Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. Närings- och innovationspolitik
              01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
              06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland
              28. Främjande av materialeffektiviteten
              40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
              41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur
              42. Utvecklande av tillväxtekosystem och innovativ offentlig upphandling
              (43.) Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer
              44. Investerings- och utvecklingsstöd för den cirkulära ekonomin
              47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för bolagets förluster
              48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet
              (50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris
              51. Ett innovationspris för kvinnor
              (80.) Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
              83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
              87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet
              89. Kapitalinvestering i Business Finland Venture Capital Ab
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 94 303 000 euro.

Anslaget får som finansiering enligt lagen om Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (761/2014) användas som ett allmänt understöd till bolaget

1) för annan strategisk verksamhet vid Teknologiska forskningscentralen VTT Ab än sådan som bedrivs på företagsekonomiska grunder. Detta innefattar bl.a. utgifter för bolagets själv- och samfinansierade forsknings- och utvecklingsarbete, kompetensutveckling, innovationsverksamhet, teknologilicensiering och grundande av nya företag samt självfinansieringsandelen inom samfinansierade forskningsprojekt, liksom införandet, förvaltningen och utvecklandet av det nationella mätnormalsystemet på allmän nivå, styrningen av verksamheten vid de nationella mätnormallaboratorierna, organiseringen av den nationella kalibreringstjänsten samt främjandet av mätteknik

2) för att kompensera bolaget för andelen mervärdesskatt i anskaffningar och lokalhyror samt för lokalhyrornas dolda mervärdesskattekostnader i fråga om annan företagsekonomisk verksamhet än sådan rörelsemässig verksamhet som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen (1501/1993)

3) för skötseln av den nationella samordningen av Europeiska atomenergigemenskapens fusionsforskning (Euratomprogrammet 2014—2018)

4) till betalning av medlemsavgiften i internationella byrån för mått och vikt.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut och det kan betalas ut i förskott.

Förklaring: Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s (VTT) uppgift är att i egenskap av oberoende och objektivt forskningsinstitut främja att forskningen och teknologin tillgodogörs på ett mångsidigt sätt och kommersialiseras inom näringslivet och samhället. Bolaget kan ha dotterbolag som sköter bolagets uppgifter. För att kunna sköta sina uppgifter bedriver bolaget tillämpad teknologisk forskning och teknologiutveckling samt gör upp prognoser i anslutning till dessa (strategisk forskning), producerar teknologi- och innovationsbaserade forsknings- och experttjänster (forskning på företagsekonomiska grunder), är verksamt som nationellt metrologiinstitut inom vetenskaplig metrologi, upprätthåller och utvecklar det nationella metrologisystemet och mätnormalsystemet och den nationella kalibreringstjänsten samt bedriver strategisk forskning och forskning på företagsekonomiska grunder inom metrologi.

I forskning av särskilt stor strategisk betydelse är det statliga stödet 100 %.

VTT koncentrerar sitt forsknings- och utvecklingsarbete på sådana omfattande helheter med stort genomslag som utgör en utmaning och som är

  • — Klimatet i framtiden: lösningar som gäller produktion, användning och lagring av ren och koldioxidsnål energi
  • — Tillräckliga resurser: lösningar som gäller användning inom ramen för hållbar utveckling av tillräckliga förnybara och icke förnybara naturresurser
  • — Ett gott liv: lösningar som gäller hälsa, välfärd och livsmiljö, inklusive lösningar som gäller infrastruktur
  • — Övergripande säkerhet och riskhantering: lösningar som gäller individens, företagens och samhällets säkerhet
  • — Förnyelse av industrin: lösningar som gäller förnyelse och digitalisering av industrin samt konkurrenskraften.

Effekt

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Samhälleliga effekter Stödjande av näringslivets tillväxt och förnyelse i enlighet med ANM:s agenda för hållbar tillväxt   
— VTT:s betydelse vid kommersialisering av innovationer i Finland (5 år glidande medelvärde, %)28,428—3028—30
— VTT:s medverkan och roll i tillväxtinitiativ som är viktiga för Finland (st.)43—53—5
Effekter för kunderna Finländska företags och forskningssamfunds etablering i internationella kompetensnätverk   
— Projekt som genomfördes med VTT främjade förankring i internationella nätverk (enkät om kundupplevd effektivitet, utveckling %)51ÖkarÖkar
Grad av kompetens Generering av forskningsbaserad affärsverksamhet   
— Kapital till VTT:s spin-offs (mn euro)271515
— IPR intäkter (mn euro)3,02,82,8
— Avgiftsbelagd verksamhet (mn euro)65,770,874,7

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Allmänt understöd till basfinansiering77 768
Mervärdesskatteutgifter16 300
Allmänt understöd för skötseln av den nationella samordningen av Europeiska atomenergigemenskapens fusionsforskning (Euratomprogrammet)160
Allmänt understöd för medlemsavgifter75
Sammanlagt94 303

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av tillägg av engångsnatur (ökning av VTT:s basfinansiering)-2 000
Stärkande av strategisk forskning7 000
Sammanlagt5 000

2019 budget94 303 000
2018 budget89 303 000
2017 bokslut87 303 000