Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
              03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader
              05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
              06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
              07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet
              08. Omkostnader för en tillståndsmyndighet för administrering av användningen av social- och hälsovårdsuppgifter
              20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 775 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för åtgärder enligt 15 och 20 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt ställt upp följande resultatmål för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet för 2019. Resultatmålen för varje ansvarsområde fastställs i det resultatavtal som ingås mellan ministeriet och regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet.

Samhälleliga effekter

Social- och hälsovårdsministeriets strategiska mål är att skapa en arbets- och livsmiljö som främjar säkerhet och välfärd. Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet riktar sin verksamhet enligt de riktlinjer för arbetsmiljö och arbetshälsa som stöder denna strategi. Ett mål med verksamheten är att påverka ledningen av säkerheten på arbetsplatserna och arbetsförhållandena så att olycksfall på arbetsplatserna, yrkessjukdomar, skadlig belastning och antalet arbetstagare som går i invalidpension minskar. Den verksamhet ansvarsområdena för arbetarskyddet bedriver bidrar också till att anställningsvillkoren iakttas i större utsträckning och att den grå ekonomin minskar.

För att trygga en kundorienterad verksamhet ger arbetarskyddsförvaltningen följande servicelöfte:

Ansvarsområdena för arbetarskyddet arbetar inom ramen för de befogenheter samhället ger så att arbetsinducerade risker och olägenheter för människors hälsa hanteras på behörigt sätt. Verksamheten inom ansvarsområdena för arbetarskyddet är oberoende, opartisk och sakkunnig. Den kundinitierade efterfrågan på tjänster ska oavsett bransch och arbetsplats till fullo bemötas enligt avtalad leveranstid och tillgänglighet. Ansvarsområdena för arbetarskyddet utvecklar sin verksamhet på basis av insamlad kundrespons.

Verksamhetens resultat

På myndigheternas initiativ inriktas arbetarskyddsmyndigheternas verksamhet i regel utifrån riskerna på de branscher där de största riskerna för arbetssäkerheten finns. Målet är att arbetarskyddstillsynen stöder och främjar arbetsplatsens egna säkerhetsåtgärder. Genom tillsynen säkerställs det att arbetsgivaren och andra ansvariga instanser iakttar arbetarskyddslagstiftningen. För att säkerställa att myndigheternas verksamhet är så heltäckande som möjligt utsträcks tillsynen också till andra branscher än de som valts utifrån riskerna. Den kundinitierade tillsynen utövas till fullo enligt avtalad leveranstid och tillgänglighet.

Under fyraårsperioden 2016—2019 genomförs riksomfattande tillsynsprojekt i fråga om gemensamma arbetsplatser, hyrt arbete, reparationsbyggande och det privata social- och hälsovårdsområdet. Med hjälp av de riksomfattande tillsynsprojekten ingriper man i de problem som uppdagas, samtidigt som man utvecklar tillsynsverksamheten.

Funktionell effektivitet

För inspektionsverksamheten ställs följande mål upp:

Funktionell effektivitet

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Antal inspektioner sammanlagt27 77226 20027 500

Totala kostnader (1 000 euro) och årsverken per resultatområde inom arbetarskyddets regionförvaltning

Resultatområde2017
utfall
%-andelårsv.2018
mål
%-andelårsv.2019
mål
%-andelårsv.
          
Myndighetsinitierad verksamhet19 0347631815 6476527216 01665265
Kundinitierad verksamhet3 06312524 33318754 5041873
Förvaltnings- och stödåtgärder2 86611484 09217714 2551769
Sammanlagt24 96310041824 07210041824 775100407
Produktion och kvalitetsledning

Tillsynen över arbetarskyddet är baserad på riskbedömning. Ansvarsområdena för arbetarskyddet använder resultatgivande och enhetliga verksamhetssätt och tillsynsmetoder. Genom samarbete mellan ansvarsområdena, informationsutbyte mellan myndigheterna och spridning av god praxis garanteras en verkningsfull arbetarskyddstillsyn.

Intressentgruppssamarbete och kommunikation stöder på ett effektivt sätt ansvarsområdenas verksamhet.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Inom ansvarsområdena för arbetarskyddet säkerställs en ändamålsenlig placering av kunnandet och personalresurserna. Utvecklandet av personalens kompetens och upprätthållandet av dess yrkeskunnande stöds och arbetshälsan ombesörjs. Specialkunnandet utvecklas och utnyttjas effektivare på riksnivå.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter25 22124 24224 945
Bruttoinkomster258170170
Nettoutgifter24 96324 07224 775
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 906  
— överförts till följande år3 251  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Vissa tjänster inom arbetarskyddet (överföring till moment 28.40.01)-300
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-18
Lönejusteringar840
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-78
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-8
Temporär sänkning av StPL-avgiften249
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen131
Nivåförändring-113
Sammanlagt703

2019 budget24 775 000
2018 I tilläggsb.252 000
2018 budget24 072 000
2017 bokslut24 308 000