Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2019

 euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR45 816 065 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet15 171 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster9 939 000 000
02. Samfundsskatt4 428 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster84 000 000
04. Skatt på arv och gåva720 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning19 785 900 000
01. Mervärdesskatt18 796 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier795 900 000
03. Apoteksskatt194 000 000
08. Punktskatter7 515 000 000
01. Punktskatt på tobak1 126 000 000
04. Punktskatt på alkoholdrycker1 520 000 000
05. Punktskatt på läskedrycker175 000 000
07. Energiskatter4 678 000 000
08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar16 000 000
10. Övriga skatter3 228 000 000
03. Bilskatt959 000 000
05. Överlåtelseskatt840 000 000
06. Lotteriskatt236 000 000
07. Fordonsskatt1 182 000 000
08. Avfallsskatt11 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur116 165 000
03. Banskatt0
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet21 726 000
05. Vissa avgifter för trafiken25 985 000
06. Farledsavgifter48 400 000
08. Oljeavfallsavgifter4 000 000
09. Övriga skatteinkomster6 000 000
10. El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken 3 830 000
11. Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet3 953 000
12. Skatt för strålningsverksamhet2 271 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR5 826 362 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde38 524 000
20. Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter952 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde37 572 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde147 550 000
10. Domstolarnas inkomster45 800 000
15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster26 000 000
20. Utsökningsavgifter73 000 000
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde2 750 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde29 713 000
98. Inkomster från EU 27 763 000
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde1 950 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde2 626 000
01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster8 000
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter18 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde2 600 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde2 382 447 000
11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna125 802 000
12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna24 209 000
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna13 834 000
20. Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik10 215 000
25. Inkomster av metallmynt50 000
50. Överföring från statens pensionsfond1 903 821 000
51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar234 386 000
52. Avgifter som motsvarar försäkringspremier16 930 000
60. Premie för främjande av arbetarskydd800 000
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel36 700 000
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter1 700 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde14 000 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde586 214 000
70. Inkomster från studiestödsverksamheten18 400 000
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten563 814 000
99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde4 000 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde1 044 203 000
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket536 733 000
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling420 000 000
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen10 000 000
04. Andra inkomster från EU558 000
20. Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten42 000 000
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter3 100 000
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv500 000
42. Avgifter för jakt på hjortdjur5 375 000
44. Fiskevårdsavgifter 9 386 000
45. Jaktvårdsavgifter11 751 000
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde4 800 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde3 350 000
10. Trafikledsverkets inkomster2 500 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde850 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde470 960 000
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster2 850 000
30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten21 600 000
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti31 810 000
50. Inkomster från EU:s strukturfonder och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken200 000 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde214 700 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde598 675 000
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården1 600 000
03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd300 000
90. Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet494 650 000
98. Återbäringar av statsunderstöd101 200 000
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde925 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde7 900 000
10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador1 650 000
20. Överföring från statens bostadsfond5 250 000
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde1 000 000
39. Övriga inkomster av blandad natur514 200 000
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder173 200 000
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen84 000 000
04. Återtagande av överförda anslag250 000 000
10. Övriga inkomster av blandad natur7 000 000
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST2 212 543 000
01. Ränteinkomster43 843 000
04. Räntor på statens lån till affärsverken5 400 000
05. Räntor på övriga lån17 657 000
07. Räntor på depositioner1 400 000
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter19 386 000
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier1 883 000 000
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier1 883 000 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst100 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst100 000 000
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst185 700 000
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst185 700 000
15. LÅN1 491 647 000
01. Lån som återbetalas till staten65 114 000
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk19 500 000
04. Amorteringar på övriga lån45 614 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering1 426 533 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering1 426 533 000
Inkomstposternas totalbelopp 55 346 617 000