Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2002

Vuoden 2002 lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11 euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 68 860 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 68 860 000
02. Korkotulojen lähdevero, lisäystä 68 860 000
 
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT 223 572 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala -1 150 000
01. Tuomioistuintulot, vähennystä -1 800 000
50. Vankeinhoitolaitoksen tulot, lisäystä 650 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 103 480 000
87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta, lisäystä 29 880 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 73 600 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 941 000
72. Elintarvikeviraston tulot, lisäystä 410 000
75. Siemenperunakeskuksen tulot 531 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 620 000
24. Tiehallinnon sekalaiset tulot, lisäystä 1 620 000
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 60 000 000
30. Siirto huoltovarmuusrahastosta 60 000 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 281 000
09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot, lisäystä 281 000
34. Työministeriön hallinnonala 58 400 000
40. Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot, lisäystä 58 400 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET 272 590 000
03. Osinkotulot 170 000 000
01. Osinkotulot, lisäystä 170 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 99 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 99 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 3 590 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset, lisäystä 3 590 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

565 022 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 23 euroa
23. VALTIONEUVOSTO -
99. Valtioneuvoston muut menot -
26. Suomen sotasurmia vuosina 1914—1922 koskeva tutkimus (siirtomääräraha 3 v) -
 
Pääluokka 24
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 721 000
01. Ulkoasiainhallinto 5 521 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 5 521 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot -1 800 000
22. Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha), vähennystä -1 800 000
 
Pääluokka 25
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 950 000
01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset 250 000
21. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
22. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 250 000
50. Rangaistusten täytäntöönpano 1 700 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 300 000
74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 400 000
 
Pääluokka 26
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 14 486 000
01. Sisäasiainministeriö
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
02. Ulkomaalaisvirasto 350 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 350 000
80. Pelastustoimi 269 000
22. Erityismenot (arviomääräraha)
31. Valtionosuudet (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 269 000
90. Rajavartiolaitos 530 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 530 000
97. Avustukset kunnille 754 000
31. Kuntien yleinen valtionosuus ja verotuloihin perustuvat tasaukset (arviomääräraha), lisäystä 754 000
98. Alueiden kehittäminen 12 583 000
43. Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)
61. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha), lisäystä 12 583 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 27
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNON-ALA 7 005 000
10. Puolustusvoimat 1 635 000
16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 200 000
21. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 435 000
30. Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta 5 370 000
22. Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot (arviomääräraha), lisäystä 5 370 000
 
Pääluokka 28
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 774 000
01. Valtiovarainministeriö 18 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus valtiovarainministeriön osalta (arviomääräraha)
89. Osakkeiden myyntijärjestelyt (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 18 000
05. Valtiokonttori 500 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 500 000
07. Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset 1 462 000
07. Muut eläkemenot (arviomääräraha), lisäystä 1 462 000
39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 962 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 1 605 000
31. Verohyvitys (arviomääräraha), vähennystä -1 654 000
40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), lisäystä 1 011 000
99. Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot -168 000
96. Hallinnon kehittämiskeskuksen kiinteistömenojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -168 000
 
Pääluokka 29
29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 26 079 000
01. Opetusministeriö 18 838 000
26. Eräät kopiointi- ja käyttöoikeuskorvaukset (kiinteä määräraha), lisäystä 418 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä 18 420 000
05. Kirkollisasiat
21. Ortodoksisen kirkollishallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
08. Kansainvälinen yhteistyö 43 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä 43 000
10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus 65 000
21. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 65 000
40. Yleissivistävä koulutus 3 609 000
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 3 609 000
69. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö 2 900 000
31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha), vähennystä -2 400 000
32. Valtionavustus ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestämiseen (siirtomääräraha 3 v)
33. Ammatillinen lisäkoulutus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 5 300 000
90. Taide ja kulttuuri 624 000
25. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 18 000
30. Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 306 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha), vähennystä -50 000
75. Perusparannukset ja talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 350 000
 
Pääluokka 30
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 19 321 000
01. Maa- ja metsätalousministeriö 36 000
21. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 16 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v) 20 000
02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 1 000 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 000 000
14. Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittä-minen 6 569 000
49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha), lisäystä 6 569 000
31. Metsätalouden edistäminen ja valvonta 2 341 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä 2 341 000
61. Maanmittauslaitos 656 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 656 000
71. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos 8 120 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 8 120 000
72. Elintarvikevirasto 568 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 208 000
22. Lihantarkastustoiminnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 360 000
73. Kasvintuotannon tarkastuskeskus 168 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 168 000
74. Siemenperunakeskus -137 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -121 000
22. Tutkimus- ja vienninedistämismenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -16 000
 
Pääluokka 31
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 26 678 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriö 198 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 198 000
24. Tiehallinto -366 000
21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -1 986 000
77. Tieverkon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 620 000
30. Merenkulkulaitos -530 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -530 000
32. Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen 6 000
31. Kauppa- ja teollisuussatamien rakentamisen korkotuki (siirtomääräraha 2 v) 6 000
40. Ratahallintokeskus 18 620 000
21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 16 820 000
77. Rataverkon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 800 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot 8 750 000
77. Vuosaaren sataman liikenneväylien suunnittelu (siirtomääräraha 3 v) 3 750 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 5 000 000
 
Pääluokka 32
32. KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 14 250 000
10. Hallinto 3 706 000
21. Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 174 000
99. Seuraamusmaksujen palautukset (arviomääräraha) 3 532 000
30. Yrityspolitiikka
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha)
40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka 645 000
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (arviomääräraha), lisäystä 645 000
60. Energiapolitiikka 480 000
40. Energiatuki (arviomääräraha), lisäystä 480 000
70. Omistajapolitiikka 9 419 000
80. Lainat Airbus -yhteistyöhankkeille (siirtomääräraha 2 v) 9 419 000
 
Pääluokka 33
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 45 234 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriö 300 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha)
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 300 000
09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus 103 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 103 000
11. Lääkelaitos -84 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -84 000
17. Työttömyysturva 4 600 000
53. Valtionosuus työttömän omaehtoisen koulutuksen toimeentuloturvasta (siirtomääräraha 2 v)
54. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha), lisäystä 4 600 000
32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 40 315 000
30. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 15 315 000
37. Valtionavustus kunnille lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin sekä tutkimus- ja hoitojonojen purkamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 25 000 000
 
Pääluokka 34
34. TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 81 664 000
01. Työhallinto
23. Työelämäohjelmien toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v)
05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 54 180 000
61. Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha), lisäystä 31 710 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä 22 470 000
06. Työvoimapolitiikan toimeenpano 13 374 000
25. Työvoimapalvelujen erityismenot (arviomääräraha), lisäystä 1 000 000
27. Valmentavan työvoimakoulutuksen ja työvoimapalvelujen hankinta (arviomääräraha)
29. Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinta (arviomääräraha), lisäystä 3 004 000
30. Palkkaperusteinen työllistämistuki kunnille ja kuntayhtymille (arviomääräraha), lisäystä 1 575 000
50. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha), lisäystä 5 287 000
63. Valtionapu työttömyyden lieventämiseen (arviomääräraha), lisäystä 2 508 000
07. Pakolais- ja siirtolaisuusasiat 14 110 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha), lisäystä 69 000
63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä 14 041 000
 
Pääluokka 35
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNON-ALA 1 750 000
20. Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu
88. Osakkeiden hankkiminen
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot 1 750 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä 1 750 000
 
Pääluokka 37
37. VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN 320 100 000
01. Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta 320 100 000
94. Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha), lisäystä 320 100 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

565 012 000