisen talousarvion ja ensimmäisen lisätalousarvion kanssa lisätalousarvioesitys merkitsee valtionvelan lyhentämistä yhteensä 618 milj. eurolla. Tulevia korkomenoja vähentävään velanhallintaan on vuoden 2002 varsinaisessa talousarviossa ja ensimmäisessä lisätalousarviossa budjetoitu 362 milj. euroa. Valtionvelan arvioidaan olevan vuoden 2002 lopussa 60,6 mrd. euroa, mikä on 43,2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Ilman omaisuuden myynnistä saatuja tuloja valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen olisi 48,1 prosenttia.

Eduskunnan vuodelle 2002 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotetut määrärahojen muutokset
jakaantuvat eri pääluokkiin seuraavasti:
  Hyväksytty
talousarvio
(TA + I LTA)
Hallituksen
esitys
Yhteensä
 Pääluokka 
     
21.Tasavallan Presidentti6 412 000-6 412 000
22.Eduskunta88 071 000-88 071 000
23.Valtioneuvosto36 939 000100 00037 039 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala715 311 00025 000715 336 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala566 307 0006 190 000572 497 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala1 327 895 0009 509 0001 337 404 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala1 722 425 000-1 722 425 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala5 691 715 000-55 363 0005 636 352 000
29.Opetusministeriön hallinnonala5 504 614 00012 954 0005 517 568 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala2 486 809 0009 399 0002 496 208 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala1 354 288 00043 268 0001 397 556 000
32.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala889 615 000163 809 0001 053 424 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala8 192 163 0009 600 0008 201 763 000
34.Työministeriön hallinnonala2 165 127 000-6 767 0002 158 360 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala623 609 0001 000 000624 609 000
36.Valtionvelan korot3 767 000 000-97 000 0003 670 000 000
Yhteensä (pl. valtionvelan vähentäminen)35 138 300 00096 724 00035 235 024 000
     
37.Valtionvelan vähentäminen752 720 000227 516 000980 236 000
Yhteensä35 891 020 000324 240 00036 215 260 000

Eduskunnan vuodelle 2002 hyväksymät tuloarviot ja nyt arvioidut tuloarvioiden muutokset
jakaantuvat eri osastoihin seuraavasti:
  Hyväksytty
talousarvio
(TA + I LTA)
Hallituksen
esitys
Yhteensä
 Osasto 
     
11.Verot ja veronluonteiset tulot30 387 550 000-531 780 00029 855 770 000
12.Sekalaiset tulot4 279 982 000818 764 0005 098 746 000
13.Korkotulot ja voiton tuloutukset1 089 964 00037 236 0001 127 200 000
15.Lainat133 544 000-133 544 000
Yhteensä35 891 040 000324 220 00036 215 260 000

Lisätalousarvioesityksen hyväksymisen jälkeen olisivat valtion tuloarvioiden ja määrärahojen budjetoidut määrät seuraavat:
 TuloarviotMäärärahat
(ilman velan
vähentämistä)
Valtionvelan
vähentäminen
 
    
Varsinainen talousarvio35 326 018 00034 882 108 000443 900 000
Lisätalousarviot889 242 000352 916 000536 336 000
Yhteensä36 215 260 00035 235 024 000980 236 000