Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
              03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader
              05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
              06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
              07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet
              08. Omkostnader för en tillståndsmyndighet för administrering av användningen av social- och hälsovårdsuppgifter
              20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 255 000 euro.

Förklaring: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården främjar befolkningens hälsa och funktionsförmåga med hjälp av den styrning tillsynen kräver samt förhands- och efterhandstillsyn.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt ställt upp följande resultatmål för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för 2019. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Verksamhetens resultat
  • — uppfyllandet av målen för spetsprojekten stöds: kundorienterad service, främjande av hälsa och välfärd och minskad ojämlikhet, programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, utveckling av hemvården för äldre och förbättring av närståendevården för alla ålderskategorier, digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer
  • — deltagande i genomförandet av reformerna: social- och hälsovårdsreformen, minskandet av kommunernas, landskapens och hela den offentliga sektorns utgifter genom gallring bland uppgifter och skyldigheter, reformen av region- och centralförvaltningen
  • — revidering av tillsynens innehåll och metoder i samarbete med regionförvaltningsverken som en del av social- och hälsovårdsreformen och beredningen av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet
  • — tyngdpunkten förskjuts mot en mera proaktiv och riskbaserad tillsyn och mot egenkontroll samtidigt som verksamhetens styrning stärks i dessa avseenden
  • — tillstånds- och tillsynsprocesserna blir smidigare
  • — fortsatt avveckling av normer och lättade administrativa bördor samt genomförande av de lagstiftningsreformer som krävs för detta.

Budgeten för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården baserar sig delvis på nettobudgetering. De bruttobudgeterade inkomsterna har budgeterats under moment 12.33.02. De inkomster som bokförs under omkostnadsmomentet är beslut om tillstånd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och socialvården och avgifter för prestationer som gäller riksomfattande tillstånd för privata serviceproducenter inom social- och hälsovården, och sådana avgifter för verkets prestationer som fastställs enligt företagsekonomiska grunder. Därutöver betalar regionförvaltningsverken en del av de årsavgifter de tar ut hos privata serviceproducenter inom social- och hälsovården för de kostnader som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården orsakas av underhållet av registret över privata serviceproducenter.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter15 46414 53615 255
Bruttoinkomster8 8773 7004 000
Nettoutgifter6 58710 83611 255
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år2 205  
— överförts till följande år6 380  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer
9 5364 5004 800
— övriga intäkter546400400
Intäkter sammanlagt10 0824 9005 200
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet1 2051 2001 200
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader, sammanlagt5 8603 5003 700
— andel av samkostnader, sammanlagt2 1581 4001 500
Totalkostnader, sammanlagt8 0184 9005 200
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)2 064--
Kostnadsmotsvarighet, %126100100
Produktion och kvalitetsledning

Antal ärenden som inkommer till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för avgörande

 2017
utfall
2018
prognos
2019 prognos2018/2019
förändr., %
     
Beslut om utövning av yrken inom hälso- och sjukvården 21 98720 00020 0000,0
Beslut om legitimering av yrkesutbildade personer inom socialvården37 0001)19 0001)10 000-47,0
Tillsynsärenden inom social- och hälsovården1 2701 4501 4500,0
Tillstånd för avbrytande av havandeskap8339709700,0

1) Verkställighet av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Förändringar i verksamhetsmiljön, särskilt social- och hälsovårds- och landskapsreformen samt omorganiseringen av tillståndsverksamheten, styrningen och tillsynen inom social- och hälsovården, kräver en ny form av tillsynssamarbete och tillsynskompetens, en utveckling av tillsynens innehåll och metoder samt en utveckling av informationsunderlaget för tillsynen och möjligheten att utnyttja det. I anslutning till det planerade grundandet av statens nya tillstånds- och tillsynsmyndighet utökas samarbetet med regionförvaltningsverken ytterligare. Allt detta kräver ett gott förändringsledarskap av verkets ledning och chefer. När verksamhetsmiljön förändras är det viktigt att bevara nuvarande sakkunnigresurser och stödja en vidareutveckling av dem för att svara mot nya behov. Detta sker med hjälp av resultat- och utvecklingssamtal och en utbildningsplan som stöder verksamheten. Förändringen understöds genom modernare verksamhetssätt och arbetsmetoder, bl.a. digitala verktyg.

Omsorg om de anställdas välbefinnande i arbetet utgör grunden för deras funktionsförmåga. En stor arbetsvolym och ansvaret i anslutning till tjänsteåliggandena och den pågående förändringen är en utmaning för de anställdas välbefinnande i arbetet. Välbefinnandet i arbetet kontrolleras genom regelbundna enkäter och analyser av resultaten, och det satsas på utvecklingsåtgärder och uppföljning av dem. Ledning och chefer fäster större uppmärksamhet vid prioriteringen av arbetsuppgifter och hur de anställda stöds.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Genomförande av EU:s MD- och IVD-förordningar och uppgifter i anslutning till dessa (4 årsv.)280
Tilläggsresurser för beredningen av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (-2 årsv.)-200
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-46
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-8
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-2
Indexhöjning av hyresutgifterna5
Lönejusteringar317
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-54
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-28
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-3
Temporär sänkning av StPL-avgiften87
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen76
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-5
Sammanlagt419

2019 budget11 255 000
2018 I tilläggsb.95 000
2018 budget10 836 000
2017 bokslut10 762 000