Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
              03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader
              05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
              06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
              07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet
              08. Omkostnader för en tillståndsmyndighet för administrering av användningen av social- och hälsovårdsuppgifter
              20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 282 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som genomförs utanför centret

2) till betalning av extra utgifter på grund av stärkandet av centrets verksamhet enligt en modell med flera driftsställen.

Förklaring: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har lokaler som vid i behov kan tas i bruk i städer som är centrala med tanke på verksamheten.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt ställt upp följande resultatmål för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet för 2019. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Verksamhetens resultat (resurshushållning, produktivitet, lönsamhet, kostnadsmotsvarighet)

Avsikten är att prestationerna inom ämbetsverkets avgiftsbelagda verksamhet ska produceras på ett kostnadsmotsvarigt sätt. Centret följer upp produktivitetsutvecklingen med hjälp av Statistikcentralens produktivitetsindikatorer.

Verksamhetens resultat (index 100 = år 2011)

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Produktivitetsindex för arbete96,3> 100> 100
Totalproduktivitetsindex99,1> 100> 100

Antal årsverken vid centret

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
    
Avgiftsbelagd verksamhet198220230
Avgiftsfri verksamhet333535
Sammanlagt231255265

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter25 07127 26127 782
Bruttoinkomster23 16222 45024 500
Nettoutgifter1 9094 8113 282
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 708  
— överförts till följande år3 879  

Finansieringsstruktur för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (1 000 år)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Budgetfinansiering1 9094 8113 282
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, sammanlagt23 16222 45024 500
— offentligrättsliga prestationer20 78920 15022 170
— företagsekonomiska prestationer25--
— prestationer enligt speciallagar2 0762 0502 080
Andra intäkter272250250
    
Post som överförts från föregående år3 708--
Sammanlagt28 77927 26127 782

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, 1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 20 81420 15022 170
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader11 69312 15713 395
— andel av samkostnader7 3437 9938 775
Kostnader sammanlagt19 03620 15022 170
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)1 778--
Kostnadsmotsvarighet, %109100100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer2 0762 0502 080
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader1 0331 3161 335
— andel av samkostnader597734745
Kostnader sammanlagt1 6302 0502 080
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)446--
Kostnadsmotsvarighet, %127100100
Produktion och kvalitetsledning
  • — produktiviteten förbättras genom nya verksamhetssätt och effektivare processer
  • — samarbetet med aktörerna inom hälso- och sjukvården utökas i medicineringssäkerhetsfrågor i syfte att förbättra läkemedelssäkerheten och säkerheten när det gäller medicinering
  • — utvecklingen av läkemedel och läkemedelsinnovationer främjas genom att myndighetsrådgivningen anpassas så att den bättre motsvarar behoven hos nya företag som försöker komma in i branschen, funktionerna i anslutning till kliniska läkemedelsprövningar effektiviseras och verksamhetsförutsättningarna för den inhemska läkemedelsbranschen och möjligheten att utnyttja olika datalager förbättras
  • — samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna och en förutsebar styrning av aktörerna utökas i syfte att främja en heltäckande och effektiv tillsyn
  • — beredskapen för sådana utmaningar och möjligheter för myndigheterna som beror på förändringar i den nationella och internationella verksamhetsmiljön (bl.a. Brexit) utvecklas
  • — information och multidisciplinära verksamhetsmodeller produceras till stöd för en rationell läkemedelsbehandling och det läkemedelspolitiska beslutsfattandet
  • — informationen om läkemedel utvecklas på ett sakligt sätt med hjälp av nätverket för läkemedelsinformation
  • — utvärderingen av läkemedelsbehandling genomförs i form av ett nätverkssamarbete mellan centret och inhemska och utvalda internationella aktörer.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet upprätthålls, stöds och utvecklas personalens kompetens och arbetsförmåga.

Nyckeltal2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Personalens välbefinnande   
— arbetstillfredsställelseindex3,65> 3,5över genomsnittet för staten
— sjukfrånvaron mätt i dagar/årsv. minskar10,2< 7,5under genomsnittet för staten

Av anslaget är 150 000 euro avsett för finansiering av forskningsprojekt. Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten beaktats inkomsterna av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten och sådana inkomster som avses i läkemedelslagen (84 b §, ändring 595/2009).

Budgeten för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet baserar sig på nettobudgetering. Utgifterna täcks huvudsakligen med avgifterna för tillsyns- och serviceverksamheten. Servicen inom den avgiftsbelagda verksamheten produceras till självkostnadspris. Avgifter för prestationerna tas ut i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten. Kostnaderna för kvalitetskontroll av läkemedel täcks av de avgifter som tas ut enligt 84 b § i läkemedelslagen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nedskärning av post som överförs-500
Utvidgade uppgifter på EU-nivå (bortfall av tillägg av engångsnatur)-1 000
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-122
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-2
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-3
Indexhöjning av hyresutgifterna2
Lönejusteringar98
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-20
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-9
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1
Temporär sänkning av StPL-avgiften27
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen7
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-5
Nivåförändring-1
Sammanlagt-1 529

2019 budget3 282 000
2018 I tilläggsb.30 000
2018 budget4 811 000
2017 bokslut2 080 228