Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. Närings- och innovationspolitik
              01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
              06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland
              28. Främjande av materialeffektiviteten
              40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
              41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur
              42. Utvecklande av tillväxtekosystem och innovativ offentlig upphandling
              (43.) Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer
              44. Investerings- och utvecklingsstöd för den cirkulära ekonomin
              47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för bolagets förluster
              48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet
              (50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris
              51. Ett innovationspris för kvinnor
              (80.) Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
              83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
              87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet
              89. Kapitalinvestering i Business Finland Venture Capital Ab
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 10 400 000 euro.

Fullmakt

År 2019 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 13 500 000 euro.

Anslaget och fullmakten får användas till kostnaderna för nedläggningen av forskningsreaktorn FiR1, iståndsättning av forskningslokalerna i Otsvängen 3 samt till betalning av den mervärdesskatt som dessa föranleder.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: VTT ansvarar för nedläggningen av forskningsreaktorn FiR1 i Otnäs samt iståndsättningen av de gamla högaktiva cellerna i Otsvängen 3. Kostnadskalkylerna för dessa har ökat avsevärt i takt med att planeringen av nedläggningen har framskridit. Statens kärnavfallshanteringsfonds nuvarande fondmekanism täcker inte alla kostnader för nedläggningen så länge som ansvarsbeloppet och den därav följande fondandelen ökar. Härvid blir man tvungen att täcka differensen mellan de faktiska kostnaderna och det fonderade kapitalet med statsunderstöd till VTT. Samtidigt täcks kostnaderna för iståndsättningen av de högaktiva cellerna samt utarbetas en referensmodell för nedläggning som kraftbolag kan utnyttja vid framtida projekt för nedläggning av kärnkraftverk.

I anslaget ingår kompensation till bolaget för anskaffningar och mervärdesskattekostnader i fråga om annan företagsekonomisk verksamhet än sådan rörelsemässig verksamhet som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen (1501/1993).

Den beräknade fördelningen av användningen av fullmakten och anslaget (1 000 euro)

 AnslagFullmakt
   
Nedläggning av forskningsreaktorn FiR16 7008 200
Otsvängen 33 7005 300
Sammanlagt10 40013 500

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

 2019202020212022Sammanlagt
fr.o.m.
2019
      
Förbindelser 201910 4002 10050050013 500
Utgifter sammanlagt10 4002 10050050013 500

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nedläggning av forskningsreaktorn FIR16 700
Otsvängen 33 700
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015)-1 500
Sammanlagt8 900

2019 budget10 400 000
2018 budget1 500 000
2017 bokslut2 500 000