Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
              03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader
              05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
              06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
              07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet
              08. Omkostnader för en tillståndsmyndighet för administrering av användningen av social- och hälsovårdsuppgifter
              20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 587 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU-fonder.

Av anslaget får också högst 1 500 000 euro användas för samarbete mellan Finland och Ryssland eller andra länder i Finlands närområde om strål- och kärnsäkerhet:

1) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med i första hand Ryska federationens kärnsäkerhetsmyndigheter och verksamhetsutövare

2) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med myndigheterna i andra stater i Finlands närområde

3) till betalning av statens överföringsutgifter i anslutning till strål- och kärnsäkerhetssamarbetet.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt ställt upp följande resultatmål för Strålsäkerhetscentralen för 2019. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Effektmål och verksamhetsmål

 • — vid strålningsverksamhet och användning av kärnenergi iakttas gällande bestämmelser och föreskrifter
 • — inga olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten inträffar vid finländska kärnkraftverk
 • — riskerna med kärnkraftverk hanteras så att riskerna för olyckor minskar på lång sikt
 • — utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön från kraftverken och gruvorna är mycket låga vid normal drift
 • — behandlingen, upplagringen och slutförvaringen av kärnavfall planeras och genomförs på ett sådant sätt att avfallsmängden blir så liten som möjligt
 • — verksamheten i anslutning till kärnämneskontrollen sker i enlighet med internationella avtal
 • — inga olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten inträffar vid användningen av strålning
 • — arbetstagarnas stråldoser hålls under den fastställda gränsen för personlig stråldos i de situationer där strålningsexponeringen är planerad
 • — den exponering patienterna utsätts för vid medicinsk användning av strålning är berättigad och optimerad
 • — de konsumtionsvaror på marknaden som producerar strålning är säkra och överensstämmer med kraven
 • — alla strålningskällor i landet sköts på behörigt sätt
 • — kriminell verksamhet riktad mot kärnkraftverk, kärnmaterial och användning av strålning som ger upphov till allvarlig skada förhindras effektivt
 • — olaglig import, export och transport av kärnmateriel och andra radioaktiva ämnen förhindras effektivt
 • — referensvärden för radioaktivitet i hushållsvatten överstiger inte de gränser som anges i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten (1352/2015)
 • — den stråldos flygpersonal utsätts för på grund av strålning från rymden överstiger inte de fastställda gränsvärdena
 • — befolkningens exponering för radon minskar
 • — den genomsnittliga effektiva strålningsdos som används i vårt land minskar
 • — beredskapen inför olika strålrisksituationer och den långsiktiga vården på grund av sådana är tillräcklig.

Utöver de uppställda effektmålen omfattas Strålsäkerhetscentralen av årliga verksamhetsmål och av de mål för hantering och utveckling av mänskliga resurser och effektiv verksamhet som gäller hela förvaltningsområdet.

Strålsäkerhetscentralens finansieringsstruktur (1 000 euro) och årsverken

 2017
utfall
årsv.2018
ordinarie budget
årsv.2019
budgetprop.
årsv.
       
Budgetfinansiering11 8778812 2138811 587100
Avgiftsbelagd verksamhet25 32322729 76023128 313220
Samfinansierad verksamhet273325042504
Sammanlagt37 47331842 22332340 150324

Strålsäkerhetscentralens kostnader och årsverken (1 000 euro) per resultatområde

 2017
utfall
årsv.2018
uppskattning
årsv.2019
uppskattning
årsv.1)
       
Kärnenergi20 13613021 72313421 030134
Strålningsverksamhet7 184456 800456 34245
Beredskapsverksamhet1 78291 70091 5869
Forskning och utveckling86152 00071 8657
Sakkunnigtjänster3 194156 000155 59715
Kommunikation86651 00059345
Miljö3 450143 000142 79615
Gemensamma tjänster2)-34-33-33
Sammanlagt37 47325742 22326240 150263

1) Tabellen omfattar inte semestrar och frånvaro. År 2019 uppskattas dessa motsvara 61 årsv.

2) Kostnaderna för gemensamma tjänster har överförts på andra resultatområden.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter37 47342 22340 150
Bruttoinkomster25 59630 01028 563
Nettoutgifter11 87712 21311 587
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år10 254  
— överförts till följande år10 815  

Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (kärnsäkerhetstillsyn, 1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer17 75720 00021 396
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten17 98420 00021 396
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-227--
Kostnadsmotsvarighet, %99100100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer3 4272 760589
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten3 1592 760589
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)268--
Kostnadsmotsvarighet, %108100100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den samfinansierade verksamheten   
— finansiering från andra statliga ämbetsverk56100100
— finansiering från EU160150150
— annan finansiering utanför statsförvaltningen57--
Intäkter sammanlagt273250250
    
Totala kostnader för projekten696500500
    
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)-423-250-250
Självfinansieringsandel, %615050
Strål- och kärnsäkerhetssamarbete

Strål- och kärnsäkerhetssamarbetet med Ryska federationen har omfattat följande ämnesområden: Leningrads kärnkraftverk, Kola kärnkraftverk, kärnsäkerhetsövervakning, radioaktivt avfall, övervakning av strålning i miljön och beredskap inför olyckor samt övervakning av kärnmaterial. Största delen av anslagen är avsedda för höjning av säkerheten vid de två kärnkraftverken så, att det huvudsakliga föremålet för anslagen är Leningrads kärnkraftverk, vars placering och reaktorer av Tjernobyltyp ökar behovet av kontinuerliga förbättringar. Projekten omfattar bl.a. utbildning, säkerhetsanalyser, förbättringar av den tekniska säkerheten, leveranser av utrustning och utveckling av metoder för kontroll av utrustningen. Systemen för övervakning av strålningen i miljön runt de båda kärnkraftverken har genomförts inom ramen för samarbetet.

Det samarbete för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med andra länder i Finlands närområde gäller däremot objekt som är viktiga för finländarnas säkerhet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nedskärning av post som överförs-3 000
Överföring av intäktsföringen av tillsynsavgifter för tillsyn över strålningsverksamhet till moment 11.19.122 271
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-126
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-7
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-6
Indexhöjning av hyresutgifterna4
Lönejusteringar248
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-65
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-24
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-2
Temporär sänkning av StPL-avgiften75
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen25
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-11
Nivåförändring-8
Sammanlagt-626

2019 budget11 587 000
2018 I tilläggsb.75 000
2018 budget12 213 000
2017 bokslut12 438 000