Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. Närings- och innovationspolitik
              01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
              06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland
              28. Främjande av materialeffektiviteten
              40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
              41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur
              42. Utvecklande av tillväxtekosystem och innovativ offentlig upphandling
              (43.) Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer
              44. Investerings- och utvecklingsstöd för den cirkulära ekonomin
              47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för bolagets förluster
              48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet
              (50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris
              51. Ett innovationspris för kvinnor
              (80.) Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
              83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
              87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet
              89. Kapitalinvestering i Business Finland Venture Capital Ab
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

42. Utvecklande av tillväxtekosystem och innovativ offentlig upphandling (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) för identifiering av nya framväxande tillväxtområden och tillväxtekosystem samt för beredning och förhandsutredningar av initiativ till ekosystem

2) för främjande av åtgärder i anslutning till nya partnerskapsmodeller samt sektorsövergripande nationella tillväxtstrategier, åtgärdsprogram och tillväxtekosystem som identifierats i dem

3) för utvecklande av nya verksamhets- och finansieringsmodeller som främjar samanvändningen av kompetens och forsknings- och utvecklingsmiljöer i anslutning till pionjärmarknader och hållbar och innovativ offentlig upphandling samt för stärkandet av kompetens och utnyttjandet av forskningsresultat

4) till avlöning av personal motsvarande högst åtta årsverken

5) till betalning av statsunderstöd till organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning samt kommuner och samkommuner för projekt enligt punkterna 1—3

6) för konsumtionsutgifter vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, inklusive upphandling av utvecklingsåtgärder inom arbets- och näringsministeriets tillväxtekosystem, verksamheten vid det nätverksbaserade kunskapscentret för hållbar offentlig och innovativ upphandling samt pilotförsök med modellen Green deal tillsammans med andra projektaktörer.

Konsumtionsutgifter budgeteras enligt principen om betalningsbeslut till den del det är fråga om konkurrensutsatt projektfinansiering. Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Genom anslaget ska det i samarbete med ministerierna, finansiärerna, näringslivet och andra intressentgrupper identifieras framväxande tillväxtområden och tillväxtekosystem som med tanke på Finlands ekonomiska tillväxt har högt mervärde och internationellt potential. Målet är att skapa ett systematiskt bedömnings- och kunskapsunderlag för strategiska val på statsrådsnivå och framtida riktlinjer för tillväxt.

Det skapas nya former av partnerskap mellan högskolorna, forskningsinstitutionerna, kommunerna, landskapen, samkommunerna, de allmännyttiga samfunden, statens ämbetsverk och inrättningar samt staten. Målet är också att främja uppkomsten av pionjärmarknader, öka kunnande om hållbar och innovativ offentlig upphandling, utveckla samanvändning och samfinansiering av offentliga och privata forskningsinfrastrukturer och utvecklingsmiljöer samt att stärka kompetensen och kommersialiseringen av forskningsresultat.

Samhälleliga effekter
  • — I Finland uppkommer internationellt sett starka strategiska tillväxtekosystem som genererar ny internationellt konkurrenskraftig affärsverksamhet, export och nya arbetsplatser samt lockar investeringar och internationella experter
  • — I Finland upprättas attraktiva test- och utvecklingsplattformar för innovationer
  • — Hållbar innovativ offentlig upphandling skapar marknader för nya lösningar, ökar exporten samt förbättrar kvaliteten på och produktiviteten i de offentliga tjänsterna. Genom projekten främjas också energi- och klimatmålen samt resurseffektiviteten och den cirkulära ekonomin.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Utvecklande av tillväxtekosystem2 000 000
Kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling3 000 000
Sammanlagt5 000 000

2019 budget5 000 000
2018 budget5 000 000
2017 bokslut8 100 000