Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         01. Miljöförvaltningens omkostnader
         10. Miljö- och naturvård
         20. Samhällen, byggande och boende
              01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
              30. Förebyggande av ekonomiska problem bland hyresgäster
              52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter
              55. Understöd för reparationsverksamhet
              60. Överföring till statens bostadsfond
              64. Understöd för vård av byggnadsarvet
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 806 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) främjar hållbart boende till rimligt pris genom att verkställa, styra och övervaka stöden och genom därmed anknuten utvecklingsverksamhet. Centralen sköter uppgifter som gäller räntestödslån för bostadsbyggande samt statsborgen och statsunderstöd, samt finansierar forsknings- och utvecklingsprojekt för boende. Dessutom styr och övervakar centralen de allmännyttiga bostadssamfundens verksamhet, övervakar fastställandet av hyrorna för ARA-hyresbostäder, sköter riskhanteringen i fråga om lån och borgen samt ansvarar för informationstjänsterna i anslutning till boendet och bostadsmarknaden.

I centralens verksamhet ligger fokus på uppgifter som gäller hyresbostadsproduktion till rimligt pris, boende för grupper med särskilda behov och utvecklande av bostadsbeståndet. Centralen beaktar i synnerhet den åldrande befolkningens bostadsbehov förbättrad energieffektivitet och utvecklandet av bostadsområden. Centralen ansvarar för tillsynen över förfarandet med energicertifikat och ser till att dataregistret för energicertifikat upprätthålls.

Miljöministeriet sätter upp följande preliminära mål för resultatet av verksamheten vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 2019:

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
  • — fokuserar i sin verksamhet på att främja produktionen av ARA-hyresbostäder till rimligt pris särskilt i fråga om Helsingforsregionen och andra regioner som omfattas av MBT-avtal, och utvecklar verkställigheten av stöden
  • — prioriterar genomförande av projekt genom konkurrensförfaranden så att kostnaderna för projekten inte överstiger en rimlig nivå. När projekt godkänns granskas också hyresnivån
  • — fördelar investeringsunderstöden för grupper med särskilda behov till de mest utsatta grupperna på basis av långvarigt behov. Centralen stöder genom sin verksamhet och understöd genomförandet av riktlinjerna för förbättrande av de äldres boende, förebyggande av bostadslöshet samt boendet för personer med utvecklingsstörning. Därtill ansvarar centralen för styrningen och tillsynen av ARA-bostadsbeståndet och säkerställer genom styrnings- och tillsynsverksamhet att stöden i samband med bostadsproduktionen riktas till invånarna
  • — söker sätt att lösa hyreshusbolags ekonomiska problem som uppstår till följd av tudelningen av bostadsmarknaden, och främjar tillsammans med fastighetsägarna och kommunerna åtgärder för att anpassa bostadsbeståndet till efterfrågan genom att utveckla en övergripande och framsynt planering av bostadsbeståndet
  • — främjar en bättre energiprestanda hos byggnaderna och en enhetlig samhällsstruktur. Centralen söker i forsknings- och utvecklingsverksamheten nya, hållbara, innovativa och omfattande medel och metoder för utvecklande av boende till rimligt pris och av byggande, ombyggnad och kompletterande byggande med hög livscykeleffektivitet.
  • — utvecklar serviceprocesserna och ser till att stöden verkställs effektivt
  • — utövar i samarbete med Statskontoret riskhantering i fråga om det borgensansvar som föranleds av bostadslån.

De centrala prestationerna, utveckling

Beslut och andra prestationer av ARA (st.)2016
utfall
2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
     
Godkännande av lån som räntestödslån179188200200
Beviljade reparationsunderstöd4171 8553 5003 500
Utbetalningar av understöd3 2551 3343 5003 800
Val av mottagare av överlåtelse91416060
Befrielse från begränsningar180280200200
Upphandlingsbeslut som fattats med stöd av utvecklingspengar38343030
Styrnings- eller tillsynsbesök35433535

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter5 5215 3765 256
Bruttoinkomster539490450
Nettoutgifter4 9824 8864 806
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 305  
— överförts till följande år1 504  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av tillägg av engångsnatur (riksdagen)-145
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-21
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-3
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-4
Indexhöjning av hyresutgifterna3
Lönejusteringar134
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-25
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-24
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-12
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1
Temporär sänkning av StPL-avgiften36
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen2
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-8
Nivåförändring-12
Sammanlagt-80

2019 budget4 806 000
2018 I tilläggsb.40 000
2018 budget4 886 000
2017 bokslut5 181 000