Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2002 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Tuloarviot
        Hoitojonot
        Valtionosuudet
        Rakennerahastot
        Virka- ja työehto-sopimukset
        Rauhanturvaaminen
        Ulkoasiainministeriö
        Opetusministeriö
        Maa- ja metsätalous-ministeriö
        Liikenne- ja viestintä-ministeriö
        Kauppa- ja teollisuus-ministeriö
        Työministeriö
        Ilmastostrategia
        Valtionvelan vähentäminen
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2002

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2002 lisätalousarvioksi.

Lisätalousarvioesitykseen sisältyy määrärahojen lisäyksiä nettomääräisesti yhteensä 245 milj. euroa ilman valtionvelan vähentämistä.

Tuloarviot

Tuloarvioita ehdotetaan lisättäväksi nettomääräisesti 565 milj. eurolla. Verotuloarviot kasvavat 69 milj. eurolla korkotulojen lähdeveron tuottoarvion nousun johdosta.

Osinkotuloarviota nostetaan 170 milj. eurolla toteutuneiden kertymätietojen perusteella. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy sekä Kapiteeli Oy palauttavat valtiolle pääomaa yhteensä 103 milj. euroa. Suomen Pankin voiton tuloutus on 99 milj. euroa, ja valtion liikelaitosten voiton tuloutusten arvioidaan kasvavan 3,6 milj. eurolla. Huoltovarmuusrahastosta siirretään muuttuneiden huoltovarmuustavoitteiden vuoksi yhteensä 100 milj. euroa valtion talousarvioon. Summasta tuloutetaan tässä lisätalousarviossa 60 milj. euroa ja vuonna 2003 loput 40 milj. euroa. Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot kasvavat 58 milj. eurolla vuodelta 2001 siirtyneiden maksatusten vuoksi.

Hoitojonot

Pitkien hoitojonojen purkamisen edistämiseksi sairaanhoitopiireille ehdotetaan myönnettäväksi avustuksena 25 milj. euroa.

Valtionosuudet

Kuntien verotuloihin perustuvasta tasausjärjestelmästä johtuen valtionosuudet nousevat 9 milj. eurolla sosiaali- ja terveysministeriön pääluokassa. Lisäykset toteutetaan korottamalla sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta 0,06 prosenttiyksiköllä 25,36 prosenttiin. Lisäksi kuntien valtionosuuksiin ehdotetaan 11 milj. euron lisäystä eri hallinnonaloilla lähinnä verotulotasauksien kasvun vuoksi.

Rakennerahastot

EU:n rakennerahastoista maksettaviin menoihin ehdotetaan lisäystä 44 milj. euroa. Lisäys johtuu arvioitua suuremmista myöntämisvaltuuksien maksatuksista, jotka aiheutuvat ohjelmien toteutuksen viivästymisestä edellisinä vuosina. Kansallinen rahoitusosuus kasvaa vastaavasti 47 milj. euroa.

Virka- ja työehto-sopimukset

Neljälle toimintamenomomentille ehdotetaan yhteensä miljoonan euron lisäystä helmi- ja maaliskuussa 2002 tehdyillä virka- ja työehtosopimuksilla käyttöön otettujen uusien palkkausjärjestelmien kustannusten rahoittamiseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa
 200120022002
 tilinpäätös LTAETA+LTAE
    
Tuloarviot yhteensä35 42656535 891
— Korkotulojen lähdevero21869220
— Korkotulot ja voitontuloutukset1 3722731 090
— Muut tulot33 83622434 581
    
Määrärahat yhteensä (ilman valtionvelan vähentämistä)33 76524535 127
    
Valtionvelan vähentäminen (pääluokka 37)2 308320764
—Nettokuoletukset2 050163402

Rauhanturvaaminen

Rauhanturvaamistoimintaan ehdotetaan varattavaksi nettomääräisesti 3,6 milj. euroa lähinnä Afganistanin kriisinhallintaoperaatioon osallistumiseen.

Ulkoasiainministeriö

Pietarin konsulaatin rakentamiseen ehdotetaan 5,5 milj. euron lisärahoitusta.

Opetusministeriö

Ammatilliseen lisäkoulutukseen ehdotetaan 5,3 milj. euron lisäystä, koska koulutukseen osallistujista yhä harvempi on perunut osallistumisensa. Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuuksista ehdotetaan vähennettäväksi 2,4 milj. euroa arvioitua pienempien toimitilakulujen vuoksi.

Maa- ja metsätalous-ministeriö

BSE:n valvonnasta ja vastustamisesta johtuvien uusien tehtävien hoitamiseen ehdotetaan lisäystä 8,8 milj. euroa.

Liikenne- ja viestintä-ministeriö

Perusradanpitoon ehdotetaan 16,8 milj. euron lisäystä Kouvola—Pieksämäki -radan perusparannustöiden nopeuttamiseksi. Vuosaaren sataman liikenneväylien suunnitteluun ehdotetaan 3,8 milj. euron määrärahaa. Helsingin kaupunki osallistuu suunnittelu- ja rakentamisvalmisteluvaiheen kustannuksiin valtion panostusta vastaavalla summalla. Osakehankintoihin ehdotetaan 5 milj. euron lisäystä valtioenemmistöisten osakeyhtiöiden omistusjärjestelyjen ja rakenteita koskevien selvitysten vuoksi.

Kauppa- ja teollisuus-ministeriö

Airbus -yhteistyöhankkeelle vuonna 2001 myönnetty 9,4 milj. euron laina ehdotetaan budjetoitavaksi uudelleen tälle vuodelle sopimuksen allekirjoittamisen siirryttyä. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tuen myöntämisvaltuutta ehdotetaan lisättäväksi 2,4 milj. eurolla Valmet Automotive Oy:n investointihankkeeseen.

Työministeriö

Työvoimapolitiikan toimenpiteisiin osallistuvien keskimääräistä määrää lisätään 2 250 henkilöllä. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon ehdotetaan 14 milj. euron lisäystä mm. turvapaikanhakijoiden ennakoitua suuremmasta määrästä johtuen.

Ilmastostrategia

Kansallisen ilmastostrategian tavoitteiden saavuttamista ehdotetaan tuettavaksi energiatuen 4 milj. euron lisämyöntämisvaltuudella sekä lisämäärärahalla ja valtuudella puuntuotannon kestävyyden tukeen.

Valtionvelan vähentäminen

Valtionvelan vähentämiseen ehdotetaan 320 milj. euron lisäystä, koska lisätalousarvio on ylijäämäinen. Määrärahasta 163 milj. euroa lisätään nimellisarvoisiin nettokuoletuksiin ja 182 milj. euroa lainojen ennenaikaisesta takaisinostosta aiheutuviin pääomatappioihin, jotka vähentävät tulevia korkomenoja. Emissiotappioista vähennetään 25 milj. euroa. Valtionvelan vähentämisen arvioidaan nousevan yhteensä 764 milj. euroon vuonna 2002.

Nyt ehdotetut määrärahojen muutokset jakaantuvat eri pääluokkiin seuraavasti:
 Pääluokka
   
21.Tasavallan Presidentti-
22.Eduskunta-
23.Valtioneuvosto-
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala3 721 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala1 950 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala14 486 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala7 005 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala2 774 000
29.Opetusministeriön hallinnonala26 079 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala19 321 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala26 678 000
32.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala14 250 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala45 234 000
34.Työministeriön hallinnonala81 664 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala1 750 000
36.Valtionvelan korot-
Yhteensä (pl. valtionvelan vähentäminen)244 912 000
   
37.Valtionvelan vähentäminen320 100 000
Yhteensä565 012 000

Nyt arvioidut tuloarvioiden muutokset jakaantuvat eri osastoihin seuraavasti:
 Osasto
   
11.Verot ja veronluonteiset tulot68 860 000
12.Sekalaiset tulot223 572 000
13.Korkotulot ja voiton tuloutukset272 590 000
15.Lainat-
Yhteensä565 022 000

Tämän lisätalousarvioesityksen hyväksymisen jälkeen olisivat valtion tuloarvioiden ja määrärahojen budjetoidut määrät seuraavat:
 Tuloarviot
Määrärahat
(ilman velan
vähentämistä)
Valtionvelan
vähentäminen
    
Varsinainen talousarvio35 326 018 00034 882 108 000443 900 000
Lisätalousarvio565 022 000244 912 000320 100 000
Yhteensä35 891 040 00035 127 020 000764 000 000