Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         01. Miljöförvaltningens omkostnader
         10. Miljö- och naturvård
         20. Samhällen, byggande och boende
              01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
              30. Förebyggande av ekonomiska problem bland hyresgäster
              52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter
              55. Understöd för reparationsverksamhet
              60. Överföring till statens bostadsfond
              64. Understöd för vård av byggnadsarvet
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 500 000 euro.

Anslaget får

1) med stöd av statsunderstödslagen användas till sammanslutningar som äger bostadshus för byggande av laddningsinfrastruktur. Med byggande av laddningsinfrastruktur för eldriven trafik avses ändringar i bostadsfastigheters elsystem för att möjliggöra laddningsmöjlighet för elbilar på minst fem bilplatser

2) användas till betalning av konsumtionsutgifter

3) användas till betalning av utgifter för avlönande av en person motsvarande ett årsverke

4) användas till kostnader i anslutning till laddningsanordningen, om laddningsanordningarna ägs av den sammanslutning som söker understöd.

Understöd beviljas till 35 % av de faktiska mervärdesskattebelagda totalkostnaderna, dock högst 90 000 euro per sökande. Som kostnader som berättigar till understödet godkänns ändringar i en fastighets elanslutning, eldragningar, elcentral, rördragningar och kabling samt därtill hörande normala markbyggnadsarbeten som krävs för byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar. Skäliga kostnader för behovsinventering och planering kan understödjas om själva åtgärden för förbättrande av laddningsinfrastrukturen genomförs. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet fattar beslut om understöd utifrån kostnadskalkyler som baserar sig på en plan. Stödet betalas ut på basis av faktiska kostnader.

Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

Understöd kan inte beviljas om den som ansöker om understöd har beviljats annat understöd för samma ändamål.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: I syfte att genomföra klimat- och energistrategin främjas genom finansieringen utsläppssnål trafik, såsom el- och gasbilar, produktion av förnybar energi, träbyggande och försök som främjar målen med strategin. Åtgärderna i fråga om trafiken omfattar även beviljande av understöd till sammanslutningar som äger bostadshus för byggande av laddningsinfrastruktur för eldrivna transporter. Understöd beviljas till sammanslutningar som äger bostadshus för sådana ändringar i fastigheternas elsystem som behövs för laddningsstationer för elbilar.

Understöd beviljas för ändringar som ökar kapaciteten i bostadsfastighetens elnät. Själva laddningsstationen, såsom motorvärmarstolpar eller laddningsstationer med typ 2-kontakt, omfattas inte av understödet, om den inte ägs av den sammanslutning som får understöd. Detta beror på olika lösningar när det gäller ägande och drift av laddningsstationer. Med byggande av laddningsinfrastruktur för eldriven trafik avses ändringar i bostadsfastigheters elsystem för att möjliggöra laddningsmöjlighet för elbilar på minst fem bilplatser. Som kostnader som berättigar till understödet godkänns ändringar i en fastighets elanslutning, eldragningar, elcentral, rördragningar och kabling samt därtill hörande normala markbyggnadsarbeten som krävs för byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar.

De genomsnittliga kostnaderna för ändringarna uppskattas till ca 2 000 euro per bilplats eller laddningsstation. Med understödsprocenten 35 understöds genomförandet av laddningsmöjlighet för elbilar på ca 2 000 bilplatser per år.


2019 budget1 500 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget1 500 000